CEL
Szkolenie ma na celu wyjaśnienie uczestnikom trudnych kwestii związanych z prawem autorskim. Pozwoli
na uporządkowanie i zapoznanie się z terminologią prawniczą, która często występuje np. w umowach
wydawniczych.


OPIS
Szkolenie z elementów prawa autorskiego dla naukowców przybliży tematykę związaną z ochroną danych i
korzystaniem z publikacji naukowych. Tematy podjęte w ramach szkolenia: ochrona twórczości i
prowadzonych badań; prawa uczelni a prawa autora; jak przygotować materiały dydaktyczne bez łamania
praw autorskich; co to jest plagiat?; prawa autorskie a prawa pokrewne; licencje; zawieranie umów
wydawniczych a prawa autorskie.

CEL
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie wybranych koncepcji i teorii związanych z nauczaniem, sposobów rozpoznawania oczekiwań i możliwości studentów, pożądanych kompetencji wykładowcy i tutora, innowacyjnych umiejętności w dydaktyce szkoły wyższej oraz modernizacji własnego warsztatu dydaktycznego


OPIS
Szkolenie będzie obejmowało następujące elementy: dydaktyka szkoły wyższej, efektywne przyswajanie wiedzy, kompetencje wykładowcy, style działania i komunikacji dydaktycznej, kompetencje zawodowe wykładowcy; pojęcie innowacyjności w dydaktyce; etapy rozwojowe a możliwości intelektualne i twórcze dzisiejszego studenta; rozpoznanie oczekiwań i aspiracji studentów; innowacyjne umiejętności dydaktyczne wykładowcy; modernizacja warsztatu dydaktycznego; wykorzystanie innowacyjnych metod w nauczaniu; tutorial w wydaniu akademickim; przykłady innowacyjnego podejścia do rozwiązywania problemów i podejmowanych zadań.

CEL
Podniesienie kompetencji w zakresie umiejętności przedstawiania różnych typów prezentacji w języku
angielskim, ćwiczenie umiejętności wystąpień publicznych w języku angielskim.


OPIS
Szkolenie z zakresu technik prezentacji i autoprezentacji w języku angielskim z uwzględnieniem potrzeb
nauczycieli przedmiotów inżynierskich i ekonomicznych.
- podstawowe techniki prezentacji,
- zwroty i słownictwo niezbędne do wygłaszania prezentacji,
- opis i interpretacja wykresów, tabel i diagramów,
- prezentacja danych liczbowych i wzorów matematycznych,
- ćwiczenie poszczególnych etapów prezentacji,
- argumentacja, przedstawianie i uzasadnianie opinii,
- elementy prowadzenia debaty.

CEL
Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji, które zostaną wykorzystane do prowadzenia ćwiczeń
specjalistycznych oraz metodologii badań.


OPIS
Szkolenie będzie obejmowało następujące zagadnienia: pomysły badawcze; konceptualizacja problemu badawczego; zasady budowania zespołów badawczych, dobre praktyki; wyszukiwanie i przetwarzanie informacji naukowej; koncepcja i projektowanie badań, konkretyzowanie celu badawczego; kosztorysy i harmonogramy projektu; analiza i interpretacja wyników, najczęstsze błędy.

CEL
Szkolenie ma na celu praktyczne zapoznanie uczestników z możliwościami systemów informatycznych PG w aspekcie wykorzystania ich zaawansowanych narzędzi w procesie dydaktycznym oraz organizacyjnym zajęć ze studentami.


OPIS
Szkolenie w zakresie podniesienie umiejętności informatycznych oraz zarządzania informacją w pracy
dydaktycznej:
przedstawienie zagadnień związanych z bezpieczeństwem pracy w Internecie ze szczególnym
uwzględnieniem rozwiązań systemów PG, prezentacja wybranych możliwości systemów PG oraz
przedstawienie propozycji wykorzystania istniejących rozwiązań informatycznych,możliwość przećwiczenia wybranych funkcjonalności systemu.

CEL
Podniesienie kompetencji dot. wykorzystania innowacyjnych umiejętności dydaktycznych i technicznych w celu stosowania narzędzi informatycznych w przygotowaniu materiałów edukacyjnych i testów,
stosowanych na zajęciach tradycyjnych oraz online.


OPIS
Zasady tworzenia i publikowania z poszanowaniem praw autorskich materiałów multimedialnych oraz
ograniczania dostępu do materiałów do wskazanych grup odbiorców; elementy psychologii w dydaktyce; podstawy obsługi i wykorzystania oprogramowania z rozbudowanym edytorem video do tworzenia screencastów; zasady tworzenia efektywnych prezentacji i przykłady oprogramowania; podstawy obsługi programów do organizowania testów oraz ankiet, w tym z wykorzystaniem QR kodów.

