Tematyka

 • Badania niszczące i klasyfikacja parametrów

  1. Podaj główne rodziny materiałów. Podaj cechy różnicujące w ramach podgrup.
  2. Podaj trzy przykłady "materiałów 21 wieku"
  3. Podaj 6 parametrów materiałowych dowolnej stali
  4. Wymień cztery główne moduły sprężystości materiały izotropowego i dowolną zależność między trzema z nich.
  5. Naszkicuj inżynierską i rzeczywistą charakterystykę sigma/epsilon podczas rozciągania jednoosiowego stopu metali.

  • Parametry materiałowe c.d.

   Autopytania:

   1. Z jakich/ilu elementów składa się tensor naprężeń? Co to jest naprężenie zredukowane?
   2. Jak zmienia się moduł Younga metali przy zwiększaniu temperatury? Uzasadnij krótko mechanizm tego zjawiska.
   3. Narysuj wykres rozciągania stali, zaznaczając charakterystyczne zjawiska zachodzące na poziomie mikrostruktury.
   4. Jakie są dwie główne rodziny opisu wytrzymałości zmęczeniowej materiałów (ze względu na brany pod uwagę cyklicznie zmienny parametr)? Jaki jest podział zjawisk zmęczeniowych ze względu na liczbę cykli do zniszczenia?
   5. Dlaczego stosujemy zbrojenie w betonie?

   Bonusy:
   +1P Energa
   +0.5P Centrostal

  • Przegląd NDT

   Autopytania:

   Podstawa: rozwiń skrót NDT.

   1. Wymień główne standardowe grupy badań nieniszczących.
   2. Jaka jest funkcja penetranta i wywoływacza w metodzie penetracyjnej? Dlaczego przydatny w tej metodzie może być efekt fluorescencji?
   3. Jakie są różnice między metodą magnetyczno-proszkową i penetracyjną?
   4. Podaj rząd wielkości mechanicznej fali podłużnej i poprzecznej w stali.
   5. Jakie są sposoby magnesowania w metodach:
   a) magnetyczno-proszkowej
   b) prądowowirowej
   6. Jakie jest główne zastosowanie metody radiograficznej w przemyśle? Jakie są warianty metody radiograficznej (ze względu na źródło promieniowania, ze względu na sposób detekcji i rekonstrukcji obrazu)?

   Wygrywają: ALSTOM i CENTROSTAL, tym razem po 0.5 pkt.

   • Przegląd NDT c.d. + metoda VT i PT

    VT - Visual Testing, PT - Penetrant Testing

    Wyjśćiówka:

    1. 6(7) głównych metod defektoskopii.
    2. Trzy główne obszary zastosowań (cele) NDT
    3. Szkic wykresu wykrywalność-wielkość nieciągłości
    4. Dwie definicje czułości w technice, definicja swoistości
    5. Trzy warianty metody ultradźwiękowej badania konstrukcji.

    Wygrywają: DELPHI i ENERGA, tym razem po całym punkcie. 

    Poza tym: bonus dla wszystkich ekip poza Centrostalem za ciekawe sprawozdania z Targów Pracy.

    • Podstawy metod (elektro)magnetycznych

     Autopytania (wygrywa CENTROSTAL)

     1. Wyjaśnij skrót MFL, po polsku i angielsku. Podaj różnicę między "static MFL", "passive MFL" i "pulsed MFL".
     2. Naszkicuj pętlę histerezy ferromagnetyka. Wskaż i nazwij jej charakterstyczne punkty.
     3. Wymień wielkości opisujące pole magnetyczne. Które z nich posiadają górną granicę? Jaki jest rząd wielkości przenikalności magnetycznej względnej stali?
     4. Napisz prawo Gaussa oraz wzór na siłę Lorentza.
     5. Wyjaśnij mechanizm powstawania prądów wirowych. Podaj przykłady ich zastosowań. W jakich urządzeniach mają wpływ niekorzystny i jak można ten efekt zredukować?

     • ULTRADŹWIĘKI - hasła

      Autopytania:
      Zastosowania metod UT.
      Co to jest ośrodek dyspersyjny i jak ta właściwość wpływa na pomiary UT.
      Jakie zastosowanie w szeroko pojętym NDT ma efekt Dopplera.
      Wymień znane Ci moduły sprężystości i podaj ich rzędy wielkości w stali / w wodzie
      Jakie są typowe rodzaje połączeń głowicy UT z materiałem badanym.
      Jak wzbudzić impuls ultradźwiękowy bezkontaktowo (3 sposoby)
      Moje hasła-klucze:
      Typy fal ultradźwiękowych i ich prędkości (umieć uporządkować od min do max).
      Głowice mozaikowe: budowa i zastosowanie.
      Rodzaje skanów ultradźwiękowych.
      Pole bliskie / pole dalekie badania ultradźwiękowego.
      Jak wygląda typowy wzorzec kalibracyjny do UT.
      Metoda OWR, typowy wykres kalibracyjny.
      Padanie ukośne wiązki: kąty krytyczne, transformacje, prawo Snella
      Zapis decybelowy: umieć przeliczyć spadek natężenia lub ciśnienia na decybele.

