e-learning z przedmiotu Spedycja

  • Specjalność: Systemy Transportu Wodnego (WOiO), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2020/2021 - letni (obecnie sem. 4)
  • Specjalność: Systemy Transportu Wodnego (WIMiO), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2020/2021 - letni (obecnie sem. 4)

Zagrożenia występujące podczas eksploatacji środków transportu wodnego oraz metody oceny niezawodności i ryzyka związanego z eksploatacją jednostek pływających.

Obecny podział świata jest skomplikowany z uwagi na aspekt: polityczny, religijny, militarny, sojuszy gospodarczych, interesów regionalnych i światowych, różnorodności stref klimatycznych, podatności transportowej ładunków i inne (np. przepisy transportowe krajowe). Wykłady mają na celu zapoznanie się tak złożoną problematyką. Prowadzenie działalności handlowej i towarzyszącej jej działalności transportowej zostało obwarowane szeregiem porozumień pomiędzy międzynarodowymi organizacjami rządowymi jak i międzynarodowymi organizacjami poza rządowymi. Porozumienia przyjęły postać traktatów, konwencji, rezolucji i przepisów do których przestrzegania zobowiązały się strony na poziomie administracji rządowych jak i instytucje pozarządowe.

Przedmiot ma na celu wyjaśnienie podstawowe zagadnienia związane ze stosowaniem prawa, pod kątem problematyki ubezpieczeń w transporcie.

Celem przedmiotu jest nauczenie analizy statycznej podstawowych elementów konstrukcji: belek, tarcz i płyt oraz współpracy między nimi Tylko laboratorium/ćwiczenia.

Celem przedmiotu jest poznanie i zrozumienie mechanizmów działalności marketingowej przedsiębiorstw z sektora transportu wodnego. Wstępem do uszczegółowionych analiz będzie przybliżenie ekonomicznych aspektów transportu wodnego (morskiego i śródlądowego), zasad zrównoważonego transportu i marketingu społecznego. 

Zarządzanie finansami obejmuje ocenę finansów przedsiębiorstw oraz decyzje o szeroko rozumianym pozyskiwaniu i wykorzystaniu kapitałów w krótkim i długim okresie.

Mikroekonomia jest dziedziną ekonomii, zajmującą się badania zachowania indywidualnych konsumentów, przedsiębiorstw i rynków. Bada związki przyczynowo-skutkowe wpływające na decyzje, które podejmują konsumenci, firmy oraz społeczeństwa, patrzy na gospodarkę przez pryzmat przedsiębiorców i konsumentów, z punktu widzenia maksymalizacji ich korzyści.

Makroekonomia jest działem ekonomii, który zajmuje się funkcjonowaniem gospodarki jako całości oraz agregatami makroekonomicznymi, takimi jak konsumpcja, inwestycje, handel zagraniczny itp.

Kurs poświęcony poszerzeniu wiedzy na temat typów napędów okrętowych, ze szczególnym uwzględnieniem napędów hybrydowych i doboru tego typu napędów.

Projektowanie trójwymiarowe elementów i obiektów, z użyciem oprogramowania do modelowania 3D (Inventor)

Nowoczesne techniki i technologie stosowane w transporcie, logistyce i środkach transportowych morskich i lądowych.