INFORMACJE DLA STUDENTÓW

Kompetencje informacyjne I stopnia

Kompetencje informacyjne są formą zajęć obowiązkową dla wszystkich studentów I roku Politechniki Gdańskiej.

Szkolenie odbywa się w trybie on-line i jest dostępne w całej sieci Internet. Każdy student I roku powinien zapoznać się z regulaminem Biblioteki Politechniki Gdańskiej, wykładami i zaliczyć testy.

W skład szkolenia wchodzą kursy:

I. Przysposobienie biblioteczne  

Celem kursu jest zapoznanie się z funkcjonowaniem i regulaminem Biblioteki, zasadami korzystania ze zbiorów, usług, katalogów komputerowych i baz danych oraz sposobami wyszukiwania i zamawiania literatury. Materiały do kursu zostały przygotowane w formie wykładów na uczelnianej platformie eNauczanie.

II. Podstawy normalizacji  

Wykład z podstaw normalizacji znajdziesz na na uczelnianej platformie eNauczanie. Studiując go, dowiesz się jakie są cele i zasady normalizacji, krajowej i międzynarodowej działalności normalizacyjnej, korzystania z norm i literatury normalizacyjnej, opracowywania Polskich Norm i prawa autorskiego do norm.

Zaliczenie przedmiotu - Kompetencje informacyjne, rok akademicki 2017/2018

Testy, do zaliczenia,  będą dostępne od dnia 1.10.2017 roku na platformie eNauczanie Studenci zobowiązani są do zaliczenia testów do końca semestru zimowego roku akademickiego 2017/2018. Warunkiem zaliczenia każdego z testów jest udzielenie minimum 75% poprawnych odpowiedzi.

Wszystkie informacje potrzebne do zaliczenia testu z Przysposobienia bibliotecznego są dostępne w wykładach, katalogach komputerowych i bazach danych oraz na stronie www Biblioteki Politechniki Gdańskiej.

Przed przystąpieniem do zaliczenia testu z Podstaw normalizacji prosimy o zapoznanie się:

  • z kursem "Podstawy normalizacji",
  • podręcznikiem "Normalizacja" (praca zbiorowa pod red. Tomasza Szweitzera, wyd. PKN, Warszawa 2010), który jest dostępny w wersji papierowej na filiach Biblioteki Politechniki Gdańskiej a w wersji papierowej i cyfrowej w Czytelni Norm,
  • wyszukiwarką norm znajdującą się na stronie internetowej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego pod adresem http://www.pkn.pl/ oraz 

     treścią wybranych norm, dostępnych w Czytelni Norm, Gmach Główny, pok. 100/6.

Zaliczenie obu testów jest warunkiem do zaliczenia przedmiotu i uzyskania wpisu do indeksu.

  

Katalog komputerowy - Logowanie  na  Konto  czytelnika

Parametrami logowania studentów Politechniki Gdańskiej do katalogu komputerowego, dostępnego pod adresem https://katalog.bg.pg.edu.pl są:

• Nr karty użytkownika/ELS: 5200+nr albumu (gdzie 5200-kod Politechniki Gdańskiej), np.5200123456

Hasło: PESEL lub data urodzenia w formacie RRRRMMDD dla studentów spoza Polski.  Są to hasła pierwotne. W katalogu komputerowym jest udostępniona opcja zmiany hasła oraz niektórych danych osobowych. Student jest zobowiązany do zmiany hasła po pierwszym zalogowaniu się na swoje konto.

Konta studentów przyjętych na I rok studiów (I i II stopnia, studia stacjonarne i niestacjonarne, rok akademicki 2017/2018) są już aktywnePróba ponownego zapisu do katalogu, wykonana przez studenta, spowoduje blokadę konta.

 

Zaliczenie przedmiotu "Kompetencje informacyjne" dla studentów z lat ubiegłych

Aby zalogować się do testów student powinien podać następujące parametry:

• Imię lub imiona (ważneliczba imion taka, jak podano przy rejestracji na Politechnikę Gdańską)

• Nazwisko

• Nr albumu (np. 134156)

Jeżeli student ma problemy z zalogowaniem się do testów, może sprawdzić swoje dane osobowe (nazwisko i liczbę imion) w bibliotecznym systemie komputerowym.

   

Kompetencje informacyjne II stopnia

Informacje na temat szkolenia II stopnia znajdziesz na platformie eNauczanie.

   

Pomoc w przypadku problemów z zaliczeniem przedmiotu

♦ Pomocy w zakresie logowania się do testów lub katalogu komputerowego, w formie elektronicznej, udzielają pracownicy biblioteki pod adresem e-mail: jarant@pg.gda.pl, danuta@pg.gda.pl.

♦ Informacji oraz pomocy udzielą również pracownicy Informatorium w Bibliotece (Hol, Gmach Główny) lub pracownicy Biblioteki na każdym wydziale.

 

 

Ostatnia modyfikacja: piątek, 22 wrzesień 2017, 10:11