Kursy Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

ćwiczenie lab.

"Technika obliczeniowa i symulacyjna - laboratorium", studia I stopnia, sem. 2, kierunek EiT

Zasady zaliczenia przedmiotu

"Technika obliczeniowa i symulacyjna" - wykład dla EiT, sem 2, studia I stopnia

Część matlabowa