Kursy Wydziału Mechanicznego

Moduł przedmiotów wybieralnych, MiBM, I stopień, specjalność w j. angielskim: Design and Production Engineering (DaPE), semestr 6?, (przedmiot dla Chińczyków), Lecture: Throttle by tyred wheel: slip rolling, rolling with tyre strain, vertical and lateral surface reactions, traction, energetic looses, forces in contact path. Drugs of movement: rolling, air, gradient, inertia, cornering and towing. Forces ant torques acting to vehicle in straight movement. Limiting values of reaction forces. Different power trains - comparison of possibilities. Engine cooperation with power train of traction vehicle. Efficiency of power train. Vehicle traction possibilities: power balance, force balance, dynamic ratio and dynamic figures, distance and time of acceleration. Selection of transmission ratios. Influence of hydrokinetic power train on vehicle traction possibilities. Vehicle braking. Project: Design of a dry, friction clutch for a passenger car (including calculations and technical drawings).

Wydział Mechaniczny    Mechanika i budowa maszyn (w języku angielskim). Kurs: Specjalność: Design and Production Engineering (WM), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2018/2019 - zimowy (obecnie sem. 4), Semestr: 2019/2020 - letni. Student explains the concepts of ergonomics. Describes its goals and area of application. Defines the human - machine - environment system. Designs the human working environment taking into account the principles of design. Uses various human models. It presents the safety and reliability of the human - machine - environment system. Shows machine information. Assessment of ability to solve.

Kurs: Kierunek: Transport (WILiŚ), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2017/2018 - zimowy (obecnie sem. 6), Semestr: 2019/2020 - letni, Student wyjaśnia pojęcia ergonomii. Opisuje jej cele i obszar zastosowań. Definiuje układ człowiek - maszyna - otoczenie. Projektuje środowisko pracy człowieka biorąc pod uwagę zasady projektowania. Stosuje różne modele człowieka. Prezentuje bezpieczeństwo i niezawodność układu człowiek - maszyna - otoczenie.

Wydział Mechaniczny    Kurs: Specjalność: Pojazdy, maszyny robocze i układy napędowe (WM), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2019/2020 - zimowy (obecnie sem. 6), Semestr: 2019/2020 - letni, Student prezentuje bezpieczeństwo czynne i bierne pojazdu. Określa zasady konstruowania bezpiecznych pojazdów. Opisuje nadwozia, podwozia, układy hamulcowe, oświetlenie, opony, pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne, układy gaśnicze. Prezentuje układy ABS, ASR i ESP. Wymienia układy klimatyzacji i nawigacji satelitarnej. Klasyfikuje czujniki cofania i radar samochodowy. Opisuje badania pojazdów i ich zespołów. Wskazuje wpływ drogi i organizacji ruchu drogowego. Przedstawia bezpieczną eksploatację pojazdów. Tłumaczy bezpieczeństwo dzieci w pojazdach.

Presentation of issues concerning mathematical modelling of power installations, including thermodynamic cycles and selected devices of power installations using commercial codes, so that the student is able to properly model the process and interpret the results. Presentation of capabilities of CFD code.

Repeat the information on thermodynamic cycles and broaden the information on their modeling with the use of commercial tools. Presentation of balances, constitutive equations, the way of setting conditions in CFD codes. Regulation and control of devices in the context of heat exchangers. Presentation of capabilities of CFD code.

Students acquire in-depth knowledge related to:

1) steady fluid flow;

2) transient fluid flow;

3) steady heat transfer and

4) transient heat transfer simulations.

The knowledge is based on numerical and mathematical methods  with the use of available tools: Ansys, Fluent et al.
Student knows discretization of numeric model - types of mesh and their main characteristics. Analysis of received the results of numerical simulations and their interpretation. The student is able to select the appropriate model, performing critical analysis with the proper selection of tools and technologies.

Projekt zespołowy dla grup proj.2 i proj.3 prowadzony przez dr inż. Pawła Załuskiego

Przedmiot Etyka inżyniera będzie prowadzony od 3 listopada w wymiarze 3 godzin - w formie wykładów - dla dwóch kierunków Wydziału Mechanicznego:

1. Kierunek: Inżynieria mechaniczno-medyczna (WM), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2020/2021 - zimowy (obecnie sem. 1)

2. Kierunek: Mechatronika (WM), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2020/2021 - zimowy (obecnie sem. 1)