REGULAMIN UCZELNIANEJ PLATFORMY eNAUCZANIE PG

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług i informacji oferowanych na Uczelnianej Platformie eNauczanie PG na Politechnice Gdańskiej.

 

§1 Struktura organizacyjna

 1. Platforma eNauczanie PG jest systemem informatycznym do wspierania realizacji strategii uczelni w zakresie edukacji związanej z szerokim i otwartym wykorzystaniem nauczania zdalnego i mieszanego.
 2. Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie platformy eNauczanie PG w ramach schematu organizacyjnego Politechniki Gdańskiej wprowadza się następujące funkcje:
  1. administrator techniczny– pracownik lub jednostka Politechniki Gdańskiej zajmująca się administrowaniem systemu oraz modyfikacjami technologicznymi platformy eNauczanie PG mającymi na celu dostosowywanie jej do potrzeb i wymagań użytkowników,
  2. Helpdesk– pracownik lub zespół pracowników oddelegowany przez administratora technicznego do zapewnienia wsparcia dla świadczonych usług informatycznych,
  3. pełnomocnik Rektora ds. eNauczania – pracownik wydziału, centrum dydaktycznego lub innej jednostki Politechniki Gdańskiej powoływany przez Rektora Politechniki Gdańskiej, który przy współpracy z Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej koordynuje działaniami mającymi na celu dostosowanie platformy eNauczanie PG do potrzeb uczelni,
  4. administrator wydziałowy/centrum– pracownik wydziału, centrum dydaktycznego lub innej jednostki Politechniki Gdańskiej posiadający prawa do zakładania oraz usuwanie e-kursów w ramach kategorii e-kursów danego wydziału/centrum, prawa te nadaje mu administrator techniczny na wniosek prodziekana odpowiedniego ds. kształcenia wydziału/dyrektora centrum/kierownika jednostki Politechniki Gdańskiej,
  5. koordynator ds. e-learningu – pracownik wydziału lub centrum dydaktycznego Politechniki Gdańskiej koordynująca działaniami związanymi z organizacją procesu tworzenia i prowadzenia e-kursów w ramach kategorii e-kursów danej jednostki, koordynator ds. e-learningu wydziału lub centrum jest powoływany przez prodziekana odpowiedniego ds. kształcenia wydziału/dyrektora centrum/kierownika jednostki Politechniki Gdańskiej,
  6. użytkownik– osoba posiadająca konto na platformie eNauczanie PG i dostęp do systemu poprzez przeglądarkę internetową przy użyciu loginu i hasła w sieci PG oraz poza nią,
  7. prowadzący e-kurs– użytkownik o uprawnieniach do zamieszczania treści merytorycznych w ramach prowadzonego e-kursu,
  8. gość– osoba korzystająca z zasobów platformy eNauczanie PG nie posiadająca na niej konta.
  9. e-sklep platformy– (nazywany później e-sklepem) to oferta e-kursów na platformie eNauczanie, do których dostęp jest możliwy po wniesieniu opłaty poprzez elektroniczny system płatności online,
  10. klient komercyjny– (nazywany później klientem) to osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która nabyła w e-sklepie usługę, do której odpłatny dostęp jest możliwy poprzez platformę edukacyjną; w przypadku gdy klient korzysta z platformy edukacyjnej, jest równocześnie użytkownikiem.

