Turbiny wiatrowe, gazowe, mikroturbiny, silniki lotnicze, turbosprężarki i inne systemy mechaniczne to przykłady maszyn wirujących, które wymagają wysoko wykwalifikowanych inżynierów. Powinni oni zrozumieć złożoność procesów projektowania i produkcji, w tym wytwarzania przyrostowego, oraz konserwacji prognostycznej opartej na inżynierii cyfrowej dla bezawaryjnej pracy silnika.

Wind, gas, micro turbines, aircraft engines, turbochargers, and other mechanical systems are examples of rotating machinery that require highly skilled engineers. They shall understand the complexity of the design and manufacturing processes including Additive Manufacturing, and Predictive Maintenance based on digital engineering to extend the engine failure-free operation.

Celem zajęć jest wykonanie projektu zgodnie z wybranym tematem wykorzystujący wybrane narzędzia komputerowe nowoczesnych systemów CAD/CAM/FEA.  Zakres projektu obejmuje praktyczne ćwiczenia wykorzystujące możliwości narzędzi nowoczesnych systemów CAx. Nauka budowania geometrii modeli parametrycznych. Przeprowadzanie podstawowych analiz numerycznych wytrzymałości konstrukcji metodą Elementów Skończonych (MES). Opracowywanie dokumentacji technicznej. Wykonanie wizualizacji produktu do celów marketingowych (np. rendering, animacja).  Wykorzystanie systemów komputerowych do wspomagania projektowania wybranego przez studenta produktu w formie zadania projektowego.

Celem zajęć jest wykonanie projektu zgodnie z wybranym tematem wykorzystujący wybrane narzędzia komputerowe nowoczesnych systemów CAD/CAM/FEA.  Zakres projektu obejmuje praktyczne ćwiczenia wykorzystujące możliwości narzędzi nowoczesnych systemów CAx. Nauka budowania geometrii modeli parametrycznych. Przeprowadzanie podstawowych analiz numerycznych wytrzymałości konstrukcji metodą Elementów Skończonych (MES). Opracowywanie dokumentacji technicznej. Wykonanie wizualizacji produktu do celów marketingowych (np. rendering, animacja).  Wykorzystanie systemów komputerowych do wspomagania projektowania wybranego przez studenta produktu w formie zadania projektowego.

Cel: Wykonanie projektu zgodnie z wybranym tematem z wykorzystaniem wybranych narzędzi komputerowych nowoczesnych systemów CAD/CAM/FEA. 

Zakres: Praktyczne ćwiczenia pokazujące możliwości narzędzi nowoczesnych systemów CAx. Nauka budowania geometrii modeli parametrycznych. Przeprowadzanie podstawowych analiz numerycznych wytrzymałości konstrukcji metodą Elementów Skończonych (MES). Opracowywanie dokumentacji technicznej. Wykonanie wizualizacji produktu do celów marketingowych (np. rendering, animacja). Tworzenie rodziny produktów. Zarządzanie bazą danych w systemach CAD. Wykorzystanie systemów komputerowych do wspomagania projektowania wybranego przez studenta produktu w formie zadania projektowego.

Zasady realizacji zajęć:

 • Zajęcia odbywają się w formie webinariów w terminach zgodnie z planem zajęć. Zaproszenie z danymi logowania do webinarium rozesłane zostaną do uczestników kursu drogą mailową do skrzynek przypisanych w moja.pg.
 • Studenci mają obowiązek udziału w webinariach i w czasie zajęć regularnie zapoznawać się z materiałami dydaktycznymi umieszczanymi na stronie kursu w platformie enauczanie.pg.edu.pl
 • Warunkiem zaliczenia kursu (projekt) jest oddanie projektu w uzgodnionym terminie i uzyskanie oceny minimum dostatecznej. Projekt, bądź jego etapy powinny zostać przesłane w formie plików (zadanie) w platformie e-nauczanie. informacje na ten temat będą dostępne w "ogłoszeniach" kursu.
 • W czasie trwania kursu studenci poproszeni zostaną o wypełnienie ankiet sprawdzających ocenę prowadzonego kursu (pierwszą po około miesiącu, drugą na koniec semestru).

