REGULAMIN UCZELNIANEJ PLATFORMY MOODLE

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług i informacji oferowanych na Uczelnianej Platformie Moodle na Politechnice Gdańskiej.

§ 1 Struktura organizacyjna

 1. Platforma Moodle jest systemem informatycznym do wspierania procesów edukacyjnych w ramach działalności dydaktyczno-wychowawczej uczelni.
 2. Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie platformy Moodle w ramach schematu organizacyjnego Politechniki Gdańskiej wprowadza się następujące funkcje:
  1. administrator techniczny – pracownik lub jednostka Politechniki Gdańskiej zajmująca się administrowaniem systemu oraz modyfikacjami technologicznymi platformy Moodle mającymi na celu dostosowywanie jej do potrzeb i wymagań użytkowników,
  2. administrator wydziałowy/centrum – pracownik wydziału lub centrum dydaktycznego Politechniki Gdańskiej posiadający prawa do zakładania oraz usuwanie kursów w ramach kategorii kursów danego wydziału/centrum, prawa te nadaje mu administrator techniczny na wniosek prodziekana odpowiedniego ds. kształcenia wydziału lub dyrektora centrum,
  3. koordynator merytoryczny – pracownik lub jednostka Politechniki Gdańskiej koordynująca działaniami mającymi na celu dostosowywanie platformy Moodle do potrzeb i wymagań zgłaszanych przez wydziały i inne jednostki organizacyjne Politechniki Gdańskiej,
  4. użytkownik – osoba posiadająca konto na platformie Moodle i dostęp do systemu poprzez przeglądarkę internetową przy użyciu loginu i hasła w sieci PG oraz poza nią,
  5. prowadzący kurs – użytkownik o uprawnieniach do zamieszczania treści merytorycznych w ramach prowadzonego kursu,
  6. gość – osoba korzystająca z zasobów platformy Moodle nie posiadająca na niej konta.

§ 2 Uprawnienia i obowiązki uczestników procesu kształcenia na odległość

 1. Administrator techniczny platformy to Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej, który jako techniczny opiekun systemu:
  1. jest odpowiedzialny za sprawne działanie systemu i dostosowywanie technologicznych możliwości wykorzystania platformy Moodle do potrzeb jej użytkowników,
  2. opracowuje strukturę platformy związaną z jej optymalnym technicznym funkcjonowaniem,
  3. posiada pełne uprawnienia do zmiany i modyfikacji systemu, zakładania imodyfikowania kont użytkowników,
  4. posiada pełne uprawnienia zakładania katalogów oraz kursów oraz opracowuje, po konsultacji z koordynatorem merytorycznym, obowiązującą ogólną strukturę nazewnictwa grup kursów na platformie,
  5. określa wielkość i format zamieszczanych plików (dotyczy to również Awatara),
  6. testuje i instaluje aplikacje potrzebne do prowadzenie kursów i tworzenia materiałów multimedialnych i interaktywnych na platformie Moodle oraz dostosowuje wygląd graficzny i rozkład treści informacyjnych dla użytkowników na platformie,
  7. określa obowiązujący sposób uwierzytelniania przekazywanych i rozpowszechnianych danych,
  8. prowadzi archiwizację elearningowych szkoleń dla studentów przygotowujących ich do udziału w zajęciach dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod itechnik kształcenia na odległość na platformie Moodle,
  9. prowadzi archiwizację elearningowych szkoleń dla nauczycieli przygotowujących ich do prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod itechnik kształcenia na odległość na platformie Moodle,
  10. przekazuje koordynatorowi merytorycznemu informacje o zgłoszonych przypadkach naruszania praw autorskich bądź incydentów zamieszczania w informacjach imateriałach prezentowanych na platformie Moodle treści nieprzyzwoitych, obraźliwych i obscenicznych (art.141 Kodeksu Wykroczeń) lub naruszających dobra osobiste osób fizycznych, przy czym nie monitoruje materiałów zamieszczonych na kursach oraz nie decyduje w kwestiach związanych ze zgodnością z prawem, w tym autorskim, materiałów zamieszczanych na kursach .
 2. Koordynator merytoryczny platformy to Pełnomocnik Rektora ds. eNauczania, który jako centralny opiekun systemu:
  1. określa zakres danych, które ma zawierać formularz rejestracyjny dla użytkowników kursów,
  2. opracowuje propozycje zmian w regulaminie uczelnianej platformy Moodle,
  3. zgłasza administratorowi technicznemu uwagi dotyczące funkcjonowania platformy,
  4. zgłasza administratorowi technicznemu zapotrzebowanie na aplikacje potrzebne do prowadzenie kursów i tworzenia materiałów multimedialnych i interaktywnych na platformie Moodle,
  5. zgłasza administratorowi technicznemu uwagi dotyczące zmian związanych zwyglądem graficznym i rozkładem treści informacyjnych dla użytkowników,
  6. zgłasza potrzebę zamieszczania tekstowych oraz multimedialnych materiałów informacyjnych na stronie enauczanie.pg.gda.pl, związanych z nowymi funkcjonalnościami oraz aplikacjami instalowanymi na platformie,
  7. odbiera i akceptuje lub odrzuca zmiany w platformie wprowadzone przez administratora technicznego,
  8. zgłasza dziekanom wydziałów, dyrektorom lub kierownikom jednostek uczelni zgłoszone nieanonimowo przypadki naruszania praw autorskich bądź incydentów zamieszczania w informacjach i materiałach prezentowanych na platformie Moodle treści nieprzyzwoitych, obraźliwych i obscenicznych (art.141 Kodeksu Wykroczeń) lub naruszających dobra osobiste osób fizycznych, przy czym nie monitoruje materiałów zamieszczonych na kursach oraz nie decyduje w kwestiach związanych ze zgodnością z prawem, w tym autorskim, materiałów zamieszczanych na kursach.
 3. Prowadzący kurs jest użytkownikiem będącym pracownikiem Politechniki Gdańskiej. Prowadzący kurs (z prawami edycji imodyfikacji zasobów kursu) jest opiekunem kursu, posiadającym prawa do jego zmiany, włączając w to zmiany dotyczące udziału, aktywności i oceny uczestników. Zakres dostępu umożliwia tworzenie merytorycznych materiałów szkoleniowych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, grup uczestników oraz zakresu dostępu dla nich. Prowadzącym dany kurs może być tylko jedna osoba. Prowadzący kurs ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie treści zamieszczane na kursie i odpowiada za ich zgodność z prawem, w tym autorskim.
  1. Po aktywacji konta na platformie Moja PG użytkownik chcący uzyskać status prowadzącego wypełnia formularz zgłoszeniowy założenia kursu dostępny na uczelnianej platformie Moodle.
  2. Prowadzący kurs udziela uczestnikom kursu szczegółowych informacji odnośnie przebiegu kursu takich jak np. harmonogram zajęć, sposób oceniania uczestników kursu, warunki egzaminu kończącego kurs itd.
  3. Prowadzący kurs może przyznać innym użytkownikom prawo do zamieszczania imodyfikacji materiałów na kursie. Prowadzący kurs ponosi odpowiedzialność za treści przez nich zamieszczane.
  4. Prowadzący kurs ma możliwość archiwizacji kursów oraz wznowienia go w kolejnych semestrach.
 4. Użytkownik jest osobą posiadającą konto na platformie Moodle lub dostęp do systemu przy użyciu loginu i hasła, które obowiązuje go na platformie Moja PG.
  1. Użytkownik jest zobowiązany do:
  2. Użytkownik ma prawo do:
 5. Gość jest to osoba, która ma prawo do korzystania z zasobów platformy w zakresie ograniczonym przez koordynatora, administratora i prowadzących kursy bez konieczności logowania się do systemu.

