Kursy Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa

Szanowni Państwo,

w kursie znajdują się materiały w wykładów, które prowadzone są zgodnie z planem zajęć za pośrednictwem ms teams. Link do spotkań

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2I2N2Y2NjYtYTY3Yi00NmVhLTgxNTItZTM3OGZjNTU3N2Ix%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2286760356-0022-486f-b793-a2d470bba5a5%22%2c%22Oid%22%3a%228583176e-dff2-4970-b6b5-72f5016f9715%22%7d

Nazwa przedmiotu: Teledetekcja morza
Kierunek studiów: Specjalność: Morskie konstrukcje hydrotechniczne i energetyczne (WOiO)
Wydział
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa
Poziom kształcenia: Studia II Stopnia
Forma studiów: Studia stacjonarne
Rok studiów: 1
Semestr studiów: 2
Start semestru: październik 2020
Rok akademicki realizacji przedmiotu: 2020/2021
Forma zajęć:

 zdalne

Imię i nazwisko prowadzącego: dr inż. Krystyna Michałowska

adres e-mail: krystyna.michalowska@pg.edu.pl

Celem przedmiotu jest przekazanie umiejętności identyfikacji oddziaływania różnych obiektów energetycznych na środowisko naturalne. Oprócz wpływu energetyki konwencjonalnej opartej na spalaniu węgla, omówione zostaną efekty środowiskowe elektrowni wodnych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych oraz elektrowni wykorzystujących gaz ziemny i gaz pochodzący z biomasy. Omówione zostaną także wybrane metody i technologie ograniczania wpływu zanieczyszczeń na atmosferę, w szczególności instalacje odpylania, odsiarczania i CCS - wychwytu i składowania ditlenku węgla.

The main objective of this coure is to search information on a given topic. On this course students have to present their opinions on a specific topic in the form of a multimedia presentation. Classes are designed to improve the skills of public speaking and to acquire basic knowledge about verbal and nonverbal communication, speeches principles (rhetoric), statement ethics, the rules of disscusion, the basics of good manners. Students have to present their opinions on freely chosen topic.

Celem przedmiotu jest dostarczenie studentowi niezbędnej wiedzy w zakresie analizy strukturalnej konstrukcji cienkościennych z wykorzystaniem metod komputerowych,

Celem przedmiotu jest nauczenie podstaw wytrzymałości materiałów i jej wykorzystaniu do analizy stanu

naprężenia i przemieszczenia w elementach konstrukcji.

Projekt zespołowy trwa 2 semestry i jest realizowany wspólnie z "Zarządzaniem projektem". Zakres zajęc obejmuje:

 1. Wprowadzenie, wybór tematów i członków zespołów projektowych (3-6 osób)
 2. Analiza potrzeb, inżynieria wymagań
 3. Analiza stanu techniki i dominujących rozwiązań
 4. Propozycje kilku koncepcji i wybór jednej do realizacji
 5. Projekt techniczny (poziom szczegółowości zależny od tematu, liczebności grupy – ustala prowadzący)
  1. Selekcja zadań (komponenty gotowe do zakupu oraz do zaprojektowania)
  2. Organizacja pracy w grupie (infrastruktura IT) i przydział zadań
  3. Wybór narzędzi (2D/3D, CAE, CAM, komunikacja)
  4. Realizacja projektu (do uznania prowadzącego)
 6. Wniosek patentowy (opcjonalny)
 7. Prezentacja (publiczna „obrona”)
 8. ealizacja fizyczna projektu (kolejny semestr, opcjonalna – do uznania prowadzącego)

Wirtualna Pracownia Fizyczna dla studentów kier. Energetyka, sem 2 (wszystkie wydziały)