Współczynnik przyczepności. Hamowanie pojazdu dwuosiowego. Hamowanie przednią osią. Hamowanie tylą osią. Rozkład sił hamowania. Hamowanie na wzniesieniu i spadku. Opóźniene hamowania. Zjawisko bocznego znoszenia opon. Ruch pojazdu na zakręcie bez zjawiska bocznego znoszenia opon. Ruch pojazdu na zakręcie ze zjawiskiem bocznego znoszenia opon. Samochód: nadsterowny, neutralny i podsterowny. Wpływ bocznego wiatru na stateczność poprzeczną samochodu. Graniczna prędkość samochodu na zakręcie.

Definicje ergonomii, jej przedmiot, cel i zastosowanie. Opis układu człowiek - maszyna otoczenie. Koncepcja zrównoważonego rozwoju. Systemy zarządzania środowiskowego. Model człowieka oraz jego charakterystyka. Możliwości człowieka a procesy przemysłowe. Środowisko pracy człowieka - warunki materialne. Zasady projektowania środowiska pracy człowieka. Bezpieczeństwo i niezawodność układu człowiek - maszyna - otoczenie. Informacyjność maszyn.

Definitions of ergonomics, its subject, purpose and application. Description of the human-machine system environment. The concept of sustainable development. Environmental management systems. Human model and its characteristics. Human possibilities and industrial processes. Human work environment - material conditions. Principles of human work environment design. Safety and reliability of the human - machine - environment system. Machine information.

Przenoszenie napędu przez koło ogumione: toczenie z poślizgiem, toczenie przy dużej odkształcalności ogumienia, normalne i styczne reakcje nawierzchni, przyczepność, straty energetyczne, siły w obszarze styku opony z jezdnią. Opory ruchu: powietrza, wzniesienia, bezwładności i holowania. Siły i momenty sił działające na pojazd w ruchu prostoliniowym. Graniczne wartości sił reakcji podłoża. Różne układy napędowe - porównanie właściwości. Współpraca silnika z układem napędowym pojazdu trakcyjnego. Sprawność przeniesienia napędu. Własności trakcyjne pojazdów: bilans mocy, bilans sił, wskaźniki i wykresy dynamiczne, droga i czas rozpędzania. Dobór przełożeń. Wpływ hydrokinetycznego przeniesienia napędu na własności trakcyjne pojazdu.

Zastosowanie technik komputerowych w modelowaniu pneumatycznych i hydraulicznych układów napędowych. Modelowanie przepływu w szczelinach. Modelowanie zużycia paliwa silnika spalinowego o zapłonie iskrowym. Modelowanie momentu napędowego silnika spalinowego. Przeprowadzenie symulacji pracy układu napędowego pojazdu z silnikiem spalinowym w zadanych warunkach eksploatacji. Budowa sprzęgła ciernego, suchego pojazdu samochodowego. Kryteria momentu napędowego i pracy tarcia, naciski, okładziny cierne, wymiary sprężyny talerzowej, układ sterowania sprzęgłem. Półosie napędowe typu: odciążonego, częściowo odciążonego i nieodciążonego.

Projektowanie pojazdów samochodowych

Kierunek: Mechanika i budowa maszyn Specjalność: Modelowanie w budowie maszyn i pojazdów, II stopnia, niestacjonarne, 2022/2023 - zimowy (obecnie sem. 2)
Wykład: dr hab. inż. Stanisław Taryma    prowadzący  staryma@pg.edu.pl 
Ćwiczenia: dr inż. Wojciech Owczarzak  prowadzący wojciech.owczarzak@pg.edu.pl
Projekt: dr inż. Wojciech Owczarzak  prowadzący wojciech.owczarzak@pg.edu.pl

kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, semestr 05, studia stacjonarne inżynierskie

Zarządzanie przedsiębiorstwami transportowymi, C, TiL, sem.05, zimowy 22/23

Praca projektowa I, P, TiL, sem. 05, zimowy 22/23

Zarządzanie jakością, P, TiL, sem.05, zimowy 22/23.