Kursy Wydziału Architektury

Pierwszy semestr zajęć jest wprowadzeniem do projektowania architektonicznego i ma na celu rozwinięcie umiejętności abstrakcyjnego myślenia. Studenci zapoznają się z różnymi technikami ekspresji przestrzennej, zachęcani są do eksperymentowania z różnymi sposobami tworzenia przestrzeni oraz jej własnej interpretacji. Studenci nabywają umiejętności tworzenia abstrakcyjnych kompozycji płaskich (2D) i przestrzennych (3D) ilustrujących zamierzone emocje oraz nastroje. Na tym etapie zachęcani są do poszukiwania dobrych praktyk i inspiracji z natury. 

Kontynuacja przedmiotu GIS I dla studentów gospodarki przestrzennej na sem V.

Kurs Historii Architektury I (HA I) jest kursem obowiązkowym na pierwszym semestrze Wydziału Architektury PG studiów I stopnia (inżynierskim). Trwa 15 tygodni i zakończony jest kolokwium pisemno-rysunkowym. Kurs składa się z cotygodniowych dwugodzinnych wykładów oraz cotygodniowych dwugodzinnych ćwiczeń.  

Tematyka kursu  obejmuje historię architektury świata zachodniego, począwszy od czasów najdawniejszych (Prehistoria), poprzez starożytność (Sumer, Egipt, Grecja, Rzym) oraz Bizancjum, architekturę romańską i gotycką do końca  średniowiecza (XV w.). Celem kursu jest zapoznanie studentów z chronologią, cechami stylowymi, rozwojem form architektonicznych i mistrzami architektury tego okresu.

Wykłady i ćwiczenia odbywać się będą w salach dydaktycznych wskazanych na planie zajęć.

WYKŁADY – we wtorki

Szkicownik z notatkami z wykładów robimy w zeszycie z czystymi kartkami formatu A4, kończąc  i uzupełniając rozpoczęte na wykładach szkice rysunkowe oraz robiąc notatki i rysunki w trybie samodzielnej pracy w domu (z literatury przedmiotu).  Szkicowniki po całym semestrze są oddawane do oceny.

ĆWICZENIA – w czwartki (w grupach)

Wszystkie ćwiczenia kończą się oddawaną przez studentów po 2 godzinach pracą rysunkową, wykonywaną na zajęciach na kartce bloku rysunkowego A3 odręcznie w technice trwałej (nie ołówkiem) oraz przesłaniem fotografii lub skanu rysunku na platformę eNauczanie do specjalnie utworzonej na kursie, przy każdym ćwiczeniu skrzynki. Każde ćwiczenie jest następnie oceniane.    

Na ćwiczenia studenci powinni mieć ze sobą kartkę z bloku rysunkowego A3 i przybory do rysowania (np. cienkopisy, ale NIE OŁÓWKI) oraz podziałkę centymetrową.  RYSUNKI NA ĆWICZENIACH WYKONUJEMY WYŁĄCZNIE ODRĘCZNIE.

Głównym prowadzącym i odpowiedzialnym za kurs jest: prof. dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Sołtysik

Współprowadzący:  dr inż. arch. Bartosz Macikowski oraz dr inż. arch. Anna Orchowska

KONSULTACJE

prof. Maria Jolanta Sołtysik: 3.XI, 17.XI, 1.XII, 15.XII, 22.XII,  5.I,  19.I  w godzinach 11-12.15, pok. 312

Summer School within BIP Digipla and future VREA EMJM project application

The workshop will examine important modern architectural
buildings in Gdansk in different political, cultural, economic
and environmental contexts. The students will be divided
into groups. Each group will be led by the curator of the
exhibition. They will identify and evaluate the architectural
values of the building through analyses, deconstructions and
syntheses, focusing on understanding the basic principles of
architecture and establishing the language to preserve them
from possible future investments.
Modelling, definition of materials, structure, textures,
patterns, social context and technology are some of the
investigative data. All investigations will be recorded and
explored using models at various scales - from whole
building to 1:1 detail.
Each group of students will produce an exhibition of the
architectural models with a catalogue.
The aim is to enable the students to understand the
importance of the heritage, its values and its reuse with the
new users and appropriate programmes as part of the future
challenges and opportunities of the new generations. They
will learn how to deal with the heritage in the future,
learning through the models and critical dialogue through
the public discussion and exhibition.

