Kursy Wydziału Mechanicznego

Definicje ergonomii, jej przedmiot, cel i zastosowanie. Opis układu człowiek - maszyna otoczenie. Koncepcja zrównoważonego rozwoju. Systemy zarządzania środowiskowego. Model człowieka oraz jego charakterystyka. Możliwości człowieka a procesy przemysłowe. Środowisko pracy człowieka - warunki materialne. Zasady projektowania środowiska pracy człowieka. Bezpieczeństwo i niezawodność układu człowiek - maszyna - otoczenie. Informacyjność maszyn.

Współczynnik przyczepności. Hamowanie pojazdu dwuosiowego. Hamowanie przednią osią. Hamowanie tylą osią. Rozkład sił hamowania. Hamowanie na wzniesieniu i spadku. Opóźniene hamowania. Zjawisko bocznego znoszenia opon. Ruch pojazdu na zakręcie bez zjawiska bocznego znoszenia opon. Ruch pojazdu na zakręcie ze zjawiskiem bocznego znoszenia opon. Samochód: nadsterowny, neutralny i podsterowny. Wpływ bocznego wiatru na stateczność poprzeczną samochodu. Graniczna prędkość samochodu na zakręcie.

Klasyfikacja i zakres badań. Ogólne zasady przeprowadzania badań. Metody i technika badań. Analiza wyników. Określenie wymiarowych i ciężarowych cech pojazdu. Rozkład obciążeń osi. Położenie środka ciężkości, prześwit, wymiary skrzyni ładunkowej. Pomiar zdolności przyśpieszania i hamowania pojazdu. Pomiar zużycia paliwa. Badania zespołów: napędowego, hamulcowego kierowniczego i zawieszenia. Badania trwałościowe. Badania symulacyjne. Badania hałaśliwości pojazdów.

Definitions of ergonomics, its subject, purpose and application. Description of the human-machine system environment. The concept of sustainable development. Environmental management systems. Human model and its characteristics. Human possibilities and industrial processes. Human work environment - material conditions. Principles of human work environment design. Safety and reliability of the human - machine - environment system. Machine information.

Zastosowanie technik komputerowych w modelowaniu pneumatycznych i hydraulicznych układów napędowych. Modelowanie przepływu w szczelinach. Modelowanie zużycia paliwa silnika spalinowego o zapłonie iskrowym. Modelowanie momentu napędowego silnika spalinowego. Przeprowadzenie symulacji pracy układu napędowego pojazdu z silnikiem spalinowym w zadanych warunkach eksploatacji. Budowa sprzęgła ciernego, suchego pojazdu samochodowego. Kryteria momentu napędowego i pracy tarcia, naciski, okładziny cierne, wymiary sprężyny talerzowej, układ sterowania sprzęgłem. Półosie napędowe typu: odciążonego, częściowo odciążonego i nieodciążonego.

Przenoszenie napędu przez koło ogumione: toczenie z poślizgiem, toczenie przy dużej odkształcalności ogumienia, normalne i styczne reakcje nawierzchni, przyczepność, straty energetyczne, siły w obszarze styku opony z jezdnią. Opory ruchu: powietrza, wzniesienia, bezwładności i holowania. Siły i momenty sił działające na pojazd w ruchu prostoliniowym. Graniczne wartości sił reakcji podłoża. Różne układy napędowe - porównanie właściwości. Współpraca silnika z układem napędowym pojazdu trakcyjnego. Sprawność przeniesienia napędu. Własności trakcyjne pojazdów: bilans mocy, bilans sił, wskaźniki i wykresy dynamiczne, droga i czas rozpędzania. Dobór przełożeń. Wpływ hydrokinetycznego przeniesienia napędu na własności trakcyjne pojazdu.

Regulacja jednej zmiennej, stany ustalone charakterystyki statyczne obwodu

Stabilność obwodu liniowego. Regulatory. Kształtowanie charakterystyki regulatora

Dobór regulatora ze względu na warunek stabilności

Układy nieliniowe. Typy układów nieliniowych, charakterystyki statyczne. Kształtowanie charakterystyki statycznej nieliniowej połączonych członów szeregowo. Badania stabilności układu nieliniowego.

