Kursy Wydziału Architektury

w ramach kursu realizowane będą zajęcia z projektowania urbanistycznego dla sem VI kierunku Gospodarka Przestrzenna studia inżynierskie

W ramach kursu realziowane będą treści dydaktyczne dla grupy polskiej studentów sem I mgr kierunek Architektura

W ramach kursu przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia teoretyczne związane z kształtowaniem zespołów mieszkaniowych.

Daylight in Architecture MGR 3 is an elective course for students interested in daylight analysis.

Celem przedmiotu jest wykonanie kompleksowej inwentaryzacji urbanistycznej przestrzeni wybranego fragmentu miasta wraz z propozycją zasad kształtowania nowej kubatury. Zapoznanie studentów z metodami i technikami inwentaryzacji urbanistycznej w praktyce planistycznej, a także lepsze przygotowanie do praktyki projektowej.

Wykłady obejmują zagadnienia dotyczące teorii projektowania architektonicznego budynków i zespołów mieszkalnych wielorodzinnych. 

Projekt dyplomowy magisterski GP w Katedrze Urbanistyki i Planowania Regionalnego

to zajęcia i konsultacje prowadzone przez Promotorów
dla Studentów kierunku Gospodarka Przestrzenna realizujących swoją pracę dyplomową magisterską w Katedrze Urbanistyki i Planowania Regionalnego.

 

Kurs dla studentów Wydziału Architektury
kierunek Architektura
realizujących pracę magisterską w Katedrze Urbanistyki i Planowania Regionalnego

Interdyscyplinarne warsztaty projektowe, realizowane we współpracy z Wydziałem Chemicznym PG, mają na celu zapoznanie się z narzędziami do oceny wpływu struktury zabudowy na jakość powietrza i warunki przewietrzania w środowisku miejskim. Końcowym efektem seminarium będzie wykorzystanie tych narzędzi w koncepcyjnym projekcie architektonicznym.

Building Physics for Erasmus students

The topic of the Urban Design Studio is small housing complex. Students are working on issue of functional program and urban composition and public space landscape in a context of the realistic localisation.  

Topic 1: lead by dr inz. arch. Gabriela Rembarz

design area is located by the Gen. Hallera Street in Gdańsk-Wrzeszcz, at the edge of social housing estate, build in 30ties of XX, as a follow-up of the earlier garden suburb concept.

studio title is: Living in the SMART Garden reminiscences of the garden city idea in contemporary urban planning.

The idea of living in a perfect place combines in the 21st century the topic of ecology and energy efficiency with the need for beauty and identity of the place. will highlight values. Metropolises around the world are waiting for neighborhoods’ that provide new landscapes for a high-quality life. Can SMART technologies help in the creation of a new expression of beauty, supplying creative inhabitants with new garden-suburbs concepts?

The urban design studio is addressed to students who would like to elaborate own version of the topic: "Living in the city with a garden in the background." We will deepen the understanding of the urban origins of the Garden City Movement and its reminiscence in the present day, using high technologies (SMART). With this approach, we will be part of mainstream contemporary urban planning in the world, i.e. new urbanism, landscape urbanism, walkability & placemaking.

Topic 2: lead by dr Natalia Sokół

The urban design studio is dedicated to the issues of urban planning in the context of large housing estates of the 1960s and the 1970s. The re-urbanization processes taking actually place in modernist residential districts need innovative masterplans. This new topic in Polish urban planning represents complex issues. The two of proposed design areas represent problem fields combining the issue of shaping streetscape with the issue of community planning. Legendary and extreme authentic housing district of Gdańsk – Przymorze, represents characteristic reaching far beyond the stereotypic understanding of socialistic heritage.

Przedmiotem kursu jest zaprojektowanie zespołu zabudowy uzupełnionego małymi usługami towarzyszącymi oraz terenami rekreacyjnymi i przedszkolem. Teren projektowy objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, z zapisami którego zespoły projektowe będą podejmować dyskusję. Studenci ponadto przyswoją podstawowe zasady, które niezbędne są do kształtowania kompleksowego środowiska zamieszkiwania.

Kurs Seminarium obieralne - Inspirelli przewiduje realizację zajęć w formie skomasowanych zajęć projektowych. Na zrealizowanie zajęć w wymiarze 60 godzin przewidziano 8 tygodni, 7,5 godziny tygodniowo. Podstawą zaliczenia jest przedstawienie opracowania projektowego, koncepcyjnego na konkurs INSPIRELLI. Przegląd i ocenę prac przewidziano w ostatnim tygodniu zajęć semestru letniego. Studenci przesyłają prace projektowe na Konkurs INSPIRELLI zgodnie z warunkami, regulaminem i terminarzem konkursu.

