Kurs dla studentów kierunku Geodezja i Kartografia (WILiŚ),  sem. 4 studiów stacjonarnych

Omówienie zagadnień związanych z projektowaniem i instalacją systemów monitorowania pracy konstrukcji w kontekście szczególnego zastosowania systemów bazujących na wiedzy i sprzęcie geodezyjnym. 

I stopień Budownictwo stacjonarne sem.1.

Materiały wspomagające kursy Geometrii Wykreślnej na WIIiŚ na kierunkach: Budownictwo, Inżynieria Środowiska i Transport.

Kurs dla studentów I semestru Budownictwa oraz Inżynierii Środowiska
WILIŚ,  studia niestacjonarne

Materiały do przedmiotu obieralnego Geotechnika (wykłady i projekt) realizowanego dla studentów kierunku Inżynieria Środowiska studia stacjonarne inżynierskie sem. 4.

Kurs jest przeznaczony dla studentów studiów II stopnia stacjonarnych (III semestr) i niestacjonarnych (IV semestr) kierunku Inżynieria środowiska

Kurs przeznaczony jest dla studentów I sem MSU, Inżynierii Środowiska na specjalności sieci i instalacje (SI). Zakres tematyczny 

Zakres tematyczny :Znaczenie wody w procesach produkcji. Procesy jednostkowe uzdatniania wody i urządzenia stosowne w tych procesach. Rodzaje i właściwości ścieków wytwarzanych w procesach produkcji. .Procesy jednostkowe oczyszczania ścieków i urządzenia stosowne w tych procesach. Oczyszczanie ścieków z przemysłu spożywczego. Charakterystyka  gospodarki wodno- ściekowej w wybranych zakładach przemysłowych : EC, Rafineria, Cukrownia, Przetwórstwo ryb, Mleczarnia

 

Grafika Inżynierska (CAD) dla studentów IŚ - niestacjonarne

Grafika Inżynierska (CAD) dla studentów IŚ - stacjonarne

Kurs przeznaczony dla studentów I semestru kierunku Geodezji i Kartografii studiów dziennych i zaocznych 

Inżynierski kurs hydrauliki, następujący po mechanice płynów - rurociągi, koryta otwarte, otwory, przelewy, filtracja.

Hydrogeologia to nauka o wodach podziemnych. Na kursie poruszane są zagadnienia związane z pochodzeniem wód podziemnych, warunkami ich występowania, warunkami krążenia, składem chemicznym, zasobami, ochroną i możliwościami eksploatacji.

Kurs stanowi wsparcie dla nauczania przedmiotu "Hydrologia zlewni zurbanizowanej" , realizowanego na I sem. studiów stacjonarnych II stopnia na WILiŚ, na kierunku Inżynierii Środowiska, specjalność Infrastruktura wodna.

kursu wspomagający nauczanie tradycyjne  przedmiotu Informatyka, na sem. 2 kierunek Transport

sem. III Transport studia inż.