Kursy Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Celem przedmiotu jest nauczenie studenta zaawansowanych paradygmatów stosowania technologii informacyjnych w społeczeństwie.

Kurs prowadzony w ramach specjalność "Inżynieria komunikacji bezprzewodowej" na 3 semestrze stacjonarnych studiów stopnia 2 na kierunku "Elektronika i telekomunikacja". Podczas kursu poruszane będą takie tematy jak: - praktyczne umiejętności programowania mikrokontrolerów i układów komunikacyjnych dla systemów bezprzewodowych; - tworzenie architektury zaawansowanych systemów (np. domu inteligentnego) oraz protokołów komunikacyjnych dla złożonych systemów bezprzewodowych; - metody tworzenia systemów bezprzewodowych – od wymagań klienta do praktycznej realizacji.

Podstawy optyki:    2 st. 1 sem. EiT specjalność Opto

Lasery w medycynie:  1 st. 6 sem. IBM

Kierujący przedmiotem: dr inż. Michał Lech (pok. 642)

Studia stacjonarne 2. stopnia, sem. 3 (specjalność: Inżynieria dźwięku i obrazu)
Wykład i laboratorium

 

Numerical Methods: for Electronics and Telecommunications students, Master's level, semester 1

Instructor: Michał Rewieński, Adam Lamęcki

Course description: This course provides an introduction to computational techniques for the simulation and modeling of a broad range of engineering and physical systems. Concepts and methods discussed are widely illustrated by various applications including modeling of integrated circuits, heat transport phenomena, traffic flow, chemical reactions, internet site ranking, shock waves in fluid flow, extracting capacitance for a microprocessor signal line. Topics include: mathematical formulations of simulation problems; sparse direct and iterative linear system solution techniques, including Krylov subspace methods; preconditioning techniques; Newton methods for nonlinear problems; techniques for ordinary differential equations, including multistep integration methods; mesh methods for elliptic and hyperbolic partial differential equations, including finite differences (FD), finite volumes (FV), and finite element method (FEM); boundary element method (BEM) for solving integral equations.

Metody Numeryczne: dla studentów Elektroniki i Telekomunikacji, studia magisterskie, semestr 1

Prowadzący: Michał Rewieński, Barbara Stawarz-Graczyk, Martyna Mul

Opis przedmiotu: Wykład ten przedstawia techniki obliczeniowe stosowane w modelowaniu i symulacji szerokiej gamy systemów inżynierskich. Dyskutowane metody i pojęcia są bogato ilustrowane przykładami różnorodnych zastosowań, takich jak modelowanie zintegrowanych układów elektronicznych, zjawisk przewodności cieplnej; symulację ruchu ulicznego, dynamiki rekacji chemicznych; ranking stron internetowych; modelowanie fal uderzeniowych w dynamice płynów; obliczanie pojemości elektrycznej w liniach sygnałowych w mikroprocesorze. Tematyka przedmiotu obejmuje: matematyczne sformułowania problemów symulacyjnych, bezpośrednie i iteracyjne metody rozwiązywania układów równań liniowych, w tym metody podprzestrzeni Kryłowa, metody prekondycjoningu, metody Newtona dla problemów nieliniowych, techniki rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych, w tym wielokrokowe metody całkowania, metody siatkowe dla eliptycznych i hiperbolicznych równań różniczkowych cząstkowych, w tym metody różnic skończonych (FD), elementów skończonych (FEM) i objętości skończonych (FV), oraz metodę elementu brzegowego (BEM) dla sformułowań całkowych.

Kierunek: Inżynieria danych (WETI)
Studia I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, semestr 6

II stopień, Technologii kosmiczne i satelitarne, stacjonarne

Układy elektroniczne - laboratorium - realizacja zdalna laboratorium dla semestru 4,  dla kierunków IBM i AiR 

Kurs składa się z 30 godzinnego wykładu oraz 15 godzinnego laboratorium. Przedstawiane są informacje o układach zasilających realizowanych w formie przetwornic impulsowych. Na wykładzie omawiane są podstawowe konfiguracje przetwornic, zasada działania, ważniejsze parametry oraz sposób analizowania i projektowania. W laboratorium w sposób praktyczny ćwiczy się symulacyjnie działanie przetwornic oraz wyznaczanie charakterystyk i podstawowych parametrów.

Wykład - sem. 6 - prowadzący prof. dr hab. inż. Jerzy Mazur

Laboratorium - sem. 6 - prowadzący mgr inż. Małgorzata Warecka

Kurs stanowi platformę komunikacyjną dla studentów WETI, którzy chcą zrealizować i rozliczyć Praktykę zawodową.

Po hasło do kursu należy się zgłosić do koordynatora praktyk odpowiedzialnego za dany kierunek studiów.