Kursy Wydziału Mechanicznego

Studia inżynierskie, semestr 3, Zarządzanie i inżynieria produkcji.
Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z: podstawami prawnymi rachunkowości, istotą aktywów i pasywów, istotą kosztów i przychodów, analizą wskaźnikową na podstawie sprawozdań finansowych oraz możliwymi źródłami finansowania działalności gospodarczej przedsiębiorstw.

Course for Design and Production Engineering students

kurs dla studentów pierwszego stopnia kierunku mechanika i budowa maszyn

The selected program of lectures and exercises have to equip students with the necessary basic knowledge of the range of models' applications for production management at the tactical and operational level, of issues related to the planning of range-quantitatively, also the planning of resources in terms of demand/dependent and independent up to the issues related to the maintenance of the park machine aimed to evaluate and improve the effectiveness of machinery and equipment.

Informacje i materiały do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu "Automatyka i Robotyka" Wydziału Mechanicznego.

Projektowanie Mechatroniczne - projekt 2018/19

Kurs przeznaczony jest dla studentów studiów pierwszego stopnia kierunku mechanika i budowa maszyn, i  jest kontynuacją kursu Fizyka I

Materiały do laboratorium "Wytrzymałość materiałów II" dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn w semestrze 4

Tematyka: prezentacja podstawowych zagadnień związanych z wytwarzaniem, przekazywaniem, przekształcaniem i użytkowaniem energii elektrycznej Kierunek: MiBM i IMM sem. 4 st. stacjonarne I stopnia

Kurs przeznaczony jest dla studentów I semestru kierunku mechanika i budowa maszyn, inżynieria mechaniczno-medyczna oraz mechanika i zarządzanie produkcją w roku akademickim 2017/2018

Kurs Mechanizmy i konstrukcje kosmiczne jest wstępem do zrozumienia procesu projektowania, analizy i testowania mechanizmów kosmicznych. Poruszane są takie zagadnienia jak dynamika, modelowanie metodą elementów skończonych czy ocena zgodności z wymaganiami Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Mechanizm kosmiczny 

Fizyka II dla Wydziału Mechanicznego, kierunek Mechatronika, sem. 2

Materiały pomocnicze dla studentów studiów niestacjonarnych, I stopnia, kierunku Mechanika i budowa maszyn na Wydziale Mechanicznym

Wykłady z kontekstem praktycznym, przedstawiające aktualnie stosowane w przemyśle metody badania stanu materiałów (stali, stopów metali, tworzyw sztucznych, kompozytów). Podział na metody niszczące i nieniszczące. Elementy rozpoznania rynku.

Fizyka II dla studentów mechaniki i budowy maszyn, sem. II

Materiały pomocniczne do zajęć z przedmiotu Elektrotechnika dla kierunku Mechanika i budowa maszyn oraz Inżynieria mechaniczno-medyczna (studia stacjonarne pierwszego stopnia, semestr 4)