Kursy Wydziału Zarządzania i Ekonomii

St. II stopnia, stacjonarne, Zarządzanie, sem. 3/4

Dobrzy managerowie mogą poprowadzić organizacje do sukcesu. Natomiast słabi, mogą zniszczyć nawet najsilniejszą. Ten przedmiot ma na celu przekazanie fundamentów wiedzy oraz wskazanie źródeł inspiracji do osobistego rozwoju tych DOBRYCH. Zapraszam

Wioleta Kucharska

III semestr International Management Thanks to participation in Negotiaitons course you will have the chance to develop your soft skills and you will be able to answer the questions: How to communicate efficiently? How to convince your interlocutor to meet your needs? What is the most effective negotiation style? Which of manipulation techniques are the dirty tactics?

That is the course of International Entrepreneurship, dedicated to the students of Faculty of Management and Economics; study field Economic analitics.

Here can be found materials for own studying as well as excercises, cases and tests.

Przedmiot dotyczy procesów z zakresu zarządzania ludźmi w organizacji, od planowania zasobów ludzkich, przez rekrutację, adaptację pracowników, rozwój i zarządzanie ich kompetencjami, organizowanie pracy na różnych stanowiskach, budowanie zespołów, tworzenie kanałów komunikacji oraz rotację aż po outplacement, czyli zwalnianie z pracy połączone z poszukiwaniem nowego zatrudnienia.

Kurs przeznaczony jest dla studentów II semestru międzywydziałowego (ETI i ZiE) kierunku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w języku angielskim- Inżynieria Danych (Data Engineering)

Course objectives:

  • Introduce the basic concepts, contributions, and limits of the basic paradigms of Organizational Science.
  • Help students to develop the skill of reflection and of understanding, designing, and managing organizations.
  • Emphasize both the macro characteristics of organizations such as their structures, technology and environment, and internal processes such as organizational culture, managerial decision-making, political games and conflicts.
  • Help students obtain a broad and in-depth understanding of the dynamics of organizations by means of lecture, readings, class discussion, case studies and research projects.
  • Develop a critical appreciation of the central theoretical questions, themes, and debates in the literature.

Materiały dla studentów WZiE – kier. Analiza Gospodarcza 1 st., stacjonarne, sem.IV.

Kurs przeznaczony jest dla studentów II semestru studiów I stopnia na kierunku Inżynieria Danych, prowadzonego wspólnie przez WZiE oraz WETI. Przedmiot dotyczy zasad efektywnej komunikacji, szczególnie w sytuacji pracy zespołu projektowego, oraz negocjacji, głównie z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Zajęcia maja formę interaktywnych warsztatów, na których studenci nie tylko poznają reguły skutecznej komunikacji i negocjacji, ale biorą też udział w zadaniach negocjacyjnych i rozwiązują case-study, rozwijające ich praktyczne umiejętności negocjacyjne.

Kurs przeznaczony dla studentów kierunku "Analityka gospodarcza" II.

Część IV szkolenia "Analityk finansowy" poświęcona analizie danych (modelowanie ryzyka kredytowego, finansowe szeregi czasowe, ryzyko portfeli).

Kurs "Modele rynku kapitałowego" - Błażej Kochański - AG II sem 3 nstac - semestr zimowy 2017/2018

Kurs "modele rynku kapitałowego" - Błażej Kochański - AG II sem 3 stac. - semestr zimowy 2017/2018

Kurs dedykowany jest studentom kierunku Zarządzanie realizującym przedmiot Finansowanie działalności gospodarczej.

Kurs dedykowany jest studentom realizującym przedmiot Systemy emerytalne na kierunku Analityka Gospodarcza.

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z tematyką makroekonomicznych konsekwencji starzenia się ludności, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z funkcjonowaniem systemów emerytalnych.

Kurs dedykowany jest studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii. Stanowi wsparcie merytoryczne do zajęć z przedmiotu Przedsiębiorczość.

Statystyka matematyczna - kierunek AG II, studia niestacjonarne, semestr zimowy 2017/2018