Kurs z fizyki dla studentów kierunku MiBM, studia stacjonarne, WOiO, przedmiot PG_00055394

Kurs z fizyki dla studentów kierunku UMIiB, sem I, studia stacjonarne, WOiO, przedmiot PG_00055759

Wykład z PA dla studentów studiów I stopnia

Oceanotechnika

sem IV

Wykład z PA dla studentów studiów I stopnia

Oceanotechnika

sem IV

Zakłada się, że student po ukończeniu przedmiotu Podstawy ekonomii będzie rozumiał i prawidłowo posługiwał się podstawowymi kategoriami oraz rozumiał omawiane na wykładzie zjawiska z dziedziny ekonomii.

 • Zapoznanie się ze środowiskiem programistycznym Anaconda,
 • Zapoznanie się z Spyder (wybrane IDE), importowanie i używanie bibliotek Python,
 • Zapoznanie się z podstawami języka Python.
 • Podstawy języka Python:
 • Funkcje (tworzenie, wykorzystanie)
 • zapoznanie się z operatorami (arytmetycznymi, logicznymi, relacyjnymi),
 • Pobieranie i formatowanie danych wprowadzonych przez użytkownika,
 • operacje na stringach (cięcie napisów, rozdzielanie napisów, łączenie napisów, wielkość liter, znajdowanie wzorców w tekście, zamiana wzorca, usuwanie spacji, nowa linia i tabulacja, znaki specjalne w tekście),
 • Instrukcje warunkowe (if, else, elif),
 • zapoznanie się z nowymi strukturami danych (listy, zbiory, krotki, słowniki),
 • zapoznanie się z wyrażeniami generującymi (listy, słowniki, zbiory),
 • Zastosowanie pętli (for, while),
 • Obsługiwanie plików (wczytywanie, odczytywanie), format przesyłu danych (TXT, CSV,JSON)
 • Generowanie zdarzeń losowe (random),
 • Zapoznanie się z biblioteką NumPy. ndarray podstawowy typ danych, tworzenie tablic za pomocą np.array(),  np.arange(), np.linspace(), operacje na tablicy, przeglądanie tablic w NumPy, generowanie liczb pseudolosowych( np.random), Indeksowanie i wycinanie tablic, Iteracja po tablicach, zmiana rozmiaru, funkcje statystyczne w bibliotece NumPy
 • Zapoznanie się z biblioteką matplotlib i seaborn, wykresy słupkowe i punktowe,  wyświetlanie obrazów, subploty i inne możliwości wizualizacji danych

 

Zaznajomienie studenta z organizacyjno-zarządczymi aspektami działań w podstawowych obszarach/zadaniach logistycznych (transport, zapasy, magazynowanie, pakowanie, obsługa klienta).

Zaznajomienie studenta z organizacyjno-zarządczymi aspektami działań w podstawowych obszarach/zadaniach logistycznych (transport, zapasy, magazynowanie, pakowanie, obsługa klienta)

Podstawy logistyki, sem. 1 zimowy, 2023/24 ćwiczenia pt. Co to jest logistyka, spedycja, transport, system logistyczny, zarządzanie zapasami, zarządzanie magazynem i informacją, zarządzanie transportem

Zapoznanie studenta z fazami i zadaniami logistyki w przedsiębiorstwie. 

Celem jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i zasadami funkcjonującymi we współczesnej makroekonomii, omówienie roli państwa w gospodarce, scharakteryzowanie współczesnych szkół w makroekonomii, oraz przekazanie wiedzy pozwalającej na opis i interpretację zjawisk ekonomicznych oraz realnych problemów gospodarczych.

Celem jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i zasadami funkcjonującymi we współczesnej makroekonomii, omówienie roli państwa w gospodarce, scharakteryzowanie współczesnych szkół w makroekonomii, oraz przekazanie wiedzy pozwalającej na opis i interpretację zjawisk ekonomicznych oraz realnych problemów gospodarczych.

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i zasadami gospodarki rynkowej oraz procesem podejmowania decyzji przez podmioty gospodarcze na różnych rynkach, przekazanie wiedzy na temat praktycznych umiejętności podejmowania decyzji gospodarczych w warunkach ograniczoności zasobów.

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i zasadami gospodarki rynkowej oraz procesem podejmowania decyzji przez podmioty gospodarcze na różnych rynkach, przekazanie wiedzy na temat praktycznych umiejętności podejmowania decyzji gospodarczych w warunkach ograniczoności zasobów. 

wykład zawiera wprowadzenie z zakresu prawoznawstwa podstawowych pojęć prawnych, w szczególności informacji o źródłach prawa i ich wykładni. W zasadniczej tematyce prawa gospodarczego skoncentrowano się na  kwestii regulacji działalności gospodarczej. Omówione są podstawowe pojęcia określające m.in. przedsiębiorstwo, przedsiębiorcę i jego obowiązki, pełnomocnictwo a prokura, formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej a także zapoznano z podstawowymi systemami legalizacji działalności gospodarczej takimi jak Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej i Krajowy Rejestr Sądowy.  Przedstawiono również wybrane zagadnienia z zakresu umów w obrocie gospodarczym oraz ochrony konsumentów.