Kursy Wydziału Chemicznego

nazwa przedmiotu: Filozofia
- tryb studiów  - stacjonarne
- stopień studiów - I stopnia - inżynierskie
- kierunek studiów: Technologia chemiczna (WCh)/ Zielone technologie

nazwa przedmiotu: Filozofia
- tryb studiów  - stacjonarne
- stopień studiów - I stopnia - inżynierskie
- kierunek studiów: Biotechnologia(WCh)

Proces analityczny, instrumentalne metody analityczne (metody pierwotne i absolutne, metody pośrednie); podstawy teoretyczne i opis wybranych instrumentalnych technik analitycznych (techniki spektroskopowe; techniki chromatograficzne i pokrewne, techniki łączone).

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z technologiami stosowanymi w uzdatnianiu wody do
celów spożywczych i przemysłowych

W ramach niniejszego kursu realizowane będą zajęcia z przedmiotu Chemia teoretyczna dla kierunku Chemia (IV sem., I st.).

Niniejszy kurs zawiera materiały z przedmiotu Nanotechnologia dla kierunków:

 • Technologia Chemiczna (I sem., II st.)
 • Inżynieria Biomedyczna (I sem., II st.)
 • Chemia (I sem., II st.)

Kierunek: Inżynieria Materiałowa (Studia I Stopnia - Semestr V)

Specjalność: Inżynieria Materiałów Polimerowych

Rok akademicki: 2022/2023

WYKŁAD: prof. dr hab. inż. Janusz Datta

SEMINARIUM: dr inż. Ewa Głowińska

 

W trakcie kursu student zdobywa lub systematyzuje podstawy wiedzy z dziedziny chemii. Poznaje podstawowe pojęcia i definicje: podstawowe prawa chemiczne, uczy się nazewnictwa związków chemicznych, uczy się pisania i bilansowania równania chemicznych. Przedstawiona zostaje budowa atomu, cząsteczek, charakter wiązań chemicznych i oddziaływań międzycząsteczkowych i ich wpływ na strukturę materii: gazów, cieczy i ciał stałych. W ramach kursu omówione będą również właściwości roztworów, podstawy kinetyki i termodynamiki. Na przykładzie wodoru, tlenu i wody oraz wybranych klas związków organicznych omawiane są wybrane aspekty chemii opisowej. 

Kierunek: Inżynieria Materiałowa (Studia I Stopnia - Semestr V)

Rok Akademicki: 2022/2023

Odpowiedzialny za wykład: prof. dr hab. inż. Janusz Datta (Chemia C, p. 201)

Odpowiedzialny za laboratorium: dr inż. Ewa Głowińska (Chemia C, p. 204)

Surowce mineralne - 15h wykład, kierunek Chemia, Ist, V semestr

 

 

Wykład przeznaczony dla: Specjalność: Biotechnologia molekularna (WCh), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, Rok: 4, semestr: 7

Prowadzący:

dr hab. Beata Krawczyk, prof. uczelni (Bud. CHB, p.218);

Przedmiot jest prowadzony w formie  stacjonarnej (s.27; CHA), laboratoria będą prowadzone metodą tradycyjną na PG (sala 17, WCH C).

kontakt z prowadzącym e-kurs: tel. 58 347-23-83; e-mail: beata.krawczyk@pg.edu.pl; konsultacje - piątek o godzinie 12, CHB (stacjonarnie), p.218;

Konsultacje  wtorki o godz. 15 - po uprzednim uzgodnieniu drogą e-mailową z prowadzącym zajęcia

Elementy komunikacyjne: forum, ogłoszenia na stronie e-nauczania, na danym przedmiocie oraz w trakcie zajęć laboratoryjnych, stacjonarnych

Zasady zaliczenia zajęć: próg zaliczenia dla przedmioty 60%;

Części składowe przedmiotu: 

50% - wykład - próg zaliczenia 60% - w formie quizu na koniec wykładów; obecność na wykładach obowiązkowa (dozwolone 2 nieobecności)

50% - laboratoria - próg zaliczenia 60% - sprawozdania za 10 pkt każde (dozwolona 1 nieobecność)

 • na e-kursie będą publikowane kolejne moduły tematyczne zawierające:
  • wiedzę teoretyczną (prezentacje wykładów w formie PDF)
  • odnośniki do materiałów pomocniczych odpowiadających wykładom i ćwiczeniom laboratoryjnym
  • zadania do wykonania dla studentów - sprawozdania z określonym terminem oddania
 • Studenci mają obowiązek regularnie zapoznawać się z materiałami dydaktycznymi oraz wykonać zamieszczone zadania oraz wziąć udział w webinariach.
 • W połowie realizacji e-kursu oraz na jego zakończenie zostanie zamieszczona ankieta ewaluacyjna, którą należy wypełnić.

Tematyka wykładów:

Taksonomia i klasyfikacja mikroorganizmów

 • Nomenklatura bakterii
 • Klasyfikacja sztuczna i naturalna   

Diagnostyka mikrobiologiczna oparta o cechy fenotypowe.

 • Problemy wynikające ze stosowania metod fenotypowych w diagnostyce.
 • Czy wszystkie drobnoustroje możemy hodować? 
 • Biofilmy jako zorganizowane społeczności bakterii.

Współczesna systematyka bakterii.

