Kursy Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Adres w eNauczaniu: https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=7134

 

Kurs skierowany dla studentów II stopnia kierunku Matematyka, specjalność Geometria i Grafika Komputerowa. Jego zakres obejmuje metody akwizycji, filtrowania, analizy i rozpoznawania obrazów.

W wykładzie przedstawione są podstawy fizyki ciał amorficznych, będącej aktualną i szybko rozwijającą się dziedziną fizyki.

przedmiot dla studentów fizyki technicznej, sem IV

Pakiet biurowy (pod Windows), Linux/Unix: praca w powłoce
tekstowej, podstawy programowania w języku C.

Kurs dla studentów 3 semestru kierunku Fizyka Techniczna. Obejmuje podstawowe informacje dotyczące wybranych metod numerycznych.

Multimedia w medycynie

Rachunek indeksowy. Wartość nominalna i realna pieniądza. Elementy matematyki finansowej. Bilans. Dźwignia finansowa. Rachunku zysków i strat. Rachunek przepływów pieniężnych. Ocena rentowności przedsiębiorstwa. Ocena wskaźnikowa płynności przedsiębiorstwa. Wskaźniki obrotowości. Wskażniki wspomagania finansowego. Wskaźniki rynku kapitałowego. Analiza kosztów w przedsiębiorstwie. Przyczynowo-skutkowa analiza rentowności. Przyczynowa analiza kosztów.

Zbieranie i analiza danych pomiarowych