CEL


Podniesienie kompetencji kadry w zakresie stosowania nowoczesnych metod wizualizacji treści
dydaktycznych.


OPIS


Warsztat z zakresu atrakcyjnej wizualizacji treści dydaktycznych. Uczestnicy szkolenia nabędą informacje na temat: technik sketchnoting i graphic facilitation, m.in.: tworzenie banku rysunków, przygotowanie kreatywnych szablonów, praca z metaforą, komponowania wieloformatowego plakatu dostosowanego do konkretnych sytuacji edukacyjnych przy użyciu różnych elementów graficznych (pismo, symbole, tabele, kolory). Efektywność metody sketchnotingu w procesie edukacyjnym potwierdzają badania z dziedziny psychologii poznawczej według teorii podwójnego kodowania informacje przekazywane jednocześnie werbalnie i wizualnie są przyswajane efektywniej niż w przypadku przekazu jednokanałowego.

CEL 
Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji kadry w zakresie wykorzystania innowacyjnych
umiejętności dydaktycznych pozwalających na wykorzystanie wiedzy metodycznej i narzędzi
informatycznych do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz
systemów informatycznych PG do tworzenia elektronicznych zasobów edukacyjnych.


OPIS
Szkolenie składa się z 2 części:
- e-learningu: metodyka i rozwiązania prawne obowiązujące na PG oraz podstawowymi informacjami
dotyczącymi uczelnianej platformy eNauczanie,
- warsztatów, w czasie których uczestnicy poprzez pracę na indywidualnych stanowiskach komputerowych
nabędą umiejętności tworzenia własnych zasobów edukacyjnych (w różnorodnych formach, począwszy od stron i lekcji, a skończywszy na aktywnościach sprawdzających wiedzę), zarządzania nimi i uczestnikami tworzonych szkoleń oraz organizacji zajęć zdalnych wpisanych w plan i program studiów. Forma szkolenia pozwoli na efektywne opanowanie wiedzy.

CEL


Szkolenie jest ukierunkowane na poznanie i opanowanie technik autoprezentacji prowadzących do budowy autorytetu nauczyciela akademickiego i wartościowych relacji ze współpracownikami.


OPIS


Szkolenie obejmie następujące zagadnienia: kontrakt psychologiczny nauczyciel - student analiza transakcyjna; komunikacja interpersonalna; motywowanie przez komunikowanie interpersonalne; asertywność i poczucie własnej wartości wykładowcy; wizualizacja postawy i wystąpienia publiczne wykładowcy; prowadzenie motywujących spotkań ze studentami; panowanie nad stresem i zachowania w sytuacjach trudnych; budowa opartych na zaufaniu relacji ze studentami; nawiązywanie kontaktów.

CEL
Podniesienie kompetencji kadry w systemie szkolnictwa wyższego w zakresie wykorzystania
innowacyjnych umiejętności dydaktycznych pozwalających na użycie narzędzi informatycznych do
prowadzenia zajęć o charakterze ścisłym i inżynierskim.


OPIS
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z zastosowaniem oprogramowania inżynierskiego przy
prowadzeniu zajęć z przedmiotów ścisłych i technicznych. Zajęcia obejmą zagadnienia związane z
obliczeniami (również macierzowymi), wizualizacjami, zagadnieniami związanymi z importem, eksportem oraz analizą danych, a także podstawy programowania, interfejs i narzędzia środowiska MATLAB, podstawowe operacje matematyczne, obliczenia macierzowe; wizualizacja, import, eksport, analiza danych; tworzenie m-skryptów.

CEL
praktyczne wykorzystanie programu Mendeley w pracy ze studentami oraz przy tworzeniu
projektów/artykułów naukowych. Szkolenie zapewni również rozwijanie kompetencji informacyjnych,
cyfrowych i warsztatu naukowego.


OPIS
Szkolenie z programu Mendeley, który służy do tworzenia i zarządzania bibliografią załącznikową, a także wspiera proces redagowania i wyszukiwania tekstów naukowych. Mendeley to także akademicka sieć społecznościowa, która oferuje szereg dodatkowych możliwości, tj. interakcje z innymi naukowcami, informacje na temat bieżących wyników badań naukowych, czy podpowiadanie najważniejszych tytułów publikacji w oparciu o zawartość biblioteki i profil użytkownika. Szkolenie pokaże praktyczne zastosowanie i możliwości jakie daje menadżer bibliografii w pracy ze studentami.
1. Podstawowe funkcje programu Mendeley (zakładanie konta, wersja desktopowa, wersja webowa,
tworzenie folderów, dodawanie publikacji)
2. Dodawanie publikacji z baz danych oraz poprzez wyszukiwarkę Google Scholar
3. Edycja i korekta dodanych rekordów
4. Tworzenie grup
5. Udostępnianie materiałów w grupach
6. Tworzenie komentarzy i adnotacji w poszczególnych dokumentach
7. Wyszukiwanie publikacji za pomocą Mendeley
8. Wstawianie cytowań
9. Współpraca online z innymi naukowcami

CEL
Szkolenie ma na celu rozwijanie warsztatu naukowo-badawczego poprzez umiejętność wykorzystania
Otwartych Zasobów Edukacyjnych w procesie tworzenia prezentacji multimedialnych oraz innych
materiałów szkoleniowych wykorzystywanych np. w procesie dydaktycznym.


