Kursy Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa

 Wybrane zagadnienia kontroli jakosci  II w budowie statków tj.: kontrola złączy spawanych i rurociągów,  próby konstrukcji kadłuba i szczelnosci oraz  malowania, próby statku na uwięzi i w morzu.

Kurs przeznaczony dla studentów uczeszcajacych na 2 semest studiów niestacjonarnych 

Celem realizacji projektu jest przygotowanie ramowego projektu technologii produkcji małej jednostki pływającej na wybranym przykładzie. Rozwiązywanie praktycznych zagadnień związanych z produkcją konstrukcji cienkościennych ze stali i stopów aluminium. Przegląd wybranych zagadnień specjalnych dotyczących budowy jachtów jednokadłubowych, katamaranów, jachtów żaglowych i motorowych. 

Zakres realizacji projektu obejmuje wykonanie przez studentów ramowych projektów wykonawczych dla wybranych małych jednostek pływających. 

Zasady realizacji zajęć (wykład i projekt):

 • Zajęcia odbywają się w formie webinariów w terminach zgodnie z planem zajęć. Zaproszenie z danymi logowania do webinarium rozesłane zostaną do uczestników kursu drogą mailową do skrzynek przypisanych w moja.pg.
 • Studenci mają obowiązek udziału w webinariach i w czasie zajęć regularnie zapoznawać się z materiałami dydaktycznymi umieszczanymi na stronie kursu w platformie enauczanie.pg.edu.pl
 • Warunkiem zaliczenia kursu jest zaliczenie części wykładowej i części projektowej. Dla zaliczenia wykładu konieczne jest uzyskanie oceny minimum dostatecznej z pracy zaliczeniowej (wykład). Dla zaliczenia ćwiczeń projektowych konieczne jest oddanie projektu w uzgodnionym terminie i uzyskanie oceny minimum dostatecznej. Projekt, bądź jego etapy powinny zostać przesłane w formie plików (zadanie) w platformie e-nauczanie. informacje na ten temat będą dostępne w "ogłoszeniach" kursu.
 • Ocena z projektu stanowić będzie składową oceny końcowej z przedmiotu zgodnie z kartą przedmiotu.
 • Konsultacje w trakcie zajęć i w terminie konsultacji ogólnych zgodnym z planem zajęć prowadzącego (w moja.pg).
 • W czasie trwania kursu studenci poproszeni zostaną o wypełnienie ankiet sprawdzających ocenę prowadzonego kursu (pierwszą po około miesiącu, drugą na koniec semestru).

Osoby prowadzące:

Odpowiedzialny za przedmiot i prowadzący: Karol Niklas ( karol.niklas@pg.edu.pl ). 

 

Polecana literatura:

1. Bruce, George J.; Eyres, David J., Ship Construction (7th Edition), ISBN: 978-0-08-097239-8, Elsevier 2012
2. Mathers G., The welding of aluminium and its alloys. ISBN-10: 1855735679 | ISBN-13: 9781855735675
3. Norrish J., Norrish J. , Advanced Welding Processes (New Manufacturing Processes & Materials), ISBN-10: 0852743254, ISBN-13: 978-0852743256, Springer; 1993

MORSKIE FARMY WIATROWE

Perspektywy rozwoju morskich farm wiatrowych

Podstawy energetyki wiatrowej

Główne elementy morskich farm wiatrowych

Postaci konstrukcyjne struktur nośnych turbin

Infrastruktura przesyłania i konwersji energii elektrycznej

Posadowienie turbin wiatrowych

Zasady lokalizacji farm wiatrowych na morzu

Statki specjalistyczne transportu, instalacji oraz eksploatacji morskich farm wiatrowych

SYSTEMY POSZUKIWANIA ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU POD DNEM MORSKIM

Tworzenie się złóż węglowodorowych pod dnem morskim

Techniki używane do poszukiwanie złóż ropy i gazu pod dnem morskim

Systemy sejsmiki refleksyjnej do poszukiwania morskich złóż węglowodorowych:

System sejsmiki refleksyjnej holowany za statkiem do badań sejsmicznych

System sejsmiki refleksyjnej instalowany na dnie morskim,

Pionowe profilowanie sejsmiczne.