      • Ultradźwięki - trochę fizyki

       Zapamiętałem i chcę, abyście zapamiętali:
       - typy fal, prędkości (bez wzorów, ale z gradacją / rzędami)
       - wpływ tłumienia (funkcja), jednostki, rząd wielkości
       - oporność falowa, m, R i D
       - padanie ukośne wiązki: kąty krytyczne, transformacje, prawo Snella

       Za obliczenia ręczne otrzymują po 0.5 Bonusa firmy: Alstom, Bombardier oraz Censtrostal.

       "Wyjściówkę" najlepiej napisała ekipa Centrostalu i Delphi. Tu również po 0.5 punkta.

       • Ultradźwięki - zadania "przemysłowe"

        "Rail concept", OWR, przetarg na usługi...

        E: wygrali (1,5 Punkta)
        A,B – drugie miejsce (1 Punkt)
        C: przegrali (-0.5)
        D: neutralne 0

        Spec bonus dla p. Żaglewskiego – Kier. Energi
        Oraz dla "wynalazczyni" Rail-Conceptu z Energi (proszę się zgłosić na zajęciach).

        • Diagnostyka na KFCS

         Temat: Efekt Barkhausena w NDT - podstawy teoretyczne.
         *****

         Autopytania: Wygrywa Delphi (0.5).

         1. Jaki jest mechanizm powstawania efektu Barkhausena i jego zastosowanie?
         2. Jaki jest mechanizm powstawania emisji magnetoakustycznej?
         3. Podaj wzory na "ciśnienie" wywierane przez pole zewnętrzne na ścianę domenową oraz wzór na "opór" tej ściany; naszkicuj zmienność tych wielkości.
         4. Jakie są rodzaje domen magnetycznych? Ile domen może przypadać na jedno ziarno stali?
         5. Opisz dwa główne sposoby magnesowania konstrukcji ferromagnetycznych pod kątem pomiaru efektu Barkhausena.

         ****

         Drodzy Pracownicy,

         Zgodnie z Waszą aktualną decyzją, 4 maja zajęcia mają odbyć się normalnie.
         Wyjeżdżam 11 maja, więc nie będzie wtedy zajęć.
         Aktualna jest moja propozycja pracy własnej, w formie "Aktywnego Rozpoznania Rynku". Minimalny skład ekipy: 4 osoby. W grę wchodzi ew. zwolnienie z egzaminu, jeśli praca będzie b. dobrze wykonana. Zasady - z pliku poniżej.

        • Radiografia i gammagrafia

         1. Podaj cztery przykłady przemysłowego zastosowania promieniowania X lub gamma.
         2. Podaj rzędy wielkości dlugości, częstotliwości i energii kwantu promieniowania X.
         3. Podaj wzór na zmienność natężenia promieniowania X w materiale.
         4. Wymień cztery procesy odpowiedzialne za osłabienie promieniowania X lub gamma.

         • Miernictwo naprężeń

          Naprężenia - wprowadzenie, przypomnienie, oraz metoda Mathara.
          Promieniowanie X i dyfrakcja neutronowa musi poczekać.

          Za rzetelnie sformułowane auto-pytania:
          Bombardier 1
          Centrostal 0.5
          (ale tylko osobom, które były obecne - zgłoście się następnym razem)

          1. Który rodzaj naprężeń służy zwykle do określenia wytrzymałości doraźnej, a który do określania wytrzymałości zmęczeniowej materiału?
          2. Podaj przyczyny powstawania naprężeń zewnętrznych (użytkowych)
          3. Podaj przyczyny powstawania naprężeń wewnętrznych i sklasyfikuj je według wielkości obszaru, na którym są jednorodne.
          4. Na czym polega metoda Mathara, jakie są jej wady i zalety?
          5. Podaj rzędy wielkości kosztu oprzyrządowania do 5 różnych metod pomiaru naprężeń na konstrukcji.

          Zgodziłem się, aby Państwo wspólnie wybrali spośród wszystkich wykładów (włącznie z pozostałymi jeszcze) listę 30 pytań, które ostatecznie będą stanowiły bazę do pytań na kolokwium zaliczeniowym. Dobrze będzie, jeśli taką listę otrzymam do soboty 11 czerwca.

          • Modelowanie w NDT + Rozmowa Kwaliikacyjna

           Wykład: na bazie własnych doświadczeń.

           **********

           Rozmowa Kwalifikacyjna: specyfikacja poniżej.
           Jest możliwość (ale nie pewność) zaliczenia na tej podstawie kolokwium końcowego.

          • Kolokwium - 20 czerwca

           Tylko dla tych, którzy nie poradzili sobie ze Ścieżkami.