Kursy Wydziału Mechanicznego

Przedmiot prowadzony dla specjalności Mechatronika na studiach II stopnia. 
Jego celem jest zapoznanie studentów z podstawowymi technikami pisania programów współbieżnych w języku C++ oraz specyfiką systemów operacyjnych czasu rzeczywistego.

  1. Zajęcia składają się z wykładów w łącznej liczbie 15 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna  = 45 min zegarowych) i zaliczenia końcowego.  Wykłady odbywają jednorazowo się w 5 blokach 135-minutowych
  2. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa i kontrolowana. Nieobecność na części zajęć  w danym bloku wykładowym jest traktowana jak nieobecność na całym bloku tych zajęć.
  3. Nieobecność na zajęciach w 3 lub więcej blokach wykładowych wyklucza zaliczenie przedmiotu. Usprawiedliwienie nieobecności nie oznacza zaliczenia obecności na zajęciach !!!
  4. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zdanie testu zaliczeniowego z wynikiem pozytywnym. Standardowy próg zaliczenia egzaminu wynosi 60% odpowiedzi prawidłowych.
  5. Egzaminy będą przeprowadzone wyłącznie w trybie stacjonarnym w pomieszczeniach Collegium Biomedicum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Z poważaniem

dr hab. n. med. Tomasz Wierzba

Katedra i Zakład Fizjologii

Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

e-mail:twierzba@gumed.edu.pl

tel: 880-388-414

 

 

 

 

Kurs z przedmiotu Grafika Inżynierska I dla międzywydziałowego kierunku Inżynieria Materiałowa

Kurs z przedmiotu Podstaw Konstrukcji Maszyn dla międzywydziałowego kierunku Inżynieria Materiałowa

Kurs dla Kierunku: Mechatronika (WM), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2019/2020 - zimowy (obecnie sem. 4), Semestr: 2020/2021 - letni. Student wyjaśnia pojęcia ergonomii. Opisuje jej cele i obszar zastosowań. Definiuje układ człowiek - maszyna - otoczenie. Projektuje środowisko pracy człowieka biorąc pod uwagę zasady projektowania. Stosuje różne modele człowieka. Prezentuje bezpieczeństwo i niezawodność układu człowiek - maszyna - otoczenie.

Realizacja zajęć wykładowych i laboratoryjnych w formie zdalnej.

Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów i Obrazów (Wykład i Laboratorium) - kurs dla kierunku Inżynieria Mechaniczno-Medyczna II stopnia, sem. 1, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Programowanie Systemów Komputerowych (Wykład i Projekt) - kurs dla kierunku Mechatronika I stopnia, sem. 2, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

 

Ogólna klasyfikacja środków transportu bliskiego. Omówienie przepisów budowy i eksploatacji środków transportu bliskiego. Przedstawienie technicznych rozwiązań urządzeń napędowych. Przedstawienie systemów mechatronicznych w napędach środków transportu wewnętrznego. Przedstawienie rozwiązania układów mechatronicznych w urządzeniach bezpieczeństwa.

.

Additional teaching materials for Electrical Engineering for design and production engineering course at the Faculty of Mechanical Engineering - 4'th semester, undergraduate