Kursy Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

The aim of the course is to familiarize with selected issues related to maritime, aerial and satellite radio communication systems.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi systemów radiokomunikacji morskiej, lotniczej i satelitarnej.

Materiały do wykładu "Podstawy Robotyki" odbywającego się na pierwszym stopniu studiów

Optoelektronika, tematyka z zakresu źródeł światła, laserów, detektorów promieniowania optycznego, zjawisk optycznych istotnych z punktu widzenia elektroniki i telekomunikacji, światłowodów. Kurs prowadzony na kierunku Elektronika i Telekomunikacja (Wydział ETI), semestr IV na studiach I-go stopnia.

Materiały dydaktyczne dla studentów kierunki AiR wydziału ETI. Kurs dotyczy zagadnień związanych z automatyką budynkową (sterowanie ogrzewaniem, klimatyzacją i wentylacją, systemy alarmowe itp.)

Materiały dydaktyczne dla studentów kierunku AiR studiów inżynierskich na wydziale ETI. Materiały obejmują zagadnienia sterowania nieliniowego.

Jest to wykład związany z kierunkiem wybieralnym na drugim stopniu studiów "Technologie Pojazdów Autonomicznych". Krótki opis wykładu: Przedmiot obejmuje zagadnienia teoretyczne związane z tematyką technologii autonomicznych np. cyber- -bezpieczeństwo, systemy komunikacyjne i nawigacyjne, podstawy konstrukcji, testowania i najważniejsze aspekty prawne.

Zajęcia te mają na celu poznanie praktycznych metod implementacji pewnych wybranych elementów sieci telefonii komórkowej w symulacjach komputerowych, wykonywanych przy użyciu uniwersalnych pakietów oprogramowania typu Matlab lub Scilab. Od studentów oczekuje się podstawowej znajomości obsługi któregoś z tych programów oraz biegłości w posługiwaniu się komputerem.

Kurs otwarty dla studentów kierunków inżynieria biomedyczna, elektronika i telekomunikacja i innych chętnych

The aim of the course is to familiarize you with the basic techniques and pragmatics of preparing characters for animation (rigging) and animation of such prepared characters in the Blender and Reallusion iClone environment