Kursy Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa

Specjalność: Środki Transportu Wodnego (WOiO), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2019/2020 - zimowy (obecnie sem. 6)

Projekt - Systemy komputerowe w eksploatacji środków transportu

Kurs dla studentów kierunku Transport i Oceanotechnika - przedmiot Automatyka - ćwiczenia

Kurs dla studnetów kierunku Transport przedmiot - Projekt II. 

Specjalność: Maszyny Przepływowe (WOiO), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2019/2020 - letni (obecnie sem. 6)

Transport i towaroznawstwo produktów spożywczych - wykład

Wykład I z Podstaw Konstrukcji maszyn

Kurs dla studnetów Energetyki II stopnia mgr

Przedmiot: Modelowanie matematyczne instalacji energetycznych - laboratorium 

Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. inż. Zbigniew Korczewski

zbikorcz@gmail.com

Mechanika Techniczna na kierunku Oceanotechnika, semestr 2. studiów inżynierskich, wydział OiO.

Kurs dla VI semestru MSU Oceanotechniki. Dotyczy przedmiotu "Projekt z turbin"

Turbiny Parowe i gazowe oraz Konstrukcja Turbin dla VI semestru Energetyki specjalność Maszyny Przepływowe.

Kurs dotyczy Metody Elementów Skończonych (MES) i składa się z części wykładowej i części laboratoryjnej. Kurs jest przeznaczony dla studentów SN drugiego stopnia profilu "Statki morskie i obiekty oceanotechniczne". Wykład zawiera podstawowe wiadomości na temat metody MES w mechanice ustrojów prętowych i powierzchniowych (tarczowo-płytowych). Laboratorium polega na wykonaniu indywidualnych zadań numerycznych z użyciem systemu FEMAP v. 10.1.

Wykład:

Przygotowanie produkcji okrętowej jako proces  podejmowania decycji dotyczącej okręślenia rodzaju wyrobu  zaspakającego  potrzeby rynkowe  i dalej  jako procesy: tworzenia we właściwym czasie odpowiedniej dokumentacji, która stanowi niezbędną bazę dla prawidłowej realizacji procesu budowy statków. W ramach wykładu omawiane są następujące zagadnienia:

•Definicja konstrukcyjnego i technologicznego przygotowania produkcji
•Rola i zadania konstrukcyjnego i technologicznego przygotowania produkcji w procesie budowy statku,
•Podział procesu budowy statku na fazy, etapy i zadania.
•Procesy opracowywania dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej – typy dokumentów
•Zaopatrzenie materiałowe produkcji okrętowej
•Pracochłonność produkcji okrętowej
•Typy i sposoby harmonogramowania budowy statków
•Ramowa technologia budowy statków
•Organizacja służb technologicznych w stoczni.


Projekt: Student na podstawie wiedzy zdobytej w trakcie wykładów i studiów literaturowych na bazie wzorcowych standardów i normatywów stoczniowych opracuje podstawowe rodzaje dokumentacji technologiczno-kalkulacyjnej wybranych elementów konstrukcji statku.

Materiały niemetalowe w okrętownictwie

Efekty kształcenia:

Student rozpoznaje pojęcia zarządzanie gospodarką morską - misja, wizja, kierunki rozwoju, definicja, innowacje, klastering, logistyka, wymagania prawne, struktura ONZ. Znaczenie portów i stoczni. Poznanie portów i stoczni poprzez wycieczki.

Efekty kształcenia:

Student wyjaśnia procesy zachodzące w organizacji odnośnie jakości i środowiska. Opisuje wymagania normy ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015. Poznaje zastosowanie inżynierii jakości w organizacji oraz znaczenia zarządzania środowiskiem w organizacji. Posługuje się normami w zakresie jakości i środowiska. Określa model zarządzania
w zakresie jakości i środowiska.

Efekty kształcenia:

Student rozpoznaje pojęcia zarządzanie, planowanie, organizacja, motywowanie, kontrolowanie, kierowanie, doskonalenie, rozwój, innowacje, struktury organizacji. Posługuję się podstawowymi pojęciami z zakresu zarządzania. Analizowane są bieżące zagadnienia z życia organizacji. Omawiamy procesy planowania, organizowania, motywowanie, kontrolowania, zasobów, kapitału, etyki, innowacji, komunikowania się.