Kursy Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Kurs wspomagający zajęcia Statystyka Medyczna II, kierunek Matematyka, studia II go stopnia po studiach inżynierskich

Specjalność: Bioinformatyka (WFTiMS), II stopnia, stacjonarne, 2013/2014 - zimowy (obecnie sem. 2)

Dwusemestralne studia podyplomowe wprowadzające w podstawowe i nieco bardziej zaawansowane aspekty inżynierskich obliczeń modeli trójwymiarowych.

Głównym wątkiem jest Metoda Elementów Skończonych, jej warianty i róznorodne zastosowania. W programie znajduje się miejsce dla ćwiczeń z branży samochodowej, okrętowej, budownictwa lądowego czy energetyki.

W nieco mniejszym stopniu rozwinięty jest obszar modelowania CFD (mechanika płynów), nanotechnologii oraz problemów elektrotechnicznych.

Sztuczna inteligencja

Technologie tworzenia stron internetowych - zajęcia dla VII sem. FT/IS.

Teoria gier.

Teoria liczb, 3 rok Matematyki Stosowanej

W wykładzie przedstawione są podstawy fizyki ciał amorficznych, będącej aktualną i szybko rozwijającą się dziedziną fizyki.

Biomatematyka (WFTiMS), I stopnia - licencjackie, stacjonarne, 2012/2013 - zimowy (obecnie sem. 5)

Multimedia w medycynie

Wzorce projektowe

Przetwarzanie obrazów

Rachunek indeksowy. Wartość nominalna i realna pieniądza. Elementy matematyki finansowej. Bilans. Dźwignia finansowa. Rachunku zysków i strat. Rachunek przepływów pieniężnych. Ocena rentowności przedsiębiorstwa. Ocena wskaźnikowa płynności przedsiębiorstwa. Wskaźniki obrotowości. Wskażniki wspomagania finansowego. Wskaźniki rynku kapitałowego. Analiza kosztów w przedsiębiorstwie. Przyczynowo-skutkowa analiza rentowności. Przyczynowa analiza kosztów.

Zbieranie i analiza danych pomiarowych