Na kierunku Energetyka kształcimy specjalistów energetyków, którzy są przygotowani do pracy przy projektowaniu, produkcji i eksploatacji urządzeń oraz układów służących do konwersji różnych nośników energii, w tym pochodzących z odnawialnych źródeł energii. Ważnym aspektem kształcenia jest projektowanie nowoczesnych układów energetycznych z uwzględnieniem minimalizacji wpływu energetyki na środowisko.

Studia stacjonarne, kierunek Energetyka, stopień I, semestr 7 

Etyczne, społeczne i prawne aspekty komunikacji personalnej, metody rozwiązywania problemów i poszukiwania odpowiedzi na zadany temat, opracowania zagadnień z uwzględnieniem celów i odbiorców, zasady pisania prac teoretycznych, analitycznych, doświadczalnych i symulacyjnych, elementy graficzne w opracowaniach pisemnych i wystąpieniach publicznych, pisanie listów w języku angielskim (układy listów, zwroty, itp.), zasady pisania CV i listów motywacyjnych, komunikacji werbalna (zasady komunikacji, bariery komunikacyjne, aktywne słuchanie, wyrażanie opinii, zadawanie pytań, techniki odpowiedzi na trudne pytania), przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, przebieg rozmowy kwalifikacyjnej, główne zasady wystąpień publicznych, retoryka, schematy wypowiedzi, zasady argumentacji, podstawowe typy argumentów, zasady formułowania problemów, zasady dyskusji i prowadzenia sporów, najczęstsze błędy popełniane w języku polskim, reklama, propaganda, agitacja, negocjacje i zasady prowadzenia negocjacji, motywy ludzkich działań, psychologiczne mechanizmy „samoobrony” przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi, testy psychologiczne, testy osobowości i profesjogramy, komunikacja niewerbalna (strefy dystansu, pierwsze wrażenie, elementy komunikacji niewerbalnej), zasady ubioru na różne okazje, oficjalne przyjęcia, bilety wizytowe, zaproszenia, zasady dobrego zachowania się na przyjęciach, kierowanie zespołami, zasady delegowania, motywowanie, etyka w biznesie.

Studia stacjonarne, kierunek Energetyka, stopień I, semestr 5

Materiały wspomagające realizacje przedmiotu Maszyny Elektryczne dla kierunku międzywydziałowego Energetyka (4 sem.) studiów stacjonarnych pierwszego stopnia.

Studia: stacjonarne I stopnia. Kierunek: Energetyka. Specjalność: Rynki Energii i Systemy Energetyczne. Semestr: 6

Kurs zawierający materiały do prowadzenia zajęć laboratoryjnych z przedmiotu "Oświetlenie elektryczne" - Energetyka, studia I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, semestr 6