Kursy Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa

Jest to kurs przeznaczony dla studentów: 

Kierunek: Transport i logistyka (WOiO), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2019/2020 - zimowy (obecnie sem. 2) - Laboratoria

Kurs pozwala zaliczć 30% ćwiczenia  z danego laboratorium :

Zawiera:

-Materiały do nauki na dane ćwiczenie ,

-Załącznik sprawozdania z wytycznymi do samodzielnej pracy w domu .

 

materiały i zagadnienia do przedmiotu

Historia Okrętownictwa

WOiO

Oceanotechnika, niestacjonarne

sem 8

 

materiały i zagadnienia do przedmiotu

Hydraulika Siłowa WYKŁAD i LABORATORIUM

WOiO

Oceanotechnika

Specjalność: Siłownie i Urządzenia Oceanotechniczne

sem 4

materiały i zagadnienia do przedmiotu

Inżynieria Ruchu WYKŁAD

WOiO

Transport

sem 4

 

Praktyczne zastosowanie nowoczesnych programów komputerowego wspomagania projektowania.

Celem przedmiotu jest przygotowanie do zastosowania programów CAD w projektowaniu i modelowaniu środków oraz systemów transportowych.

Celem przedmiotu jest doskonalenie umiejętności tworzenia algorytmów i programów komputerowych, jak również korzystania z gotowych narzędzi do symulacji oraz obliczeń numerycznych stosowanych w
oceanotechnice.

Cel przedmiotu
 
 
Zapoznać studentów z kontraktowym projektowaniem siłowni okrętowych
 
Efekty kształcenia
 
1.Student rozumie procesy transformacji energii w maszynach i urządzeniach okrętowych oraz zjawiska zachodzące w rurociągach.
2.Student potrafi dokonać doboru maszyn okrętowych z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych.
3.Student potrafi dokonywać wyboru optymalnego rozwiązania problemu związanego z projektem siłowni okrętowej.
4.Student potrafi wykonać projekt kontraktowy siłowni okrętowej.
5.Student zna zasady i narzędzia pomocne przy projektowaniu siłowni okrętowych.
Cel przedmiotu
 
 
Zapoznać studentów z kontraktowym projektowaniem siłowni okrętowych
 
Efekty kształcenia
 
1.Student rozumie procesy transformacji energii w maszynach i urządzeniach okrętowych oraz zjawiska zachodzące w rurociągach.
2.Student potrafi dokonać doboru maszyn okrętowych z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych.
3.Student potrafi dokonywać wyboru optymalnego rozwiązania problemu związanego z projektem siłowni okrętowej.
4.Student potrafi wykonać projekt kontraktowy siłowni okrętowej.
5.Student zna zasady i narzędzia pomocne przy projektowaniu siłowni okrętowych.
Cel przedmiotu
 
 
Zapoznać studentów z podstawami projektowania układu napędowego
 
Efekty kształcenia
 
1.Student rozumie procesy transformacji energii w maszynach i urządzeniach okrętowych.
2.Student potrafi dokonać doboru maszyn okrętowych.
3.Student potrafi dokonywać wyboru optymalnego rozwiązania problemu związanego z układem napędowym.
4.Student zna zasady i narzędzia pomocne przy projektowaniu układu napędowego

Treść przedmiotu:

Statki do eksploatacji złóż kopalin stałych (pogłębiarki, kruszywiarki). Rozwiązania układów technologicznych stosowanych na pogłębiarkach-kruszywiarkach. Energochłonność różnych metod pozyskiwania kopalin stałych. Rozwiązania układów energetycznych pogłębiarek-kruszywiarek. Statki wiertnicze oraz typu FPSO, FSO – układy technologiczne i energetyczne. Statki pomocnicze przemysłu offshore

Seminarium dyplomowe dla studentów przygotowujących pracę dyplomową na studiach II stopnia (Oceanotechnika)

W trakcie zajęć:

Student poznaje formalne zasady przygotowania pracy dyplomowej.