"Hulaj Urban Squad" to koło naukowe zrzeszające studentów Wydziału Architektury z kierunków Architektura i Gospodarka przestrzenna. Działamy od 2017 roku.

Opiekunami koła są dr inż. arch. Małgorzata Kostrzewska i dr inż. arch. Bartosz Macikowski.

W naszym kole zajmujemy się promowaniem aktywnej mobilności miejskiej, poruszając się na hulajnogach, ale także na rowerach czy własnych nogach. Bierzemy udział w licznych wydarzeniach integrujących studentów (konferencjach kół naukowych, warsztatach, wydarzeniach miejskich itp.), gdzie uczymy się, jak planować i projektować przestrzeń, aby tworzyć przyjazne, sprzyjające zdrowiu i aktywności miasto dostępne dla wszystkich. Współpracujemy z innymi kołami naukowymi z Uczelni Związku Fahrenheita, ale także z kołami z uczelni spoza Trójmiasta. 
Zapraszamy wszystkich chętnych studentów!

https://arch.pg.edu.pl/studenci/dzialalnosc-studencka/kola-naukowe/hulaj-urban-squad

 

Kurs uzupełniający dla zajęć z projektowania architektonicznego

PRZYJAZNA ARCHITEKTURA – INTEGRUJĄCA STRUKTURA.

Problematyka zajęć dotyczy przyjaznej architektury – przyjaznej zarówno dla użytkownika, mieszkańca dzielnicy, przypadkowego przychodnia a także dla środowiska. To architektura oferująca ciekawy wachlarz miejsc i między-przestrzeni, w symbiozie z otoczeniem oraz z zielenią, zarówno istniejącą jak i projektowaną poprzez udział zielonych dachów, czy zielonych ścian. Taka architektura powinna stanowić integrującą strukturą w kontekście społecznym – odpowiadając na różnorodne potrzeby użytkowników, a także w kontekście przestrzennym, stanowiąc węzeł spinający wielowątkowość dzielnicy Gdańska. Propozycje tematów: 1. Integracja poprzez sztukę - galeria sztuki z częścią warsztatową i gastronomiczną; 2. Kreatywna integracja – przedszkole z galerią prac dziecka; 3. Oddychająca galeria – galeria sztuki z galerią zewnętrzną i częścią gastronomiczną; 4. Gra w zielone – BIO-FIT-EKO – centrum dla młodzieży / studentów z ofertą dla mieszkańców; 5. Bio-bazar z funkcją rekreacyjną, gastronomiczną i salą zabaw dla dzieci

Architectural Drawing // Rysunek architektoniczny II  sem.2. 2022/2023

Gospodarka Przestrzenna, Studia Magisterskie, Kierunek: Urbanistyka

Moduł: Planowanie Rozwoju Miast

Kurs: MK_1/3 "Planowanie Lokalne"

Konspekt zajęć - semestr letni 2023/2024

Prowadzące:

Monika Arczyńska, Joanna Małuj

 

Cel zajęć

 Celem zajęć jest wskazanie praktycznych zasad i narzędzi stosowania tzw. planowania zintegrowanego w ramach rozwoju lokalnego. Integruje ono wspólne działania różnych podmiotów (jednostek samorządu, podmiotów prywatnych, mieszkańców) celem przekształcenia określonej przestrzeni.