§2 Uprawnienia i obowiązki uczestników procesu kształcenia na odległość

 1. Administrator techniczny platformy to Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej, który jako techniczny opiekun systemu:
  1. jest odpowiedzialny za sprawne działanie systemu i dostosowywanie technologicznych możliwości wykorzystania platformy eNauczanie PG do potrzeb jej użytkowników,
  2. opracowuje strukturę platformy związaną z jej optymalnym technicznym funkcjonowaniem,
  3. posiada pełne uprawnienia do zmiany i modyfikacji systemu, zakładania i modyfikowania kont użytkowników,
  4. posiada pełne uprawnienia zakładania katalogów oraz e-kursów oraz opracowuje, po konsultacji z pełnomocnikiem Rektora ds. eNauczania, obowiązującą ogólną strukturę nazewnictwa kategorii e-kursów na platformie,
  5. określa wielkość i format plików zamieszczanych w platformie,
  6. testuje i instaluje aplikacje potrzebne do prowadzenia e-kursów i tworzenia materiałów multimedialnych i interaktywnych na platformie eNauczanie PG w porozumieniu z pełnomocnikiem Rektora ds. eNauczania oraz dostosowuje wygląd graficzny i rozkład treści informacyjnych dla użytkowników na platformie,
  7. określa obowiązujący sposób uwierzytelniania przekazywanych i rozpowszechnianych danych,
  8. prowadzi archiwizację elearningowych szkoleń dla studentów przygotowujących ich do udziału w zajęciach dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na platformie eNauczanie PG,
  9. prowadzi archiwizację elearningowych szkoleń dla nauczycieli przygotowujących ich do prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na platformie eNauczanie PG,
  10. przekazuje koordynatorowi merytorycznemu informacje o zgłoszonych przypadkach naruszania praw autorskich bądź incydentów zamieszczania w informacjach i materiałach prezentowanych na platformie eNauczanie PG treści nieprzyzwoitych, obraźliwych i obscenicznych (art.141 Kodeksu Wykroczeń) lub naruszających dobra osobiste osób fizycznych, przy czym nie monitoruje materiałów zamieszczonych na e-kursach oraz nie decyduje w kwestiach związanych ze zgodnością z prawem, w tym autorskim, materiałów zamieszczanych na e-kursach .
 2. Pełnomocnik Rektora ds. eNauczania:
  1. opracowuje propozycje zmian w regulaminie uczelnianej platformy eNauczanie PG,
  2. zgłasza potrzeby w zakresie tworzenia powiązań platformy z systemami uczelni,
  3. zgłasza administratorowi technicznemu uwagi dotyczące funkcjonowania platformy,
  4. zgłasza administratorowi technicznemu zapotrzebowanie na aplikacje potrzebne do prowadzenie e-kursów i tworzenia materiałów multimedialnych i interaktywnych na platformie eNauczanie PG,
  5. zgłasza administratorowi technicznemu uwagi dotyczące zmian związanych z wyglądem graficznym i rozkładem treści informacyjnych dla użytkowników,
  6. odbiera i akceptuje lub odrzuca zmiany w platformie wprowadzone przez administratora technicznego,
  7. zgłasza do Działu Zapewniania Jakości oraz do Działu Kształcenia potrzeby w zakresie rozwiązań organizacyjnych oraz formalno-prawnych, które są związane z prowadzeniem e-kursów na platformie i powinny być wdrażane lub monitorowane w skali uczelni.
 3. Administrator wydziałowy/centrum to pracownik wyznaczony przez dziekana/dyrektora/kierownika wydziału, centrum dydaktycznego lub innej jednostki Politechniki Gdańskiej, który:
  1. opracowuje strukturę zasobów w ramach kategorii e-kursów danej jednostki,
  2. posiada pełne uprawnienia dostępowe do wszystkich e-kursów w danej kategorii,
  3. posiada pełne uprawnienia zakładania katalogów oraz e-kursów,
  4. wspiera pracowników swojej jednostki w zakresie technicznych aspektów korzystania z platformy eNauczanie PG.
 4. Koordynator ds. e-learningu – to pracownik wyznaczony przez dziekana/dyrektora/kierownika wydziału, centrum dydaktycznego lub innej jednostki Politechniki Gdańskiej, który:
