Kursy Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Kurs przeznaczony jest dla studentów pierwszego semestru studiów dziennych pierwszego stopnia na kierunku Informatyka na wydziale WETI, PG.

Zajęcia przeznaczone są dla studentów 3. semestru studiów I stopnia. Celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawami działania współczesnych systemów telekomunikacyjnych.

Wykład, część pierwsza dotyczy m.in. następujących zagadnień: 1. Źródła informacji, klasyfikacja, źródła analogowe i cyfrowe, przykłady 2. Modele źródeł i ich właściwości. 3. Pojęcie sygnału analogowego i jego uzależnienie od informacji 4. Techniki przekazywania sygnałów na odległość 5. Charakterystyki torów transmisyjnych przewodowych, bezprzewodowych i światłowodowych 6. System telekomunikacyjny, funkcje nadajnika i odbiornika, tor telekomunikacyjny 7. Kanał telekomunikacyjny analogowy i jego rodzaje oraz właściwości 8. Modulacja i demodulacja analogowa 9. Modulacje impulsowe, PAM, PWM, PPM 10. Przetwarzanie sygnałów analogowych na postać cyfrową. Kierunek EiT, sem. 3, studia stacjonarne

Zawiera wskazówki i wymagania dotyczące sposobu pisania prac magisterskich.

Kurs stanowi platformę komunikacyjną dla studentów WETI, którzy chcą zrealizować i rozliczyć praktykę zawodową.

Po hasło do kursu należy się zgłosić do koordynatora praktyk odpowiedzialnego za dany kierunek studiów.

Magisterskie Studia Uzupełniające, sem. 2

Projekt dyplomowy inżynierski jest prowadzony na semestrze 7 studiów I stopnia na kierunku Informatyka. Studenci znajdą tutaj potrzebne materiały, wskazówki oraz wytyczne katedralne dotyczące realizacji projektu dyplomowego inżynierskiego.

Kurs projektowania systemów obiektowych prowadzony na Magisterskim Studium Uzupełniającym na wydziale ETI. Rok akademicki 2015/2016