ĆWICZENIA AUDYTORYJNE Wyznaczanie rozkładu ciśnienia oraz obliczanie naporu hydrostatycznego na ścianki płaskie i zakrzywione. Zastosowanie równania Bernoulliego dla strumienia cieczy rzeczywistej. Obliczanie strat hydraulicznych przy przepływie cieczy w przewodach pod ciśnieniem. Obliczanie parametrów ruchu ustalonego jednostajnego w korytach otwartych. Określanie oraz zastosowanie ruchu krytycznego w kanałach otwartych. Wyznaczanie parametrów odskoku hydraulicznego. Obliczanie wydatku przelewu oraz wydatku otworu dla różnych układów hydraulicznych. Wyznaczanie krzywej depresji przy przepływie filtracyjnym przez groblę. Obliczanie natężenia dopływu wody do rowu oraz do studni.

ĆWICZENIA LABORATORYJNE Pomiar lepkości wiskozymetrem Höpplera. Wyznaczenie krytycznej liczby Reynoldsa. Wyznaczanie współczynników oporów przy przepływie cieczy w rurociągu. Cechowanie zwężki Venturiego. Analiza przepływu przez przelew o szerokiej koronie. Wyznaczanie parametrów ustalonego odskoku hydraulicznego.

Basic definitions. Physical properties of liquids. Forces acting on fluids. Hydrostatics - basic equations. Pressure on a flat and curved wall. Buoyancy. Archimedes' law. Balance of submerged bodies. The balance of floating bodies. Hydrodynamics. Hydrodynamic quantities. Continuity equation for the liquid stream. Bernoulli equation. Basic laws of hydrodynamics. Equation of mass behavior, preservation of the amount of motion, Bernoulli's equation for the real liquid stream. Hydrodynamic reaction and hydrodynamic pressure. Real liquid flow. Reynolds experience. Resistance of motion in monolithic laminar traffic. Speed ​​distribution in laminar motion. Speed ​​distribution in turbulent traffic. Liquid flow in pipes under pressure. Practical calculation of pipelines. Losses on length and local losses. Examples of determining local losses. Liquid flow in open channels. Uniform motion. Solving flow problems in open channels. Hydraulically the most advantageous shape of the trough. Natural and composite beds. Critical movement. Non-uniform motion fixed in open channels. Slow-changing traffic. The curve of accumulation and depression. High-speed movement. Hydraulic jump. Liquid flow through openings, overflows and culverts. Fixed outflow. Transfers and passes. Unsteady flow. Outflow of water from the tank. Hydraulic hit. Ground water movement. Properties of the ground, Darcy's law. Slow-changing flow, assumptions of Dupuit. Axia-symmetrical inflow to the well. Inlet to the artesian well. Wells team. Inlet to the ditch and drain. Discussion of practical aspects in relation to the presented equations, mathematical models and solutions.

Kurs dla studentów kierunku Inżynieria Środowiska II sem. stacjonarne, rok akademicki 2020/21 semestr letni

Prowadzący:

dr inż. Adam Kristowski, prof. uczelni

Niestacjonarne I st.
Rok 1, Semestr II
kier. Budownictwo
BO+BKiS+GIiNM
Opis:
Celem przedmiotu jest wykształcenie u studentów umiejętności sprawnego posługiwania się programami
inżynierskimi: AutoCad i MatLab.
Teledetekcja 2020/2021 (lato), kurs wspierający przedmiot
Teledetekcja, PG_00044813, przeznaczony dla studentów:
Kierunek studiów: Geodezja i Kartografia
Poziom kształcenia: I stopnia - inżynierskie
Rok akademicki realizacji przedmiotu: 2020/2021
Forma studiów: stacjonarne
Rok studiów: 2 
Semestr: 4 (letni)

Kurs jest przeznaczony dla studentów Budownictwa, II stopień studiów, semestr 3, którzy jako przedmiot obieralny wybrali "Zarządzanie zasobami drogowymi" w roku akademickim 2020/2021.

Kurs przeznaczony dla studentów VI semestru kierunku Transport na specjalności Systemy transportowe.

Kurs dla studentów kierunku geodezja i kartografia, stopień I, semestr VI. 

Kurs Przeznaczony jest dla Studentów I semestru studiów magisterskich na Kierunku Geodezja i Kartografia. Celem przedmiotu jest szkolenie generacji specjalistów w zakresie teledetekcji powierzchni ziemi oraz procesów na nich zachodzących. Wyjaśnienie zasad teoretycznych, algorytmów przetwarzania, produktów danych i ich zastosowania w zrozumieniu otaczającego nas środowiska.

Lectures on the subject of Water Reuse

Druga część zajęć z zakresu hydrauliki (po części HYDRAULIKA ZIMA, prowadzonej w semestrze zimowym). Program obejmuje modele przepływów filtracyjnych, obliczanie reakcji hydrodynamicznej, przepływy w korytach otwartych, strumienie swobodne, modelowanie zjawisk i pomiary hydrauliczne.

Wykład z przedmiotu TWS II w zakresie technologii oczyszczania ścieków

Wykład prowadzony w systemie zdalnym

The course is designed for students of MSc Studies in Environmental Engineering

Person responsible for the subject, carrying out lectures and tutorials: mgr inż. Agata.Siemaszko; agata.siemaszko@pg.edu.pl

The person conducting the lectures and tutorials: dr inż. Anna Jakubczyk-Gałczyńska; anna.jakubczyk@pg.edu.pl

The course provides students with knowledge on development and application of statisticalstrategic approach to decision making and conflict resolution. The students will become familiar with modelling methods used to analyze and solve interactive decision making problems common in contemporary engineering projects.
The students will be working with modern methodologies and computer tools for these problems.