OPIS
Szkolenie pozwoli na zapoznanie się z tematyką Otwartych Zasobów Edukacyjnych (Open Educational Resources) i ich zastosowaniem w pracy dydaktycznej. Program szkolenia obejmie: definicję Otwartych Zasobów Edukacyjnych; dozwolony użytek publiczny i prawo cytatu; prawa autorskie do tworzonych materiałów; licencje Creative Commons; wyszukiwanie Otwartych Zasobów Edukacyjnych; wykorzystanie grafik i zdjęć; narzędzia do tworzenia prezentacji.

CEL
Celem szkolenia jest zapoznanie kadry naukowo-dydaktycznej i młodych naukowców z zasobami Open Access (OA), które są powszechnie dostępne i mogą stanowić alternatywę dla zbiorów subskrypcyjnych.
Szkolenie pokaże praktyczne zastosowanie publikacji OA w pracy dydaktycznej i przybliży proces udostępniania własnych materiałów w wybranym modelu Otwartego Dostępu, z uwzględnieniem praw autorskich. Zapewni również rozwijanie kompetencji informacyjnych; rozwijanie kompetencji cyfrowych; rozwijanie warsztatu naukowo-badawczego.

OPIS
Podczas szkolenia przedstawione zostaną różne aspekty otwartej nauki, przede wszystkim publikacje i narzędzia w Otwartym Dostępie (OA). Omówione zostaną również prawne aspekty Otwartego Dostępu, z uwzględnieniem licencji Creative Commons. Tematy podjęte w ramach szkolenia: co to jest Open Access - definicje, wymagania ministerialne i w konkursach grantowych; modele publikacji OA; czasopisma OA; bazy danych i repozytoria; wyszukiwarki zasobów OA; elementy prawa autorskiego w aspekcie udostępniania własnych publikacji; licencje Creative Commons; wstęp do Open Research Data i udostępnianie Otwartych Danych Badawczych.

CEL
Nabycie umiejętności wyszukiwania aktualnej informacji normalizacyjnej


OPIS
Szkolenie obejmie:
przedstawienie różnych rodzajów dokumentów normalizacyjnych; zapoznanie się z aktualną terminologią z zakresu normalizacji; zapoznanie z narzędziami dostępu do aktualnych norm (PN) oraz praktyczne ćwiczenie w zakresie ich wyszukiwania.

CEL
Szkolenie ma na celu rozwijanie warsztatu naukowo-badawczego w oparciu o nowoczesne techniki
wyszukiwania informacji w sieci za pomocą innowacyjnych i powszechnie dostępnych narzędzi.


OPIS
Szkolenie z wyszukiwania informacji metodami OSINT, czyli technikami, które wykorzystują otwarte źródła informacji. Szkolenie oparte będzie na cyklu wywiadowczym, który określa potrzeby wyszukiwawcze użytkownika, a następnie planuje, gromadzi, przetwarza, analizuje i opracowuje zdobyte informacje.
Program szkolenia obejmie następujące zagadnienia: co to jest OSINT?; typy źródeł informacji;
wyszukiwarki horyzontalne i język słów kluczowych; Google bez tajemnic; wyszukiwarki klastrujące; wyszukiwarki wertykalne; zasoby Deep Web Ukryty Internet; wybrane narzędzia OSINT; anonimizacja sieci.

CEL
Szkolenie ma na celu zapoznanie z subskrypcyjnymi bazami danych dostępnymi na Politechnice Gdańskiej. Pozwoli także na rozwój umiejętności związanych ze strategią wyszukiwania informacji, jej selekcją oraz analizą pod kątem pisania np. pracy zaliczeniowej lub artykułu naukowego.


OPIS
Szkolenie obejmie następujące tematy: strategia wyszukiwania informacji; słowa kluczowe;
multiwyszukiwarka EDS Discovery Service; dziedzinowe bazy danych (subskrypcyjne) i dostępne w nich narzędzia (zawartość, wyszukiwanie zaawansowane, export zebranych danych do menadżera bibliografii, narzędzia interaktywne, serwisy dla autorów); bazy referencyjne Web of Science i Scopus wyszukiwanie informacji, profile dla autorów, integracja z innymi bazami danych; Google Scholar i bazy Open Access (polskie i zagraniczne).