Kursy Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa

Opracowane wykłady wprowadzają w problematykę wymiany ciepła

Materiały teoretyczne w zakresie projektowania jachtów żaglowych i motorowych.

materiały i zagadnienia do przedmiotu

Podstawy napędów i urządzeń okrętowych część urządzeniowa

WOiO

Ocenotechnika

sem 2

Zasady przygotowanie pracy magisterskiej

Wykłady dla studentów studiów niestacjonarnych

Wykłady technologia I i II koncentrowały się stronie technicznej budowy statku. Bardziej na procesach związanych z budową kadłuba oraz na prefabrykacji i montażu wyposażenia. Bardzo istotną częścią budowy statków są wymagania stawiane przez instytucje międzynarodowe i krajowe, mające zapewnić szeroko rozumiane bezpieczeństwo statku. Dopuszczenie statku do eksploatacji nowobudowanego lub remontowanego wymaga spełnienia szeregu przepisów. Spełnienie i potwierdzenie wymagań przez instytucje upoważnione daje pewność bezpieczeństwa. Wykłady poświęcone zostaną na prezentacje instytucji, wymagań jakie stawiają, prowadzenia nadzoru.

Treść kursu:

WYKŁAD Silniki napędu głównego, dobór silników głównych, współpraca układu silnik - śruba - kadłub. Elektrownie okrętowe. Sposoby wytwarzania energii elektrycznej na statkach. Bilanse energetyczne –
zasady sporządzania.
Instalacje rurociągów okrętowych (klasyfikacja, wymagania ogólne, schematy). Instalacje
siłowni spalinowych z silnikami spalinowymi wysokoprężnymi (instalacje chodzenia wodą słodką, wody
zaburtowej, instalacje centralnego chłodzenia, instalacje oleju smarowego, instalacje paliwa ciekłego, sprężonego powietrza i instalacje spalin wylotowych) – zasady działania, wymagania i charakterystyka głównych elementów, układy rurociągów. Armatura i osprzęt instalacji. Instalacje, urządzenia do oczyszczania olejów smarowych i paliw. Instalacje parowe grzewcze. Bilans parowy. Instalacje oleju grzewczego. Sposoby zwiększenia ogólnej sprawności energetycznej siłowni – utylizacja ciepła strat. Niekonwencjonalne rozwiązania instalacji parowych. Rozplanowanie siłowni.

ĆWICZENIA AUDYTORYJNE Dobór silnika głównego, obliczenia związane z współpracą układu silnik - śruba - kadłub. Określenia zapotrzebowania energii elektrycznej, bilans zapotrzebowanej energii elektrycznej, dobór silników elektrycznych urządzeń. Wykonanie obliczeń składowych bilansu cieplnego silnika.
Obliczenia i dobór katalogowy pomp i wymienników ciepła instalacji: chłodzenia, paliwowej, oleju smarowego.
Obliczenia i dobór sprężarek oraz zbiorników zapasowych instalacji sprężonego powietrza. Obliczenia i dobór
rurociągów oraz armatury w instalacji spalin wylotowych.

Każda firma, w tym również stocznia, musi prowadzić działania rozwojowe. W przeciwnym razie pozbawi się możliwości pozyskania nowych klientów i zniknie z rynku. Działania rozwojowe poprzedzają szeroko rozumiane próby modyfikacji procesów produkcyjnych, organizacyjnych oraz wspomagających na różnych poziomach szczegółowości. Próby te najczęściej odbywają się poprzez symulacje procesów w przestrzeni matematycznej. Problem do rozwiązania w projekcie polega na rozpoznaniu problemów, przygotowaniu danych do tego typu symulacji oraz przeprowadzenie analizy powodzenie i zagrożenia dla zakresu wybranego tematu. Na ogół każdy problem ma aspekt: techniczny, organizacyjny, formalno-prawny, ekonomiczny, środowiskowy lub inny w zależności od podjętego tematu.

Materiały i zagadnienia do przedmiotu.

Kierunek: Inżynieria zasobów naturalnych (WOiO), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne (obecnie semestr 6).

Kurs zawiera materiały pomocnicze do nauki przedmiotu Oceanologia i oceanografia. Jego celem jest przekazanie podstawowych informacji z zakresu oceanografii fizycznej oraz metod badania środowiska morskiego.

Cel przedmiotu
 
 
Zapoznać studentów z podstawami projektowania układu napędowego
 
Efekty kształcenia
 
1.Student rozumie procesy transformacji energii w maszynach i urządzeniach okrętowych.
2.Student potrafi dokonać doboru maszyn okrętowych.
3.Student potrafi dokonywać wyboru optymalnego rozwiązania problemu związanego z układem napędowym.
4.Student zna zasady i narzędzia pomocne przy projektowaniu układu napędowego.

We współczesnej gospodarce, ze względu na zachodzące w niej procesy globalizacji   wzrasta znaczenie jakości w szerokim znaczeniu tego pojęcia. Wg R. Kolmana inżynieria jakości to praktyczna dyscyplina stanowiąca dział kwalitologii stosowanej, wykorzystywana do czynnego kształtowania w systemach gospodarczych najkorzystniejszej jakości ekonomicznie uzasadnionej .  Inżynieria jakosci lącząc wiedzę z różnych dziedzin pozwala na rozpatrywanie  różnych aspektów jakości. Wpsółcześnie zagadnień tych nie mozna rozpatrywać w oderwaniu od szeroko pojętej ochrony środowiska, stąd w ramach przedniotu zostaną omówione podstawowe wiadomości dotyczące systemów zarządzania środowiskowego.

Seminarium do przedmiotu "Ochrona środowiska, PG_00041659" dla kierunku TRANSPORT I LOGISTYKA sem 4 ma na celu poznanie przez studentów systemów zarzadzania środowiskowego majacych zastosowanie w prakryce BUDOWY I EKSPLATACJI środków i sysyemów transportu. Celem samodzieknej pracy studentów polegajacej na przygotoewaniu prezentacji na wybrane tematy bedzie rozpoznanie potencjalnych zródel zanieczyszczenia środowiska (aspektów i znaczących aspektów środowiskaowych) generowanych przez   przez transport ( transport drogowy, kolejowy, lotniczy, wodny)

Kontynuacja wykadu ( 5 godzin za nami) Przed nami zagadnienia sterowania jakością w procesach budowy i eksploatacji środków transportu:

1. kontroli na wydziałach produkcyjnych: połączeń spawanych, prób konstrukcyjnych i szczelnosci, oceny jakości prac malarskich

2. kontroli gotowych statków jako środków transportu ( próby na uwięzi i w morzu)

 

Seminarium do przedmiotu "Ochrona środowiska, PG_00041640" dla kierunku OCE sem 4 ma na celu poznanie przez studentów systemów zarzadzania środowiskowego majacych zastosowanie w prakryce budowy i remontu statków w stoczniach. Celem samodzieknej pracy studentów polegajacej na przygotoewaniu prezentacji na wybrane tematy bedzie rozpoznanie potencjalnych zródel zanieczyszczenia środowiska (aspektów i znaczących aspektów środowiskaowych) wystepujacych w stoczniach, w proceaach eksplatacji statków jak i ich złomowania.

materiały i zagadnienia do przedmiotu

Transport przybrzeżny i śródlądowy część śródlądowa WYKŁAD i PROJEKT

WOiO + WILiŚ

Inżynieria morska i brzegowa II stopień

sem 1