Kursy Wydziału Mechanicznego

Kurs Automatyka i Robotyka II (wykład) przeznaczony jest dla studentów 4. semestru studiów dziennych I stopnia, studiujących na kierunku Inżynieria Mechaniczno-Medyczna. Kurs zawiera treści w postaci wykładu z zakresu robotyki, czujników, napędów oraz algorytmiki. 

Kurs dla kierunku Inżynieria Mechaniczno-Medyczna, II stopień, stacjonarne, sem01.

Specjalność: Mechatronika stosowana (WM), I stopnia - inżynierskie, 2019/2020 - letni (sem. 6)

Klasyfikacja i zakres badań. Ogólne zasady przeprowadzania badań. Metody i technika badań. Analiza wyników. Określenie wymiarowych i ciężarowych cech pojazdu. Rozkład obciążeń osi. Położenie środka ciężkości, prześwit, wymiary skrzyni ładunkowej. Pomiar zdolności przyśpieszania i hamowania pojazdu. Pomiar zużycia paliwa. Badania zespołów: napędowego, hamulcowego kierowniczego i zawieszenia. Badania trwałościowe. Badania symulacyjne. Badania hałaśliwości pojazdów.

Kurs obejmuje wykłady z przedmiotu "Badania strukturalne materiałów". Na wykładzie studenci otrzymują informację nt. badań mikroskopowych, zarówno przy użyciu mikroskopów świetlnych jak i mikroskopów elektronowych, sposobu przygotowania próbek do badań oraz komputerowej analizy uzyskanych obrazów

Kurs dla Kierunku: Mechatronika (WM), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2018/2019 - zimowy (obecnie sem. 4), Semestr: 2019/2020 - letni. Student wyjaśnia pojęcia ergonomii. Opisuje jej cele i obszar zastosowań. Definiuje układ człowiek - maszyna - otoczenie. Projektuje środowisko pracy człowieka biorąc pod uwagę zasady projektowania. Stosuje różne modele człowieka. Prezentuje bezpieczeństwo i niezawodność układu człowiek - maszyna - otoczenie.

Wydział Mechaniczny    Kurs: Specjalność: Pojazdy, maszyny robocze i układy napędowe (WM), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2019/2020 - zimowy (obecnie sem. 6), Semestr: 2019/2020 - letni, Student prezentuje bezpieczeństwo czynne i bierne pojazdu. Określa zasady konstruowania bezpiecznych pojazdów. Opisuje nadwozia, podwozia, układy hamulcowe, oświetlenie, opony, pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne, układy gaśnicze. Prezentuje układy ABS, ASR i ESP. Wymienia układy klimatyzacji i nawigacji satelitarnej. Klasyfikuje czujniki cofania i radar samochodowy. Opisuje badania pojazdów i ich zespołów. Wskazuje wpływ drogi i organizacji ruchu drogowego. Przedstawia bezpieczną eksploatację pojazdów. Tłumaczy bezpieczeństwo dzieci w pojazdach.

Definicje ergonomii, jej przedmiot, cel i zastosowanie. Opis układu człowiek - maszyna otoczenie. Koncepcja zrównoważonego rozwoju. Systemy zarządzania środowiskowego. Model człowieka oraz jego charakterystyka. Możliwości człowieka a procesy przemysłowe. Środowisko pracy człowieka - warunki materialne. Zasady projektowania środowiska pracy człowieka. Bezpieczeństwo i niezawodność układu człowiek - maszyna - otoczenie. Informacyjność maszyn.

Definicje ergonomii, jej przedmiot, cel i zastosowanie. Opis układu człowiek - maszyna otoczenie. Koncepcja zrównoważonego rozwoju. Systemy zarządzania środowiskowego. Model człowieka oraz jego charakterystyka. Możliwości człowieka a procesy przemysłowe. Środowisko pracy człowieka - warunki materialne. Zasady projektowania środowiska pracy człowieka. Bezpieczeństwo i niezawodność układu człowiek - maszyna - otoczenie. Informacyjność maszyn.

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawami anatomii oraz metodami inżynierskimi stosowanymi w Biomechanice

Kurs przeznaczony jest dla studentów semestru 6. specjalności Inżynieria materiałów strukturalnych i biomateriałów, studiujących na studiach stacjonarnych I stopnia

Celem kursu jest zapoznanie studentów z metodami inżynierskimi stosowanymi w Biomechanice 

Kurs zawiera treści z zakresu Biomechaniki dla studentów kierunku Inżynieria Mechaniczno-Medyczna studiujących na 4 semestrze, I stopnia, studiów dziennych.

Design and Production Engineering (WM), 1st degree, 6th semester

Lectures and project exercises

Przebieg procesu spalania różnych rodzajów paliw stosowanych w urządzeniach energetycznych. Technologie spalania paliw w energetyce. Mechanizmy generowania zanieczyszczeń w procesach spalania oraz możliwości obniżenia ich negatywnego wpływu na środowisko naturalne.