Kursy Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa

Turbiny Parowe i gazowe oraz Konstrukcja Turbin dla VI semestru Energetyki specjalność Maszyny Przepływowe.

Kurs dotyczy Metody Elementów Skończonych (MES) i składa się z części wykładowej i części laboratoryjnej. Kurs jest przeznaczony dla studentów SN drugiego stopnia profilu "Statki morskie i obiekty oceanotechniczne". Wykład zawiera podstawowe wiadomości na temat metody MES w mechanice ustrojów prętowych i powierzchniowych (tarczowo-płytowych). Laboratorium polega na wykonaniu indywidualnych zadań numerycznych z użyciem systemu FEMAP v. 10.1.

Wykład:

Przygotowanie produkcji okrętowej jako proces  podejmowania decycji dotyczącej okręslenia rodzaju wyrobu  zaspakająceo  potrzeby rynkowe  i dalej  jako procesy: tworzenia we właściwym czasie odpowiedniej dokumentacji, która stanowi niezbędną bazę dla prawidłowej realizacji procesu budowy statków. W ramach wykładu omawiane są następujące zagadnienia:

•Definicja konstrukcyjnego i technologicznego przygotowania produkcji
•Rola i zadania konstrukcyjnego i technologicznego przygotowania produkcji w procesie budowy statku,
•Podział procesu budowy statku na fazy, etapy i zadania.
•Procesy opracowywania dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej – typy dokumentów
•Zaopatrzenie materiałowe produkcji okrętowej
•Pracochłonność produkcji okrętowej
•Typy i sposoby harmonogramowania budowy statków
•Ramowa technologia budowy statków
•Organizacja służb technologicznych w stoczni.


Projekt: Student na podstawie wiedzy zdobytej w trakcie wykładów i studiów literaturowych na bazie wzorcowych standardów i normatywów stoczniowych opracuje podstawowe rodzaje dokumentacji technologiczno-kalkulacyjnej wybranych elementów konstrukcji statku.

Efekty kształcenia:

Student rozpoznaje pojęcia zarządzanie gospodarką morską - misja, wizja, kierunki rozwoju, definicja, innowacje, klastering, logistyka, wymagania prawne, struktura ONZ. Znaczenie portów i stoczni. Poznanie portów i stoczni poprzez wycieczki.

Efekty kształcenia:

Student wyjaśnia procesy zachodzące w organizacji odnośnie jakości i środowiska. Opisuje wymagania normy ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015. Poznaje zastosowanie inżynierii jakości w organizacji oraz znaczenia zarządzania środowiskiem w organizacji. Posługuje się normami w zakresie jakości i środowiska. Określa model zarządzania
w zakresie jakości i środowiska.

Efekty kształcenia:

Student rozpoznaje pojęcia zarządzanie, planowanie, organizacja, motywowanie, kontrolowanie, kierowanie, doskonalenie, rozwój, innowacje, struktury organizacji. Posługuję się podstawowymi pojęciami z zakresu zarządzania. Analizowane są bieżące zagadnienia z życia organizacji. Omawiamy procesy planowania, organizowania, motywowanie, kontrolowania, zasobów, kapitału, etyki, innowacji, komunikowania się.

 W ramach wykladu studencizaznajamiaja sie z  podstawowymi sposobami obróbki materiału, zagadnienieniami metrologii. zapoznaja sie z typami stoczni, głównymi procesami budowy i remontów statków. Identyfikują, klasyfikuja i chrakteryzuja postawowe materiały stalowe stosowane w budowie statków.Opisuje urządzania technologiczne stosowane w procesach obróki wstępnej; opisuje procesy prefabrykacji i montażu w trakcie budowy statku oraz proces wodowania statku. Zapoznaja sie z problematyka remontu statków.

Materiały do wykładu na temat projektowania podstawowych urządzeń wyposażenia statków morskich. W tym cyklu wykładów przedstawione zostanie rozwiązanie konstrukcyjne żurawika łodziowo-prowiantowego oraz wymagane obliczenia obciążeń i wytrzymałościowe dla określonych warunków eksploatacyjnych.