 

Osoby prowadzące:

Prowadzący projekt:

- Karol Niklas ( karol.niklas@pg.edu.pl ),

- Dariusz Duda ( dariusz.duda@pg.edu.pl ).

Odpowiedzialny za przedmiot: Karol Niklas ( karol.niklas@pg.edu.pl ). 

Polecana literatura:

1. Pomoce i samouczki do programów komputerowych: Unigraphics NX, Solid Edge, Maxsurf, Nupas Cadmatic, Rhino 3D, ccm+, Finemarine 
2. G. Farin, J. Hoschek, M. Kim: Handbook of computer aided geometric design, 2002 Elsevier,ISBN: 978-0-444-51104-1 
3. J. Hoschek, D. Lasser: Fundamentals of Computer Aided Geometric Design,1993 A K Peters. Ltd. , ISBN 1-56881-007-5 
4. Taylor, Dean: Computer-Aided Design. Reading, 1992 Addison-Wesley Publishing Company, ISBN:020116891X

 • Przyczyny pogarszania się stanu technicznego statków, przykłady awarii i ich skutki.
 • Systemy inspekcji i remontów planowo - zapobiegawczych.
 • Stocznia remontowa, jej organizacja i specyfika produkcyjna.
 • Systemy i środki techniczne podnoszenia obiektów w celach remontowych.
 • Procesy dokowania jednostek pływających.
 • Zagadnienia specjalne realizacji wybranych procesów technologicznych w trakcie remontów.
 • Wybrane zagadnienia przygotowania produkcji okrętowej w stoczniach oraz kontroli jakości

 Specjalność: Budowa Okrętów i Jachtów (WOiO), I stopnia - inżynierskie, niestacjonarne, 2022/2023 - zimowy
Wykłady technologii II. W pierwszej kolejności nastąpi przypomnienie w zakresie poprzednich wykładów, a także część wiadomości z innych przedmiotów przydatnych dla cyklu wykładów. Następnie zostaną omówione procesy produkcyjne zgodnie ze schematem blokowym produkcji kadłuba statku. Procesy zostaną opisane i wyjaśnione pod kątem zjawisk fizycznych zachodzących w czasie produkcji. Pozwoli to na rozumienie praw realizowanych podczas stosowania opisanych procesów, jak również podejmowania decyzji naprawczych w przypadku uzyskania rozbieżności pomiędzy planowanym zamiarem a efektem produkcyjnym. Podejmowanie decyzji na podstawie poprawnego rozumienia zjawisk daje pewność, że uzyskamy efekt naprawczy. Czy 100%? Nie zawsze jest to możliwe lub celowe (np. opłacalne).

Statki morskie i obiekty oceanotechniczne (WIMiO), II stopnia, stacjonarne, 2021/2022 - zimowy (obecnie sem. 2).

Celem przedmiotu jest szczegółowe zapoznanie studenta z materiałami i technologiami stosowanymi podczas budowy konstrukcji z kompozytów polimerowych oraz wybranymi zasadami projektowania konstrukcji na podstawie obliczeń wytrzymałościowych i wymagań towarzystw klasyfikacyjnych.

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z koncepcją marketingu doświadczeń, będącego coraz częściej obligatoryjną podstawą innowacyjnych strategii marketingowych przedsiębiorstw oraz ukazanie praktycznego zastosowania niniejszej idei (zarządzanie doświadczeniami, strategiczne moduły doświadczeń, mapowanie podróży klienta i pracownika firmy).

The aim of the course is to familiarize students with the concept of experience marketing, which is increasingly an obligatory basis for innovative marketing strategies of enterprises, and to show the practical application of this idea (experience management, strategic experience modules, mapping of customer and employee journeys).