Kursy Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa

The goal of the subject is to present the foundations of company functioning to enable to overall understanding of how company is active in the economic environment and enhance the understanding of internal and external relationship evident in organizations.

Seminarium dyplomowe dla studentów przygotowujących pracę dyplomową na studiach II stopnia (Oceanotechnika)

W trakcie zajęć:

Student poznaje formalne zasady przygotowania pracy dyplomowej.

Student przygotowuje pracę dyplomową pod kierunkiem promotora.

Student poznaje zasady przygotowywania prezentacji i formalne podstawy egzaminu dyplomowego.

Student przedstawia swoje prezentacje w trakcie seminarium i dyskutuje z grupą prezentowane treści.

Kurs odbywa się w poniedziałki od 15.15 - 16.45

1
Transport obejmuje wszystkie rodzaje materiałów spotykanych na rynkach. Ich znajomość jest niezbędna do prawidłowej obsługi spedycyjnej, zwłaszcza podczas składowania i przeładunku. Dotyczy to obu profili specjalności Transport gdyż w dziedzinie środków transportu znajomość materiałów jest jeszcze ważniejsza. Podczas zajęć student poznaje najważniejsze materiały niemetalowe spotykane w gospodarce. Przegląd materiałów niemetalowych stosowanych w konstrukcjach okrętowych. Związek konstrukcji z technologią w konstrukcjach kompozytowych.

Przedmiot prowadzony jest w układzie 2 godziny wykładu i 2 godziny ćwiczeń. Tematyka: stan naprężenia i odkształcenia, rozciąganie i ściskanie osiowe, skręcanie, zginanie, ściskanie/rozciąganie mimośrodowe, ścinanie przy zginaniu, metody energetyczne, przemieszczenia belek i ram, metoda sił, hipotezy wytrzymałościowe, zginanie płyt cienkich.

Podstawy nawigacji (prędkość i kurs statku; nawigacja terestryczna; astronawigacja; radionawigacja

Pozycjonowanie jednostek pływających – wprowadzenie

System pozycjonowania dynamicznego jednostek pływających

Systemy nawigacji satelitarnej

Systemy referencyjne pozycjonowania dynamicznego

Współpraca urządzeń sterowych, pędników napędu głównego,

sterów strumieniowych oraz innych pędników z jednostką pływającą

Działanie boczne śruby napędowej

Współdziałanie steru i śruby

Współdziałanie steru strumieniowego, śrub napędowych oraz płetwy sterowej

Rozwiązania konstrukcyjne napędu współczesnych jednostek pływających

Systemy napędu i sterowania elektro-hydraulicznego współczesnych jednostek pływających

Zakłócenia działające na jednostkę pływającą a pochodzące od wiatru, falowania morza oraz prądu morskiego

Metody obliczania (wyznaczania) sił naporu od wiatru, falowania oraz prądu morskiego na jednostkę pływającą

Utrzymanie stanowiska pozycyjnego oraz określanie wielkości i kierunku oddziałujących sił:

- system pomiaru ruchów własnych jednostki

- czujniki kontroli zorientowania (kursu)

- system pomiaru wielkości i kierunku sił naporu

- układ sterowania

Zadanie dynamicznego pozycjonowania

Wymagania i klasy systemów dynamicznego pozycjonowania

Tryby pracy dynamicznego pozycjonowania jednostek pływających

SYSTEMY POSZUKIWANIA ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU POD DNEM MORSKIM

Tworzenie się złóż węglowodorowych pod dnem morskim

Techniki używane do poszukiwanie złóż ropy i gazu pod dnem morskim

Systemy sejsmiki refleksyjnej do poszukiwania morskich złóż węglowodorowych:

System sejsmiki refleksyjnej holowany za statkiem do badań sejsmicznych

System sejsmiki refleksyjnej instalowany na dnie morskim,

Pionowe profilowanie sejsmiczne.

 

SYSTEM SEJSMIKI REFLEKSYJNEJ HOLOWANY ZA STATKIEM DO BADAŃ SEJSMICZNYCH

System wzbudzania fal akustycznych

System rejestracji odbijanych fal akustycznych

System pozycjonowania układu działek powietrznych i strimerów

Statki do badań sejsmicznych

 

SYSTEMY WYDOBYWANIA ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU SPOD DNA MORSKIEGO

Konstrukcje przeznaczone do eksploracji złóż ropy naftowej i gazu

Podstawowe komponenty platform wiertniczych

 

MORSKIE STACJONARNE JEDNOSTKI WIERTNICZE

Platformy stałe

Platformy grawitacyjne

Platformy samopodnośne

Platformy z wieżą podatną

 

MORSKIE WYPORNOŚCIOWE JEDNOSTKI WIERTNICZE

Platformy typu SPAR

Platformy cięgnowe TLP

Platformy półzanurzeniowe

Statki wiertnicze oraz FPSO

 

OCEANOTECHNICZNE SYSTEMY EKSPLOATACYJNE WYDOBYWANIA ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU SPOD DNA MORSKIEGO

Proces wydobywania ropy naftowej i gazu z odwiertu

Podstawowe komponenty systemów eksploatacyjnych

Bezobsługowe platformy oceanotechniczne

Podwodne instalacje oceanotechniczne

 

