Podstawy programowania obiektowego z wykorzystaniem języka zarządzanego C#. Klasy, interfejsy, hermetyzacja, dziedziczenie, polimorfizm. Struktura aplikacji ASP.NET MVC - Model-View-Controller. Struktura folderów aplikacji MVC oraz routing. Klasy Kontrolera i metody obsługi zdarzeń. Klasy Modelu oraz pamięciowe klasy kolekcji do przechowywania danych. Klasy Widoku oraz omówienie kontrolek. Integracja Modelu Widoku i Kontrolera. Mechanizmy wiązania danych i walidacja danych. Wstęp do składni języka RAZOR, style aplikacji MVC.

Kurs związany z przedmiotem Elektromobilność, prowadzonym dla studentów studiów II stopnia na kierunku Elektrotechnika, na specjalności Przetwarzanie i Użytkowanie Energii Elektrycznej.

Kierunek Elektrotechnika, II stopień, studia stacjonarne, semestr 3

Kierunek Elektrotechnika, II stopień, studia niestacjonarne, semestr 3

Kurs związany z przedmiotem Elektronika przemysłowa, prowadzonym dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Elektrotechnika.

Studia stacjonarne, kierunek Elektrotechnika, stopień II, semestr 2

Studia niestacjonarne, kierunek Elektrotechnika, stopień II, semestr 2

Studia niestacjonarne, Elektrotechnika II stopnia, sem. 1 

Elektrotechnika, II stopień, 3 semestr, specjalność PiUEE

Kierunek: Elektrotechnika, II stopień, studia niestacjonarne, sem. 2

Kurs stanowi uzupełnienie wykładów z przedmiotu humanistycznego: Historia techniki, dla studentów stopnia 2, semestru 1 kierunku E-ka. Wykłady obejmują m.in. historię Politechniki Gdańskiej, historię polskiego przemysłu elektrotechnicznego, historię elektroenergetyki w Polsce.

Studia stacjonarne, kierunek Elektrotechnika, stopień II, semestr 1

Treści wykładowe dotyczące technik diagnostycznych układów elektroizolacyjnych - w tym linii kablowych. Metoda  pomiaru wnz, rezystancji izolacji, współczynnika strat dielektrycznych. Przykłady analizy pola elektrycznego dla linii elektroenergetycznych i przykładowych układów elektroizolacyjnych - izolatory przepustowe, GIL, GIS, kondensatory. Zagadnienia przeskoku iskry elektrycznej w próżni, w gazach elektroujemnych. Starzenie długotrwałe dielektryków.

Przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej (WEiA), II stopnia, stacjonarne, sem. 2

Elektrotechnika, II stopień, 2 semestr, studia niestacjonarne

Elektrotechnika, II stopień, 2 semestr, spec. PiUEE

Wybrane zagadnienia metod numerycznych. Kurs przeznaczony dla studentów II st kierunku Elektrotechnika, studium dzienne.

Kurs przeznaczony jest dla studentów stacjonarnych II stopnia na kierunku Elektrotechnika i obejmuje wykład oraz ćwiczenia w laboratorium. Celem kursu jest pogłębienie wiedzy z zakresu projektowania rozwiązań elektronicznych, w szczególności układów sterujących, wykorzystujących programowalne układy logiczne oraz mikrokontrolery przemysłowe dla aplikacji napędowych i energoelektronicznych.

Studia stacjonarne, kierunek Elektrotechnika, stopień II, semestr 1.