 Kurs jest poświęcony aspektowi wdrożeniowemu, związanemu ze wskazaniem narzędzi realizacji przyjętych przedsięwzięć planistycznych (wynikających z planów miejscowych, koncepcji) z uwzględnieniem zasad integrowania inwestycji. Uczestnicy kursu będą mogli zapoznać się z:

 zależnościami między planowaniem lokalnym w wymiarze przestrzennym: sporządzeniem strategii, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, gminnych programów rewitalizacji a etapem wdrożeniowym (inwestycyjnym) i eksploatacyjnym oraz mechanizmami ich integrowania;

 • korzyściami integrowania inwestycji oraz ryzyk związanych ze zjawiskiem "silosów" w zarządzaniu i jego konsekwencjami;
 • wskazaniem etapów realizacji przedsięwzięć - od identyfikacji potrzeb, przez etap planowania do etapów wdrożeniowych i użytkowania;
 • typami narzędzi związanych z planowaniem i wdrażaniem przedsięwzięć przestrzennych i inwestycyjnych w rozwoju lokalnym w tym:
  • na etapie przygotowania inwestycji: (m.in. rola studiów wykonalności, koncepcji programowo-przestrzennych czy Programów Funkcjonalno-Użytkowych;
  • na etapie projektowania (rola dokumentacji projektowych)
  • realizacji (przekazanie inwestycji, nadzór, monitoring)
 • rolą instytucji i partnerów realizujących przedsięwzięcia i etapami ich zaangażowania na poszczególnych etapach projektu;
 • rola budżetowania projektów w planowaniu i realizacji;
 • mechanizmami generowania i pozyskiwania projektów;
 • rolą współpracy (w tym mechanizmami partnerstwa publiczno-prywatnego);
 • znaczeniem ewaluacji planowania przestrzennego.

Formuła zajęć

 Proponowane zajęcia będą prowadzone w formie seminariów i ćwiczeń projektowych. Ich celem jest praktyczne przetestowanie przyjętych rozwiązań i pozyskanie ogólnej wiedzy na temat integrowania i realizacji wybranych założeń, związanych z realizacją ustaleń dokumentów planistycznych i strategicznych.

 Harmonogram zajęć:

 

Data

Zajęcia

1.

27.02.2024

WPROWADZENIE

Omówienie treści ćwiczeń, wprowadzenie teoretyczne.

Prowadzenie: M. Arczyńska, J. Małuj

2.

05.03.2024

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Identyfikacja stron projektu (zasobów), instytucji realizujących projekt.  Dobór narzędzi projektowych i ustalenie kolejnych etapów realizacji.

Ćwiczenie „rozbiegowe”.

Prowadzenie: M. Arczyńska

3.

12.03.2024

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE

Wprowadzenie, założenia teoretyczne.

Prowadzenie: M. Arczyńska

4.

19.03.2024

Prowadzenie: J. Małuj

5.

26.03.2024

ĆWICZENIE PROJEKTOWE 1

Jantar – wprowadzenie do tematu, określenie celu projektu.

Prowadzenie: M. Arczyńska

6.

09.04.2024

 

ĆWICZENIE PROJEKTOWE 1 – cd.

Wizja lokalna – Jantar i otoczenie.

Prowadzenie: M. Arczyńska

7.

16.04.2024

ĆWICZENIE PROJEKTOWE 1

Kontynuacja prac nad ćwiczeniem 1.

Prowadzenie: M. Arczyńska

8.

23.04.2024

ĆWICZENIE PROJEKTOWE 1

Konsultacje ćwiczenia.

Prowadzenie: M. Arczyńska

9.

30.04.2024

J. Małuj

10.

07.05.2024

ĆWICZENIE PROJEKTOWE 1

Prezentacja wyników ćwiczenia 1.

Prowadzenie: M. Arczyńska

11.

14.05.2024

J. Małuj

12.

21.05.2024

J. Małuj

13.

28.05.2024

J. Małuj

14.

04.06.2024

J. Małuj

15.

11.06.2024

J. Małuj

 

Zaliczenie i oddanie projektu:

Zaliczenie polega na zaprezentowaniu wyników ćwiczeń oraz prezentacji nt. wybranego przykładu PPP w postaci krótkiej prezentacji zaproponowanych rozwiązań i złożeniu raportu obejmującego te zagadnienia na koniec semestru.

Tutors:

Lukasz Pancewicz

Monika Arczynska