Kurs łączy w sobie elementy kształcenia tradycyjnego z e-nauczaniem. Przeznaczony jest dla studentów kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA, semestr 1,  studia inżynierskie I stopnia.

Celem nauczania  jest zdobycie przez studentów wiedzy i umiejętności z zakresu graficznej prezentacji obiektów 3D na płaszczyźnie, ich restytucji na podstawie rzutów (umiejętność sprawnego odczytania rzutów) oraz rozwiązywania prostych problemów przestrzennych.

Treść nauczania obejmuje założenia metody rzutów prostokątnych na dwie rzutnie (metoda Monge'a), aksonometrii i rzutów cechowanych, oraz podstawy konstrukcji w tych odwzorowaniach.

Kurs jest przeznaczony dla studentów 1 semestru kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA, studia inżynierskie I stopnia.

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy i wykształcenie praktycznych umiejętności przydatnych przy sporządzaniu rysunków technicznych i planistycznych w zawodzie architekta urbanisty i zawodach pokrewnych związanych z gospodarką przestrzenną.

Zajęcia odbywają się w formie ćwiczeń - 7 spotkań (rysunek odręczny) oraz w laboratorium komputerowym - 8 spotkań (programy Corell, SketchUp).

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z nowymi procesami separacyjnymi i z zastosowaniem membran. Wyjaśnione zostaną mechanizmy separacji oraz przedstawione czynniki warunkujące ten proces, takie jak różnica ciśnień, stężeń itp.

Technologia chemiczna jako nauka stosowana. Geneza nowego procesu technologicznego. Chemiczna koncepcja metody. Technologiczna koncepcja metody - zasady technologiczne (realizacja zasad technologicznych na przykładzie wybranych procesów technologicznych). Schemat ideowy i wstępny, bilans materiałowy i energetyczny procesu technologicznego. Doświadczenie jako podstawa projektowania procesu - program badań, optymalizacja. Zagadnienia kinetyki i katalizy procesu technologicznego. Procesy katalityczne na przykładzie wybranych procesów w przemyśle nieorganicznym. Wybrane technologie związków siarki i azotu. Podstawy teorii reaktorów. Charakterystyka i typy reaktorów chemicznych. Nowe media reakcyjne. Procesy elektrochemiczne. Procesy wysokotemperaturowe.

Celem przedmiotu jest dostarczenie formalizmu służącego do badania, opisu i przewidywania przebiegu reakcji (bio)chemicznych oraz innych procesów w układach (bio)molekularnych.

Kurs obejmuje m.in.: teorię oddziaływań międzycząsteczkowych, podstawy termodynamiki z elementami teorii, opis równowag fazowych i równowagi chemicznei z elementami bioenergetyki i elektrochemii, kinetykę chemiczną i katalizę enzymatyczną, procesy transportu, teoretyczne podstawy spektropskopii molekularnej i metod strukturalnych stosowanych w biologii molekularnej

  1. Energia wodna (energia przepływu wód, energia różnic poziomów wód, energia fal, energia pływów, energia prądów)
  2. Energia słoneczna (niskotemperaturowe i wysokotemperaturowe systemy wykorzystania energii słonecznej, systemy aktywne i pasywne, systemy zdecentralizowane, systemy scentralizowane, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne)
  3. Energia wiatrowa (siła nośna, moc elektrowni wiatrowej, farmy wiatrowe onshore i offshore)
  4. Energia geotermalna (zasoby energii geotermalnej, pompy ciepła)
  5. Biopaliwa stałe, ciekłe i gazowe (drewno energetyczne, słoma, biodiesel, bioetanol, biometanol, biowodór, biogaz, gaz drzewny)
  6. Magazynowanie energii (technologie mechanicznego, elektrochemicznego, elektrycznego, chemicznego i cieplnego akumulowania energii, energetyka wodorowa, ogniwa galwaniczne, ogniwa paliwowe, kondensatory elektrochemiczne)
  7. Konwencjonalne źródła energii (węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny)
  8. Energetyka jądrowa (zasada działania, budowa rdzenia elektrowni jądrowej, rodzaje reaktorów jądrowych, energia jądrowa w Polsce)
  9. Skażenie środowiska naturalnego

Przedmiot omawia wybrane zagadnienia z zastosowania języka VHDL w projektowaniu cyfrowych układów programowalnych FPGA.

This course discusses programmable digital circuits with a strong emphasis on field-programmable gate arrays (FPGAs) as well as the use of very high speed integrated circuit hardware description language (VHDL) in the process of logic synthesis.

Na seminarium studenci prezentują swoje postępy w pisaniu pracy magisterskiej.

Kurs przeznaczony dla studentów V semestru studiów inżynierskich na kierunku Budownictwo, prowadzący: dr inż. Marcin Szczepański.