Kursy Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa

Laboratorium MATLAB

Kurs jest przeznaczony dla studentów Inzynierii Materiałowej - studia niestacjonarne 

Ukoniczenie kursu pozwala otrzymać 30% ogólnego zaliczenia laboratoriów z tego przedmiotu

Reszta zaliczenia przedmiotu zostanie przeprowadzona w postaci kolokwium zaliczeniowego 

 

Konsultacje dla studentów (trzeba się umówić przez e-mail)

Wykład: Użytkowanie urządzeń okrętowych i układów energetycznych (napędu głównego, zespołów prądotwórczych i kotłów). Obsługiwanie urządzeń okrętowych i układów energetycznych
(napędu głównego, zespołów prądotwórczych i kotłów). Podatność eksploatacyjna urządzeń okrętowych.
Modele matematyczne procesów eksploatacji urządzeń okrętowych. Sterowanie procesem eksploatacji urządzeń okrętowych. Podstawy logistyki w eksploatacji siłowni i urządzeń okrętowych.
Zarządzanie eksploatacją siłowni okrętowych. Eksploatacja urządzeń przeładunkowych. Laboratorium: Pomiar własności fizycznych czynników roboczych (gęstość, lepkość, temperatura zapłonu).
Pomiar właściwości smarnych olejów smarowych. Przygotowanie do ruchu, rozruch, nadzorowanie podczas pracy, zatrzymanie tłokowego silnika spalinowego, turbozespołu gazowego, kotła opalanego,
wirówek paliwa, sprężarki tłokowej

Kurs dotyczy przekazania studentom podstawowej wiedzy dotyczącej morskich i podmorskich zasobów naturalnych, ich właściwości i metod ich eksploatacji

Kurs dotyczy przedmiotu Fundamentowanie elementów głównego układu napędowego prowadzonego w formie projektu Obejmuje  on podstawy teoretyczne, ćwiczenia  i zadanie projektowe realizowane w ramach przedmiotu.

 

Kurs zawiera materiały pomocnicze do przedmiotu Seminarium Dyplomowe. Przeznaczony jest dla sem. 8 BOiJ studiów niestacjonarnych.

Kurs z przedmiotu Steam and Gas turbine będzie zawierał materiały konieczne do przeprowadzenia zajęć o charakterze ćwiczeń dotyczących obliczeń termodynamicznych obiegów turbin parowych oraz gazowych.

Druga część przedmiotu o nazwie Informatyka. Obejmująca zajęcia laboratoryjne, dotyczące programowania w środowisku Matlab.

Kurs zawiera materiały do przedmiotu "Projektowanie instalacji energetycznych" dla Studentów kierunku Energetyka II stopnia, semestr 1.

Zamieszczone materiały dotyczą zajęć prowadzonych w ramach Laboratorium komputerowego - przedmiot Technologie informatyczne dla kierunku Energetyka (studia stacjonarne, I stopnia). Są tu umieszczone materiały pomocnicze z tej części laboratorium, która dotyczy arkusza kalkulacyjnego (EXCEL) oraz relacyjnych baz danych (ACCESS)

Geodezja inżynierska, sem. 6, inż. WOiO, kier. Oceanotechnika, specj.
Inżynieria Zasobów Naturalnych
     15 godz. wykł.  15 godz. ćw. Odpowiedzialny i prowadzący całość
zajęć dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz, prof. Uczelni

Kształcenie studenta w zakresie techniki cieplnej, obejmujące podstawy wymiany ciepła, mieszaniny i gazy wilgotne, wykres Molliera i podstawowe przemiany powietrza wilgotnego.

studia:   II stopnia - magisterskie, stacjonarne

kierunek: (międzywydziałowy OiO-WILiŚ) Inżynieria morska i brzegowa

semestr:  1 (letni)

Wykłady: Student poznaje zagadnienia związane z falowaniem regularnym (kinematyka, ciśnienie) oraz falowaniem wiatrowym (parametry statystyczne falowania, krótkoterminowa analiza statystyczna w dziedzinie czasu, widmowa analiza falowania w dziedzinie częstotliwości, długoterminowa analiza falowania). Obciążenie falochronu pionowościennego falą stojącą (regularną) oraz falą załamującą się. Obciążenie falochronu narzutowego. Obciążenie rurociągu podmorskiego zagłębionego w dnie oraz rurociągu spoczywającego na dnie morza (wpływ ciśnienia hydrostatycznego i hydrodynamicznego na stateczność rurociągu na wypłynięcie).

Laboratorium: Student opracowuje wyniki pomiaru wysokości fali i oblicza wartości parametrów pochodnych. Eksperyment 1 - generacja fali regularnej, Eksperyment 2 - odbicie fali od ściany pionowej, Eksperyment 3 - generacja fali samotnej w kanale falowym.

Acquaintance of students with selected topics in thermodynamics such as heat transfer (4h), wet air (4h),
Joule-Thompson effect (3h) and combustion (4h)

Projekt grupowy dla studentów 2-stopnia w zakresie projektowania jachtów.

The course covers the topics on fundamentals of machine design. Issues of engineering analyses and calculations are described on typical exmples of machine components and models used to evaluate the correcntess of stress and deformation level. Lecture, practical excenrcises and design tasks are conducted within the body of the course.

Seminarium dyplomowe magisterskie dla studentów kierunku międzywydziałowego Inżynieria Morska i Brzegowa (sem.3). Prezentacje i wykłady. Prezentacje studenckie tematów prac dyplomowych.