Hydrogeologia to nauka o wodach podziemnych. Omówimy zagadnienia występowania, krążenia, składu chemicznego i zasobów wód podziemnych. Zwrócimy także uwagę na problemy inżynierskie związane z obecnością płytkich wód podziemnych.

Kurs dotyczy przedmiotu Modelowanie systemów wodociągowych na Kierunku

Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne II stopnia, sem.I.

W ramach przedmiotu (wykłady, ćwiczenia, projektowanie) dostarczana jest studentom uporządkowana, możliwie kompletna wiedza umożliwiająca wykonywanie prac projektowych i analitycznych dla systemów transportu i dystrybucji wody wodociągowej (STiDW) z wykorzystaniem modelowania komputerowego przepływów  i magazynowania wody w systemie, czyli pracy systemu. Wykorzystywana jest tu pogłębiona w ramach niniejszego przedmiotu wiedza z zakresu hydrauliki i najnowszych rozwiązań technicznych stosowanych w wodociągach w zakresie strefowania ciśnienia i sterowania przepływami. A zatem celem przedmiotu jest m.in. opanowanie przez studentów swobodnego posługiwania się odpowiednimi programami komputerowymi z profesjonalnym wykorzystaniem ich możliwości w zakresie pogłębionej, wszechstronnej analizy pracy STiDW. Odnosi się to do systemów już istniejących oraz rozpatrywanych ich wariantów na etapie projektowania/przeprojektowywania. W komputerowo wspomaganym projektowaniu i wspomnianych analizach uwzględnia się, oprócz standardowych analiz rutynowej pracy systemu i sytuacji pożarowych, także  m.in. nowe technologie w zakresie sterowania pompowniami, badanie wieku wody, analizę pracy  systemu w sytuacjach możliwych awarii. Studenci opanowują m.in. najnowsze metody kalibracji modelu, wykorzystujące opracowywanie wyników pomiarów z zastosowaniem metody opartej o algorytmy genetyczne oraz sposoby uwzględniana ważnych nieliniowości systemu, m.in. ze względu na rozbiory wody i na płynne/bezstopniowe sterowanie przepływami.

Zagadnienia tradycyjnie związane z dziedziną techniki sanitarnej orazzagadnienia pomiarów i sterowania w instalacjach sanitarnych ze szczególnym uwzględnieniem występujących specyficznych zagadnień technicznych tu występujących, algorytmów sterowania, zagadnień hydraulicznych oraz stosowanej w przedmiotowym sterowaniu armatury statycznej, armatury bezpośredniego działania, sterowników swobodnie programowanych i in.

Budownictwo, rok 3, sem 6
Celem kursu jest zapoznanie się z podstawami metod komputerowej analizy konstrukcji od strony teoretycznej oraz praktycznej, poprzez pracę w środowisku obliczeniowym metody elementów skończonych na przykładzie programu Autodesk Robot Structural Analysis Professional.

Kurs przedstawia podstawy Mechaniki Teoretycznej i Mechaniki Konstrukcji i jest skierowany do Studentów I roku (II semestru) studiów niestacjonarnych inżynierskich prowadzonych na kierunku Budownictwo oraz na kierunku Inżynieria Sanitarna, prowadzonych na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska PG.

Nazwa kursu: Ochrona Własności Intelektualnej  (2021/2022)

kurs przeznaczony dla: studentów studiów stacjonarnych

 1. Poziom kształcenia: I stopnia inżynierskie

Rok studiów: 3

Semestr: VI (letni)

  • Kierunek studiów: Budownictwo

Nazwa i kod przedmiotu: Ochrona Własności Intelektualnej (L:PG_00043979)

  • Kierunek studiów: Geodezja inżynieryjna

Nazwa i kod przedmiotu: Ochrona Własności Intelektualnej (L:PG_00044843)

  • Kierunek studiów: Transport

Nazwa i kod przedmiotu: Ochrona Własności Intelektualnej i przemysłowej (L : PG_0004463:)

 1. Poziom kształcenia: II stopnia

Rok studiów: 2

Semestr: III (letni)

  • Kierunek studiów: Inżynieria sanitarna

Nazwa i kod przedmiotu: Ochrona Własności Intelektualnej i prawo patentowe (L:PG_00043979)

Kurs stanowi wsparcie dla nauczania przedmiotu "Hydraulika II", realizowanego na 4 sem. studiów stacjonarnych I stopnia na WILiŚ, na kierunku Inżynierii Środowiska.

Statystyka matematyczna (Transport) - sem. II inż.

Prowadzący wykłady: dr inż. Kamila Szwaczkiewicz
Prowadzący ćwiczenia: mgr inż. Anna Gobis, mgr inż. Patrycja Jerzyło

cel przedmiotu:

»przekazanie wiedzy o przedsiębiorczości i prowadzeniu działalności gospodarczej w usługach transportowych.
 

zakres tematyczny przedmiotu :

»podstawy teorii przedsiębiorczości;
»specyfika funkcjonowania przedsiębiorstw transportowych na rynku;
»formy organizacyjne przedsiębiorstw transportowych;
»determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw transportowych;
»zasady zarządzania przedsiębiorstwem transportowym;
»znaczenie marketingu w działalności przedsiębiorstw transportowych;
»struktury organizacyjne przedsiębiorstw transportowych;
»zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach transportowych;
»bariery w rozwoju przedsiębiorczości;
»etyczny wymiar przedsiębiorczości.

The course is primarily open to all PhD students at Gdansk University of Technology. This course is compulsory for PhD students assigned to Civil Engineering and Transport as well as Environmental Engineering, Mining and Power Engineering tracks at Doctoral School of GUT.

This course allows the PhD students to obtain the knowledge related to the experimental equipment and types of experiments carried out at GUT in the field of civil engineering, transport, environmental engineering, mining and power engineering. PhD students participate in experiments carried out in different departments. They have a possibility to see the advanced measuring stations, modern equipment and devices.

General topics coverage:

 1. Interpretation of CPTU and DMT tests. Calibration chamber and centrifuge as modern tools for physical modelling in geotechnics. Measurements with piezometers. Reliability assessment of engineering structures, random modelling of action and resistance parameters.
 2. Advanced measuring instruments used in geodetic surveys.
 3. Measurements in earthquake engineering using shaking table.
 4. Selection of appropriate methods of chemical and/or microbiological analysis. Methods of data evaluation.
 5. Measurements of mechanical and electromagnetic wave propagation. Measurements for non-destructive testing of materials and structures.
 6. Measurements in rivers. ADCP technics.

 

Kurs przeznaczony dla studentów II sem. studiów magisterskich dziennych na kierunku Inżynieria Środowiska

Nabycie wiedzy i umiejętności prowadzenia obliczeń geodezyjnych na kuli i elipsoidzie.

Geodezyjny Monitoring Budowli 2023/2024 (lato),
kurs wspierający przedmiot:

Geodezyjny Monitoring Budowli A, PG_00044851 przeznaczony dla studentów
- Geodezja miejska i przemysłowa

Geodezyjny Monitoring Budowli B, PG_00044858 przeznaczony dla studentów
- Geodezja drogowa i kolejowa

Kierunek studiów: Geodezja i Kartografia

Poziom kształcenia: I stopnia - inżynierskie

Rok akademicki realizacji przedmiotu: 2023/2024
Forma studiów: stacjonarne
Rok studiów: 3
Semestr: 2 (letni)