W trakcie kursu studenci poznają następujące zagadnienia:

- modele materiałów drogowych

- modele konstrukcji nawierzchni

- projektowanie nawierzchni w oparciu o metody mechanistyczno - empiryczne

Kurs dla studentów kierunku Inżynieria Środowiska semestr 7, studnia inżynierskie stacjonarne.

Kurs zawiera treści zarówno część wykładowa jak i ćwiczeniowo - projektową. 

Kurs przeznaczony dla studentów II sem. studiów magisterskich stacjonarnych

Kurs zawiera treści zarówno część wykładowa jak i projektową. 

Kurs jest przeznaczony dla Słuchaczy 3-ciej edycji studiów podyplomowych pt. Zarządzanie projektami budowlanymi, rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022.  

W ramach przedmiotu "Baseny i kąpieliska" prowadzone są wykłady i projektowanie.

Wykłady obejmują tematycznie w pierwszej kolejności:  omówienie literatury przedmiotu, podział i rodzaje kąpielisk i basenów (podział klasyczny, podział komercyjny). Kąpieliska na wodach naturalnych (bieżących i stojących). Baseny otwarte. Baseny kryte – sportowo pływackie, uniwersalne, dla dzieci, dla osób niepełnosprawnych, rehabilitacyjne, dla niepływających, do nauki pływania. Konstrukcje i fundamenty basenów, stosowane materiały, wykładziny. Wyposażenie basenów stałe i przenośne. Baseny sportowe o różnym przeznaczeniu – rozwiązania, wyposażenie. Kryta pływalnia i jej zaplecze.. Projektowania układów funkcjonalnych oraz poszczególnych pomieszczeń krytej pływalni i jej zaplecza. Warunki projektowania instalacji cyrkulacyjnej w niecce basenowej, w tym baseny skimerowe, baseny z rynną przelewową. Technologie i urządzenia do uzdatniania wody basenowej. Wnikliwa analiza oraz porównanie metod uzdatniania wody basenowej wykonana na podstawie wyników badań pozyskanych z literatury branżowej. Jakość wody basenowej w świetle aktualnego rozporządzenia. Prezentacja obecnie obowiązującego rozporządzenia dot. jakości wody basenowej w Polsce oraz poszerzone omówienie najważniejszych wyznaczników fizykochemicznych i mikrobiologicznych, które stwierdzają o jej przydatności w nieckach. Omówienie prowadzenia badań owych wyznaczników oraz przedstawienie korzyści, jakie płyną z poprawnego monitoringu wody basenowej.

Z kolei w ramach zajęć projektowych opracowywany jest przez studentów indywidualny projekt technologii uzdatniania i cyrkulacji wody basenowej , a także : omówienie wymiarów niecki basenowej oraz możliwości prowadzenia spadku dna niecki; omówienie godzinowego przepływu wody przez nieckę basenową oraz dobór przewodu cyrkulacyjnego;  omówienie przepływów wody przez nieckę oraz rozmieszczenie dysz dennych oraz przewodów napełniających i spustowych; przedstawienie różnych rozwiązań zastosowania rynien przelewowych, wybór jednej z metod, obliczenia i dobór urządzeń technologicznych tj.: zbiornik wyrównawczy, dobór pomp cyrkulacyjnych, dobór filtrów, generatora ozonu, dobór urządzeń oraz stacji dozowania koagulantu i środka dezynfekującego; dobór wymienników ciepła za pomocą programów dostępnych u producentów wymienników ciepła; omówienie schematu uzdatniana wody basenowej oraz omówienie schematów funkcjonalnych Aqua Parków.

Kurs przeznaczony dla studentów I stopnia specjalizacji "Mosty"

Zastosowania Informatyki, sen.V, inżynieria środowiska

Zapoznanie studenta z zasadami pracy z programami wspomagającymi pracę inżyniera w zakresie inżynierii środowiska. Zapoznanie z podstawowymi metodami numerycznymi do rozwiązywania równań nieliniowych, układów równań liniowych i nieliniowych, metodami interpolacji i aproksymacji, metodami do numerycznego całkowania oraz elementami optymalizacji.

Kurs przeznaczony dla studentów VII sem studiów inżynierskich niestacjonarnych na kierunku Inżynieria Środowiska

kurs przeznaczony dla studentów VII sem studiów inżynierskich stacjonarnych na kierunku Inżynieria Środowiska

Kurs do przedmiotu Technologia Wody i Ścieków prowadzony dla studentów studiów inżynierskich (sem. V), Inżynieria Środowiska

Zapoznanie studentów z zagadnieniami pozyskiwania, analizowania, interpretowania i praktycznego stosowania geoinformacji poprzez wzajemne powiązanie aspektów geometrycznych i fizycznych przechodzących od zagadnień globalnych do regionalnych.

Obliczenia z zakresu trygonometrii sferycznej:twierdzenie sinusów, cosinusów dla boków, cosinusów dla kątów oraz tangensów. wzory Borda, analogie Nepera. Nadmiar sferyczny. Pole powierzchni trójkąta sferycznego.

Zadania z zakresu podstawowych obliczeń na elipsoidzie, linia geodezyjna na powierzchni elipsoidy obrotowej.

Przenoszenie współrzędnych na elipsoidzie, zadanie wprost i odwrotne

Inżynieria Środowiska studia stacjonarne sem.V

Na kursie Podstawy Informatyki I uczestnicy zapoznają się z podstawowymi narzędziami pracy inżyniera: procesory tekstu, programy graficzne, arkusze kalkulacyjne. Oprócz umiejętności technicznych kursanci zdobywają też wiedzę na temat zasad tworzenia prezentacji, dokumentów i rysunków.

Ćwiczenia z przedmiotu Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi dla studentów VII semestru studiów inżynierskich kierunku Inżynieria środowiska.

Kurs przeznaczony jest dla studentów kierunku Inżynieria Środowiska, studia magisterskie, II semestr, rok akad. 2021/22.

Prowadzący: dr inż. Adam Kristowski, prof. uczelni

Kurs przedmiotu Podstawy Informatyki II - ćwiczenia. Kurs obejmuje wprowadzenie do metod numerycznych.

Optymalizacja to wybór najlepszego rozwiązania przy zadanym celu (określonym kryterium lub kryteriach w ramach optymalizacji jedno lub wielokryterialnej) z pewnego zestawu dostępnych alternatyw. W przypadku konstrukcji inżynierskich tym kryterium mogą być SGU, SGN lub inne. 
Optymalizacja posługuje się sformalizowanym językiem matematycznym w ramach różnych metod programowania matematycznego. 
Programowanie matematyczne lub optymalizacja matematyczna to dziedzina analizy matematycznej zajmująca się teorią i metodami rozwiązywania problemów dotyczących poszukiwania minimów i maksimów funkcji celu liniowych lub nieliniowych, na zbiorach określonych przez ograniczenia liniowe i nieliniowe (równościowe i nierównościowe), w skończonej przestrzeni wektorowej.