§ 3 Rola Helpdesku

 1. Helpdesk stanowi wsparcie dla osób korzystających z uczelnianej platformy Moodle wzakresie wybranych zagadnień związanych z technicznymi aspektami jej funkcjonowania.
 2. Helpdesk podejmuje działania w zakresie:
  1. zamieszczania komunikatów o awariach lub problemach w funkcjonowaniu platformy na stronie komunikaty.pg.gda.pl,
  2. zgłaszania drogą mailową administratorowi technicznemu zgłoszonych do Helpdesku nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem platformy,
  3. informowania użytkowników o przyjęciu zgłoszenia związanego znieprawidłowościami związanymi z funkcjonowaniem platformy,
  4. zarządzania szkoleniem na uczelnianej platformie Moodle dla studentów, przygotowującym ich do udziału w zajęciach dydaktycznych prowadzonych zwykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, przy czym na część szkolenia związaną z metodyką kształcenia na odległość odpowiada koordynator merytoryczny,
  5. zarządzania szkoleniem na uczelnianej platformie Moodle dla nauczycieli, przygotowującym ich do prowadzenia zajęć dydaktycznych prowadzonych zwykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, przy czym na część szkolenia związaną z metodyką kształcenia na odległość odpowiada koordynator merytoryczny,
  6. instruowania użytkowników w zakresie korzystania z funkcjonalności platformy,
  7. instruowania użytkowników w zakresie tworzenia, usuwania oraz archiwizowania kursów,
  8. instruowania użytkowników w zakresie korzystania z aplikacji do tworzenia treści multimedialnych i interaktywnych,
  9. realizacji materiałów pomocniczych dla użytkowników związanych zfunkcjonowaniem platformy zgłoszonych przez koordynatora merytorycznego oraz administratora technicznego.
 3. Helpdesk nie podejmuje działań w zakresie:
  1. dodawania lub usuwania prowadzących oraz użytkowników w ramach kursów,
  2. podziału na grupy użytkowników w ramach poszczególnych kursów,
  3. dodawania lub usuwania treści merytorycznych na kursach oraz w ich modułach,
  4. przekształcania do postaci kursu materiałów edukacyjnych utworzonych w postaci tradycyjnej (na papierze) przez użytkowników,
  5. kontrolowania i raportowania aktywności użytkowników na kursach,
  6. decydowania w kwestiach związanych ze zgodnością z prawem, w tym autorskim, materiałów zamieszczanych na kursach.
 4. Helpdesk zapewnia obsługę użytkowników w zakresie udzielania informacji dotyczących korzystania z funkcjonalności platformy w dni robocze od poniedziałku do piątku wgodzinach 7:00 – 15:00.
 5. Helpdesk przyjmuje zgłoszenia dotyczące technicznych problemów uniemożliwiających korzystanie z platformy przez 7 dni w tygodniu w godzinach 7:00 – 21:00. Zgłoszenia przyjmowane są drogą telefoniczną. Aktualne nr telefonów podane są na stronie cui.pg.gda.pl.
 6. Helpdesk odpowiada za zamieszczanie informacji na stronie enauczanie.pg.gda.pl lub cui.pg.gda.pl, związanych z niedostępnością platformy trwającą dłużej niż 60 min.
 7. Helpdesk odpowiada za zamieszczanie tekstowych oraz multimedialnych materiałów informacyjnych na stronie pomoc.pg.gda.pl, związanych z nowymi aplikacjami instalowanymi na platformie.