  1. koordynuje działaniami związanymi z podziałem e-kursów na platformie eNauczanie PG w ramach kategorii e-kursów danej jednostki,
  2. reprezentuje swoją jednostkę w przypadku potrzeby zgłaszania propozycji zmian funkcjonalności na platformie eNauczanie PG,
  3. na wniosek przełożonego wykonuje działania związane z monitoringiem e‑kursów oraz procesem ich archiwizacji,
  4. informuje pracowników danej jednostki w zakresie możliwości i wymagań formalno-prawnych związanych z prowadzeniem e-kursów,
  5. wspiera pracowników swojej jednostki w zakresie metodycznych aspektów korzystania z platformy eNauczanie PG,
  6. posiada informację dotyczącą odpłatnych e-kursów prowadzonych przez pracowników danego wydziału lub centrum,
  7. zgłasza dziekanom wydziałów, dyrektorom lub kierownikom jednostek uczelni zgłoszone nieanonimowo przypadki naruszania praw autorskich bądź incydentów zamieszczania w informacjach i materiałach prezentowanych na platformie eNauczanie PG treści nieprzyzwoitych, obraźliwych i obscenicznych (art.141 Kodeksu Wykroczeń) lub naruszających dobra osobiste osób fizycznych.
 5. Prowadzący e-kurs jest użytkownikiem mającym prawa edycji i modyfikacji zasobów e-kursu włączając w to oraz określanie poziomu i sposobu dostępu do zasobów, monitoring udziału, aktywności i ocen uczestników. Prowadzący jest osobą odpowiedzialna za zawartość merytoryczną e-kursu i ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie treści zamieszczane na e-kursie oraz odpowiada za ich zgodność z prawem, w tym autorskim. Zasady uzyskania statusu prowadzącego w poszczególnych kategoriach e-kursów na platformie ustalane są przez prodziekana właściwego ds. kształcenia wydziału/dyrektora centrum/ kierownika jednostki Politechniki Gdańskiej, do której należy dana kategoria e-kursów, a zasady prowadzenia e-kursu wynikają z procedur uczelnianego systemu zapewniania jakości kształcenia. Przy czym zakres przyznanych praw prowadzącemu e-kurs może być ograniczony do dostępu umożliwiającego tworzenie merytorycznych materiałów edukacyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość bez możliwości dostępu do danych osobowych uczestników i tworzenia grup.
 6. Użytkownik jest osobą posiadającą konto na platformie eNauczanie PG lub dostęp do systemu przy użyciu loginu i hasła, które obowiązuje go na platformie Moja PG.
  1. Użytkownik jest zobowiązany do:
   • w przypadku osób nie posiadających aktywnego konta na portalu Moja PG do wypełnienia formularza rejestracyjnego i profilu swoimi prawdziwymi danymi osobowymi w celu aktywacji konta,
   • w przypadku osób posiadających aktywne konto na platformie Moja PG do zalogowania się przez centralny punkt logowania,
   • nie przekazywania osobom trzecim przyznanego przez administratora loginu i hasła dostępu do platformy i e-kursów,
   • poszanowania praw autorskich do treści udostępnionych w ramach kursów i nieudostępniania ich dalej,
   • nie przekazywania za pośrednictwem platformy żadnych materiałów niezgodnych z prawem, w tym autorskim, normami społecznymi i obyczajowymi lub mogącymi zachęcać innych uczestników e-kursu do zachowania stanowiącego przestępstwo lub naruszenie prawa,
   • nie podejmowania prób złamania hasła innych uczestników, czy też do uzyskania nie przysługujących mu praw dostępu.
  2. Użytkownik ma prawo do:
   • wglądu do swoich danych oraz możliwości ich poprawiania,
   • korzystania z materiałów oferowanych w ramach e-kursów na platformie eNauczanie PG, do których uzyskał prawo dostępu.
 7. Gość jest to osoba, która ma prawo do korzystania z zasobów platformy w zakresie ograniczonym przez koordynatora, administratora i prowadzących e-kursy bez konieczności logowania się do systemu.