Student przygotowuje pracę dyplomową pod kierunkiem promotora.

Student poznaje zasady przygotowywania prezentacji i formalne podstawy egzaminu dyplomowego.

Student przedstawia swoje prezentacje w trakcie seminarium i dyskutuje z grupą prezentowane treści.

Kurs odbywa się w poniedziałki od 15.15 - 16.45

Przedmiot prowadzony jest w układzie 2 godziny wykładu i 2 godziny ćwiczeń. Tematyka: stan naprężenia i odkształcenia, rozciąganie i ściskanie osiowe, skręcanie, zginanie, ściskanie/rozciąganie mimośrodowe, ścinanie przy zginaniu, metody energetyczne, przemieszczenia belek i ram, metoda sił, hipotezy wytrzymałościowe, zginanie płyt cienkich.

Podstawy nawigacji (prędkość i kurs statku; nawigacja terestryczna; astronawigacja; radionawigacja

Pozycjonowanie jednostek pływających – wprowadzenie

System pozycjonowania dynamicznego jednostek pływających

Systemy nawigacji satelitarnej

Systemy referencyjne pozycjonowania dynamicznego

Współpraca urządzeń sterowych, pędników napędu głównego,

sterów strumieniowych oraz innych pędników z jednostką pływającą

Działanie boczne śruby napędowej

Współdziałanie steru i śruby

Współdziałanie steru strumieniowego, śrub napędowych oraz płetwy sterowej

Rozwiązania konstrukcyjne napędu współczesnych jednostek pływających

Systemy napędu i sterowania elektro-hydraulicznego współczesnych jednostek pływających

Zakłócenia działające na jednostkę pływającą a pochodzące od wiatru, falowania morza oraz prądu morskiego

Metody obliczania (wyznaczania) sił naporu od wiatru, falowania oraz prądu morskiego na jednostkę pływającą

Utrzymanie stanowiska pozycyjnego oraz określanie wielkości i kierunku oddziałujących sił:

- system pomiaru ruchów własnych jednostki

- czujniki kontroli zorientowania (kursu)

- system pomiaru wielkości i kierunku sił naporu

- układ sterowania

Zadanie dynamicznego pozycjonowania

Wymagania i klasy systemów dynamicznego pozycjonowania

Tryby pracy dynamicznego pozycjonowania jednostek pływających

SYSTEMY POSZUKIWANIA ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU POD DNEM MORSKIM

Tworzenie się złóż węglowodorowych pod dnem morskim

Techniki używane do poszukiwanie złóż ropy i gazu pod dnem morskim

Systemy sejsmiki refleksyjnej do poszukiwania morskich złóż węglowodorowych:

System sejsmiki refleksyjnej holowany za statkiem do badań sejsmicznych

System sejsmiki refleksyjnej instalowany na dnie morskim,

Pionowe profilowanie sejsmiczne.

 

SYSTEM SEJSMIKI REFLEKSYJNEJ HOLOWANY ZA STATKIEM DO BADAŃ SEJSMICZNYCH

System wzbudzania fal akustycznych

System rejestracji odbijanych fal akustycznych

System pozycjonowania układu działek powietrznych i strimerów

Statki do badań sejsmicznych

 

SYSTEMY WYDOBYWANIA ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU SPOD DNA MORSKIEGO

Konstrukcje przeznaczone do eksploracji złóż ropy naftowej i gazu

Podstawowe komponenty platform wiertniczych

 

MORSKIE STACJONARNE JEDNOSTKI WIERTNICZE

Platformy stałe

Platformy grawitacyjne

Platformy samopodnośne

Platformy z wieżą podatną

 

MORSKIE WYPORNOŚCIOWE JEDNOSTKI WIERTNICZE

Platformy typu SPAR

Platformy cięgnowe TLP

Platformy półzanurzeniowe

Statki wiertnicze oraz FPSO

 