SYSTEM SEJSMIKI REFLEKSYJNEJ HOLOWANY ZA STATKIEM DO BADAŃ SEJSMICZNYCH

System wzbudzania fal akustycznych

System rejestracji odbijanych fal akustycznych

System pozycjonowania układu działek powietrznych i strimerów

Statki do badań sejsmicznych

SYSTEMY WYDOBYWANIA ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU SPOD DNA MORSKIEGO

Konstrukcje przeznaczone do eksploracji złóż ropy naftowej i gazu

Podstawowe komponenty platform wiertniczych

MORSKIE STACJONARNE JEDNOSTKI WIERTNICZE

Platformy stałe

Platformy grawitacyjne

Platformy samopodnośne

Platformy z wieżą podatną

MORSKIE WYPORNOŚCIOWE JEDNOSTKI WIERTNICZE

Platformy typu SPAR

Platformy cięgnowe TLP

Platformy półzanurzeniowe 

Statki wiertnicze oraz FPSO

OCEANOTECHNICZNE SYSTEMY EKSPLOATACYJNE

Proces wydobywania ropy naftowej i gazu z odwiertu

Podstawowe komponenty systemów eksploatacyjnych

Bezobsługowe platformy oceanotechniczne

Podwodne instalacje oceanotechniczne

PODWODNE OCENOTECHNICZNE RUROCIĄGI PRZESYŁOWE

Metody instalacji rurociągów na dnie morza

Montaż rurociągów oraz technologia spawania rurociągów

Przygotowanie dna morza do układania rurociągów

Statki specjalistyczne Posadowienie stałe morskich turbin wiatrowych do transportu, instalacji oraz eksploatacji morskich jednostek wiertniczych i eksploatacyjnych oraz układania rurociągów na dnie morza

UTRZYMANIE STANOWISKA POZYCYJNEGO PRZEZ PŁYWAJĄCE JEDNOSTKI OCEANOTECHNICZNE

Systemy kotwiczenia i ich elementy (liny cumownicze, kotwice, inne akcesoria)

Systemy utrzymania stanowiska pozycyjnego przez wypornościowe jednostki eksploatacyjne FPSO

Systemy pozycjonowania dynamicznego i ich elementy (systemy referencyjne, stery, pędniki napędowe, pędniki sterowe)

Modelowanie Matematyczne dla studentów kierunku Oceanotechnika

dla studentów II stopnia studiów niestacjonarnych.

Wykład z projektowania napędów turbinowych

Materiały do ĆWICZEŃ z przedmiotu projektowanie spalinowych siłowni okrętowych dla 2 i 3 semestru studiów II stopnia o profilu systemy napędowe i urządzenia ogólnookrętowe

Technologia budowy okrętów II, proj, sem6, studia niestacjonarne

Szablon osobisty od wszystkich prowadzonych przedmiotów, pozwalajacy na import kompletu wymaganych danych.

-----

Projekt zespołowy 1

Projekt zespołowy trwa 2 semestry i jest realizowany wspólnie z "Zarządzaniem projektem". Zakres zajęc obejmuje:

 1. Wprowadzenie, wybór tematów i członków zespołów projektowych (3-6 osób)
 2. Analiza potrzeb, inżynieria wymagań
 3. Analiza stanu techniki i dominujących rozwiązań
 4. Propozycje kilku koncepcji i wybór jednej do realizacji
 5. Projekt techniczny (poziom szczegółowości zależny od tematu, liczebności grupy – ustala prowadzący)
  1. Selekcja zadań (komponenty gotowe do zakupu oraz do zaprojektowania)
  2. Organizacja pracy w grupie (infrastruktura IT) i przydział zadań
  3. Wybór narzędzi (2D/3D, CAE, CAM, komunikacja)
  4. Realizacja projektu (do uznania prowadzącego)
 6. Wniosek patentowy (opcjonalny)
 7. Prezentacja (publiczna „obrona”)
 8. ealizacja fizyczna projektu (kolejny semestr, opcjonalna – do uznania prowadzącego)

