Kursy Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa

Celem przedmiotu jest:

•Zapoznanie studentów z podstawowym wyposażeniem pokładowym statku.
•Poznanie funkcji i zasad działania podstawowych urządzeń i systemów okrętowych zgodnie z wymogami przepisów towarzystw klasyfikacyjnych i obowiązujących norm, dotyczącym wymagań stawianym tego rodzaju urządzeniom.

Przed przystąpieniem do kursu należy zainstalować Matlaba korzystając z przesłanego linku. Licencja na korzystanie przez studentów i prowadzących jest ważna do końca czerwca. Każdy kurs zawiera wprowadzenie do tematu oraz linki do filmów na YouTube. Prezentowane w nich programy należy uruchomić w Matlabie. W trakcie uruchamiania programu i w trakcie prezentacji wyników działania programów należy robić zrzuty ekranu, które poszę przesłać na mój adres mailowy do oceny.

Cel zajęć:

  • Nabycie umiejętności projektowania algorytmów
  • Nauczenie się tworzenia oprogramowania oraz jego uruchamiania
  • Nauczenie się prowadzenia podstawowych analiz przy pomocy utworzonych modeli
  • Opanowanie podstaw pakietu MATLAB

 

The course is intended for students of the Faculty of Ocean Engineering and Ship Technology, field of study Ocean Engineering, second cycle, first semester,  specialty Ocean Engineering. Lecturer: dr eng. Michał Krężelewski.

Course topics:

Flotation and stability

Resistance and propulsion

Seakeeping

Manoeuvring

 

Wody podziemne: występowanie, przepływ, skład chemiczny, wykorzystanie i ochrona.

Kurs jest przeznaczony dla studentów Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa, przedmiot Mechanika Ruchu Okrętu II, studia I stopnia, kierunek Oceanotechnika, semestr 6, specjalność BOiJ. Prowadzący dr inż. Michał Krężelewski.

Streszczenie:

Właściwości manewrowe statku. Próby manewrowe. Równania ruchu manewrującego statku. Typy urządzeń
sterowych. Dobór i obliczenia sterów okrętowych. Opis falowania morskiego. Prognozy właściwości morskich
statku.

Podstawowe zagadnienie napędowe statku. Opór statków wypornościowych: podział, metody wyznaczania oraz badania modelowe. Charakterystyki hydrodynamiczne płata nośnego. Pędniki okrętowe. Teoria pędnika idealnego. Charakterystyki geometryczne śruby napędowej. Teoria śruby elementarnej. Charakterystyki hydrodynamiczne śruby: metody wyznaczania oraz badania modelowe. Zjawisko kawitacji. Oddziaływanie kadłub - pędnik. Ogólna sprawność napędowa. Charakterystyki napędowe i śrubowe. Dobór śruby seryjnej na etapie wstępnego projektu statku.

Kurs jest przeznaczony dla studentów Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa, Studia I stopnia niestacjonarne, kierunek Oceanotechnika, semestr 6, specjalność BOiJ.

studenci zapoznają się z funkcją, konstrukcją i zasadą działania podstawowych urządzeń wyposażenia współczesnych statków

Celem wykładu jest przedstawienie studentom współczesnego stanu wiedzy do wykorzystania nowoczesnych systemów monitoringu w systemach energetycznych, zwłaszcza turbinowych, do sterowania i ich sprawnej eksploatacji. 

Celem wykładu jest zdobycie przez studentów wiedzy na temat projektowania i eksploatacji turbinowych systemów napędowych wspomaganych przez dodatkowe silniki cieplne i elektryczne. 

Celem wykładu jest poszerzenie wiedzy studentów dotyczącej sprawnego energetycznie projektowania silników turbinowych napędowych o niewielkich mocach. 

Celem wykładu jest poszerzenie wiedzy studentów o bardziej szczegółowe zagadnienia wytrzymałościowe dotyczące napędowych turbin cieplnych. 

Celem wykładu jest przedstawienie studentom wiedzy na temat projektowania systemów napędowych z silnikami cieplnymi zwłaszcza z turbinami cieplnymi. 

zapoznanie z zasadą pracy okrętowych silników o zapłonie samoczynnym dwu- i czterosuwowych, ich obiegami teoretycznymi, parametrami pracy i charakterystykami oraz ogólną budową tego rodzaju silników, a także nauczenie wykonywania podstawowych obliczeń cieplnych dotyczących obiegów teoretycznych oraz wykonywania pomiarów podstawowych parametrów pracy silników spalinowych tłokowych

Materiały do przedmiotu:

Regulacja turbin (wykłady) realizowanego przez studentów Wydziału OiO poziom inz. Kierunek Oceanotechnika; specjalność SiUO sem. 4.

Materiały do przedmiotu:

Automatyka  (wykłady)

realizowanego przez studentów Wydziału OiO poziom inz.:

Kierunek Oceanotechnika;  sem. 4.

Kierunek Transport sem. 4.

Kurs jest przeznaczony dla studentów kierunku Transport i Logistyka WOiO. W zakresie kursu są wiadomości ze statyki, kinematyki i dynamiki  punktu materialnego, układu punktów materialnych i ciała sztywnego.  

Celem wykładu jest przekazanie uzupełniającej wiedzy na temat turbin cieplnych parowych i gazowych po wysłuchaniu 1. części wykładu w poprzednim semestrze. 

Grupowa praca projektowa  : Ramowa technologia montażu kadłuba statku

 

W ramach projektu  należy wykonać ramową technologię montażu kadłuba zadanego statku w realiach konkretnej, istniejącej stoczni na podstawie posiadanej dokumentacji.

Zadanie realizowane jest przez grupę zadaniową. Kierownika grupy i podział zadań w grupie wyłania samodzielnie zespół.