Kursy Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

W wykładzie przedstawione są podstawy fizyki ciał amorficznych, będącej aktualną i szybko rozwijającą się dziedziną fizyki.

Teoria liczb, 3 rok Matematyki Stosowanej

Technologie tworzenia stron internetowych - zajęcia dla VII sem. FT/IS.

Notatki i materiały do wykładu i laboratorium z przedmiotu "Programowanie'

Specjalność: Bioinformatyka (WFTiMS), II stopnia, stacjonarne, 2013/2014 - zimowy (obecnie sem. 2)

Pojęcie modelu ekonometrycznego - modele jednorównaniowe i wielorównaniowe. Rodzaje zmiennych. Estymacja modeli prostych i rekurencyjnych. Metoda zmiennych instrumentalnych (MZI). Model o
równaniach współzależnych (MRW). Postać pierwotna i zredukowana MRW. Identyfikacja modeli MRW. Szacowanie formy zredukowanej MRW. Pośrednia MNK. Estymator 2MNK. Dynamiczne modele wielorównaniowe- zapis macierzowy. Teoria ekonomiczna. Dane statystyczne. Weryfikacja ekonometryczna.

Kurs wspomagający prowadzenie zajęć z Baz Danych.

Kurs dotyczy bioinformatyki. Bioinformatyka jest dziedziną nauki, w
której biologia, informatyka oraz technologie informacyjne zlewają się w
jedną dyscyplinę.

Algorytmy i struktury danych dla III sem. FT/IS.

Kurs wspomagający prowadzenie zajęć z Grafowych Prezentacji Danych.

Przedmiot  MECHANIKA i CIEPŁO - wykład dr hab. W. Stampora i ćwiczenia rachunkowe