The Course covers the basics of the descriptive geometry for use in mechanical design and the standard - based guidelines of designing and compiling technical drawings of machine components and assemblies.

The course contains a set of practical excercises in machine design with the goal to integrate and consolidate the earlier competency in general machine design.

The course covers the fundamentals of machine design. This is the initial part of the course aimed at the integration and ammendment of the information and skills in mechanics, materials science, machine technology, manufacturing and other knowledge items required in the process of designing mechanical objects.

Kurs zapoznaje studentów z podstawowymi pojęciami termodynamiki fenomenologicznej, z zasadami termodynamiki, własnościami czynników termodynamicznych, bilansem energetycznym i egzergetycznym układów termodynamicznych, obiegami teoretycznymi maszyn cieplnych i urządzeń chłodniczych, wymianą ciepła oraz gazami wilgotnymi

Kurs zapoznaje studentów z podstawowymi pojęciami termodynamiki fenomenologicznej, z zasadami termodynamiki, własnościami czynników termodynamicznych, bilansami energetycznymi i egzergetycznymi układów termodynamicznych, obiegami teoretycznymi maszyn cieplnych i urządzeń chłodniczych, wymianą ciepła oraz gazami wilgotnymi

Kurs przygotowuje studentów do projektowania instalacji rurociągowych występujących na typowych statkach transportowych. Podane są podstawowe informacje na temat pomp (sprężarek) oraz układów pompowych. Omawiana jest konstrukcja pomp i sprężarek. Przedstawione są zasady obliczeń dotyczących układów pompowych (np. opory przepływu, określenia wysokości statycznej), wykreślania charakterystyki rurociągów, doboru pomp (lub sprężarek) do wybranych typów okrętowych instalacji pompowych (sprężarkowych), wpływu wybranych parametrów na przebieg charakterystyk pomp (sprężarek).

Seminarium dyplomowe dla studentów specjalności Środki Transportu Wodnego

1. Projekt

Zakres: Celem realizacji projektu jest opracowanie wybranego samodzielnego projektu biorąc pod względem wszystkie niezbędny jego komponenty, techniczny jak i technologiczny. Należy w opracowaniu przedstawić rozwiązanie postawionego problemu w wybranym temacie.

2. Laboratorium

Zakres: Celem ćwiczenia jest zapoznanie słuchaczy z różnymi technikami pomiarowymi stosowanymi podczas wytwarzania i montażu kadłuba statku - zwłaszcza z metodami pomiarów geodezyjnych.

Laboratorium

Zakres: Głównym celem jest zapoznanie się z wybranymi elementami procesu produkcyjnego stoczniowego i towarzyszące temu procesy w warunkach laboratoryjnych

 

Projekt

Zakres: 

Celem realizacji projektu jest przygotowanie ramowego projektu technologii produkcji małej jednostki pływającej na wybranym przykładzie.

1. Projekt:

Zakres: Na podstawie danej sekcji płaskiej zostanie wykonana analiza, pod względem jej budowy.

2. Laboratorium

Zakres: Głównym celem jest zapoznanie się z różnych rodzajów procesów technologicznych stosowanych podczas wytwarzania kadłuba statku w warunkach laboratoryjnych

Projekt
Zakres: Celem realizacji projektu jest przygotowanie ramowego projektu technologii produkcji jednostki pływającej na wybranym przykładzie.

Celem przedmiotu jest poznanie procesu projektowania jachtów żaglowych i motorowych pływających w różnym zakresie liczb Froude'a wykorzystując profesjonalne programy komputerowe. Student wykonuje projekt ofertowy wybranego typu jachtu w ramach zajęć projektowych

 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami budowy jachtów żaglowych i motorowych w ujęciu syntetycznym (od ogółu do szczegółu) i, w ten sposób, przygotowanie go do lepszego rozumienia omawianych zagadnień w trakcie studiowania różnych przedmiotów specjalistycznych w ujęciu bardziej analitycznym podczas dalszych studiów na wydziale.