Kursy Wydziału Architektury

"Hulaj Urban Squad" to koło naukowe zrzeszające studentów Wydziału Architektury z kierunków Architektura i Gospodarka przestrzenna. Działamy od 2017 roku.

Opiekunami koła są dr inż. arch. Małgorzata Kostrzewska i dr inż. arch. Bartosz Macikowski.

W naszym kole zajmujemy się promowaniem aktywnej mobilności miejskiej, poruszając się na hulajnogach, ale także na rowerach czy własnych nogach. Bierzemy udział w licznych wydarzeniach integrujących studentów (konferencjach kół naukowych, warsztatach, wydarzeniach miejskich itp.), gdzie uczymy się, jak planować i projektować przestrzeń, aby tworzyć przyjazne, sprzyjające zdrowiu i aktywności miasto dostępne dla wszystkich. Współpracujemy z innymi kołami naukowymi z Uczelni Związku Fahrenheita, ale także z kołami z uczelni spoza Trójmiasta. 
Zapraszamy wszystkich chętnych studentów!

https://arch.pg.edu.pl/studenci/dzialalnosc-studencka/kola-naukowe/hulaj-urban-squad

 

Kurs uzupełniający dla zajęć z projektowania architektonicznego

PRZYJAZNA ARCHITEKTURA – INTEGRUJĄCA STRUKTURA.

Problematyka zajęć dotyczy przyjaznej architektury – przyjaznej zarówno dla użytkownika, mieszkańca dzielnicy, przypadkowego przychodnia a także dla środowiska. To architektura oferująca ciekawy wachlarz miejsc i między-przestrzeni, w symbiozie z otoczeniem oraz z zielenią, zarówno istniejącą jak i projektowaną poprzez udział zielonych dachów, czy zielonych ścian. Taka architektura powinna stanowić integrującą strukturą w kontekście społecznym – odpowiadając na różnorodne potrzeby użytkowników, a także w kontekście przestrzennym, stanowiąc węzeł spinający wielowątkowość dzielnicy Gdańska. Propozycje tematów: 1. Integracja poprzez sztukę - galeria sztuki z częścią warsztatową i gastronomiczną; 2. Kreatywna integracja – przedszkole z galerią prac dziecka; 3. Oddychająca galeria – galeria sztuki z galerią zewnętrzną i częścią gastronomiczną; 4. Gra w zielone – BIO-FIT-EKO – centrum dla młodzieży / studentów z ofertą dla mieszkańców; 5. Bio-bazar z funkcją rekreacyjną, gastronomiczną i salą zabaw dla dzieci

Architectural Drawing // Rysunek architektoniczny II  sem.2. 2022/2023

Gospodarka Przestrzenna, Studia Magisterskie, Kierunek: Urbanistyka

Moduł: Planowanie Rozwoju Miast

Kurs: MK_1/3 "Planowanie Lokalne"

Konspekt zajęć - semestr letni 2022/2023

Prowadzące:

Monika Arczyńska, Joanna Małuj

 

Cel zajęć

 Celem zajęć jest wskazanie praktycznych zasad i narzędzi stosowania tzw. planowania zintegrowanego w ramach rozwoju lokalnego. Integruje ono wspólne działania różnych podmiotów (jednostek samorządu, podmiotów prywatnych, mieszkańców) celem przekształcenia określonej przestrzeni.

 Kurs jest poświęcony aspektowi wdrożeniowemu, związanemu ze wskazaniem narzędzi realizacji przyjętych przedsięwzięć planistycznych (wynikających z planów miejscowych, koncepcji) z uwzględnieniem zasad integrowania inwestycji. Uczestnicy kursu będą mogli zapoznać się z:

 zależnościami między planowaniem lokalnym w wymiarze przestrzennym: sporządzeniem strategii, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, gminnych programów rewitalizacji a etapem wdrożeniowym (inwestycyjnym) i eksploatacyjnym oraz mechanizmami ich integrowania;

