Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z istotą i znaczeniem aspektu zarządzania kadrami, metodami, narzędziami oraz procedurami zarządzania personelem w obszarze planowania, zatrudnienia, rekrutacji, selekcji adaptacji pracowniczej, motywowania do pracy (narzędzia motywacyjne, style kierowania, sylwetka menedżera, komunikacja, zarządzanie konfliktem, budowa zespołów pracowniczych), wynagradzania, monitorowania, tworzenia systemów ocen okresowych oraz zasad kreowania potencjału kapitału intelektualnego (zarządzanie talentami).

 Specjalność: Budowa Okrętów i Jachtów (WOiO), I stopnia - inżynierskie, niestacjonarne, 2022/2023 - zimowy
Wykłady technologii II. W pierwszej kolejności nastąpi przypomnienie w zakresie poprzednich wykładów, a także część wiadomości z innych przedmiotów przydatnych dla cyklu wykładów. Następnie zostaną omówione procesy produkcyjne zgodnie ze schematem blokowym produkcji kadłuba statku. Procesy zostaną opisane i wyjaśnione pod kątem zjawisk fizycznych zachodzących w czasie produkcji. Pozwoli to na rozumienie praw realizowanych podczas stosowania opisanych procesów, jak również podejmowania decyzji naprawczych w przypadku uzyskania rozbieżności pomiędzy planowanym zamiarem a efektem produkcyjnym. Podejmowanie decyzji na podstawie poprawnego rozumienia zjawisk daje pewność, że uzyskamy efekt naprawczy. Czy 100%? Nie zawsze jest to możliwe lub celowe (np. opłacalne).

Zrozumienie zasad zarządzania firmą transportową.

Poznanie i zrozumienie zasad zarządzania projektami

Poznanie i zrozumienie zasad zarządzania projektem

Poznanie i zrozumienie zasad zarządzania projektami

Poznanie procesów logistycznych w zarządzaniu łańcuchem dostaw w strukturze współczesnej firmy.

Przybliżenie wiedzy na temat analizy ekonomicznej w procesach decyzyjnych współczesnych przedsiębiorstw TSL.

Uświadomienie znaczenia analizy ekonomicznej przedsiębiorstw sektora TSL.

  • Przyczyny pogarszania się stanu technicznego statków, przykłady awarii i ich skutki.
  • Systemy inspekcji i remontów planowo - zapobiegawczych.
  • Stocznia remontowa, jej organizacja i specyfika produkcyjna.
  • Systemy i środki techniczne podnoszenia obiektów w celach remontowych.
  • Procesy dokowania jednostek pływających.
  • Zagadnienia specjalne realizacji wybranych procesów technologicznych w trakcie remontów.
  • Wybrane zagadnienia przygotowania produkcji okrętowej w stoczniach oraz kontroli jakości

Specjalność: Budowa Okrętów i Jachtów (WOiO), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2021/2022 - zimowy (obecnie sem. 5)

Wykonanie modelu komputerowego 3D bloku statku z uwzględnieniem wybranych aspektów konstrukcyjno-technologicznych. Analiza transportu bloku. (Wykonanie projektu usztywnień transportowych, uchwytów transportowych, itp.). Wykonanie listy kompletacyjnej bloku statku.

Kurs przygotowany dla przedmiotu Logistyka morska. Będzie zawierał materiały potrzebne dla studentów odnośnie wykładu jak i ćwiczeń.

The aim of the lectures, exercises is to present the current knowledge of Safety and risk in transportation systems in maritime transportation and inland water transportation, land transport.

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studenta z podstawową wiedzą z zakresu nowoczesnych technologii w dziedzinie systemów transportowych, środków transportowych dalekiego i bliskiego zasięgu, logistyki i systemów zarządzania w transporcie. Przedmiot ma za zadanie przedstawienie najważniejszych aspektów w dziedzinie inteligentnych systemów transportowych i poprawy bezpieczeństwa dzięki innowacjom w transporcie. Istotnym elementem przedmiotu jest projekt, gdzie Student przygotowuje i opracowuje materiały w danej dziedzinie nowoczesnych technik transportowych