Kursy Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa

Projekt systemu DCS dla wybranej instalacji energetycznej. 

Cel przedmiotu
 
 
Zapoznać studentów z zasadami dobierania i rozmieszczania urządzeń pokładowych i kadłubowych. 
 
Efekty kształcenia
 
1.Student potrafi dokonać doboru urządzeń okrętowych.
3.Student potrafi dokonywać wyboru optymalnego rozwiązania problemu związanego z układem kotwicznym i cumowniczym, sterowym.
4.Student zna zasady i narzędzia pomocne przy projektowaniu układu cumowniczego, sterowego, kotwicznego.

Podstawy rysunku technicznego - mechanicznego oraz okrętowego

Szanowni Państwo,

w kursie znajdują się materiały w wykładów, które prowadzone są zgodnie z planem zajęć za pośrednictwem ms teams. Link do spotkań

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2I2N2Y2NjYtYTY3Yi00NmVhLTgxNTItZTM3OGZjNTU3N2Ix%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2286760356-0022-486f-b793-a2d470bba5a5%22%2c%22Oid%22%3a%228583176e-dff2-4970-b6b5-72f5016f9715%22%7d

Nazwa przedmiotu: Teledetekcja morza
Kierunek studiów: Specjalność: Morskie konstrukcje hydrotechniczne i energetyczne (WOiO)
Wydział
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa
Poziom kształcenia: Studia II Stopnia
Forma studiów: Studia stacjonarne
Rok studiów: 1
Semestr studiów: 2
Start semestru: październik 2020
Rok akademicki realizacji przedmiotu: 2020/2021
Forma zajęć:

 zdalne

Imię i nazwisko prowadzącego: dr inż. Krystyna Michałowska

adres e-mail: krystyna.michalowska@pg.edu.pl

Celem przedmiotu jest przekazanie umiejętności identyfikacji oddziaływania różnych obiektów energetycznych na środowisko naturalne. Oprócz wpływu energetyki konwencjonalnej opartej na spalaniu węgla, omówione zostaną efekty środowiskowe elektrowni wodnych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych oraz elektrowni wykorzystujących gaz ziemny i gaz pochodzący z biomasy. Omówione zostaną także wybrane metody i technologie ograniczania wpływu zanieczyszczeń na atmosferę, w szczególności instalacje odpylania, odsiarczania i CCS - wychwytu i składowania ditlenku węgla.

The main objective of this coure is to search information on a given topic. On this course students have to present their opinions on a specific topic in the form of a multimedia presentation. Classes are designed to improve the skills of public speaking and to acquire basic knowledge about verbal and nonverbal communication, speeches principles (rhetoric), statement ethics, the rules of disscusion, the basics of good manners. Students have to present their opinions on freely chosen topic.

The course contains a set of practical excercises in machine design with the goal to integrate and consolidate the earlier competency in general machine design.

The course covers the fundamentals of machine design. This is the initial part of the course aimed at the integration and ammendment of the information and skills in mechanics, materials science, machine technology, manufacturing and other knowledge items required in the process of designing mechanical objects.

The Course covers the basics of the descriptive geometry for use in mechanical design and the standard - based guidelines of designing and compiling technical drawings of machine components and assemblies.

 1. SYSTEMS FOR SEARCHING OIL AND GAS UNDER THE SEABED
  1. Oil and gas formation
  2. Techniques used to locate reserves
  3. Seismic survey technique
  4. Seismic survey vessels (SSV)
  5. Seismic streamer and its components
  6. Operational performance
 2. SYSTEMS FOR EXTRACTING OIL AND GAS FROM THE SEABED
  1. Structures of offshore oil and gas recovery units
  2. Basic offshore rig components
 3. STATIONARY MARINE DRILLING UNITS
  1. Fixed Jacked Platforms
  2. Jack-up Platforms
  3. Gravity base platforms
  4. Compliant towers
 4. STRUCTURES THAT FLOAT NEAR THE WATER SURFACE
  1. TLP (Tension Leg Platform) Platforms
  2. SPAR (Single Point Anchor Reservoir) Platforms
  3. Semi-submersible rigs
  4. Drilling ships
  5. Floating production systems
 5. STATION KEEPING SYSTEMS
  1. Mooring lines and their components (lines of mooring systems; anchors and connectors)
  2. Station keeping systems of FPSO (turret systems)
  3. Dynamic positioning systems and their elements (position reference systems, propellers)
 6. DRILLING AND PRODUCTION EQUIPMENT (selected issues)
  1. What is the drilling process?
  2. Drilling equipment (drillstring; blowout preventer)
  3. What is the production process? (offshore riser systems; drive mechanism of rigs)
 7. OFFSHORE OIL DRILLING PROCESS (selected issues)
  1. Types of offshore oil drilling
  2. Vertical (conventional) drilling
  3. Directional (slant) drilling
  4. Extraction process
 8. PRODUCTION TECHNOLOGY (selected issues)
  1. Essential components of offshore production systems
  2. Offshore un-manned platforms
  3. Types of subsea installations and equipment
 9. LAYING PIPE ON THE SEAFLOOR (selected issues)
  1. Offshore pipeline
  2. Route selection
  3. Ways of laying pipe on the seafloor
  4. Pipelay process
  5. Trenching and burial of offshore pipelines
  6. Pipeline welding technology
  7. Types of pipelay vessels

