Kursy Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa

Seminarium do przedmiotu "Ochrona środowiskaw systemach transportowych dla kierunku TRANSPORT I LOGISTYKA sem 6 ma na celu poznanie przez studentów systemów zarzadzania środowiskowego majacych zastosowanie w prakryce eksplatacjiróznorakich systemów transportowych. Celem samodzieknej pracy studentów polegajacej na przygotowaniu prezentacji na wybrane tematy bedzie rozpoznanie potencjalnych zródel zanieczyszczenia środowiska (aspektów i znaczących aspektów środowiskaowych) generowanych przez   przez transport ( transport drogowy, kolejowy, lotniczy, wodny).

Cel kursu: zapoznać słuchaczy z technicznymi, ekonomicznymi i ekologicznymi aspektami doboru i funkcjonowania napędu statku.

Materiały i zagadnienia do przedmiotu.

Kierunek: Transport i Logistyka (WOiO), II stopnia, stacjonarne, 2019/2020 - semestr letni (obecnie I).

Zapoznanie z oprogramowaniem graficznym do wykonywania dokumentacji technicznej oraz programu do modelowania 3D

Jest to kurs przeznaczony dla studentów: 

» Specjalność: Budowa Okrętów i Jachtów (WOiO), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2018/2019 - letni (obecnie sem. 6) _ Grupa 1 i 2

Kurs zawiera materiały potrzebne do wykonania projektu ramowej technologii budowy bloku kadłuba statku.

Program kursu zawiera:

- łańcuchy transportowe ładunków masowych  z wykorzystaniem dróg lądowych i wodnych, rodzaje ładunków;

- ogólna charakterystyka jednostek pływających przeznaczonych odpowiednio do przewozu ładunków masowych, charakterystyki techniczne masowców, zbiornikowców i gazowców;

- ropa naftowa- własności, podstawowe gatunki ropy naftowej, złoża ropy naftowej, wydobycie i wstępna obróbka ropy, przeróbka ropy naftowej, użytkowe produkty przeróbki ropy naftowej;

- eksploatacja podmorskich złóż ropy naftowej- przykłady rozwiązań konstrukcyjnych, platformy eksploatacyjne, statki typu FPSO/FPSU, przechowywanie ropy w zbiornikach stałych i pływających (statki typu FPSO/FPSU), przeładunek ropy na morzu, układy i urządzenia do przeładunku na morzu, zbiornikowce wahadłowe;

- terminale naftowe, transport zbiornikami ropy naftowej surowej i produktów ropy naftowej, transport ropy rurociągami (ropociągami), geografia transportu ropy naftowej;

- ładunki masowe suche: węgiel rudy metali, zboża, nawozy i inne- własności i wymagania odnośnie ich transportu, rozwiązania konstrukcyjne przeładunku różnych ładunków masowych suchych, charakterystyka techniczna statków do przewozu suchych ładunków masowych i półmasowych;

- skroplony gaz naturalny, skroplony gaz porafinacyjny, sprężone gazy naturalne- własności fizyczne, otrzymywanie, przewóz ładunków gazowych drogą morską, gazowce typu LNG, LPG praz PNG, przechowywanie oraz systemy przeładunkowe ładunków gazowych, szlaki przewozowe ładunków gazowych, podstawowe przepisy dotyczące ładunków gazowych;

- urządzenia przeładunkowe portowe oraz zainstalowane na statkach wykorzystywane przy załadunku oraz rozładunku towarów masowych stałych, ciekłych i gazowych;

- wyposażenie statków w systemy utrzymania wymaganych własności przewożonych ładunków stałych, ciekłych i gazowych podczas przewozu drogą morską.

Kurs przewidziany jest jako pomoc w realizacji zajęć z przedmiotu Wytrzymałościowe modelowanie konstrukcji okrętu na studiach stacjonarnych specjalności Budowa okrętów i jachtów.
Obejmuje materiały pomocnicze: wprowadzenia merytoryczne do poszczególnych ćwiczeń, przykłady przedstawiające ich wykonanie oraz „przewodniki” po funkcjach programu Femap ułatwiające samodzielną realizację obliczeń wytrzymałościowych.

Kurs obejmuje materiały pomocnicze do wykładu i projektu z „Wytrzymałości zmęczeniowej i nośności granicznej” przeznaczone dla studiów stacjonarnych, specjalność Budowa okrętów i jachtów.
Materiały do wykładu zawierają prezentacje, które można obejrzeć bezpośrednio, oraz pliki w formacie PDF z komentarzem do wykładów. Materiały do projektu zawierają wprowadzenia merytoryczne do poszczególnych zadań projektowych oraz przykłady ich realizacji.

Jest to kurs przeznaczony dla studentów: 

Kierunek: Transport i logistyka (WOiO), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2019/2020 - zimowy (obecnie sem. 2) - Laboratoria

Kurs pozwala zaliczć 30% ćwiczenia  z danego laboratorium :

Zawiera:

-Materiały do nauki na dane ćwiczenie ,

-Załącznik sprawozdania z wytycznymi do samodzielnej pracy w domu .

 

materiały i zagadnienia do przedmiotu

Historia Okrętownictwa

WOiO

Oceanotechnika, niestacjonarne

sem 8

 

materiały i zagadnienia do przedmiotu

Hydraulika Siłowa WYKŁAD i LABORATORIUM

WOiO

Oceanotechnika

Specjalność: Siłownie i Urządzenia Oceanotechniczne

sem 4

Zajęcia zdalne oraz konsultacje będą prowadzone zgodnie z opublikowanym planem w moja pg z wykorzystaniem narzędzi "webinarium" za pomocą programu.

materiały i zagadnienia do przedmiotu

Inżynieria Ruchu WYKŁAD

WOiO

Transport

sem 4

 

Praktyczne zastosowanie nowoczesnych programów komputerowego wspomagania projektowania.

Celem przedmiotu jest przygotowanie do zastosowania programów CAD w projektowaniu i modelowaniu środków oraz systemów transportowych.

Celem przedmiotu jest doskonalenie umiejętności tworzenia algorytmów i programów komputerowych, jak również korzystania z gotowych narzędzi do symulacji oraz obliczeń numerycznych stosowanych w
oceanotechnice.

Cel przedmiotu
 
 
Zapoznać studentów z kontraktowym projektowaniem siłowni okrętowych
 
Efekty kształcenia
 
1.Student rozumie procesy transformacji energii w maszynach i urządzeniach okrętowych oraz zjawiska zachodzące w rurociągach.
2.Student potrafi dokonać doboru maszyn okrętowych z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych.
3.Student potrafi dokonywać wyboru optymalnego rozwiązania problemu związanego z projektem siłowni okrętowej.
4.Student potrafi wykonać projekt kontraktowy siłowni okrętowej.
5.Student zna zasady i narzędzia pomocne przy projektowaniu siłowni okrętowych.
Cel przedmiotu
 
 
Zapoznać studentów z kontraktowym projektowaniem siłowni okrętowych
 
Efekty kształcenia
 
1.Student rozumie procesy transformacji energii w maszynach i urządzeniach okrętowych oraz zjawiska zachodzące w rurociągach.
2.Student potrafi dokonać doboru maszyn okrętowych z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych.
3.Student potrafi dokonywać wyboru optymalnego rozwiązania problemu związanego z projektem siłowni okrętowej.
4.Student potrafi wykonać projekt kontraktowy siłowni okrętowej.
5.Student zna zasady i narzędzia pomocne przy projektowaniu siłowni okrętowych.