§3 Rola Helpdesku

 1. Helpdesk stanowi wsparcie dla osób korzystających z uczelnianej platformy eNauczanie PG w zakresie wybranych zagadnień związanych z technicznymi aspektami jej funkcjonowania.
 2. Helpdesk podejmuje działania w zakresie:
  1. zamieszczania komunikatów o awariach lub problemach w funkcjonowaniu platformy na stronie zgloszenia.pg.edu.pl.
  2. zgłaszania drogą mailową administratorowi technicznemu zgłoszonych do Helpdesku nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem platformy,
  3. informowania użytkowników o przyjęciu zgłoszenia związanego z nieprawidłowościami związanymi z funkcjonowaniem platformy,
  4. zarządzania szkoleniem na uczelnianej platformie eNauczanie PG dla studentów, przygotowującym ich do udziału w zajęciach dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, przy czym na część szkolenia związaną z metodyką kształcenia na odległość odpowiada koordynator merytoryczny,
  5. zarządzania szkoleniem na uczelnianej platformie eNauczanie PG dla nauczycieli, przygotowującym ich do prowadzenia zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, przy czym na część szkolenia związaną z metodyką kształcenia na odległość odpowiada koordynator merytoryczny,
  6. instruowania użytkowników w zakresie korzystania z funkcjonalności platformy,
  7. instruowania użytkowników w zakresie tworzenia, usuwania oraz archiwizowania e-kursów,
  8. instruowania użytkowników w zakresie korzystania z aplikacji do tworzenia treści multimedialnych i interaktywnych,
  9. realizacji materiałów pomocniczych dla użytkowników związanych z funkcjonowaniem platformy zgłoszonych przez koordynatora merytorycznego oraz administratora technicznego,
  10. aktywacji możliwości wniesienia opłaty (poprzez elektroniczny system płatności on-line) za dostęp do wybranego e-kursu,.
 3. Helpdesk nie podejmuje działań w zakresie:
  1. dodawania lub usuwania prowadzących oraz użytkowników w ramach e‑kursów,
  2. podziału na grupy użytkowników w ramach poszczególnych e-kursów,
  3. dodawania lub usuwania treści merytorycznych na e-kursach oraz w ich modułach,
  4. przekształcania do postaci e-kursu materiałów edukacyjnych utworzonych w postaci tradycyjnej (na papierze) przez użytkowników,
  5. kontrolowania i raportowania aktywności użytkowników na e-kursach,
  6. decydowania w kwestiach związanych ze zgodnością z prawem, w tym autorskim, materiałów zamieszczanych na e-kursach.
 4. Helpdesk zapewnia obsługę użytkowników w zakresie udzielania informacji dotyczących korzystania z funkcjonalności platformy w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.
 5. Helpdesk przyjmuje zgłoszenia dotyczące technicznych problemów uniemożliwiających korzystanie z platformy przez 7 dni w tygodniu w godzinach 7:00 – 21:00. Zgłoszenia przyjmowane są drogą telefoniczną. Aktualne nr telefonów podane są na stronie cui.pg.edu.pl.
 6. Helpdesk odpowiada za zamieszczanie informacji na stronie enauczanie.pg.edu.pl lub cui.pg.edu.pl, związanych z niedostępnością platformy trwającą dłużej niż 60 min.
 7. Helpdesk odpowiada za zamieszczanie tekstowych oraz multimedialnych materiałów informacyjnych na stronie pomoc.pg.edu.pl, związanych z nowymi aplikacjami instalowanymi na platformie.

