Kursy Wydziału Chemicznego

Celem kursu jest zapoznanie się z podstawowymi mechanizmami funkcjonowania genomów, regulacji ich aktywności i dziedziczenia, edycją genomu w oparciu o programowane nukleazy (system CRISPR-Cas i prime-editing), metodami wykorzystywanymi do analizy struktury, funkcji genów,  skutków zmian mutacyjnych oraz wyłączania ich aktywności (np. TargeTron gene nockout system) oraz  technikami in vitro wykorzystywanymi do wprowadzania biomolekuł do wnetrza komórek (transfekcja biologiczna, fizyczna i fizyko-chemiczna).

Dane przedmiotu

Nazwa kursu Genetyka molekularna - wykład
Kierunek studiów Biotechnologia
Wydział Chemiczny
Poziom kształcenia Studia II stopnia
Forma studiów Stacjonarne
Rok studiów 1
Semestr studiów 2
Start semestru październik 2020
Rok akademicki realizacji przedmiotu 2020/2021
Forma zajęć Wykład / zdalna synchroniczna

Prowadzący i konsultacje

Imię i nazwisko prowadzącego Beata Zalewska-Piątek
Adres e-mail beazalew@pg.edu.pl
Nr telefonu 3471862
Terminy konsultacji Piątek 11-12:00
Komunikacja (sposób kontaktu) Kontakt mailowy, czat, umówione wcześniej spotkanie na uczelni

Rozpoczęcie kursu: 2 października, godzina 9:00.

Serdecznie zapraszam!

Surowce mineralne - 15h wykład, kierunek Chemia, Ist, V semestr

 

 

Wykład przeznaczony dla: Specjalność: Biotechnologia molekularna (WCh), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, Rok: 4, semestr: 7

Prowadzący:

dr hab. Beata Krawczyk, prof. uczelni (Bud. CHB, p.218);

Przedmiot jest prowadzony w formie  stacjonarnej (s.27; CHA), laboratoria będą prowadzone metodą tradycyjną na PG (sala 17, WCH C).

kontakt z prowadzącym e-kurs: tel. 58 347-23-83; e-mail: beata.krawczyk@pg.edu.pl; konsultacje - piątek o godzinie 12, CHB (stacjonarnie), p.218;

Konsultacje  wtorki o godz. 15 - po uprzednim uzgodnieniu drogą e-mailową z prowadzącym zajęcia

Elementy komunikacyjne: forum, ogłoszenia na stronie e-nauczania, na danym przedmiocie oraz w trakcie zajęć laboratoryjnych, stacjonarnych

Zasady zaliczenia zajęć: próg zaliczenia dla przedmioty 60%;

Części składowe przedmiotu: 

50% - wykład - próg zaliczenia 60% - w formie quizu na koniec wykładów; obecność na wykładach obowiązkowa (dozwolone 2 nieobecności)

50% - laboratoria - próg zaliczenia 60% - sprawozdania za 10 pkt każde (dozwolona 1 nieobecność)

 • na e-kursie będą publikowane kolejne moduły tematyczne zawierające:
  • wiedzę teoretyczną (prezentacje wykładów w formie PDF)
  • odnośniki do materiałów pomocniczych odpowiadających wykładom i ćwiczeniom laboratoryjnym
  • zadania do wykonania dla studentów - sprawozdania z określonym terminem oddania
 • Studenci mają obowiązek regularnie zapoznawać się z materiałami dydaktycznymi oraz wykonać zamieszczone zadania oraz wziąć udział w webinariach.
 • W połowie realizacji e-kursu oraz na jego zakończenie zostanie zamieszczona ankieta ewaluacyjna, którą należy wypełnić.

Tematyka wykładów:

Taksonomia i klasyfikacja mikroorganizmów

 • Nomenklatura bakterii
 • Klasyfikacja sztuczna i naturalna   

Diagnostyka mikrobiologiczna oparta o cechy fenotypowe.

 • Problemy wynikające ze stosowania metod fenotypowych w diagnostyce.
 • Czy wszystkie drobnoustroje możemy hodować? 
 • Biofilmy jako zorganizowane społeczności bakterii.

Współczesna systematyka bakterii.

 • Pojęcie gatunku bakteryjnego
 • Metody badawcze – taksonomia molekularna  

Ewolucja genomu bakteryjnego

 • Z czego wynika zmienność ewolucyjna genomów?
 • Rekombinacja genetyczna u podstaw ewolucji  

Charakterystyka archeonów

 • Przystosowanie archeonów do ekstremalnych warunków życia

Wzajemne stosunki między bakteriami, między bakteriami i bezkręgowcami, bakteriami i roślinami oraz między bakteriami i zwierzętami;

Patogeneza

 • Mechanizmy ograniczające rozwój zakażenia;
 • Rola toksyn w patogenezie.
 • Budowa i mechanizm działania egzotoksyn i endotoksyn.

Komensalna mikrobiota człowieka.

