Laboratorium - cześć komputerowa do przedmiotu Sterowanie Automatyczne Maszyn Przepływowych

Zajęcia w formie wykładów i ćwiczeń seminaryjnych oraz laboratoryjnych mają za zadanie przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu budowy i eksploatacji maszyn i układów mechanicznych na poziomie zaawansowanym. W trakcie kursu omawiane są liczne przypadki rzeczywistych analiz konstrukcji maszyn, urządzeń mechanicznych i ustrojów nośnych, które zostały przeprowadzone w związku z oceną stanu technicznego, ustaleniem przyczyny awarii lub opracowaniem projektu ulepszenia analizowanego układu. W ramach zajęć omawiane są na przykładach sekwencje działań stosowane w praktyce inżynierskiej do ustalenia stanu faktycznego obciążenia, geometrii układu, właściwości materiałów i innych czynników wpływających na jakość i bezpieczeństwo funkcjonowania obiektów technicznych.

Cel: Wykonanie projektu zgodnie z wybranym tematem z wykorzystaniem wybranych narzędzi komputerowych nowoczesnych systemów CAD/CAM/FEA. 

Zakres: Praktyczne ćwiczenia pokazujące możliwości narzędzi nowoczesnych systemów CAx. Nauka budowania geometrii modeli parametrycznych. Przeprowadzanie podstawowych analiz numerycznych wytrzymałości konstrukcji metodą Elementów Skończonych (MES). Opracowywanie dokumentacji technicznej. Wykonanie wizualizacji produktu do celów marketingowych (np. rendering, animacja). Tworzenie rodziny produktów. Zarządzanie bazą danych w systemach CAD. Wykorzystanie systemów komputerowych do wspomagania projektowania wybranego przez studenta produktu w formie zadania projektowego.

Zasady realizacji zajęć:

  • Zajęcia odbywają się w formie webinariów w terminach zgodnie z planem zajęć. Zaproszenie z danymi logowania do webinarium rozesłane zostaną do uczestników kursu drogą mailową do skrzynek przypisanych w moja.pg.
  • Studenci mają obowiązek udziału w webinariach i w czasie zajęć regularnie zapoznawać się z materiałami dydaktycznymi umieszczanymi na stronie kursu w platformie enauczanie.pg.edu.pl
  • Warunkiem zaliczenia kursu (projekt) jest oddanie projektu w uzgodnionym terminie i uzyskanie oceny minimum dostatecznej. Projekt, bądź jego etapy powinny zostać przesłane w formie plików (zadanie) w platformie e-nauczanie. informacje na ten temat będą dostępne w "ogłoszeniach" kursu.
  • W czasie trwania kursu studenci poproszeni zostaną o wypełnienie ankiet sprawdzających ocenę prowadzonego kursu (pierwszą po około miesiącu, drugą na koniec semestru).

 

Osoby prowadzące:

Prowadzący projekt:

- Karol Niklas ( karol.niklas@pg.edu.pl ),

- Dariusz Duda ( dariusz.duda@pg.edu.pl ).

Odpowiedzialny za przedmiot: Karol Niklas ( karol.niklas@pg.edu.pl ). 

Polecana literatura:

1. Pomoce i samouczki do programów komputerowych: Unigraphics NX, Solid Edge, Maxsurf, Nupas Cadmatic, Rhino 3D, ccm+, Finemarine 
2. G. Farin, J. Hoschek, M. Kim: Handbook of computer aided geometric design, 2002 Elsevier,ISBN: 978-0-444-51104-1 
3. J. Hoschek, D. Lasser: Fundamentals of Computer Aided Geometric Design,1993 A K Peters. Ltd. , ISBN 1-56881-007-5 
4. Taylor, Dean: Computer-Aided Design. Reading, 1992 Addison-Wesley Publishing Company, ISBN:020116891X

Kurs Logistyka morska składa się z wykładów, projektu i zadań do realizacji w trakcie trwania kursu. Warunkiem zaliczenia kursu jest zaliczenie wszystkich wykładów, wykonanie wszystkich zadań i realizację projektu.

Laboratoria on-line

Kurs dla studentów 1 semestru kierunku Inżynieria Morska i Brzegowa

Kurs dla studentów kierunku Inżynieria Morska i Brzegowa semestr 3

Obiegi cieplne siłowni z turbinami parowymi (obieg Clausiusa-Rankine’a, regeneracyjne podgrzewanie wody zasilającej, przegrzew międzystopniowy, siłownie nuklearne, przykłady obiegów siłowni z turbinami parowymi). Obiegi cieplne siłowni z turbinami gazowymi (obieg Braytona, obieg rzeczywisty otwarty prosty, obieg z regeneracją, obieg z chłodzeniem międzystopniowym, obieg z sekwencyjnymi komorami spalania, obiegi zamknięte turbin gazowych). Kombinowane obiegi parowo-gazowe (z dopalaniem, bez dopalania, z kotłami wielociśnieniowymi). Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła (turbiny przeciwprężne, upustowe, układy parowo-gazowe). Zasada pracy stopnia turbiny osiowej, palisady turbinowe, siły działające na łopatki, moc i sprawność stopnia, turbiny wielostopniowe, moc i sprawność turbiny wielostopniowej, przykłady turbin parowych i gazowych.

1. Wstęp i pojęcia podstawowe

2. Klasyfikacja układów sterowania

3. Modelowanie układów dynamicznych oraz opis elementów układów automatyki

4. Rodzaje modeli matematycznych układów dynamicznych: równanie różniczkowe, transmitancja, schemat blokowy, model w przestrzeni stanu; transformacje modeli

5. Funkcja przejścia i charakterystyki czasowe

6. Sprzężenie zwrotne

7. Analiza układów sterowania w dz. czasu i w dz. częstotliwości

8. Stabilność układów sterowania

9. Regulatory oraz zasady ich projektowania i doboru,.

Ogólna analiza układów regulacji. Wielkości charakterystyczne procesu regulacji turbozespołów parowych i gazowych. Charakterystyki statyczne turbozespołów. Charakterystyki dynamiczne układów regulacji automatycznej. Specyfika regulacji turbozespołów parowych. Regulacja turbozespołów gazowych. Regulacja automatyczna bloków kombinowanych. Regulacja automatyczna turbin okrętowych. Modele matematyczne turbin parowych oraz turbin gazowych. Wybrane elementy układów regulacyjnych turbin parowych oraz turbin gazowych. Rozruch turbozespołów parowych,  gazowych oraz układów kombinowanych.

Wprowadzenie. Podział sprężarek. Termodynamika sprężania. Ocena procesu sprężania. Współczynnik samoprzegrzania sprężarek wielostopniowych. Sprężanie z chłodzeniem. Sprężarki promieniowe. Projektowanie kanałów przepływowych sprężarek promieniowych. Charakterystyczne wyróżniki stopnia. Straty stopnia sprężarki. Sprężarki o przepływie osiowym. Charakterystyki profili sprężarkowych. Stopień sprężarki wirnikowej dla różnych reakcyjności. Charakterystyczne stopnie. Charakterystyki statyczne sprężarek wirnikowych. Pompaż. Metody regulacji sprężarek wirnikowych. Układy przeciwpompażowe. Turbodoładowanie.