Zajęcia wspomagające proces pisania prac inżynierskich pod opieką mgr inż. I.Szwoch

Zapoznanie z metodami analizy i syntezy informacji przestrzennej i wykorzystywanie ich w praktyce.

Przedmiot prowadzony na kierunku transport.

Specjalność: Systemy Transportu Wodnego

Główne pojęcia i terminologia stosowana w spawalnictwie. Charakterystyka i klasyfikacja połączeń w budowie maszyn. Połączenia spawane. Spawalnicze źródła ciepła, ich własności i zastosowanie praktyczne. Technologie spawania Wybrane zagadnienia z teorii spawalniczych procesów cieplnych. Mechanizm powstawania odkształceń w konstrukcjach spawanych. Spawalność metali. Wady połączeń spawanych i ocena jakości złącza. Technologie zgrzewania. Technologie cięcia. Oprzyrządowanie i mechanizacja prac spawalniczych. Dokumentacja technologiczna. Kontrola i zapewnienie jakości w spawalnictwie. Zagrożenia i sposoby zapobiegania. 

Kurs zawiera treści wykładowe z przedmiotu Wytrzymałość materiałów na III semestrze studiów I stopnia prowadzonych na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa na kierunku Transport i Logistyka.

Program kursu zawiera:

- łańcuchy transportowe ładunków masowych  z wykorzystaniem dróg lądowych i wodnych, rodzaje ładunków;

- ogólną charakterystykę jednostek pływających przeznaczonych odpowiednio do przewozu ładunków masowych, charakterystyki techniczne masowców, zbiornikowców i gazowców;

- ładunki ciekłe - ropa naftowa - własności, podstawowe gatunki ropy naftowej, złoża ropy naftowej, wydobycie i wstępna obróbka ropy, przeróbka ropy naftowej, użytkowe produkty przeróbki ropy naftowej;

- eksploatacja podmorskich złóż ropy naftowej - przykłady rozwiązań konstrukcyjnych, platformy eksploatacyjne, statki typu FPSO/FPSU, przechowywanie ropy w zbiornikach stałych i pływających (statki typu FPSO/FPSU), przeładunek ropy na morzu, urządzenia do przeładunku na morzu, zbiornikowce wahadłowe;

- terminale naftowe, transport zbiornikami ropy naftowej surowej i produktów ropy naftowej, transport ropy rurociągami (ropociągami), geografia transportu ropy naftowej;

- ładunki masowe suche: węgiel rudy metali, zboża, nawozy i inne - własności i wymagania odnośnie ich transportu, rozwiązania konstrukcyjne przeładunku różnych ładunków masowych suchych, charakterystyka techniczna statków do przewozu suchych ładunków masowych i półmasowych;

- skroplony gaz naturalny, skroplony gaz porafinacyjny, sprężone gazy naturalne - własności fizyczne, otrzymywanie, przewóz ładunków gazowych drogą morską, gazowce typu LNG, LPG praz PNG, przechowywanie oraz systemy przeładunkowe ładunków gazowych, szlaki przewozowe ładunków gazowych, podstawowe przepisy dotyczące ładunków gazowych;

- urządzenia przeładunkowe portowe oraz zainstalowane na statkach wykorzystywane przy załadunku oraz rozładunku towarów masowych stałych, ciekłych i gazowych;

- wyposażenie statków w systemy utrzymania wymaganych własności przewożonych ładunków stałych, ciekłych i gazowych podczas przewozu drogą morską.

Wykład: Ogólna charakterystyka procesu technologicznego budowy statku i podstawowe metody montażu kadłubów okrętowych. Schemat procesu produkcyjnego statku. Student rozpoznaje i opisuje podstawowe typy stoczni ,sposoby obróbki materiału, rozpoznaje główne procesy budowy i remontu  statków. Identyfikuje, klasyfikuje i charakteryzuje podstawowe materiały stalowestosowane w budowie statków.Opisuje urządzania technologiczne stosowane w procesach obróbki wstępnej: opisuje procesy prefabrykacji imontażu w trakcie budowy statku oraz proces wodowania statku. Zapoznaje sie z podstawowymi zagdanieniami z utrzymaniem stanu technicznego statku ( remontami)

 Wykład:Ogólna charakterystyka procesu technologicznego budowy statku i podsta

Ogólna charakterystyka procesu technologicznego budowy statku i podstawowe metody montażu kadłubów
okrętowych. Schemat procesu produkcyjnego statku. Stale do budowy kadłubów okrętowych, wymagania
wytrzymałościowe i technologiczne, właściwości mechaniczne, spawalność, problem kruchego pękania
konstrukcji kadłuba, podział na kategorie. Składowanie materiałów hutniczych, magazyny blach i profili.
Ciąg obróbki wstępnej blach i profili, procesy prostowania, odzendrzania i konserwacji wstępnej materiałów
hutniczych. Prefabrykacja wstępna elementów konstrukcyjnych, kompletacja. Podział sekcyjny i blokowy
kadłuba. Prefabrykacja płatowych sekcji płaskich i sekcji krzywoliniowych. Montaż sekcji przestrzennych i
bloków. Montaż kadłuba na pochylni. Wodowanie kadłuba statku z pochylni wzdłużnej i poprzecznej.

