Kursy Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w tematykę nierelacyjnych baz danych oraz wykorzystania baz danych w urządzeniach mobilnych.

Numerical Methods: for Electronics and Telecommunications students, Master's level, semester 1

Instructor: Michał Rewieński

Course description: This course provides an introduction to computational techniques for the simulation and modeling of a broad range of engineering and physical systems. Concepts and methods discussed are widely illustrated by various applications including modeling of integrated circuits, heat transport phenomena, traffic flow, chemical reactions, internet site ranking, shock waves in fluid flow, extracting capacitance for a microprocessor signal line. Topics include: mathematical formulations of simulation problems; sparse direct and iterative linear system solution techniques, including Krylov subspace methods; preconditioning techniques; Newton methods for nonlinear problems; techniques for ordinary differential equations, including multistep integration methods; mesh methods for elliptic and hyperbolic partial differential equations, including finite differences (FD), finite volumes (FV), and finite element method (FEM); boundary element method (BEM) for solving integral equations.

Realizatorzy: dr Marek Makowski, dr Czesław Stefański, mgr A. Schmidt
Zasadniczym celem Laboratorium w ramach przedmiotu Obwody i sygnały (OiS) jest nabycie przez studentów praktycznych umiejętności z zakresu projektowania, symulacji, realizacji i pomiarów wybranych układów analogowych przekształcających sygnały. Kurs jest przeznaczony dla studiów inżynierskich semestru trzeciego kierunków AiR, EiT i IBm realizowanych na WETI.

"Obwody i sygnały" - ćwiczenia dla AiR, EiT i IBm, sem.2,studia I stopnia

Sterujący całością kursu:                dr Czesław Stefański

Prowadzący zajęcia tablicowe:
dr Krzysztof Czarnecki
dr Czesław Stefański
dr hab. Tomasz Stefański

"Obwody i sygnały" - wykład dla EiT, sem. 2, studia I stopnia.

Tematyka przedmiotu obejmuje zagadnienia związane z wytwarzaniem oprogramowania systemowego, czyli systemów operacyjnych bądź specyficznych funkcji dla systemów już istniejących. Kurs rozpoczyna się od przedstawienia wybranych mechanizmów sprzętowych wspierających programistę systemowego. Następnie omawiany jest start systemu operacyjnego. Szczegółowo poruszane są zagadnienia związane z oprogramowaniem układowym (BIOS i UEFI), wykorzystanie wbudowanych funkcji do komunikacji z urządzeniami blokowymi. Kolejne zagadnienie dotyczy budowy wybranych systemów plików (FAT, NTFS, ext). W dalszej częsci omawiana jest struktura bajtowa plików wykonywalnych (format ELF i PE). Na tej bazie rozpoczyna się właściwa część wykładu dotycząca najważniejszych komponentów w architekturze systemu operacyjnego: zarządzania pamięcią i zarządzania procesami. Ostatnim etapem jest omówienie komunikacji między urządzeniami a komponentami jądra systemu operacyjnego, przebiegu wywołania funkcji systemowej oraz budowy sterowników (Windows i Linux).

W części projektowej dokonuje się wyboru jednego z wyżej wymienionych zagadnień i dokonuje się jego implementacji praktycznej.

Kurs przeznaczony jest dla studentów pierwszego semestru studiów dziennych pierwszego stopnia na kierunku Informatyka na wydziale WETI, PG.

Zajęcia przeznaczone są dla studentów 3. semestru studiów I stopnia. Celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawami działania współczesnych systemów telekomunikacyjnych.