Kursy Wydziału Architektury

This course is designed for students majoring in Architecture (1st semester of MSc program).

Contact person: Tomasz Falborski (tomfalbo@pg.edu.pl)

Program zapewnia studentom solidne podstawy w BIM (Building Information Modelling) przy użyciu programu Autodesk Revit Architecture. Plan zajęć wprowadza w typowy przepływ pracy projektowej i umiejętności rozwiązywania problemów podczas tworzenia pełnego modelu 3D BIM i powiązanej z nim dokumentacji architektoniczno-budowlanej. Kurs zawiera następujące zasoby: materiały szkoleniowe online, filmy instruktażowe „krok po kroku”, opisy, instrukcje oraz pliki niezbędne do wykonania ćwiczeń. W zakres kursu wchodzą: współpraca i tworzenie interaktywnych linków z innymi programami (typu AutoCAD,  SketchUp, IFC), poznanie funkcji, poleceń i zaawansowanych technik tworzenia trójwymiarowych modeli budynków BIM, pracy z parametrami, automatyczne generowanie elementów architektonicznych na podstawie studialnych brył szkicowych (Form, Mass), praca z parametrami, poznanie zaawansowanych narzędzi do generowania organicznych powłok, tworzenie wielopoziomowych parametrycznych obiektów, poznanie narzędzi do generowania elewacji, perspektyw i prezentacji architektonicznych, edycji oraz drukowania rysunków w formacie cyfrowym.


The aim is to build the student's knowledge about the possibilities of using 2D & 3D communication techniques, to develop basic skills in the area of digital built environment and in preparing graphic presentations using computer software. It incorporates the features, commands, and techniques for creating and exchanging design data, editing and printing.

Conducting unit: Faculty of Architecture

Field of the study: Architecture

Academic year: 2021/2022 (sem II summer)

Duration: 15 weeks (30 hours laboratory per term)

Kurs z podstaw statystyki opisowej i przestrzennej dla studentów Wydziału Architektury

Brief description:

The subject matter of the spatial form design classes is transformation. First, a black square becomes a flat graphic composition, which is then converted to color. The final stage of the transformation process is a spatial object, which is by assumption devoid of any utilitarian functions.

Course content / classes schedule:  

1. Graphic. The task is to create an achromatic flat composition in the contrast of white and black with the use of organic, geometric or mixed forms. Graphic work might be an individual expression on personal topics or possibly it could be relating to the current social or political issues. The graphic work can be realistic or abstract. From the formal point of view, the starting point for graphic composition is a square with sides 47x47cm, which should be divided into any number of elements. The obtained shapes should be used to assemble a composition arrangement by using the general principles of art. All elements obtained from dividing the square should be used in the composition. The quantity of black should remain constant.

2. Color. Interpretation of the previous work. Converting black and white into color. By using color, the previous compositional arrangement becomes changed. Color also influences the transmission of meanings. By completing this work various techniques can be implemented, mixed-media including.

3. Spatial form. The results of the analysis of the entire transformation process are works which are in between the architecture, sculpture and applied art. It can be a free-standing form in its several positions or an object hovering in the space independent from the ground. Any techniques can be implemented. Suggested materials: glass, metal, wood, stone, plaster, textiles, mixed techniques, three-dimensional printing, etc.

Krótki opis problematyki zajęć:

Miejsce, przestrzeń, czas, odczucie, emocje, twórcze przetworzenie. Zadanie projektowe odnosi się do działań artystycznych i projektowych z obszaru Site-Specific, Land Art oraz Interwencja w różnych lokalizacjach. W zadaniu powinna być uwzględniona specyfika przestrzenna i historyczna Kampusu Politechniki Gdański. Należy zaprojektować i zrealizować obiekt lub zespół obiektów w skali 1:1 zintegrowanych z przestrzenią kampusu. Ważnym elementem procesu projektowego jest też uwzględnienie aktualnej sytuacji pandemii, a także jej skutków społecznych i politycznych. Kolejnym odniesieniem mogą być zmieniające się pory roku. Kluczowa dla uzyskania efektu projektowego będzie współpraca zespołowa w grupie, zaczynając od badań wstępnych, a na realizacji obiektu kończąc.

Ogólne treści przedmiotu i harmonogram zajęć:  

Zajęcia podzielone będą na trzy części.

1. Część teoretyczną, składające się z omówień, wykładów i warsztatów, w tym dwa wykłady połączony z prezentacją multimedialną wygłoszone przez historyka sztuki prof. Łukasza Guzka z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku: a) Temat land art  – dzieła sztuki realizowane w pejzażu; b) Temat site specific – dzieła sztuki realizowane w kontekście architektonicznym i urbanistycznym. Trzeci wykład i prezentację na temat bycia w przestrzeni i jej odczuwania przestawi artysty fotograf i architekt Kacper Kowalski.

2. Druga część zajęć będzie obejmować praktyczne badania terenowe i działania, wynikające z przeprowadzonych wcześniej warsztatów.

3. Trzecia część to realizacja obiektu w skali 1:1 oraz prezentacja projektu w formie plansz i portfolio.

Uwagi: szczegóły programu i harmonogram zajęć będą korygowane i dopasowywany do aktualnych potrzeb, oraz specyfiki zajęć prowadzonych zdalnie w warunkach pandemii.

Prowadzący: prof. Krzysztof Wróblewski, mgr sztuki Paweł Sasin, mgr sztuki Patryk Różycki, mgr inż. arch. Kacper Radziszewski

Kurs dotyczący praktyki dyplomowej po II semestrze magisterskim na kierunku Gospodarka Przestrzenna, na Wydziale Architektury.

Kurs rysunku architektonicznego dla studentów sem. 2 na Wydziale Architektury

Kurs poświęcony jest zagadnieniu planowania przestrzennego portów morskich i uwzględnia takie aspekty jak:

  • Czynniki lokalizacyjne portów morskich, funkcje portowe.
  • Wybrane portowe budowle hydrotechniczne.
  • Układ przestrzenny i funkcjonalny akwatoriów portów morskich.
  • Charakterystyka i zasady wymiarowania akwatoriów portowych (kanały, baseny, awanport).
  • Rodzaje i charakterystyka terytoriów portowych (falochrony, nabrzeża, pirsy, place składowe, strefy technologiczne).
  • Ogólna charakterystyka terminali portowych Układ funkcjonalno-przestrzenny terytorium portu na tle układu akwatorium.
  • Układ obsługi transportowej portu i terminali portowych.

Kurs kończy się wykonaniem koncepcji wstępnej planu zagospodarowania przestrzennego portu zewnętrznego w Gdańsku, zawierającej podstawowy rozkład przestrzenny odpowiednio zwymiarowanych akwatoriów i terytoriów.

Celem seminarium jest przedstawienie różnych aspektów praktyki deweloperskiej. Seminarium opiera się o doświadczenie prowadzącego uzyskane w trakcie realizacji projektów mieszkaniowych i usługowych.

Tematyka seminarium obejmuje metody analizy rynku, analizy nieruchomości, podstawowe zasady kosztorysowania i szacowania wartości nieruchomości oraz podstawowych metod analizy opłacalności inwestycji.