Kursy Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa

Kurs zawiera materiały dotyczące współczesnych urządzeń i systemów sterowania w przemyśle offshore

Wykłady z technologii In koncentrują się na opisie procesu produkcyjnego stoczni od strony organizacji produkcji. Produkcja statku pod względem technologicznym podzielona jest na produkcje kadłuba i montaż wyposażenia. Wiodącym jest temat produkcji kadłuba statku, wyposażenie zasygnalizowano w sposób uproszczony. Wykłady poświęcono organizacji produkcji w stoczni, począwszy od magazyny stali, poprzez kolejne etapy produkcji, aż do zdania gotowej jednostki.

Materiały zawierają dziesięć filmów w formacie mp4, stanowiących krótki instruktaż modelowania MES w środowisku MSC Patran. Stanowią pomoc dla przedmiotu : Projektowanie Konstrukcji Okrętu - projekt - dla sem. 6 studiów niestacjonarnych na kier. Oceanotechnika. 

Wykłady technologii II. W pierwszej kolejności nastąpi przypomnienie w zakresie poprzednich wykładów, a także część wiadomości z innych przedmiotów. Następnie zostaną omówione procesy produkcyjne zgodnie ze schematem blokowym produkcji kadłuba statku. Procesy zostaną opisane i wyjaśnione pod kątem zjawisk fizycznych zachodzących w czasie produkcji. Pozwoli to na rozumienie praw realizowanych podczas stosowania opisanych procesów, jak również podejmowania decyzji naprawczych w przypadku uzyskania rozbieżności pomiędzy planowanym zamiarem a efektem produkcyjnym. Podejmowanie decyzji na podstawie poprawnego rozumienia zjawisk daje pewność, że uzyskamy efekt naprawczy. Czy 100%? Nie zawsze jest to możliwe lub celowe (np. opłacalne).

Wykłady składają się z kilku modułów ułożonych tematycznie. Zapoznawanie się z nimi w zaproponowanej kolejności ma na celu ułatwienie wprowadzenia do problematyki ubezpieczeń transportowych. W ramach poszczególnych tematów dołączono ćwiczenia do wykonania. Polegają one na zapoznaniu się z materiałem wykładowym, ściągnięciem z internetu dokumentów (np. ustaw), wykonaniu polecenia, sporządzeniu opracowania na kila stron maszynopisu, dostarczenie do prowadzącego w postaci elektronicznej gotowej do wydruku. Terminy wg uzgodnień z prowadzącym. Wykonanie samodzielnie, ze zrozumieniem ćwiczeń ułatwi przygotowanie do egzaminu końcowego.

Poznanie zjawisk mechaniki skrawania, parametrów skrawania, rodzajów materiałów narzędziowych, budowy i przeznaczenia narzędzi oraz obrabiarek do toczenia, wiercenia, frezowania i szlifowania.

Materiały dydaktyczne dotyczące współczesnych metod pozyskiwania energii wody i wiatru.

Przewozy kontenerowe są obecnie jednym z najbardziej efektywnych sposobów transportu, pomimo dodatkowego opakowania, jakim jest sam kontener. Unifikacja kontenera pozwoliła na wprowadzenia standaryzacji w transporcie na całym świecie, co do środków transportu drogowego, kolejowego i morskiego. Transport lotniczy nie został ujęty w wykładach z uwagi na znaczące różnice w podejściu do pozostałych rodzajów transportu. Unifikacja w transporcie kontenerowym możliwa była poprzez ustanowienie szeregu przepisów opartych na wzajemnych uzgodnieniach zainteresowanych stron. Chcąc poruszać się w tej dziedzinie należy znać przepisy oraz odpowiednią terminologie. Wiedza potoczna jest zdecydowanie nie wystarczająca.

Obecny podział świata jest skomplikowany z uwagi na aspekt: polityczny, religijny, militarny, sojuszy gospodarczych, interesów regionalnych i światowych, różnorodności stref klimatycznych, podatności transportowej ładunków i inne (np. przepisy transportowe krajowe). Wykłady mają na celu zapoznanie się tak złożoną problematyką. Prowadzenie działalności handlowej i towarzyszącej jej działalności transportowej zostało obwarowane szeregiem porozumień pomiędzy międzynarodowymi organizacjami rządowymi jak i międzynarodowymi organizacjami poza rządowymi. Porozumienia przyjęły postać traktatów, konwencji, rezolucji i przepisów do których przestrzegania zobowiązały się strony na poziomie administracji rządowych jak i instytucje pozarządowe.

Oceanotechnika (WOiO), I stopnia - inżynierskie, niestacjonarne

Kurs w formie wykładu

Mechanizmy wymiany ciepła. Równanie pola temperatury Fouriera-Kirchhoffa. Przewodnictwo ciepła przez ściankę płaską, wielowarstwową, ścianki zakrzywione. Podstawy teorii żeber. Złożona wymiana ciepła. Podstawy teorii rekuperatorów. Podstawy teorii regeneratorów. Podstawy teorii konwekcyjnej wymiany ciepła: konwekcja swobodna oraz wymuszona. Analogia wymiany ciepła i pędu. Zastosowanie teorii podobieństwa do opisu konwekcyjnej wymiany ciepła. Zagadnienia wymiany ciepła przy wrzeniu w objętości oraz wrzeniu w przepływie. Podstawy teorii przepływów dwufazowych. Kryzysy wrzenia. Skraplanie kroplowe i błonowe. Skraplanie w przepływie przez kanały. Podstawowe zagadnienia radiacyjnej wymiany ciepła.

ĆWICZENIA AUDYTORYJNE
Rozwiązywania zadań dotyczących obliczania punktów charakterystycznych obiegów teoretycznych (Otto, Diesla i Sabathe’a) silników spalinowych niedoładowanych i doładowanych oraz umożliwiające studentom wyznaczenie: pracy obiegów, mocy silników, średnich ciśnienia teoretycznych, sprawności termicznych i jednostkowych zużyć paliwa.

The cours of basics of ship structures for Master students from Faculty of Ocean Engineering and Ship Technology.
  Kurs prowadzony w języku angielskim.

Materiały do przedmiotu:

Sterowanie automatyczne maszyn przepływowych  (wykłady) realizowanego przez studentów Wydziału OiO poziom inz. Kierunek Energetyka; specjalność Maszyny Przepływowe sem. 6.

Regulacja turbin (wykłady) realizowanego przez studentów Wydziału OiO poziom inz. Kierunek Oceanotechnika; specjalność MSiUO sem. 6.