Kursy Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Pakiet biurowy (pod Windows), Linux/Unix: praca w powłoce
tekstowej, podstawy programowania w języku C.

Przedmiot ma na celu pogłębić i usystematyzować wiedzę studentów dotyczącą przewodnictwa elektrycznego w ciałach stałych. Treści przedstawiane na dotyczą zarówno teorii transportu, jak i technik pomiarowych stosowanych w praktyce. Kierunek: Inżynieria Materiałowa, II stopień (10 semestr).

W ramach zajęć omawiana jest angielska terminologia stosowana w nanotechnologii i pokrewnych dziedzinach. Kurs jest przeznaczony dla studentów I stopnia kierunku Nanotechnologia na wydziale FTiMS.

Wykład prowadzony w semestrze zimowym dla studentów I roku Fizyki Technicznej poświęcony głównie analizie niepewności pomiarowych.

Materiały, zadania, testy do przedmiotu "Podstawy fizyki" prowadzonego dla studentów drugiego semestru Automatyki i Robotyki na Wydziale ETI.

Kierunek: Specjalność: Matematyka stosowana (WFTiMS), I stopnia - licencjackie

II semestr studiów II stopnia, wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, specjalność Informatyka Stosowana

Specjalność: Biomatematyka (WFTiMS), I stopnia - licencjackie, stacjonarne, 2011/2012 - zimowy (obecnie sem. 6)

Multimedia w medycynie

W ramach kursu poruszane będą następujące tematy:

  1. procesy w Uniksie: fork, procesy potomne, etc.
  2. programowanie współbieżne z biblioteką pthread (dowolnie Unix/Windows)
  3. programowanie współbieżne w językach: C#, Java.

Modelowanie matematyczne i symulacje komputerowe

W wykładzie przedstawione są podstawy fizyki ciał amorficznych, będącej aktualną i szybko rozwijającą się dziedziną fizyki.