§ 4 Ochrona praw autorskich oraz danych osobowych

 1. Użytkownik platformy ponosi pełną odpowiedzialność za treści przez niego umieszczone, a w szczególności ponosi odpowiedzialność wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. oprawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Użytkownikowi na platformie wolno zamieszczać wyłącznie utwory lub ich fragmenty, co do których przysługują mu stosowne uprawnienia (autorskie prawa majątkowe bądź licencja na danym polu eksploatacji), a w szczególności, co do których:
  1. przysługują zarówno osobiste, jak i majątkowe prawa autorskie (zamieszczanie przez twórców),
  2. autorskie prawa majątkowe bądź licencję na korzystanie z nich posiada Politechnika Gdańska, przy czym uprawnieniem objęte jest co najmniej zwielokrotnianie irozpowszechnianie przedmiotowych utworów w sieci internet,
  3. przysługują autorskie prawa majątkowe lub licencja na korzystanie z nich na podstawie umów przeniesienia praw lub udzielenia licencji zawartych z osobami trzecimi, obejmujących co najmniej zwielokrotnianie i rozpowszechnianie przedmiotowych utworów w sieci Internet ,
  4. autorskie prawa majątkowe wygasły.
 3. Użytkownikowi wolno zamieszczać materiały, które nie podlegają ochronie autorsko prawnej pod warunkiem poszanowania innych praw majątkowych do tych materiałów.
 4. Powzięcie przez administratora wiarygodnej informacji o naruszeniu praw autorskich lub pokrewnych skutkuje zablokowaniem konta oraz powiadomieniem władz jednostki organizacyjnej uczelni, w której dana osoba jest zatrudniona lub studiuje.
 5. Użytkownicy mogą korzystać z materiałów zamieszczonych na platformie internetowej wyłącznie na własny użytek osobisty do celów kształcenia zgodnie z programem kształcenia z zachowaniem przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim iprawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 24 poz. 83, z późn. zmianami).
 6. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści zamieszczanych na platformie do celów komercyjnych wymaga respektowania praw własności intelektualnej. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich sprzecznego zpowyższym zastrzeżeniem działania.
 7. Materiały i wypowiedzi zamieszczone przez użytkowników mogą być modyfikowane, bądź usuwane przez prowadzącego kurs, koordynatora, administratora technicznego, wprzypadku gdy zostaną one uznane za niezgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu. Dotyczy to w szczególności wypowiedzi i materiałów nie związanych zprogramem studiów.
 8. W materiałach oraz wypowiedziach nie wolno zamieszczać treści nieprzyzwoitych, obraźliwych ani obscenicznych (art. 141 Kodeksu Wykroczeń).
 9. Politechnika Gdańska zastrzega sobie prawo do nie wyrażenia zgodny na upowszechnianie, wprowadzanie zmian czy też przesyłanie, powielanie, drukowanie, publiczne odtwarzanie tekstów, grafiki, animacji, dźwięków i innych materiałów dostępnych za pośrednictwem platformy.
 10. Dane osobowe użytkowników platformy są przetwarzana na podstawie zgody (art. 6 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 - RODO) lub umowy (art. 6 lit. b RODO) w przypadku użytkowników zewnętrznych oraz przepisu prawa (art. 6 lit. c RODO) w przypadku użytkowników będących studentami, doktorantami lub pracownikami Politechniki Gdańskiej. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu i poprawiania danych osobowych oraz cofnięcia zgody w przypadku kiedy przetwarzanie danych odbywa się za zgodą.

§ 5 Przepisy końcowe

 1. Politechnika Gdańska zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie internetowej enauczanie.pg.gda.pl.
 2. Wszystkie osoby korzystające z usług i informacji dostępnych na platformie Moodle zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 3. Nieprzestrzeganie regulaminu jest równoznaczne z utratą prawa do korzystania z platformy.

<< Powrót