Kurs przeznaczony dla studentów V semestru studiów inżynierskich na kierunku Budownictwo, prowadzący: dr inż. Marcin Szczepański. 

Asset Management w transporcie. MaaS (Mobilność jako usługa). Systemy współpracujące (C-ITS).  Zrównoważone strategie sterowania. Systemy zarządzania transportem zbiorowym. Bazy danych. Otwarte dane. Aplikacje w zarządzaniu transportem. Wspomaganie podejmowania decyzji i systemy zabezpieczające pojazdy. Wspomaganie systemów zarządzania bezpieczeństwem transportu.

Definicje, podstawy systemów sterowania ruchem. Systemy sterowania ruchem drogowym jako usługi Inteligentnych Systemów Transportu . Charakterystyka systemów sterowania ruchem drogowym. Środki i metody sterowania ruchem miejskim Planowanie i projektowanie systemów sterowania ruchem. Projektowanie sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej i adaptacyjnej oraz  koordynacji sygnalizacji. Sygnalizacja świetlna a bezpieczeństwo ruchu drogowego. Sterowanie ruchem w warunkach powstawania incydentów oraz podczas imprez masowych. Priorytety w sterowaniu ruchem. Systemy informacji dla kierowców. Systemy zarządzania ruchem na autostradach i drogach ekspresowych. Eksploatacja systemów sterowania ruchem.

Kurs przeznaczony dla studentów V semestru studiów inżynierskich na kierunku Budownictwo, prowadzący: dr inż. Marcin Szczepański. 

Kurs przeznaczony dla studentów III semestru studiów inżynierskich na kierunku Transport, zajęcia wykładowe. 

Podział siłowni turbinowych lądowych i morskich. Siłownie turboparowe. Siłownie turbogazowe. Metody projektowania siłowni turbinowych. Teoria grafów w projektowaniu turbin. Metody projektowania turbin 3D. Zastosowanie systemów nadzoru w projektowaniu siłowni turbinowych.

Źródła energii na Ziemi. Projektowanie systemów energetycznych, w tym zwłaszcza okrętowych. Podział energetyczny siłowni. Siłownie cieplne. Siłownie elektryczne. Siłownie hybrydowe. Energetyka urządzeń ogólnookrętowych. Energetyka systemów technologicznych.

Measurement errors and uncertainties. Industrial measurements in the energy industry. Measuring devices. The basics of control in industry. Measurement characteristics in complex energy systems. Distributed Control System (DCS) (KSR).

Projektowanie elektrowni krajowego systemu energetycznego. Projektowanie elektrowni w systemach rozproszonych. Charakterystyka nowoczesnych siłowni elektrownianych: parowych klasycznych, parowych nadkrytycznych, parowych nuklearnych, gazowych, kombinowanych gazowo-parowych, wodnych, wiatrakowych, wykorzystujących biomasę i inne źródła energii odnawialnej.

Application of turbines in industry and sea power plants. Basic thermodynamics and fluid flow mechanics in turbomachinery. Steam turbine power cycle and plants. Gas turbine power cycle and plants. Turbine blading systems operation.

Nazwa przedmiotu zgodna z programem studiów:

Praca Projektowa I
Imię i nazwisko nauczyciela odpowiedzialnego za przedmiot:
mgr inż. Damian Jakowski
Dane do kontaktu drogą elektroniczną (adres e-mail):
damian.jakowski@pg.edu.pl
Imię i nazwisko opiekuna kursu (merytorycznego/technicznego):
Damian Jakowski 
Zasady realizacji zajęć:
a) jak często będą pojawiały się nowe materiały:

W pierwszym etapie co tydzień.
Będą to wytyczne do projektu, które studenci będą musieli uwzględnić w swojej pracy. 

Studenci wykonują samodzielnie projekt zgodnie z kartą projektu oraz wytycznymi prowadzącego. Konsultują się online, przesyłają alktualne wersje projektu.
W chwili wykonania prawidłowo opisu projektu i wszystkich szczegółowych wymaganych parametrów, przesyłaja, projekt drogą mailową.
Oddany projekt jest oceniany, a przedmiot zaliczony.

b) gdzie będzie zamieszczana informacja o tym, kiedy będą organizowane zajęcia online (o ile będą prowadzone):
Będzie przesyłana drogą mailową starostom grup. oraz na enauczanie. 
 
c) przekierowania do pozauczelnianych komunikatorów internetowych, mediów społecznościowych czy innych platform edukacyjnych lub narzędzi pracy grupowej:
 
 
d) jakiej aktywności oczekujemy od studentów, typu:
– zapoznanie się z materiałami otrzymanymi na pierwszych kilku spotkaniach projektowych, 
- na podstawie sporzadzonych notatek, wykonanie projektu 
e) zasady przesyłania plików z pracami do samodzielnego wykonania:
w razie potrzeby email: damian.jakowski@pg.edu.pl
projekty przesylamy na adres: projekt2.transport@gmail.com
f) zasady oceniania aktywności studentów:
Na podstawie uczestnictwa w webinariach, kontaktu mailowego. 
Zasoby dla studenów:
Materiały:
Udostępnione na spotkaniach projektowych.