wowe metody montażu kadłubów okrętowych. Schemat procesu produkcyjnego statku. Materiały do budowy kadłubów okrętowych, wymagania
wytrzymałościowe i technologiczne, właściwości mechaniczne, spawalność, 
Rozplanowanie stoczni w terenie. Składowanie materiałów hutniczych, magazyny blach i profili. Ciąg obróbki wstępnej blach i profili, procesy prostowania, odzendrzania i konserwacji wstępnej materiałów hutniczych. Prefabrykacja wstępna elementów konstrukcyjnych, kompletacja. Podział sekcyjny i blokowy
kadłuba. Prefabrykacja płatowych sekcji płaskich i sekcji krzywoliniowych. Montaż sekcji przestrzennych i bloków. Montaż kadłuba na pochylni. Wodowanie kadłuba statku z pochylni wzdłużnej i poprzecznej oraz doku.                                                 Projekt: W zakres projektu wchodzi:

- dobór statku handlowego z literatury (masowca, zbiornikowca, kontenerowca lub drobnicowca)
- podział kadłuba względem głównych elementów konstrukcyjnych i analiza grup wiązań na jednostce
- dobór grubości elementów konstrukcyjnych
- oszacowanie pola powierzchni oraz masy kadłuba jednostki pływającej
- wykonanie zestawienia materiałowego, uproszczonego harmonogramu budowy jednostki pływającej oraz oszacowania pola powierzchni magazynu blach potrzebnych do budowy jednostki.

W ramach kursu realizowany jest wykład 'Konstrukcja środków transportu wodnego', WOiO/Transport, studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie, semestr V, specjalność 'Środki Transportu Wodnego'.

Omawiane są zagadnienia konstrukcji i wytrzymałości kadłubów statków morskich, statków śródlądowych i doków pływających.

 Specjalność: Systemy Transportu Wodnego (WOiO), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2019/2020 - letni (obecnie sem. V)

Przewozy kontenerowe są obecnie jednym z najbardziej efektywnych sposobów transportu, pomimo dodatkowego opakowania, jakim jest sam kontener. Unifikacja kontenera pozwoliła na wprowadzenia standaryzacji w transporcie na całym świecie, co do środków transportu drogowego, kolejowego i morskiego. Transport lotniczy nie został ujęty w wykładach z uwagi na znaczące różnice w podejściu do pozostałych rodzajów transportu. Unifikacja w transporcie kontenerowym możliwa była poprzez ustanowienie szeregu przepisów opartych na wzajemnych uzgodnieniach zainteresowanych stron. Chcąc poruszać się w tej dziedzinie należy znać przepisy oraz odpowiednią terminologie. Wiedza potoczna jest zdecydowanie nie wystarczająca.

SEMINARIUM DYPLOMOWE - seminarium - 30h = 10 x 3h

 Specjalność: Systemy Transportu Wodnego (WOiO), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne

HISTORIA TRANSPORTU - wyklad - 30h = 10 x 3h

Specjalność:

Systemy Transportu Wodnego (WOiO), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne

oraz

Środki Transportu Wodnego (WOiO), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne,

 

Zapoznać z podstawowymi pojęciami termodynamiki fenomenologicznej, z zasadami termodynamiki, własnościami czynników termodynamicznych, bilansami energetycznym i egzergetycznym układów termodynamicznych, obiegami teoretycznymi maszyn cieplnych oraz wyjaśnić znaczenie tematyki wykładów w praktyce inżynierskiej

Kurs jest przeznaczony dla studentów kierunku transport:

  • Specjalność: Środki Transportu Wodnego (WOiO), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2019/2020 - letni (obecnie sem. 4)

 

SEMINARIUM

Prowadzący: dr inż. Konrad Marszałkowski

autor kursu: dr inż. Tacjana Niksa-Rynkiewicz

Kurs przygotowany jest dla studentów  na kierunku: TRANSPORT
W ramach kursu realizowane są zajęcia obecnie planowane w formie zdalnej:

wykład (15godz.)

poniedziałek 14.15-15.00 (wszyscy)

laboratoryjne (30 godz.)

czwartek 8.30-10.00 (g. 2a)
czwartek 10.00-11.30 (g. 2b)
czwartek 13.30-15.00 (g. 1a)
czwartek 15.00-16.30 (g. 1b)

Wiedza z zakresu infrastruktury i eksploatacji portów morskich i śródlądowych. Zagadnienia związane m.in. z funkcjonowaniem polskich portów morskich na arenie krajowej i międzynarodowej, jakością usług portowych, systemem zarządzania portami w Polsce, a także analiza konkurencyjności polskich portów morskich, znaczenie i podział infrastruktury i suprastruktury portowej, technologie przeładunkowe polskich portów i wyposażenie terminali portowych. 

Student po ukończeniu przedmiotu "Podstawy ekonomii "powinien rozumieć oraz prawidłowo posługiwać się kategoriami z dziedziny ekonomii oraz trafnie analizować ich wpływ na działania w obszarze przedsiębiorczości. 

Poznanie i zrozumienie zasad komunikacji personalnej