Kursy Wydziału Mechanicznego

Zajęcia mają na celu pokazanie studentom jak, zgodnie ze sformułowaną specyfikacją, używając właściwych metod i narzędzi, wykonać proste zadanie inżynierskie z zakresu projektowania, wytwarzania i eksploatacji obiektów oraz systemów oceanotechnicznych.

Fizyka I dla kierunku Mechatronika, sem. 1 i 2

Seminarium do przedmiotu "Ochrona środowiska, na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okętownictwa dla kierunku TRANSPORT I LOGISTYKA sem 4 ma na celu poznanie przez studentów systemów zarzadzania środowiskowego majacych zastosowanie w praktyce BUDOWY I EKSPLATACJI środków i systemów transportu. Celem samodzieknej pracy studentów polegajacej na przygotowaniu prezentacji na wybrane tematy bedzie rozpoznanie potencjalnych zródel zanieczyszczenia środowiska (aspektów i znaczących aspektów środowiskaowych) generowanych przez   przez transport ( transport drogowy, kolejowy, lotniczy, wodny). Poprzez to student poznaje pozatechniczne aspekty i skutki działalności w zawodzie inżyniera, jej wpływu na środowisko oraz powien byc świadomy odpowiedzialności za podejmowane decyzje jako inżynier.

Seminarium do przedmiotu "Ochrona środowiska"na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa dlla kierunku OCE sem 4 ma na celu poznanie przez studentów systemów zarzadzania środowiskowego majacych zastosowanie w prakryce budowy i remontu statków w stoczniach. Celem samodzieknej pracy studentów polegajacej na przygotoewaniu prezentacji na wybrane tematy bedzie rozpoznanie potencjalnych zródel zanieczyszczenia środowiska (aspektów i znaczących aspektów środowiskaowych) wystepujacych w stoczniach, w procesach eksplatacji statków jak i ich złomowania. Student poznaje systemy zarządzania środowiskowego, na czym polegają oceny oddziaływania na środowisko, na czym polega zasada zrównoważonego rozwoju. Student zna normą ISO 14001. Student opisuje sposoby ograniczania emisji zanieczyszczeń do atmosfery w trakcie budowy, remontu bądź utylizacji statku.

Wykład na kursie obejmuje prezentację algorytmu projektowania jachtów okreslona w tz, Spirali Projektowej . Tematyka obejmuje metody projektowania jachtów żaglowych i motorowych. Prezentowane są obowiązujące przepisy prawne w zakresie klasyfikacji i certyfikacji. zjawiska fizyczne w czasie eksploatacji  i ich wpływ na obciążenie konstrukcji . Podawane są metody obliczeniowe poszczególnych elementów konstrukcji jachtów .zakres i prezentacja dokumentacji projektowej.  

Oceanotechnika to m.in. materiały stosowane w nietypowych warunkach. Generalnie wykorzystuje wszystkie rodzaje materiałów spotykanych w technice. Znajomość przynajmniej najważniejszych jest niezbędna do wykonywania prac projektowych lub nadzoru wykonawczo eksploatacyjnego. Podczas zajęć student poznaje najważniejsze materiały niemetalowe spotykane w gospodarce. Przedstawiono przegląd materiałów niemetalowych stosowanych w konstrukcjach okrętowych. Podczas zajęć w laboratorium planuje się wykonanie laminatu poliestrowo szklanego.

Additional teaching materials for Electrical Engineering for design and production engineering course at the Faculty of Mechanical Engineering - 4'th semester, undergraduate