Kursy Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa

Projekt zespołowy realizowany dla 1 z trzech grup studenckich o specjalizacji : statki

 

W ramach projektu  należy wykonać ramową technologię montażu kadłuba zadanego statku w realiach konkretnej, istniejącej stoczni na podstawie posiadanej dokumentacji.

Zadanie realizowane jest przez grupę zadaniową. Kierownika grupy i podział zadań w grupie wyłania samodzielnie zespół.

W dniu 28.03.2020 zostają wznowione zajęcia w formie zdalnej.

                                                      Marek Zellma

                                                   tel. 602 742 149

prof Zygmunt PASZOTA

materiały i zagadnienia do przedmiotu

 

Napędy hydrauliczne

WOiO

studia: I stopnia - inżynierskie, stacjonarne,

kierunek: Ocenaoitechnika

specjalność: Maszyny, Siłownie i Urządzenia Okrętów i Obiektów Oceanotechnicznych

sem. 6

Wykłady dla sem 4. studiów niestacjonarnych I st. (inż.) z przedmiotu Konstrukcja Okrętu I zawierają znaczną część materiału potrzebnego do opanowania treści przedmiotu. Materiały przedstawione są w formie wykładu (prezentacji *.pdf)

Celem przedmiotu jest:

•Zapoznanie studentów z podstawowym wyposażeniem pokładowym statku.
•Poznanie funkcji i zasad działania podstawowych urządzeń i systemów okrętowych zgodnie z wymogami przepisów towarzystw klasyfikacyjnych i obowiązujących norm, dotyczącym wymagań stawianym tego rodzaju urządzeniom.

Cel zajęć:

  • Nabycie umiejętności projektowania algorytmów
  • Nauczenie się tworzenia oprogramowania oraz jego uruchamiania
  • Nauczenie się prowadzenia podstawowych analiz przy pomocy utworzonych modeli
  • Opanowanie podstaw pakietu MATLAB

zapoznanie z zasadą pracy okrętowych silników o zapłonie samoczynnym dwu- i czterosuwowych, ich obiegami teoretycznymi, parametrami pracy i charakterystykami oraz ogólną budową tego rodzaju silników, a także nauczenie wykonywania podstawowych obliczeń cieplnych dotyczących obiegów teoretycznych oraz wykonywania pomiarów podstawowych parametrów pracy silników spalinowych tłokowych

Materiały do przedmiotu:

Regulacja turbin (wykłady) realizowanego przez studentów Wydziału OiO poziom inz. Kierunek Oceanotechnika; specjalność SiUO sem. 4.

Materiały do przedmiotu:

Automatyka  (wykłady)

realizowanego przez studentów Wydziału OiO poziom inz.:

Kierunek Oceanotechnika;  sem. 4.

Kierunek Transport sem. 4.

Kurs jest przeznaczony dla studentów kierunku Transport i Logistyka WOiO. W zakresie kursu są wiadomości ze statyki, kinematyki i dynamiki  punktu materialnego, układu punktów materialnych i ciała sztywnego.  

Grupowa praca projektowa  : Ramowa technologia montażu kadłuba statku

 

W ramach projektu  należy wykonać ramową technologię montażu kadłuba zadanego statku w realiach konkretnej, istniejącej stoczni na podstawie posiadanej dokumentacji.

Zadanie realizowane jest przez grupę zadaniową. Kierownika grupy i podział zadań w grupie wyłania samodzielnie zespół.

Materiały zawierają dziesięć filmów w formacie mp4, stanowiących krótki instruktaż modelowania MES w środowisku MSC Patran. Stanowią pomoc dla przedmiotu : Projektowanie Konstrukcji Okrętu - projekt - dla sem. 6 studiów niestacjonarnych na kier. Oceanotechnika. 

Poznanie zjawisk mechaniki skrawania, parametrów skrawania, rodzajów materiałów narzędziowych, budowy i przeznaczenia narzędzi oraz obrabiarek do toczenia, wiercenia, frezowania i szlifowania.

Kurs w formie wykładu

Mechanizmy wymiany ciepła. Równanie pola temperatury Fouriera-Kirchhoffa. Przewodnictwo ciepła przez ściankę płaską, wielowarstwową, ścianki zakrzywione. Podstawy teorii żeber. Złożona wymiana ciepła. Podstawy teorii rekuperatorów. Podstawy teorii regeneratorów. Podstawy teorii konwekcyjnej wymiany ciepła: konwekcja swobodna oraz wymuszona. Analogia wymiany ciepła i pędu. Zastosowanie teorii podobieństwa do opisu konwekcyjnej wymiany ciepła. Zagadnienia wymiany ciepła przy wrzeniu w objętości oraz wrzeniu w przepływie. Podstawy teorii przepływów dwufazowych. Kryzysy wrzenia. Skraplanie kroplowe i błonowe. Skraplanie w przepływie przez kanały. Podstawowe zagadnienia radiacyjnej wymiany ciepła.