Kontynuacja "Projektu zespołowego 1"

Prowadzący:

dr inż. Cezary Żrodowski, p.217 WOiO

e-mail: Cezary.Zrodowski@pg.edu.pl

tel.: +48 604217733

konsultacje on-line: czwartki, godz.13-15, platforma Teams, grupa "Konsultacje Żrodowski", najlepiej po zgłoszeniu e-mailem 

konsultacje e-mailowe, bez ograniczeń, odpowiadam w ciągu 48 godzin.

---

W warunkach ograniczeń sanitarnych związanych z COVID, eKurs jest jedyną formą realizacji i zaliczenia przedmiotu. 

Prowadzący:

dr inż. Cezary Żrodowski, p.217 WOiO

e-mail: Cezary.Zrodowski@pg.edu.pl

tel.: +48 604217733

konsultacje bezpośrednie: wtorki, godz.16-18, platforma Teams, grupa "Konsultacje Żrodowski", najlepiej po zgłoszeniu e-mailem 

konsultacje e-mailowe, bez ograniczeń, odpowiadam w ciągu 48 godzin.

---

W warunkach ograniczeń sanitarnych związanych z COVID, eKurs jest jedyną formą realizacji i zaliczenia przedmiotu. Zaliczenie na podstawie aktywności na zajęciach i raportu z wykonania projektu. Warunki uzyskania oceny 3.5:

 • raport oddany w terminie (do ostatnich zajęć, w sesji podstawowej, poprawkowej ani w czasie wakacji, raporty nie będą przyjmowane)
 • kompletny (raport musi obejmować WSZYSTKIE wymagane punktu projektu)
 • poprawny (WSZYSTKIE obliczenia i rysunki projektowe muszą być poprawne)
 • aktywność w czasie zajęć, jakość wniosków w raporcie i wykonanie raportu powyżej minimalnych wymagań są podstawą do uzyskania oceny powyżej 3.5, DROBNE uchybienia mogą zostać zaakceptowane przy ocenie 3.0

Projekt zespołowy trwa 2 semestry i jest realizowany wspólnie z "Zarządzaniem projektem". Zakres zajęc obejmuje:

 1. Wprowadzenie, wybór tematów i członków zespołów projektowych (3-6 osób)
 2. Analiza potrzeb, inżynieria wymagań
 3. Analiza stanu techniki i dominujących rozwiązań
 4. Propozycje kilku koncepcji i wybór jednej do realizacji
 5. Projekt techniczny (poziom szczegółowości zależny od tematu, liczebności grupy – ustala prowadzący)
  1. Selekcja zadań (komponenty gotowe do zakupu oraz do zaprojektowania)
  2. Organizacja pracy w grupie (infrastruktura IT) i przydział zadań
  3. Wybór narzędzi (2D/3D, CAE, CAM, komunikacja)
  4. Realizacja projektu (do uznania prowadzącego)
 6. Wniosek patentowy (opcjonalny)
 7. Prezentacja (publiczna „obrona”)
 8. ealizacja fizyczna projektu (kolejny semestr, opcjonalna – do uznania prowadzącego)

Two semesters project, introduction to thesis, requires work in groups containing 3-6 persons. The scope of the project

 1. Analysis of the needs, requirements engineering
 2. Analysis of the state of the art and dominant solutions
 3. Suggestions for several concepts and choosing one to implement
 4. Technical design (the level of detail depends on the topic, the size of the group - is determined by the teacher)
  • a. Task selection (components ready for purchase and for design)
  • b. Organization of group work (IT infrastructure) and task allocation
  • c. Selection of tools (2D / 3D, CAE, CAM)
  • d. Project implementation (up to the teacher’s decision)
 1. Patent application (optional)
 2. Public presentation