§4 Ochrona praw autorskich oraz danych osobowych

 1. Użytkownik platformy ponosi pełną odpowiedzialność za treści przez niego umieszczone, a w szczególności ponosi odpowiedzialność wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. oprawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Użytkownikowi na platformie wolno zamieszczać wyłącznie utwory lub ich fragmenty, co do których przysługują mu stosowne uprawnienia (autorskie prawa majątkowe bądź licencja na danym polu eksploatacji), a w szczególności, co do których:
  1. przysługują zarówno osobiste, jak i majątkowe prawa autorskie (zamieszczanie przez twórców),
  2. autorskie prawa majątkowe bądź licencję na korzystanie z nich posiada Politechnika Gdańska, przy czym uprawnieniem objęte jest co najmniej zwielokrotnianie i rozpowszechnianie przedmiotowych utworów w sieci Internet,
  3. przysługują autorskie prawa majątkowe lub licencja na korzystanie z nich na podstawie umów przeniesienia praw lub udzielenia licencji zawartych z osobami trzecimi, obejmujących co najmniej zwielokrotnianie i rozpowszechnianie przedmiotowych utworów w sieci Internet ,
  4. autorskie prawa majątkowe wygasły.
 3. Użytkownikowi wolno zamieszczać materiały, które nie podlegają ochronie autorsko prawnej pod warunkiem poszanowania innych praw majątkowych do tych materiałów.
 4. Powzięcie przez administratora wiarygodnej informacji o naruszeniu praw autorskich lub pokrewnych skutkuje zablokowaniem konta oraz powiadomieniem władz jednostki organizacyjnej uczelni, w której dana osoba jest zatrudniona lub studiuje.
 5. Użytkownicy mogą korzystać z materiałów zamieszczonych na platformie internetowej wyłącznie na własny użytek osobisty do celów kształcenia zgodnie z programem kształcenia z zachowaniem przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 24 poz. 83, z późn. zmianami).
 6. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści zamieszczanych na platformie do celów komercyjnych wymaga respektowania praw własności intelektualnej. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem działania.
 7. Materiały i wypowiedzi zamieszczone przez użytkowników mogą być modyfikowane, bądź usuwane przez prowadzącego e-kurs, koordynatora, administratora technicznego, w przypadku gdy zostaną one uznane za niezgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu. Dotyczy to w szczególności wypowiedzi i materiałów nie związanych z programem studiów.
 8. W materiałach oraz wypowiedziach nie wolno zamieszczać treści nieprzyzwoitych, obraźliwych ani obscenicznych (art. 141 Kodeksu Wykroczeń).
 9. Politechnika Gdańska zastrzega sobie prawo do niewyrażenia zgody na upowszechnianie, wprowadzanie zmian czy też przesyłanie, powielanie, drukowanie, publiczne odtwarzanie tekstów, grafiki, animacji, dźwięków i innych materiałów dostępnych za pośrednictwem platformy.
 10. Dane osobowe użytkowników platformy są przetwarzana na podstawie zgody (art. 6 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 - RODO) lub umowy (art. 6 lit. b RODO) w przypadku użytkowników zewnętrznych oraz przepisu prawa (art. 6 lit. c RODO) w przypadku użytkowników będących studentami, doktorantami lub pracownikami Politechniki Gdańskiej. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu i poprawiania danych osobowych oraz cofnięcia zgody w przypadku kiedy przetwarzanie danych odbywa się za zgodą.

§5 Uruchamianie oraz udostępnianie e-kursów w e sklepie

 1. Prowadzący e-kurs zgłasza do Helpdesku informację o chęci uruchomienia e kursu w e sklepie oraz mailowo informuje koordynatora e-learningu danego wydziału lub centrum o rozpoczęciu procesu uruchamiania e-kursu w e-sklepie.
 2. Obowiązkiem prowadzącego e-kurs, który ma być uruchomiony w e-sklepie, jest założenie osobnego rachunku bankowego skojarzonego z Politechniką Gdańską, zgodnie z procedurą Kwestury. Działanie to musi być wykonane przed przesłaniem zgłoszenia do Helpdesku.
 3. Zgłoszenie do Helpdesku oraz informacja do koordynatora e-learningu powinny zawierać informacje:
  1. imię i nazwisko oraz adres e-mail prowadzącego odpowiedzialnego za e-kurs,
  2. tytuł e-kursu oraz adres kursu w platformie eNauczanie PG,
  3. numer rachunku bankowego, na który mają być księgowane wpływy.
 4. W odpowiedzi na zgłoszenie do Helpdesku dotyczące uruchomienia e-kursu w e-sklepie, Administrator Techniczny platformy:
  1. zgłasza przesłany numer rachunku bankowego do operatora płatności on-line, aby umożliwić przyjmowanie wpłat na konto,
  2. ogranicza dostęp do e-kursu tylko dla osób, które wniosły opłatę, tym samym aktywując przyjmowanie płatności w wybranym e-kursie.
 5. Odpowiedzialność za treści merytoryczne, jakość oraz prowadzenie e-kursu ponosi prowadzący e-kurs.

