Kursy Wydziału Mechanicznego

Presentation of issues concerning mathematical modelling of power installations, including thermodynamic cycles and selected devices of power installations using commercial codes, so that the student is able to properly model the process and interpret the results. Presentation of capabilities of CFD code.

Repeat the information on thermodynamic cycles and broaden the information on their modeling with the use of commercial tools. Presentation of balances, constitutive equations, the way of setting conditions in CFD codes. Regulation and control of devices in the context of heat exchangers. Presentation of capabilities of CFD code.

Students acquire in-depth knowledge related to:

1) steady fluid flow;

2) transient fluid flow;

3) steady heat transfer and

4) transient heat transfer simulations.

The knowledge is based on numerical and mathematical methods  with the use of available tools: Ansys, Fluent et al.
Student knows discretization of numeric model - types of mesh and their main characteristics. Analysis of received the results of numerical simulations and their interpretation. The student is able to select the appropriate model, performing critical analysis with the proper selection of tools and technologies.

Projekt zespołowy dla grup proj.2 i proj.3 prowadzony przez dr inż. Pawła Załuskiego

Przedmiot Etyka inżyniera będzie prowadzony od 3 listopada w wymiarze 3 godzin - w formie wykładów - dla dwóch kierunków Wydziału Mechanicznego:

1. Kierunek: Inżynieria mechaniczno-medyczna (WM), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2020/2021 - zimowy (obecnie sem. 1)

2. Kierunek: Mechatronika (WM), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2020/2021 - zimowy (obecnie sem. 1)

Organizacja grupy, określenie celów i poszczególnych zadań, udział członków grupy w realizacji zadań, odpowiedzialność członków grupy, kreowanie idei, podstawy prowadzenia dyskusji, przygotowanie prezentacji i spotkań, problemy ryzyka i podejmowania decyzji, pozyskiwanie i przekazywanie informacji. Projektowanie i budowa modelu urządzenia technicznego, Ocena umiejętności zaprezentowania wyników realizacji zadania. Ocena umiejętności korzystania z metod i narzędzi.  Ocena realizacji zadania

Kurs Seminarium Anglojęzyczne przeznaczony jest dla studentów 3. semestru studiów dziennych II stopnia, studiujących na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. Kurs ma za zadanie pomóc studentom przygotować się do pisania pracy magisterskiej, pokierować działania studentów w taki sposób aby forma i treść pracy były odpowiednie i na jak najwyższym poziomie. 

Materiały do Laboratorium z przedmiotu Modelowanie robotów i manipulatorów dla studentów kierunku Mechatronika, II stopnia, 1 semestru studiów dziennych.

Materiały do laboratorium z przedmiotu MANIPULATORY I ROBOTY PRZEMYSŁOWE dla studentów kierunku Mechatronika, I stopień, 6 semestr studiów dziennych.