 • korzyściami integrowania inwestycji oraz ryzyk związanych ze zjawiskiem "silosów" w zarządzaniu i jego konsekwencjami;
 • wskazaniem etapów realizacji przedsięwzięć - od identyfikacji potrzeb, przez etap planowania do etapów wdrożeniowych i użytkowania;
 • typami narzędzi związanych z planowaniem i wdrażaniem przedsięwzięć przestrzennych i inwestycyjnych w rozwoju lokalnym w tym:
  • na etapie przygotowania inwestycji: (m.in. rola studiów wykonalności, koncepcji programowo-przestrzennych czy Programów Funkcjonalno-Użytkowych;
  • na etapie projektowania (rola dokumentacji projektowych)
  • realizacji (przekazanie inwestycji, nadzór, monitoring)
 • rolą instytucji i partnerów realizujących przedsięwzięcia i etapami ich zaangażowania na poszczególnych etapach projektu;
 • rola budżetowania projektów w planowaniu i realizacji;
 • mechanizmami generowania i pozyskiwania projektów;
 • rolą współpracy (w tym mechanizmami partnerstwa publiczno-prywatnego);
 • znaczeniem ewaluacji planowania przestrzennego.

Formuła zajęć

 Proponowane zajęcia będą prowadzone w formie seminariów i ćwiczeń projektowych. Ich celem jest praktyczne przetestowanie przyjętych rozwiązań i pozyskanie ogólnej wiedzy na temat integrowania i realizacji wybranych założeń, związanych z realizacją ustaleń dokumentów planistycznych i strategicznych.

 Harmonogram zajęć:

 

Data

Zajęcia

1.

28.02.2023

WPROWADZENIE

Omówienie treści ćwiczeń, wprowadzenie teoretyczne.

Prowadzenie: M. Arczyńska

2.

07.03.2023

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Identyfikacja stron projektu (zasobów), instytucji realizujących projekt.  Dobór narzędzi projektowych i ustalenie kolejnych etapów realizacji.

Ćwiczenie „rozbiegowe”.

Prowadzenie: M. Arczyńska

3.

14.03.2023

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE

Wprowadzenie, ustalenie tematów do opracowania.

Prowadzenie: M. Arczyńska

4.

21.03.2023

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE

Prezentacje (lub ew. spotkanie z Urzędem).

Prowadzenie: M. Arczyńska

5.

28.03.2023

ĆWICZENIE PROJEKTOWE 1

Jantar – wprowadzenie do tematu, określenie celu projektu.

Prowadzenie: M. Arczyńska

6.

04.04.2023

Zajęcia przesunięte

(inny termin zostanie ustalony później)

ĆWICZENIE PROJEKTOWE 1 – cd.

Wizja lokalna – Jantar i otoczenie.

Prowadzenie: M. Arczyńska

7.

18.04.2023

ĆWICZENIE PROJEKTOWE 1

Kontynuacja prac nad ćwiczeniem 1.

Prowadzenie: M. Arczyńska

8.

25.04.2023

ĆWICZENIE PROJEKTOWE 1

Prezentacja wyników ćwiczenia 1.

Prowadzenie: M. Arczyńska/J. Małuj

9.

 

J. Małuj

10.

 

J. Małuj

11.

 

J. Małuj

12.

 

J. Małuj

13.

 

J. Małuj

14.

 

J. Małuj

15.

 

J. Małuj

 

Zaliczenie i oddanie projektu:

Zaliczenie polega na zaprezentowaniu wyników ćwiczeń oraz prezentacji nt. wybranego przykładu PPP w postaci krótkiej prezentacji zaproponowanych rozwiązań i złożeniu raportu obejmującego te zagadnienia na koniec semestru.

Tutors:

Barbara Zgorska

Lukasz Pancewicz

Monika Arczynska

Architectural project IV, 2022/23

Seminarium przeznaczone dla studentów sem. VIII studiów I stopnia WAPG realizujących Projekt dyplomowy inżynierski  w Studio Architektury Ochrony Zdrowia KAMiPN . Seminarium dyplomowe wspomagające zajęcia z projektu dyplomowego inżynierskiego na semestrze VIII.

