Deklaracja dostępności

Wstęp:

Politechnika Gdańska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej Platforma eNauczanie.

Data publikacji strony internetowej: 2013-10-21
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-07-28

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Nie spełnione wymagania:

Powody wyłączenia:

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-05-06.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Obsługa strony jest możliwa tylko przy użyciu klawiatury. Strony serwisu oparte są o strukturę nagłówków, która umożliwia szybkie poruszanie się po stronie. Filtry, kalendarze, formularze i inne funkcjonalności zbudowane są zgodnie ze standardami i są dostępne przy użyciu klawiatury. Osoby, które nie korzystają z myszki mogą bez problemu poruszać się po serwisie. Na początku każdej strony umieściliśmy linki - skróty prowadzące do
wyszukiwarki serwisu, treści, pomocy, mapy strony.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Tołoczko, tomasz.toloczko@pg.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 58 347 17 70. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich link otwiera się w nowej karcie.

Aplikacje mobilne

Politechnika Gdańska udostępnia następujące aplikacje mobilne związane z platformą eNauczanie:

Dostępność architektoniczna

Politechnika Gdańska, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

Do budynku prowadzą 3 wejścia od strony ul. Gabriela Narutowicza. Do wejścia głównego (na środku) prowadzą schody i prowadzą na pół-piętro. Wejścia z prawej i lewej strony prowadzą na poziom zero. Wejście po prawej przeznaczone jest dla osób na wózkach inwalidzkich. Wejscie zostało w fotokomórkę oraz mechanizm automatycznego otwierania drzwi.

Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia w budynku. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na każdym piętrze, po lewej stronie od wejścia głównego.

Na ul. Gabriela Narutowicza, w pobliżu budynku wyznaczone jest jedno miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.