 1. Przedstawienie podstaw nawigacji morskiej.
 2. Wprowadzenie do Międzynarodowych Przepisów o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu
 3. Przedstawienie zachowania się statków we wszystkich warunkach widzialności podczas wymijania
 4. Zachowanie się statków widzących się wzajemnie
 5. Zachowanie się statków w warunkach ograniczonej widzialności
 6. Dostępne światła i znaki w transporcie morskim zgodne z MPZZM
 7. Omówienie sygnały dźwiękowych i świetlnych zgodnych z MPZZM
 8. Środki i systemy transportu kolejowego
 9. Organizacja transportu kolejowego
 10. Systemy zarządzania ruchem kolejowym
 11. Środki i systemy transportu drogowego
 12. Organizacja transportu drogowego

- kierunki wykorzystania rzek;

- drogi wodne - budowa i zasady prowadzenia żeglugi;

- nowoczesne systemy transportowe;

- budowa podstawowych obiektów hydrotechnicznych;

- sposoby podwyższenia parametrów żeglugowych dróg wodnych;

Międzynarodowe Przepisy o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu (MPZZM) w kontekście żeglugi przybrzeżnej

Rodzaje napędów okrętowych, ich klasyfikacja. Charakterystyka siłowni spalinowej, spalinowo-elektrycznej, turboparowej i turbospalinowej. Siłownie kombinowane. Rozwiązania siłowni spalinowej - napęd bezpośredni, pośredni. Elementy głównego układu napędowego (przekładnie, sprzęgła, łożyska, uszczelnienia). Podstawy współpracy silnik-pędnik-kadłub. Instalacje obsługujące silniki spalinowe. Urządzenia pomocnicze siłowni. Elementy przestrzennego rozplanowania siłowni. Podstawowe wskaźniki charakteryzujące siłownię okrętową (sprawności, moce).Budowa i zasada działania podstawowych typów urządzeń okrętowych (sterowe, kotwiczno-cumownicze, ratunkowe, zamknięcia wodoszczelne). Budowa u zasada działania urządzeń ładunkowych ze względu na rodzaj ładunku i typ jednostki. Sposoby napędu i starowania uradzeniami okrętowymi (porównanie napędu elektrycznego i hydraulicznego)

Pojęcie i podział zasobów naturalnych. Geneza i geologia oceanów. Surowce metaliczne – geneza i rejony występowania, rozmieszczenie złóż, prognoza zagospodarowania złóż konkrecji polimetalicznych. Surowce energetyczne – złoża ropy naftowej i gazu ziemnego, złoża węgla. Surowce niemetaliczne – surowce chemiczne, surowce skalne, złoża kamieni szlachetnych. Inne surowce pozyskiwane z wody morskiej. Geologia i kopaliny Morza Bałtyckiego.
 
Własności ropy naftowej i jej produktów

Wymagania techniczne wobec napędu statku, dobór napędu do zadań transportowych, wpływ kryteriów ekonomicznych na wybór napędu statku, wpływ rodzaju napędu na zanieczyszczenie środowiska naturalnego

Wykład: Przedstawienie i omówienie ideowych schematów instalacji siłownianych, obsługujące główne spalinowe silnik tłokowe i mechanizmy w siłowni oraz instalacje rurociągów ogólnookrętowych.

Projekt: Określić zapotrzebowanie na energii do napędu statku i zaprojektować instalacje siłowni obejmujące silnik główny

Materiały do ĆWICZEŃ z przedmiotu statki do eksploatacji zasobów naturalnych dla 6 semestru studiów I stopnia o specjalności IZN.

Materiały do PROJEKTU z przedmiotu projekt z siłowni okrętowych dla 6 semestru studiów I stopnia o specjalności MSiUO.

Materiały do ĆWICZEŃ z przedmiotu projektowanie spalinowych siłowni okrętowych dla 2 i 3 semestru studiów II stopnia o profilu systemy napędowe i urządzenia ogólnookrętowe

Stopy aluminium ich podział, skład, zastosowanie  w Okrętownictwie. Przetwarzanie stopów aluminium na konstrukcje Oceanotechniczne

Inżynieria materiałowa jest inżynierią zarówno w klasycznym jak i systemowym ujęciu. Zajmuje się wiedzą związaną z materiałami w oparciu o cztery aspekty:

 • strukturę,
 • właściwości,
 • technologię,
 • zastosowanie.

Plan Wykładów

•Przegląd głównych grup materiałowych
•Nowoczesne materiały stosowane w Oceanotechnice
•Kształtowanie struktury i własności metali i stopów metodami technologicznymi
•Podstawy doboru materiałów na produkty i elementy