Conducting unit: Faculty of Architecture
Field of the study: Architecture
Academic year: 2022/2023 Summer Term
Duration:  15 weeks (30 hours laboratory per term)

Subject objectives: The course aim is to demonstrate the application of Computer Aided Design in preparation of architectural 3D models and project presentations. No previous CAD experience is necessary. Using hands-on exercises, students explore how to create project presentations using 3D models created in e.g.: AutoDesk AutoCAD and SketchUp programs.

The course HISTORY OF WORLD II (HWA I) is obligatory in the second semester of study at the Faculty of Architecture at Gdańsk University ofTechnology. It lasts 15 weeks, finishes with the exam, and consists of 15 one-hour lectures and 7 two-hour exercises.

The merit of the course includes Western World architecture, beginning from Renaissance (XVI c.), Baroque, Neoclassicism, and Historicism, up until the XIX century. The aim of the course is to acknowledge students with chronology, styles, development of architectural forms, and masters of the architecture of those times.

In the summer semester of the academic year 2021-2022, the lectures will be delivered remotely, through the eNauczanie platform.  During lectures, students should make notes – both drawing and writing. Every one of the 7 exercises is finished with a drawing task, which is then sent as (picture or scan) to the eNauczanie platform and evaluated. The exercises are performed in the form of a HAND DRAWING, on A3 format of the paper, with the use of pen (or ball-pen) not pencil!

KURS HISTORII ARCHITEKTURY POWSZECHNEJ  II (HAPow II)  jest kursem obowiązkowym na 2 semestrze studiów I stopnia (inżynierskich) na Wydziale Architektury PG. Trwa cały semestr i zakończony jest egzaminem. Składa się z piętnastu jednogodzinnych wykładów oraz siedmiu odbywających się co 2 tygodnie dwugodzinnych ćwiczeń.  

Tematyka kursu obejmuje historię architektury świata zachodniego w epoce Nowożytności, począwszy od czasów renesansu (XVI w.), poprzez barok, neoklasycyzm i historyzm aż do końca XIX stulecia. Celem kursu jest zapoznanie studentów z rozwojem form architektonicznych w poszczególnych okresach stylowych tej epoki, jak również z najważniejszymi jej realizacjami i twórcami.

Podczas wykładów studenci powinni robić notatki rysunkowe z komentarzem na czystych kartkach papieru formatu A4, kończąc i uzupełniając rozpoczęte na wykładach szkice rysunkowe oraz informacje w trybie samodzielnej pracy w domu.

Ćwiczenia będą miały formę rysunkową, wykonywaną na kartce bloku rysunkowego A3 odręcznie w technice trwałej (nie ołówkiem). Każde ćwiczenie będzie oceniane. Wszystkie ćwiczenia kończą się po 2 godzinach zajęciowych przesłaniem na platformę eNauczanie - do specjalnie założonej przy danym ćwiczeniu skrzynki - pliku elektronicznego zawierającego obraz danego ćwiczenia. Na ćwiczeniach studenci powinni więc mieć kartkę z bloku rysunkowego A3 i przybory do rysowania (np. cienkopisy, ale NIE OŁÓWKI) oraz podziałkę centymetrową.

RYSUNKI NA ĆWICZENIACH WYKONUJEMY WYŁĄCZNIE ODRĘCZNIE.

In the twenty-first century the idea of living in a perfect place combines the need for beauty&identity of the place with the ecology. Metropolises around the world are waiting for concepts that will expose the landscape values and give life in the suburbs high quality including energy efficiency and climate neutrality. A new concepts of are being discussed. Join this trend and look for solutions which merge expression of beauty with SMART technologies to feed people with creative energies.

We Welcome all who … wish to face their own version of the theme of

"Smart Garden Suburb"

…. exploring examples from the past signed by Garden City Movement, Bauhause & Werkbund we will learn about contenporary tendencies identify with watchwords like new urbanism, landscape urbanism, walkability & placemaking.

Design studio consists out of two components:

 • the seminar: includs i e.: analysis of best practice examples, study walk, meeting with practitioners
 • the design task will be to create a spatial concept of small housing complex in 1 of 4 chosen garden like location in Gdansk
 • Credit of 5 ETCS is obtained on the basis of grades from 3 design reviews, final presentation of the project, active attendance at classes