Metoda funkcji opisującej. Przykład obliczania funkcji opisującej. Badanie stabilności układu metodą funkcji opisującej

Metoda płaszczyzny fazowej. Przykłady. Metoda izoklin. Cykle graniczne.

Przedstawienie równania różniczkowego w postaci schematu blokowego.

Układy regulacji wielowymiarowej. Równania stanu i obserwacji.

Stabilność układów wielowymiarowych.

Metody analizy wielowymiarowej układów odpowiedzi skokowe

Metody analizy j.w.

Symulacja komputerowa model cyfrowy i analogowy

Rola robotów w automatyzacji.
 

Systemy Komputerowe (Wykład i Projekt) - kurs dla kierunku Mechatronika I stopnia, sem. 1, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

WYKŁAD Proces produkcyjny i jego elementy składowe. Dane do procesu projektowania technologicznego, dokumentacja i techniczna norma czasu. Dobór naddatków obróbkowych. Projektowanie pólfabrykatów. Technologiczność konstrukcji. Bazy obróbkowe i zasady ustalania przedmiotów na obrabiarkach oraz dokładność obróbki. Technologiczne sposoby kształtowania warstwy wierzchniej części maszyn i ich wpływ na właściwości eksploatacyjne. Procesy technologiczne typowych części maszyn dla różnych rodzajów i stopnia zautomatyzowania obróbki i montażu. Typizacja procesów. Obróbka grupowa. Elastyczne systemy wytwarzania. Komputerowe wspomaganie wytwarzania. Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie i robotów.

Wykład poruszający aktualne problemy automatyzacji i projektowania procesów technologicznych. Poznawanie zasad projektowania i automatyzacji procesów technologicznych części maszyn w systemach komputerowego wspomagania wytwarzania.Projektowanie procesów produkcyjnych w zrobotyzowanych gniazdach. Elastyczne Systemy Produkcyjne. Wytwarzanie w elastycznych gniazdach produkcyjnych. Systemy realizacji produkcji.

Przedmiot prawa gospodarczego realizowany jest w zakresie wybranych zagadnień. W zasadniczej tematyce prawa gospodarczego skoncentrowano się na kwestii regulacji działalności gospodarczej. Omawiane są podstawowe pojęcia określające m.in. przedsiębiorstwo, przedsiębiorcę i jego obowiązki, formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej a także zapoznano z podstawowymi systemami legalizacji działalności gospodarczej. Przedstawiane są również wybrane zagadnienia z zakresu umów w obrocie gospodarczym oraz ochrony konsumentów.

wykład zawiera wprowadzenie z zakresu prawoznawstwa podstawowych pojęć prawnych, w szczególności informacji o źródłach prawa i ich wykładni. W zasadniczej tematyce prawa gospodarczego skoncentrowano się na  kwestii regulacji działalności gospodarczej. Omówione są podstawowe pojęcia określające m.in. przedsiębiorstwo, przedsiębiorcę i jego obowiązki, pełnomocnictwo a prokura, formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej a także zapoznano z podstawowymi systemami legalizacji działalności gospodarczej takimi jak Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej i Krajowy Rejestr Sądowy.  Przedstawiono również wybrane zagadnienia z zakresu umów w obrocie gospodarczym oraz ochrony konsumentów.

Fizyka I dla kierunku Mechatronika, sem. 1 i 2

Zastosowanie technik komputerowych w modelowaniu pneumatycznych i hydraulicznych układów napędowych. Modelowanie przepływu w szczelinach. Modelowanie zużycia paliwa silnika spalinowego o zapłonie iskrowym. Modelowanie momentu napędowego silnika spalinowego. Przeprowadzenie symulacji pracy układu napędowego pojazdu z silnikiem spalinowym w zadanych warunkach eksploatacji. Budowa sprzęgła ciernego, suchego pojazdu samochodowego. Kryteria momentu napędowego i pracy tarcia, naciski, okładziny cierne, wymiary sprężyny talerzowej, układ sterowania sprzęgłem. Półosie napędowe typu: odciążonego, częściowo odciążonego i nieodciążonego.