Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Politechnikę Gdańską z siedzibą w Gdańsku, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, moich danych osobowych zawartych w formularzu eNauczanie PG w celu i zakresie niezbędnym do korzystania z platformy.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem danych wskazanych w (nazwa formularza lub dokumentu) jest Politechnika Gdańska z siedzibą przy ul. Narutowicza 11/12, w Gdańsku (kod pocztowy: 80-233)
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych za pośrednictwem adresue-mail: – ​​iod@pg.edu.pl
  3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu związanym z obsługą Uczelnianej Platformy eNauczanie PG oraz korzystaniem z zamieszczonych na niej materiałów edukacyjnych oraz kursów na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda);
  4. Dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody;
  5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do założenia konta na platformie.
  6. Podane dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione na mocy prawa.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  9. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Równocześnie potwierdzam, że zapoznałam / zapoznałem się z Regulaminem Uczelnianej Platformy eNauczanie PG i akceptuję jego warunki.