Przedmiotem kursu jest zaprojektowanie zespołu zabudowy uzupełnionego małymi usługami towarzyszącymi oraz terenami rekreacyjnymi i przedszkolem. Teren projektowy objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, z zapisami którego zespoły projektowe będą podejmować dyskusję. Studenci ponadto przyswoją podstawowe zasady, które niezbędne są do kształtowania kompleksowego środowiska zamieszkiwania.

Przedmiotem zajęć jest wykonanie uproszczonej inwentaryzacji urbanistycznej, studium zabudowy i wnętrz urbanistycznych wybranego fragmentu przestrzeni miasta.

Wykłady prowadzi prof. dr hab. inż. arch. Aleksandra Sas-Bojarska poprzez ustalony ze studentami sposób porozumiewania się online.

Krótki opis problematyki zajęć:

Moduł „Projektowanie urbanistyczne IV. Projekt zespołowy” obejmuje Projekt Urbanistyczny (wykłady, projekt, ćwiczenia, praktykę urbanistyczną) oraz wykłady z Inżynierii miejskiej i drogowej. Studenci zapoznają się z problemami i trendami projektowania struktur miejskich, potrzebą podejścia systemowego i interdyscyplinarnego.

Cel przedmiotu:  

Zapoznanie studentów z problematyką planowania i projektowania rozwoju złożonych organizmów miejskich, z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań i potencjałów, badanych w różnych skalach, na przykładzie dzielnic mieszkaniowych i obszarów problemowych dużych miast lub całych małych / średnich miast. Nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji związanych z systemowym i zintegrowanym planowaniem i projektowaniem urbanistycznym wielofunkcyjnych zespołów miejskich.

Treści przedmiotu/harmonogram zajęć:

Wykłady:

Cechy i funkcje współczesnego miasta. Cel działania urbanisty. Struktura funkcjonalno-przestrzenna, infrastruktura społeczna, system przyrodniczy, dziedzictwo kulturowe, krajobraz miasta. Współczesne zjawiska i problemy rozwoju miast; działania na rzecz ich rozwiązywania. Zarys rewitalizacji miast. Eco-miasta przyszłości. Podstawowe elementy planistyczne na poziomie miejskim. Wprowadzenie do infrastruktury drogowej i technicznej.

 

Zasady projektowania wybranych terminali portowych (Seminarium dyplomowe - moduł 12/2)

 

Prowadzący: dr hab. inż. arch. Karolina Krośnicka, prof. uczelni Email: karkrosn@pg.edu.pl

Wydział: Architektura     Rodzaj studiów: studia magisterskie

Kierunek: Gospodarka Przestrzenna  Specjalność: Zintegrowane Zarządzanie Strefą Przybrzeżną

Rok akad.: 2019/2020   Semestr: III   15 godz. ćwiczeń

 

Zajęcia są realizowane na platformie zoom w środy w godzinach 8:30-9:15. Dodatkowo, grupa studencka cotygodniowo otrzymuje na adres grupowy email kolejne materiały naukowe, fragmenty literatury, linki do materiałów źródłowych.

 

Celem kursu jest zapoznanie studentów ze specyfiką organizacji i funkcjonowania złożonego węzła transportowego jakim jest terminal portowy oraz zaznajomienie z zasadami planowania przestrzennego wybranych terminali portowych., a także przedstawienie szerokich relacji i powiązań przestrzennych, gospodarczych, społecznych, ekologicznych między terminalami a ich otoczeniem.

Terminale kontenerowe. Definicja i klasyfikacja kontenerów. Jednostki pływające przystosowane do przewozu kontenerów. Konstrukcje hydrotechniczne stanowisk obsługi kontenerowców. Urządzenia do obsługi kontenerów na stanowiskach cumowniczych i placach składowych. Metody składowania i obsługi kontenerów na placach składowych. Magazyny zbiorczo-rozdzielcze. Zasady planowania przestrzennego terminali kontenerowych. Transport drogowy i kolejowy w obsłudze terminali kontenerowych - organizacja ruchu, bramy wjazdowo-wyjazdowe, systemy parkowania, terminale kolejowe przystosowane do obsługi transportu multimodalnego. Wybrane elementy wyposażenia. Trendy rozwojowe w projektowaniu terminali kontenerowych.

Terminale masowe o dużych obrotach. Klasyfikacja ładunków masowych i statków przystosowanych do ich przewozu.  Konstrukcje hydrotechniczne stanowisk obsługi masowców i urządzenia do ich obsługi na stanowiskach cumowniczych. Organizacja placów i magazynów składowych. Urządzenia obsługi placów składowych. Wybrane elementy wyposażenia. Ewolucja terminali masowych. Trendy rozwojowe w projektowaniu terminali masowych. Zasady planowania przestrzennego terminali masowych.

Terminale paliw płynnych. Układ stanowisk cumowniczych. Metody przeładunku i składowania. Organizacja parków zbiornikowych. Zasady planowania przestrzennego terminali paliw płynnych.