OCEANOTECHNICZNE SYSTEMY EKSPLOATACYJNE WYDOBYWANIA ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU SPOD DNA MORSKIEGO

Proces wydobywania ropy naftowej i gazu z odwiertu

Podstawowe komponenty systemów eksploatacyjnych

Bezobsługowe platformy oceanotechniczne

Podwodne instalacje oceanotechniczne

 

PODWODNE OCENOTECHNICZNE RUROCIĄGI PRZESYŁOWE

Metody instalacji rurociągów na dnie morza

Montaż rurociągów oraz technologia spawania rurociągów

Przygotowanie dna morza do układania rurociągów

Statki specjalistyczne do transportu, instalacji oraz eksploatacji morskich jednostek wiertniczych i eksploatacyjnych oraz układania rurociągów na dnie morza

 

MORSKIE FARMY WIATROWE

Perspektywy rozwoju morskich farm wiatrowych

Podstawy energetyki wiatrowej

Główne elementy morskich farm wiatrowych

Postaci konstrukcyjne struktur nośnych turbin

Infrastruktura przesyłania energii elektrycznej

Posadowienie turbin wiatrowych

Posadowienie stałe morskich turbin wiatrowych

Posadowienie wypornościowe morskich turbin wiatrowych

Statki specjalistyczne transportu, instalacji oraz eksploatacji morskich farm wiatrowych

 

MORSKIE ELEKTROWNIE PŁYWOWE

Perspektywy rozwoju morskich elektrowni pływowych

Podstawy energetyki pływowej

Postaci konstrukcyjne morskich elektrowni pływowych

Posadowienie morskich elektrowni pływowych

Materiały do przedmiotu Geoinżynieria (wykłady i ćwiczenia) realizowanego przez studentów Wydziału OiO poziom inz. specjalność Inżynieria Zasobów Naturalnych sem. 6.

Projekt zespołowy trwa 2 semestry i jest realizowany wspólnie z "Zarządzaniem projektem". Zakres zajęc obejmuje:

 1. Wprowadzenie, wybór tematów i członków zespołów projektowych (3-6 osób)
 2. Analiza potrzeb, inżynieria wymagań
 3. Analiza stanu techniki i dominujących rozwiązań
 4. Propozycje kilku koncepcji i wybór jednej do realizacji
 5. Projekt techniczny (poziom szczegółowości zależny od tematu, liczebności grupy – ustala prowadzący)
  1. Selekcja zadań (komponenty gotowe do zakupu oraz do zaprojektowania)
  2. Organizacja pracy w grupie (infrastruktura IT) i przydział zadań
  3. Wybór narzędzi (2D/3D, CAE, CAM, komunikacja)
  4. Realizacja projektu (do uznania prowadzącego)
 6. Wniosek patentowy (opcjonalny)
 7. Prezentacja (publiczna „obrona”)
 8. ealizacja fizyczna projektu (kolejny semestr, opcjonalna – do uznania prowadzącego)

Exercising novel strength analysis, fatigue and CFD software students will gain practice in:

 • creative design concepts
 • calculations results assessment
 • optimization
 • prototyping
 • parametric design of series of products
 • manufacturing and life-cycle analysis
 • realistic visualizations

Course effects:

 1. student builds geometric models of real objects for numerical analysis (parametric and explicit geometry, development of simplified CAE geometry and simplification of manufacturing geometry for CAE purpose, synchoronous modeling, part families, top-down i botto-up assembly modeling approach)
 2. student exports different forms of discretized models to a FEA program (step, parasolid, acis, igs, stl, advantages/disadvantages of different types, mesghing, mesh morphing, local refinement)
 3. student understands and applies boundary conditions and loads to the model.
 4. student performs FEM and FVM simulation.
 5. student visualize and assesses results of simulations (FEA/CFD postprocessing, different types of results, types of display, graphs, streamlines, JT)