Kursy Wydziału Chemicznego

Kurs zawiera materiały do wykładu i ćwiczeń z chemii organicznej dla studentów kierunku Chemia Budowlana (studia I stopni a) semestru II (semestr letni) 

uzupełniony o omówienie zasad pracy w laboratorium Preparatyki Organicznej, opis sprzętu i jego działania a także podstawowych zestawów i technik stosowanych do prowadzenia syntez, oczyszczania i izolacji substancji organicznych

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi prawami fizykochemicznymi z zakresu termodynamiki chemicznej, równowag chemicznych oraz równowag fazowych, jak również przekazanie mu umiejętności rozwiązywania problemów rachun-kowych z tego zakresu a także umiejętności sprawnego i bezpiecznego wykonywania prostych doświadczeń/pomiarów wielkości fizykochemicznych wraz z właściwym przed-stawieniem i interpretacją ich wyników.

Kurs dla studentów Chemii Budowlanej sem. 1 studiów inżynierskich.

Na wykładzie zaprezentowane zostaną wiadomości od wiązań chemicznych występujących w związkach organicznych, alkanów i cykloalkanów poprzez halogenki alkilowe, reakcje substytucji nukleofilowej i eliminacji alkeny, alkiny, dieny, związki aromatyczne, alkohole, etery, epoksydy, tiole, sulfidy, fenole, związki karbonylowe, kwasy karboksylowe i ich pochodne, aminy aż po węglowodany, aminokwasy, peptydy i aromatyczne związki heterocykliczne. Omówiona będzie ich budowa, występowanie, właściwości chemiczne, fizyczne, synteza chemiczna, podstawowe mechanizmy reakcji organicznych oraz stereoizomeria.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń, które polega na zgromadzeniu 60% punktów z trzech obowiązujących kolokwiów wykładowych i trzech kolokwiów ćwiczeniowych.

Terminy kolokwiów wykładowych: 1.  10.11.2020    2.  08.12.2020    3.  26.01.2021

Materiały pomocnicze do ćwiczeń rachunkowych - wzory, treści zadań, pytania testowe, trochę teorii z Chemii Fizycznej (elektrochemia, kinetyka i zjawiska powierzchniowe)

studia stacjonarne, kierunek Zielone Technologie i Monitoring, stopień II, semestr 2

Zapraszam państwa na wykład on-line, który odbędzie się na platformie MS Teams. Zalecana przeglądarka to najnowsza wersja Microsoft EDGE lub Google Chrome!

Bardzo proszę o korzystanie z urządzeń wyposażonych w mikrofon i kamerę. 

Zalecane jest posiadanie podczas wykładu komputera ze względu na krótkie sprawdziany, jakie będa sie odbywały podczas naszych spotkań. 

Data wykładu:  01.10.2020 
Planowana godzina rozpoczęcia:  10.30 
Przewidywany czas trwania: 90 minut

Link do wykładu: kliknij tutaj!

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWY2OTA3NjctZGVhMC00MDkyLTk3ZTktNDdhZGU2ZTI1NTQ1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2286760356-0022-486f-b793-a2d470bba5a5%22%2c%22Oid%22%3a%22bd47575e-3b96-45a7-ac40-024d1b65f765%22%7d

Zapraszam wszytkich! 

Kurs dla studentów studiów stacj. II stopnia, Zielone Technologie (Wydz. Chemii). prowadząca dr Aniela Mikulska (WZiE), 15h wykładów i 15h ćwiczeń.

Kurs przeznaczony dla VI semestru na kierunku Konserwacja i Degradacja Materiałów. Zawiera materiały dotyczące wykładów jak i zajęć laboratoryjnych.

Electrochemistry for environmental protection

30h lecture course, 15 h seminar, 15 h laboratory

A. Lisowska-Oleksiak, M. Lieder, M. Szkoda

kierunek: Korozja st. II sem. 1

nazwa przedmiotu: Filozofia
- tryb studiów  - stacjonarne
- stopień studiów - I stopnia - inżynierskie
- kierunek studiów: Biotechnologia(WCh)

Kurs dla studentów I roku Wydziału Chemicznego - studia I stopnia