 • Pojęcie gatunku bakteryjnego
 • Metody badawcze – taksonomia molekularna  

Ewolucja genomu bakteryjnego

 • Z czego wynika zmienność ewolucyjna genomów?
 • Rekombinacja genetyczna u podstaw ewolucji  

Charakterystyka archeonów

 • Przystosowanie archeonów do ekstremalnych warunków życia

Wzajemne stosunki między bakteriami, między bakteriami i bezkręgowcami, bakteriami i roślinami oraz między bakteriami i zwierzętami;

Patogeneza

 • Mechanizmy ograniczające rozwój zakażenia;
 • Rola toksyn w patogenezie.
 • Budowa i mechanizm działania egzotoksyn i endotoksyn.

Komensalna mikrobiota człowieka.

Patogeny układu pokarmowego, wydalniczego i oddechowego

Laboratorium: Pozyskiwanie czystych kultur bakteryjnych z hodowli mieszanych. Kolumna Winogradskiego; Bakteriologiczne badanie wody środowiskowej. Identyfikacja nieznanej bakterii - studia morfologiczne i charakterystyka fizjologiczna (testy utleniania i fermentacji, reakcje hydrolityczne, testy biochemiczna) Gram ujemne patogeny jelitowe - API 20E, testy tubowe); Paciorkowce - charakterystyka biochemiczna; Gronkowce - izolacja i identyfikacja.

Nazwa przedmiotu:

Diagnostyka Molekularna w Medycynie i Przemysle Spożywczym

Kierunek studiów:

Biotechnologia

Wydział:

Chemiczny

Poziom kształcenia:

Studia II Stopnia

Forma studiów:

Studia stacjonarne

Rok studiów:

II

Semestr studiów:

II

Start semestru:

październik 2021

Rok akademicki realizacji przedmiotu:

2022/2023

Forma zajęć:

Wykład i laboratoria - stacjonarnie

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr hab. Beata Krawczyk, prof. uczelni

Katedra Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii PG (WCH B, pokój 217; e-mail: beata.krawczyk@pg.edu.pl)

Prowadzący: dr hab. Beata Krawczyk, prof. uczelni - wykład (sala 215; CHA) i laboratoria (sala 17, CHC)

 • Laboratoria będą odbywały się metodą tradycyjną w grupach według ustalonego planu zajęć w sali 17, WCh C.  Dodatkowe informację (ogłoszenia, materiały uzupełniające) na platformie e- nauczanie. Test zaliczajacy wykład w formie stacjonarnej na uczelni.

Zasady zaliczenia e-kursu:

 • Wykłady w formie stacjonarnej na uczelni są obowiązkowe dla studenta, możliwa jest jedna nieobecność na wykładzie. Obecności będą zapisywane przez prowadzącego.
 • Wykład kończy się testem - warunkiem zaliczenia jest 60% poprawnych odpowiedzi. 
 • wykład stanowi 50% składowej oceny końcowej z przedmiotu
 • zaliczenie laboratoriów - sprawozdania, sprawdziany; próg zaliczenia laboratorium 60%, laboratorium stanowi  50% składowej oceny końcowej z przedmiotu

Elementy związane z komunikacją w ramach kursu:

 • Konsultacje: możliwość komunikowania się w  w formie stacjonarnej po uprzednim skontaktowaniu sie drogą e-mailową (wtorek)
 • Dodatkowe informacje związane z wykładem będą przekazywane studentom w zakładce ogłoszenia oraz na forum e- nauczania

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zaliczone przedmioty: Mikrobiologia, Biologia molekularna.

Dodatkowo: Immunologia ogólna

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z metodami molekularnymi, stosowanymi w diagnostyce medycznej i przemyśle spożywczym, wykorzystanie osiągnięć i narzędzi biologii molekularnej w diagnostyce, pokazanie nowości na rynku diagnostycznym.

 

Kierunek: Inżynieria Materiałowa (Studia II Stopnia - Semestr I)

Specjalność: Inżynieria Materiałów Polimerowych

Od koczownictwa po GMO. 200 tysięcy lat bez lodówki. Głód i niewłaściwe odżywianie się -  najwięksi ludobójcy w dziejach człowieka. Funkcjonowanie  i rozwój ludzkości możliwy dzięki owocom największej rewolucji w swoich dziejach: rolnictwa. Przemiany gospodarcze, społeczne, polityczne, obyczajowe, etyczne, które następowały wraz z rozwojem rolnictwa. Technologiczny aspekt rozwoju produkcji żywności. Wykwintna kuchnia francuska jako wymóg czasów biedy. Społeczny kontekst żywności w religii i świeckich zasad odżywiania się oraz diet „z drugim dnem”. Grejpfruty i orzeszki czasami mogą zabić.  Kawa, kakao – po co nam żywność zza oceanu. Tłuszcza, który zabija. Co z tym cukrem? Czy potrzebujemy  suplementów? Mikrobiota - to jest nas więcej? Czysta woda, czyste powietrze. Plastik, plastik, plastik… Ślad węglowy. Protein Quality Index. Modyfikowane Genetycznie Organizmy (GMO) wczoraj i dziś oraz w przyszłości. GMO to nie tylko zboża do pasz– nowoczesna biotechnologia. Kanapowcy, smartfonowcy - nowe drogi „od pola do stołu”…

 

 

Cykl wykładów dla przedmiotu "Technologia koloidów"