Kursy Wydziału Mechanicznego

Analiza i ocena procesów występujących w poszczególnych urządzeniach obiegu cieplnego. Modelowanie obiegów energetycznych występujących w elektrowniach i elektrociepłowniach przemysłowych

Kolejny z kursów enauczania otwierany z uwagi na epidemię koronawirusa. Kurs obejmuje złożone zagadnienia dynamiki mechanizmów i maszyn. Rozpoczyna się omówieniem zagadnień wyrównoważani mechanizmów. Drgań w układach dyskretnych z tłumieniem, drgań układów ciągłych, metody sztywnych elementów skończonych, dynamiki układów przestrzennych przy wykorzystaniu współrzędnych Denawita-Hartenberga i transformacji jednorodnych.

Podstawowe wielkości dotyczące kotłów energetycznymi oraz przebieg procesów spalania występujących w tych urządzeniach. Analiza pracy kotła energetycznego oraz zachodzącego procesu spalania. Badania bilansowe urządzeń spalających. Klasyfikacja rodzajów kotłów oraz urządzeń pomocniczych. Nowoczesne techniki spalania.

Przedmiot prowadzony dla specjalności Mechatronika na studiach II stopnia. 
Jego celem jest zapoznanie studentów z podstawowymi technikami pisania programów współbieżnych w języku C++ oraz specyfiką systemów operacyjnych czasu rzeczywistego.

Dobór materiałów konstrukcyjnych-Projekt;  IMM sem 4

Przebieg procesu spalania różnych rodzajów paliw stosowanych w urządzeniach energetycznych. Technologie spalania paliw w energetyce. Mechanizmy generowania zanieczyszczeń w procesach spalania oraz możliwości obniżenia ich negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Technologie wytwarzania spieków: Technologie materiałowe (WM), II stopnia, stacjonarne, sem. 1

Informacja nt. adresatów kursu: Kurs przeznaczony jest dla studentów realizujących obecnie przedmiot o ww. nazwie. Są to studenci aktualnie sem. 2 studiów niestacjonarnych II stopnia na Wydziale Mechanicznym, kierunek Mechanika i budowa maszyn, specjalność Inżynieria ochrony obiektów i infrastruktury.

 

   

Kurs e-nauczania uruchomiony na czas epidemii koronowirusa. Dotyczy przedmiotu Mechanika Ciała Stałego i Płynów prowadzonego na międzywydziałowym kierunku Inżynieria Materiałowa. To druga część kursu prowadzonego w cyklu dwu-semestralnym. Obejmuje zagadnienia dynamiki punktu materialnego, geometrii mas, dynamiki bryły sztywnej oraz dynamiki płynów.