PODWODNE OCENOTECHNICZNE RUROCIĄGI PRZESYŁOWE

Metody instalacji rurociągów na dnie morza

Montaż rurociągów oraz technologia spawania rurociągów

Przygotowanie dna morza do układania rurociągów

Statki specjalistyczne do transportu, instalacji oraz eksploatacji morskich jednostek wiertniczych i eksploatacyjnych oraz układania rurociągów na dnie morza

 

MORSKIE FARMY WIATROWE

Perspektywy rozwoju morskich farm wiatrowych

Podstawy energetyki wiatrowej

Główne elementy morskich farm wiatrowych

Postaci konstrukcyjne struktur nośnych turbin

Infrastruktura przesyłania energii elektrycznej

Posadowienie turbin wiatrowych

Posadowienie stałe morskich turbin wiatrowych

Posadowienie wypornościowe morskich turbin wiatrowych

Statki specjalistyczne transportu, instalacji oraz eksploatacji morskich farm wiatrowych

 

MORSKIE ELEKTROWNIE PŁYWOWE

Perspektywy rozwoju morskich elektrowni pływowych

Podstawy energetyki pływowej

Postaci konstrukcyjne morskich elektrowni pływowych

Posadowienie morskich elektrowni pływowych

Materiały do przedmiotu Geoinżynieria (wykłady i ćwiczenia) realizowanego przez studentów Wydziału OiO poziom inz. specjalność Inżynieria Zasobów Naturalnych sem. 6.

Projekt zespołowy trwa 2 semestry i jest realizowany wspólnie z "Zarządzaniem projektem". Zakres zajęc obejmuje:

 1. Wprowadzenie, wybór tematów i członków zespołów projektowych (3-6 osób)
 2. Analiza potrzeb, inżynieria wymagań
 3. Analiza stanu techniki i dominujących rozwiązań
 4. Propozycje kilku koncepcji i wybór jednej do realizacji
 5. Projekt techniczny (poziom szczegółowości zależny od tematu, liczebności grupy – ustala prowadzący)
  1. Selekcja zadań (komponenty gotowe do zakupu oraz do zaprojektowania)
  2. Organizacja pracy w grupie (infrastruktura IT) i przydział zadań
  3. Wybór narzędzi (2D/3D, CAE, CAM, komunikacja)
  4. Realizacja projektu (do uznania prowadzącego)
 6. Wniosek patentowy (opcjonalny)
 7. Prezentacja (publiczna „obrona”)
 8. ealizacja fizyczna projektu (kolejny semestr, opcjonalna – do uznania prowadzącego)

Exercising novel strength analysis, fatigue and CFD software students will gain practice in:

 • creative design concepts
 • calculations results assessment
 • optimization
 • prototyping
 • parametric design of series of products
 • manufacturing and life-cycle analysis
 • realistic visualizations

Course effects:

 1. student builds geometric models of real objects for numerical analysis (parametric and explicit geometry, development of simplified CAE geometry and simplification of manufacturing geometry for CAE purpose, synchoronous modeling, part families, top-down i botto-up assembly modeling approach)
 2. student exports different forms of discretized models to a FEA program (step, parasolid, acis, igs, stl, advantages/disadvantages of different types, mesghing, mesh morphing, local refinement)
 3. student understands and applies boundary conditions and loads to the model.
 4. student performs FEM and FVM simulation.
 5. student visualize and assesses results of simulations (FEA/CFD postprocessing, different types of results, types of display, graphs, streamlines, JT)

Wprowadzenie do teorii projektowania okrętu, przedstawienie przebiegu procesu projektowania, podstawowych narzędzi i profesjonalnej terminologii.

Wykłady z przedmiotu Probabilistyka i procesy stochastyczne

Kurs prowadzony jest na studiach stacjonarnych II stopnia kierunku Inżynieria morska i brzegowa na Wydziałach OiO i WILIŚ. Na kursie poruszane są zagadnienia związane z wiekiem, rozwojem i budową dna oceanicznego i morskiego, procesami geologicznymi formującymi środowisko morskie oraz zagrożeniami środowiska morskiego. 

The aim of this course is to learn the theoretical basis for the production of materials and ship structures.

Specjalność: Systemy Transportu Wodnego (WOiO), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2019/2020 - zimowy (obecnie sem. 6)

Seminarium - Specyfika kontenerowego systemu transportu

The basics of material fatigue in the context of the reliability, safety and risk analysis of marine structures.

Cel przedmiotu: Praktyczne ćwiczenia laboratoryjne pokazujące możliwości narzędzi nowoczesnych systemów CAD/CAM/FEA. 

Treść przedmiotu: Praktyczne ćwiczenia pokazujące możliwości narzędzi nowoczesnych systemów CAD/CAM/FEA. Nauka budowania geometrii modeli parametrycznych. Przeprowadzanie analiz numerycznych wytrzymałości konstrukcji metodą Elementów Skończonych (MES). Opracowywanie dokumentacji technicznej. Wykonanie wizualizacji produktu do celów marketingowych (rendering, animacja). Tworzenie rodziny produktów. Zarządzanie bazą danych w systemach CAD. Wykorzystanie systemów komputerowych do wspomagania projektowania wybranego przez studenta produktu w formie zadania projektowego.