Kursy Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa

Materiały wspierające przedmiot "Informatyczne Zarządzanie Projektem Transportowym"

Transport i Logistyka,  II stopnia (stacjonarne) semestr zimowy

Pierwsza część przedmiotu o nazwie INFORMATYKA PG_00041651 dla kierunku TRANSPORT I LOGISTYKA (studia inżynierskie stacjonarne) obejmująca zajęcia laboratoryjne dotyczące użycia arkusza kalkulacyjnego EXCEL jako narzędzia wspomagającego rozwiązywania zagadnień  matematycznych i inżynierskich.

 

 

We współczesnej gospodarce, ze względu na zachodzące w niej procesy globalizacji   wzrasta znaczenie jakości w szerokim znaczeniu tego pojęcia. Wg R. Kolmana inżynieria jakości to praktyczna dyscyplina stanowiąca dział kwalitologii stosowanej, wykorzystywana do czynnego kształtowania w systemach gospodarczych najkorzystniejszej jakości ekonomicznie uzasadnionej .  Inżynieria jakosci lącząc wiedzę z różnych dziedzin pozwala na rozpatrywanie  różnych aspektów jakości. Wpsółcześnie zagadnień tych nie mozna rozpatrywać w oderwaniu od szeroko pojętej ochrony środowiska, stąd w ramach przedniotu zostaną omówione podstawowe wiadomości dotyczące systemów zarządzania środowiskowego.

Projekt grupowy dla studentów 2-stopnia w zakresie projektowania jachtów.

Kurs polega na przekazaniu pewnych informacji na temat konstrukcji kadłubów statków i obiektów oceanotechnicznych.

W szczególności omawiane są problemy:

- obciążenia kadłubów statków w warunkach falowania wody;

- naprężenia w konstrukcji kadłuba statku i kryteria wytrzymałości;

- konstrukcja wybranych elementów wyposażenia kadłuba statku (pokrywy luków, furty statków Ro-Ro, itp.;

- budowa doków pływających;

- kadłuby jednostek szybkich.

Dodatkowo w ramach kursu prowadzone są ćwiczenia z zakresu wytrzymałości konstrukcji kadłuba.

Uwagę skoncentrowano na problemach:

- zginanie belek; naprężenia w belkach;

- ruszty.

 

W ramach kursu prowadzone są także ćwiczenia z Wytrzymałości materiałów, które służą zdobyciu wiedzy praktycznej z zakresu obliczeń wytrzymałościowych konstrukcji kadłubów statków, z zastosowaniem modeli belek i rusztów.

 

Konsultacje dla studentów (trzeba się umówić przez e-mail)

Wykład: sterowanie jakością i kontrola jakości złączy spawanych konstrukcji okrętowych, kontrola jakości rurociągów okrętowych, próby konstrukcyjne i szczelności, kontrola jakości prac malarskich, próby staków: na uwięzi i próby morskie. 

Wykład:Zagadnienia sterowania jakością w procesach budowy i remontów statków w stoczniach, a w szczególności:

1.Sterowanie i kontrola jakości jako elementy systemu zarządzania jakością,
2.Umiejscowienia w schemacie organizacyjnym stoczni działu kontroli technicznej i zakres jego działania;          3.Organizacja działu kontroli technicznej;                                                                                                    4. plany jakosci i procedura kontroli jakości  jako przykłady informacji udokumentowanej - rola zapisów w kontroli jakości                                                                                                                                            5.Standardy jakościowe w budowie i remontach statków.                                                                      6.Sterowanie jakością i kontrola jakości złączy spawanych konstrukcji okrętowych,                                      7.Kontrola jakości rurociągów okrętowych,                                                                                                      8.Próby konstrukc=yjne i próby szczelnosci                                                                                              9.Badanie jakości prac malarskich, próby statków; na uwięzi i próby morskie.                                                10.Próby na uwiezi i próby w morzu

 

W ramach innych, realizowanych kursów zachodzi potrzeba sprawdzenia przed oficjalnym użyciem zarówno formy prowadzenia zajęć jak i poprawności modelu zaliczenia.

 

 

 

Kurs obejmuje realizację programu II semestru studiów podyplomowych Morska Energetyka Wiatrowa - Edycja I

Kurs jest przeznaczony dla studentów Inzynierii Materiałowej - studia niestacjonarne 

Ukoniczenie kursu pozwala otrzymać 30% ogólnego zaliczenia laboratoriów z tego przedmiotu

Reszta zaliczenia przedmiotu zostanie przeprowadzona w postaci kolokwium zaliczeniowego 

 

Kurs dotyczy zajęć prowadzonych w ramach laboratorium z przedmiotu Podstawy  Automatyki. Na platformie zamieszczane będą instrukcje robocze oraz ogłoszenia organizacyjne dla studentów.

Wiedza z zakresu transportu i logistyki międzynarodowej oraz wymiany handlowej, najważniejsze aspekty w dziedzinie warunków dostaw, zarządzania procesem transportowym, ogólnymi regułami, rozliczeniami i formułami w handlu zagranicznym, w oparciu o zagadnienia handlowe i prawne- krajowe i międzynarodowe. II stopień, Semestr I, kierunek: Transport i logistyka

Kurs wyrównujący różnice programowe dla Studentów studiów niestacjonarnych 

Materiały niemetalowe w okrętownictwie