§6 Korzystanie z e-kursów z oferty e-sklepu

 1. Za pośrednictwem e-sklepu, Politechnika Gdańska świadczy na rzecz klienta następujące usługi drogą elektroniczną:
  1. złożenie zamówienia w celu uzyskania dostępu do treści cyfrowych w formie e-kursu,
  2. założenie i utrzymywanie konta użytkownika w systemie, wraz z zapewnieniem dostępu do treści e-kursów, których klient jest uczestnikiem,
 2. W celu korzystania z formularza płatności za e-kurs konieczne jest spełnienie poniższych warunków:
  1. dostęp do sieci Internet,
  2. korzystanie z zaktualizowanej przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft, Edge lub Apple Safari,
  3. posiadanie aktywnego adresu e-mail,
  4. posiadanie aktywnego konta użytkownika w platformie eNauczanie PG,
 3. Korzystanie ze sklepu internetowego jest uzależnione od akceptacji cookies oraz polityki prywatności. Brak akceptacji plików cookies może skutkować niewłaściwym funkcjonowaniem sklepu.
 4. Aby dokonać zakupu należy:
  1. być zarejestrowanym i aktywowanym użytkownikiem platformy eNauczanie PG,
  2. zalogować się na indywidualne konto użytkownika,
  3. przejść na stronę kursu dostępnego za opłatą,
  4. na stronie kursu wybrać przycisk Wybierz typ płatności,
  5. w pojawiającym się oknie wybrać (poprzez kliknięcie myszy na tytule) metodę płatności "ePłatności",
  6. swój wybór potwierdzić przyciskiem Kontynuuj, co jest jednoznaczne z utworzeniem zamówienia na dostęp do kursu i stanowi oświadczenie woli klienta prowadzące do zawarcia z Politechniką Gdańską umowy o dostarczenie treści cyfrowych stanowiących zawartość e-kursu.
  7. dokonać płatności on-line
 5. Niezwłocznie po wniesieniu na rzecz Politechniki Gdańskiej opłaty odpowiadającej cenie wybranego przez klienta e-kursu, nadawany jest dostęp do treści obejmujących e-kurs, o czym użytkownik powiadamiany jest poprzez obecność e-kursu na stronie Moje Kursy platformy eNauczanie PG, lub wiadomość e-mail z linkiem do e-kursu.
 6. Z chwilą zalogowania się do konta użytkownika po zawarciu umowy, Politechnika Gdańska spełnia świadczenie klientowi usługi polegającej na dostarczeniu w całości treści cyfrowych (niezapisanych na nośniku materialnym) objętych przedmiotem umowy.
 7. Klient zobowiązany jest korzystać z platformy eNauczanie PG w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
  1. korzystać z platformy eNauczanie PG w sposób niezakłócający działania platformy, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na jej bezpieczeństwo i wydajność,
  2. nie udostępniać danych logowania do konta użytkownika osobom trzecim,
  3. nie udostępniać treści e-kursu bez uprzedniej zgody Prowadzącego e-kurs,
 8. W razie korzystania z platformy eNauczanie PG w sposób sprzeczny z ust. 7 powyżej, Administrator zachowuje prawo do zablokowania klientowi dostępu do platformy lub zakupionego e-kursu.
 9. Klient, który zawarł z Politechniką Gdańską umowę na odległość o dostarczenie treści cyfrowych, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego do Helpdesku.
 10. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Politechnikę Gdańską o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 11. Wszelkie reklamacje związane z treścią e-kursu, klient może zgłaszać poprzez indywidualny kontakt z Prowadzącym e-kurs. W reklamacji klient powinien podać imię i nazwisko, a także rodzaj nieprawidłowości.

§7 Przepisy końcowe

 1. Politechnika Gdańska zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie internetowej enauczanie.pg.edu.pl.
 2. Wszystkie osoby korzystające z usług i informacji dostępnych na platformie eNauczanie PG zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 3. Nieprzestrzeganie regulaminu jest równoznaczne z utratą prawa do korzystania z platformy.

<< Powrót