Kursy Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Kurs do przedmiotu Medycyna nuklearna i radioterapia dla studentów VI sem specjalności Fizyka Medyczna, kier. Inżynieria Biomedyczna

Programowanie w SAS, Matematyka Finansowa, semestr 4 WFTiMS

Laboratorium do przedmiotu Statystyka z Wykorzystaniem SAS, WFTiMS, Matematyka Finansowa, semestr 6

Kurs dla VII sem. FT/IS edycja 2023/2024

W ramach kursu prezentowane są treści wspierające nauczanie w ramach przedmiotu Wprowadzenie do Programowania Aplikacji realizowanego dla studentek i studentów VI semestru Matematyki Stosowanej. Celem przedmiotu jest nauczenie studenta programowania w wybranych językach obiektowych (C++, C#, Python). Przedstawienie korzyści wynikających z posługiwania się technikami zorientowanymi obiektowo. Tworzenie aplikacji z graficznym interfejsem użytkownika.

WFTIMS sem.2 II stopien Fizyka stosowana i fotowoltaika.

Przedmiot dla kierunku Fizyka Techniczna semestr VI

W ramach niniejszego kursu zamieszczane będą materiały do zajęć z przedmiotu Chemia nanomateriałów dla kierunku Nanotechnologia (IV sem., I st.).

1.(0,5 godz.) Zasady dobrego programowania. Testowanie i usuwanie błedów. 

2. (2 godz.) Metody znajdowania miejsc, zerowych funkcji, w tym: metoda bisekcji, metoda Newtona-Raphsona, metoda fałszywych pozycji, metoda Secansa i metody hybrydowe. 

3. (2 godz.) Interpolacja, w tym, interpolacja Lagrange"a i interpolacja Hermite"a.

4. (2 godz.) Interpolacja cd., funkcje gięte.

5. (2 godz.) Rozwiązywanie układów równań liniowych: metoda eliminacji Gaussa zastosowana do układu trójdiagonalnego i w przypadku ogólnym, metoda Crouta.

6.(2 godz.) Wzory różnicowe na pochodne funkcji, W tym: wzory na pierwsze i drugie pochodne,  ekstrapolacja Richardsona.

7.(2 godz.) Metoda najmniejszych kwadratów w zagadnieniach liniowych.

8.(2 godz.) Metoda najmniejszych kwadratów w zagadnieniach nieliniowych. Sprawdzian z wykładów 1-6.

9.(2 godz.) Całkowanie numeryczne (część 1.), w tym metody proste i złożone, Całkowanie Romberga.

10.(2 godz.) Całkowanie numeryczne (część 2.), w tym kwadratury Gaussa-Legendre’a, Gaussa-Laguerre’a i Gaussa-Hermite’a.

11. (2 godz.) Przykłady całek w zagadnieniach technicznych i fizycznych.

12.(2 godz.) Całkowanie numeryczne (część 3.), w tym całki niewłaściwe, całki wielokrotne, całkowanie metodą Monte-Carlo.

13. (2 godz.) Obliczanie całek występujących w transformatach Fouriera. Dyskretna transformata Fouriera (DFT) i szybka transformata Fouriera (FFT).

14.(3,5 godz.) Wstęp do  całkowania równań różniczkowych zwyczajnych, w tym:  metody Eulera.

15.(2 godz.) Sprawdzian końcowy. Zaliczenie przedmiotu.

Kurs dla VI/VII sem. FT/IS edycja 2022/2023