Kursy Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa

Kurs Logistyka morska składa się z wykładów, projektu i zadań do realizacji w trakcie trwania kursu. Warunkiem zaliczenia kursu jest zaliczenie wszystkich wykładów, wykonanie wszystkich zadań i realizację projektu.

Zamieszczone materiały dotyczą zajęć prowadzonych w ramach Laboratorium komputerowego - przedmiot Informatyka dla kierunku Oceanotechnika (st. stacjonarne I stopnia) oraz przedmiot Technologie Informatyczne dla Kierunku Energetyka (st. stacjonarne I stopnia). Są tu umieszczone materiały pomocnicze z tej części laboratorium, która dotyczy arkusza kalkulacyjnego (EXCEL) oraz relacyjnych baz danych (ACCESS).

Wykład:Zagadnienia sterowania jakością w procesach budowy i remontów statków w stoczniach, a w szczególności:

1.Sterowanie i kontrola jakości jako elementy systemu zarządzania jakością,
2.Umiejscowienia w schemacie organizacyjnym stoczni działu kontroli technicznej i zakres jego działania;          3.Organizacja działu kontroli technicznej;                                                                                                    4. plany jakosci i procedura kontroli jakości  jako przykłady informacji udokumentowanej - rola zapisów w kontroli jakości                                                                                                                                            5.Standardy jakościowe w budowie i remontach statków.                                                                      6.Sterowanie jakością i kontrola jakości złączy spawanych konstrukcji okrętowych,                                      7.Kontrola jakości rurociągów okrętowych,                                                                                                      8.Próby konstrukc=yjne i próby szczelnosci                                                                                              9.Badanie jakości prac malarskich, próby statków; na uwięzi i próby morskie.                                                10.Próby na uwiezi i próby w morzu

 

Wykład: sterowanie jakoœcią i kontrola jakości złączy spawanych konstrukcji okrętowych, kontrola jakości rurociągów okrętowych - ten zakres wykladu z semestru 6 przerobiliśmy w trakcie zajęć stacjonarnych.

Pozostały do omówienie zagadnienia:

1) próby konstrukcyjne i szczelności

2)badanie jakości prac malarskich,

3)próby staków; na uwięzi i próby morskie.

Pamieatamy o roli zapisów w procesach kontroli jakości w budowie i remontach statku.

Technologia spawania w budownictwie okrętowym. Procesy spawalnicze, Materiałoznawstwo. Konstrukcje spawane. Fabrykacja. 

Główne pojęcia i terminologia stosowana w spawalnictwie. Charakterystyka i klasyfikacja połączeń w budowie maszyn. Połączenia spawane. Spawalnicze źródła ciepła, ich własności i zastosowanie praktyczne. Technologia spawania stali okrętowych. Zasady montażu i spawania stalowych kadłubów okrętowych. Spawanie konstrukcji okrętowych ze stopów lekkich. Wady połączeń spawanych i ocena jakości złącza. Technologie zgrzewania. Technologie cięcia. Dokumentacja technologiczna Oprzyrządowanie i mechanizacja prac spawalniczych. Kontrola jakości złączy spawanych kadłubów okrętowych. Organizacja i kontrola prac spawalniczych w stoczniach. Bezpieczeństwo prowadzenia prac spawalniczych w stoczniach.

Praktyczna wiedza w zakresie osiągnięcia sukcesu przy realizacji projektu. Poznanie kursu pozwala na opanowanie metodyki zarządzania projektem.

Efekty kształcenia: Potrafi rozwiązywać zadania inżynierskie. Ma wiedzę z zakresu postaw społecznych, pracy grupie, rozwoju, samodzielnej pracy. Ma wiedzę technologiczną, organizacyjną, projektową i zna znaczenie jakości. Ma umiejętności do prowadzenia poszczególnych etapów projektu biznesowego oraz zasad ich dokumentowania wg metody SCRUM, PMI BOK i PRINCE 2. Zna znaczenie ochrony własności przemysłowej i intelektualne. Zna podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności przemysłowej i praw autorskich. Ma wiedzę z zakresu terminologii technicznej i zasad obowiązujących w technice. Ma wiedzę do wykonywania kompleksowych zadań projektowych.

Materiały do projektów w ramach przedmiotów: Energetyka systemów napędowych, Hybrydowe systemy napędowe i Konstrukcja i dynamika napędów turbinowych  dla Studentów 3 semestru studiów II stopnia na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa o specjalności: Napędy Turbinowe  w transporcie lądowym, oceanotechnice i lotnictwie.

 

Technologia montażu silników, maszyn urządzeń i rurociągów okrętowych. Kierunek Oceanotechnika, studia zaoczne II stopnia, semestr 3.

Praktyczna wiedza w zakresie osiągnięcia sukcesu przy realizacji projektu. Poznanie kursu pozwala na opanowanie metodyki zarządzania projektem wg PMI BOK oraz pozyskanie wiedzy o Prince 2 i SCRUM  a także nabycie umiejętności realizacji etapów projektu.

Podstawowe procesy i prawa przepływu ciepła. Budowa i zasada działania kotłów i wymienników ciepła.

Celem przedmiotu jest poznanie klasyfikacji rodzajów towarów, cech jakościowych towarów, kryteriów podziału i klasyfikacji ładunków, poznanie odporności ładunku na czas przewozu i składowania, poznanie zasad transportu ładunków niebezpiecznych i ich klasyfikacji.

 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi systemami w jakie wyposaża się statek oraz poznanie funkcji i zasad działania podstawowych urządzeń i systemów okrętowych zgodnie z wymogami przepisów towarzystw klasyfikacyjnych i obowiązujących norm.

Celem pracy projektowej jest zapoznanie studentów z wymogami, wybranego Towarzystwa Klasyfikacyjnego, które spełnić musi określone urządzenie lub system ogólnookrętowy zainstalowany na statku.

Wprowadzenie do Grafiki Inżynierskiej. Rozwój wyobraźni przestrzennej. Grafika Inżynierska jako podstawowe narzędzie przekazywania informacji o elementach maszyn. Umiejętność wykonywania szkiców rysunkowych elementów części maszyn za pomocą rzutów prostokątnych i aksonometrycznych. Poznanie podstaw zapisu konstrukcji.

Kurs do przedmiotu Projektowanie Okrętów i Jachtów I

Specjalność: Budowa Okrętów i Jachtów (WOiO), I stopnia - inżynierskie, niestacjonarne, sem. 6

Kurs do przedmiotu Morskie platformy wiertnicze 

Specjalność: Inżynieria Zasobów Naturalnych (WOiO), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, sem. 6

Kurs pomocniczy do przedmiotu praca projektowa II

Specjalność: Budowa Okrętów i Jachtów (WOiO), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, sem.  4

Mechanika Techniczna na kierunku Energetyka,  wydziały OiO, EiA i MECH, semestr 2. studiów inżynierskich.