Spis treści prezentowanych na kursie:

1) Statyczna próba rozciągania metali.

2) Statyczna próba ściskania metali.

3) Badanie udarności metali.

4) Dynamiczna próba rozciągania metali.

5) Wyznaczenie modułu sprężystości podłużnej, umownej granicy sprężystości i umownej granicy plastyczności.

6) Badanie twardości metali.

7) Statyczna próba skręcania metali.

Rozszerzenie dotychczasowej wiedzy z zakresu metaloznawstwa i materiałoznawstwa z uwzględnieniem wybranych aspektów technologicznych. Zapoznanie studentów z materiałami wykorzystywanych na konstrukcję obiektów pływających i oceanotechnicznych. Nabycie umiejętności analizy zjawisk i efektów strukturalnych występujących w wybranych grupach materiałowych, determinujących i ich właściwości użytkowe. Nabycie umiejętności pozyskiwania informacji o nowych materiałach ze źródeł popularnonaukowych oraz literatury naukowo-technicznej krajowej i anglojęzycznej.

Przygotowanie studentów do podejmowania decyzji finansowych na stanowiskach kierowniczych wyższego i średniego szczebla. 

Przygotowanie studentów do podejmowania decyzji finansowych na stanowiskach kierowniczych wyższego i średniego szczebla. 

Zarządzanie firmą transportową (O:10210), C,  TiL, STW, sem. 06, letni 22/23, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa.

Zrozumienie zasad zarządzania firmą transportową.

Zarządzanie firmą transportową, C, TiL, sem. 06, letni 21/22 (O: 10210)

Zarządzanie jakością w TSL (PG_00056211), Projekt, TiL sem. 5, zimowy, 23/24 Harmonogram, Polityka, Cele, SO, SPP, P, I, F, PP, OP

Poznanie mechanizmów zarządzania logistycznego we współczesnym przedsiębiorstwie transportowym. 

Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwami transportowymi (PG_00056212),  Ćwiczenia, TiL, sem. 5, zimowy, 2023/24

Celem przedmiotu jest poznanie i zrozumienie mechanizmów działalności marketingowej oraz zarządzania logistycznego przedsiębiorstw transportowych. Wstępem do uszczegółowionych analiz będzie przybliżenie ekonomicznych aspektów transportu, zasad zrównoważonego transportu i marketingu zrównoważonego. 

Celem przedmiotu jest poznanie i zrozumienie mechanizmów działalności marketingowej oraz zarządzania logistycznego przedsiębiorstw transportowych. Wstępem do uszczegółowionych analiz będzie przybliżenie ekonomicznych aspektów transportu, zasad zrównoważonego transportu i marketingu zrównoważonego. 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z istotą i znaczeniem aspektu zarządzania kadrami, metodami, narzędziami oraz procedurami zarządzania personelem w obszarze planowania, zatrudnienia, rekrutacji, selekcji adaptacji pracowniczej, motywowania do pracy (narzędzia motywacyjne, style kierowania, sylwetka menedżera, komunikacja, zarządzanie konfliktem, budowa zespołów pracowniczych), wynagradzania, monitorowania, tworzenia systemów ocen okresowych oraz zasad kreowania potencjału kapitału intelektualnego. 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z istotą i znaczeniem aspektu zarządzania kadrami, metodami, narzędziami oraz procedurami zarządzania personelem w obszarze planowania, zatrudnienia, rekrutacji, selekcji adaptacji pracowniczej, motywowania do pracy (narzędzia motywacyjne, style kierowania, sylwetka menedżera, komunikacja, zarządzanie konfliktem, budowa zespołów pracowniczych), wynagradzania, monitorowania, tworzenia systemów ocen okresowych oraz zasad kreowania potencjału kapitału intelektualnego (zarządzanie talentami).

kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, semestr 05, studia stacjonarne inżynierskie