Patogeny układu pokarmowego, wydalniczego i oddechowego

Laboratorium: Pozyskiwanie czystych kultur bakteryjnych z hodowli mieszanych. Kolumna Winogradskiego; Bakteriologiczne badanie wody środowiskowej. Identyfikacja nieznanej bakterii - studia morfologiczne i charakterystyka fizjologiczna (testy utleniania i fermentacji, reakcje hydrolityczne, testy biochemiczna) Gram ujemne patogeny jelitowe - API 20E, testy tubowe); Paciorkowce - charakterystyka biochemiczna; Gronkowce - izolacja i identyfikacja.

Nazwa przedmiotu:

Diagnostyka Molekularna w Medycynie i Przemysle Spożywczym

Kierunek studiów:

Biotechnologia

Wydział:

Chemiczny

Poziom kształcenia:

Studia II Stopnia

Forma studiów:

Studia stacjonarne

Rok studiów:

II

Semestr studiów:

II

Start semestru:

październik 2021

Rok akademicki realizacji przedmiotu:

2022/2023

Forma zajęć:

Wykład i laboratoria - stacjonarnie

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr hab. Beata Krawczyk, prof. uczelni

Katedra Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii PG (WCH B, pokój 217; e-mail: beata.krawczyk@pg.edu.pl)

Prowadzący: dr hab. Beata Krawczyk, prof. uczelni - wykład (sala 215; CHA) i laboratoria (sala 17, CHC)

 • Laboratoria będą odbywały się metodą tradycyjną w grupach według ustalonego planu zajęć w sali 17, WCh C.  Dodatkowe informację (ogłoszenia, materiały uzupełniające) na platformie e- nauczanie. Test zaliczajacy wykład w formie stacjonarnej na uczelni.

Zasady zaliczenia e-kursu:

 • Wykłady w formie stacjonarnej na uczelni są obowiązkowe dla studenta, możliwa jest jedna nieobecność na wykładzie. Obecności będą zapisywane przez prowadzącego.
 • Wykład kończy się testem - warunkiem zaliczenia jest 60% poprawnych odpowiedzi. 
 • wykład stanowi 50% składowej oceny końcowej z przedmiotu
 • zaliczenie laboratoriów - sprawozdania, sprawdziany; próg zaliczenia laboratorium 60%, laboratorium stanowi  50% składowej oceny końcowej z przedmiotu

Elementy związane z komunikacją w ramach kursu:

 • Konsultacje: możliwość komunikowania się w  w formie stacjonarnej po uprzednim skontaktowaniu sie drogą e-mailową (wtorek)
 • Dodatkowe informacje związane z wykładem będą przekazywane studentom w zakładce ogłoszenia oraz na forum e- nauczania

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zaliczone przedmioty: Mikrobiologia, Biologia molekularna.

Dodatkowo: Immunologia ogólna

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z metodami molekularnymi, stosowanymi w diagnostyce medycznej i przemyśle spożywczym, wykorzystanie osiągnięć i narzędzi biologii molekularnej w diagnostyce, pokazanie nowości na rynku diagnostycznym.

 

Wykład i seminaria Surowce Mineralne dla studentów Ist kierunek Chemia sem VI

 Treści programowe dostępne  w Karcie Przedmiotu

 Prowadzący:

Anna Lisowska-Oleksiak

 Jarosław Chojnacki

Kurs przeznaczony - Specjalność: Inżynieria odnawialnych źródeł energii (WFTiMS), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2020/2021 - zimowy (obecnie sem. 6)

Kierunek: Inżynieria Materiałowa (Studia II Stopnia - Semestr I)

Specjalność: Inżynieria Materiałów Polimerowych

Od koczownictwa po GMO. 200 tysięcy lat bez lodówki. Głód i niewłaściwe odżywianie się -  najwięksi ludobójcy w dziejach człowieka. Funkcjonowanie  i rozwój ludzkości możliwy dzięki owocom największej rewolucji w swoich dziejach: rolnictwa. Przemiany gospodarcze, społeczne, polityczne, obyczajowe, etyczne, które następowały wraz z rozwojem rolnictwa. Technologiczny aspekt rozwoju produkcji żywności. Wykwintna kuchnia francuska jako wymóg czasów biedy. Społeczny kontekst żywności w religii i świeckich zasad odżywiania się oraz diet „z drugim dnem”. Grejpfruty i orzeszki czasami mogą zabić.  Kawa, kakao – po co nam żywność zza oceanu. Tłuszcza, który zabija. Co z tym cukrem? Czy potrzebujemy  suplementów? Mikrobiota - to jest nas więcej? Czysta woda, czyste powietrze. Plastik, plastik, plastik… Ślad węglowy. Protein Quality Index. Modyfikowane Genetycznie Organizmy (GMO) wczoraj i dziś oraz w przyszłości. GMO to nie tylko zboża do pasz– nowoczesna biotechnologia. Kanapowcy, smartfonowcy - nowe drogi „od pola do stołu”…

 

 

Kurs pozwoli scharakteryzować cechy korozji w warunkach morskich oraz przybliży metody zabezpieczania konstrukcji przed tym rodzajem korozji.

Cykl wykładów dla przedmiotu "Technologia koloidów"

Dla kierunku Korozja na II stopniu studiów (2 semestr)

Kierunek - Chemia, semestr 5. Zadania, testy sprawdzające wiedzę, teoria dotycząca kinetyki reakcji chemicznych jak i zjawisk fizycznych towarzyszącym procesom katalitycznym.