Kursy Wydziału Chemicznego

Zajęcia laboratoryjne z przedmiotu Mikrobiologia ogólna

grupa poniedziałek 17:15-21:00

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi prawami fizykochemicznymi z zakresu termodynamiki chemicznej, równowag chemicznych oraz równowag fazowych, jak również przekazanie mu umiejętności rozwiązywania problemów rachun-kowych z tego zakresu a także umiejętności sprawnego i bezpiecznego wykonywania prostych doświadczeń/pomiarów wielkości fizykochemicznych wraz z właściwym przed-stawieniem i interpretacją ich wyników.

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami problematyki komunikacji interpersonalnej, wykształcenie w nich umiejętności zauważania różnic w komunikacji w różnych kontekstach społecznych i kulturowych oraz umiejętności przezwyciężania konfliktów i uprzedzeń wynikających z takich różnic. Wykład ma skłonić studentów do dalszego samodzielnego pogłębiania i aktualizowania wiedzy z zakresu komunikacji interpersonalnej. Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji studentów poprzez pracę i dyskusje, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini-wykłady z omówieniem przykładów praktycznych.

Kurs jest uzupełnieniem do zajęć prowadzonych w ramach Grafiki Inżynierskiej na kierunku Technologia Chemiczna na Wydziale Chemicznym. Będą dostępne tu materiały i sprawdzana obecność.

Kurs jest uzupełnieniem do zajęć prowadzonych w ramach Grafiki Inżynierskiej na kierunku Technologia Chemiczna na Wydziale Chemicznym. Będą dostępne tu materiały i sprawdzana obecność.

nazwa przedmiotu: Filozofia
- tryb studiów  - stacjonarne
- stopień studiów - I stopnia - inżynierskie
- kierunek studiów: Biotechnologia(WCh)

nazwa przedmiotu: Historia filozofii
- tryb studiów  - stacjonarne
- stopień studiów - I stopnia - inżynierskie
- kierunek studiów: Chemia/Technologia chemiczna (WCh)

Kurs dla studentów Technologii Chemicznych - semestr VII.

Początek kursu: 

06.10.2020 r. - godzina 7:15

Kurs dla kierunku Technologia Chemiczna, II stopień, 2 semestr.

Kurs jest uzupełnieniem do zajęć prowadzonych w ramach Grafiki Inżynierskiej na kierunku Technologia Chemiczna na Wydziale Chemicznym. Będą dostępne tu materiały i sprawdzana obecność.