MORSKIE FARMY WIATROWE

Perspektywy rozwoju morskich farm wiatrowych

Podstawy energetyki wiatrowej

Główne elementy morskich farm wiatrowych

Postaci konstrukcyjne struktur nośnych turbin

Infrastruktura przesyłania i konwersji energii elektrycznej

Posadowienie turbin wiatrowych

Zasady lokalizacji farm wiatrowych na morzu

Statki specjalistyczne transportu, instalacji oraz eksploatacji morskich farm wiatrowych

SYSTEMY POSZUKIWANIA ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU POD DNEM MORSKIM

Tworzenie się złóż węglowodorowych pod dnem morskim

Techniki używane do poszukiwanie złóż ropy i gazu pod dnem morskim

Systemy sejsmiki refleksyjnej do poszukiwania morskich złóż węglowodorowych:

System sejsmiki refleksyjnej holowany za statkiem do badań sejsmicznych

System sejsmiki refleksyjnej instalowany na dnie morskim,

Pionowe profilowanie sejsmiczne.

SYSTEM SEJSMIKI REFLEKSYJNEJ HOLOWANY ZA STATKIEM DO BADAŃ SEJSMICZNYCH

System wzbudzania fal akustycznych

System rejestracji odbijanych fal akustycznych

System pozycjonowania układu działek powietrznych i strimerów

Statki do badań sejsmicznych

SYSTEMY WYDOBYWANIA ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU SPOD DNA MORSKIEGO

Konstrukcje przeznaczone do eksploracji złóż ropy naftowej i gazu

Podstawowe komponenty platform wiertniczych

MORSKIE STACJONARNE JEDNOSTKI WIERTNICZE

Platformy stałe

Platformy grawitacyjne

Platformy samopodnośne

Platformy z wieżą podatną

MORSKIE WYPORNOŚCIOWE JEDNOSTKI WIERTNICZE

Platformy typu SPAR

Platformy cięgnowe TLP

Platformy półzanurzeniowe 

Statki wiertnicze oraz FPSO

OCEANOTECHNICZNE SYSTEMY EKSPLOATACYJNE

Proces wydobywania ropy naftowej i gazu z odwiertu

Podstawowe komponenty systemów eksploatacyjnych

Bezobsługowe platformy oceanotechniczne

Podwodne instalacje oceanotechniczne

PODWODNE OCENOTECHNICZNE RUROCIĄGI PRZESYŁOWE

Metody instalacji rurociągów na dnie morza

Montaż rurociągów oraz technologia spawania rurociągów

Przygotowanie dna morza do układania rurociągów

Statki specjalistyczne Posadowienie stałe morskich turbin wiatrowych do transportu, instalacji oraz eksploatacji morskich jednostek wiertniczych i eksploatacyjnych oraz układania rurociągów na dnie morza

UTRZYMANIE STANOWISKA POZYCYJNEGO PRZEZ PŁYWAJĄCE JEDNOSTKI OCEANOTECHNICZNE

Systemy kotwiczenia i ich elementy (liny cumownicze, kotwice, inne akcesoria)

Systemy utrzymania stanowiska pozycyjnego przez wypornościowe jednostki eksploatacyjne FPSO

Systemy pozycjonowania dynamicznego i ich elementy (systemy referencyjne, stery, pędniki napędowe, pędniki sterowe)