Materiały dydaktyczne do przedmiotu Wytrzymałość Materiałów, kierunek Budownictwo, studia stacjonarne I stopnia, III semestr.

Kurs do przedmiotu METODY KOMPUTEROWE W INŻYNIERII ŚRODOWISKA Specjalność: Inżyneria Środowiska (WILiŚ), II stopnia, stacjonarne, Wstęp do zagadnień modelowania matematycznego w Inżynierii Środowiska.

dr hab. inż. Michał Szydłowski, prof. uczelni 

Wodociągi VI semestr stacjonarne inż.

Inżynieria Środowiska

dr hab. inż. Agnieszka Tuszyńska - IŚ-2 

dr inż. Dominika Sobotka - IŚ-1

mgr inż. Nicole Nawrot - IŚ-3

Kurs jest przeznaczony dla studentów studiów niestacjonarnych I stopnia (semestr VI)

Kurs z przedmiotu Wentylacja i Klimatyzacja przeznaczony dla studentów semestru I studiów magisterskich stacjonarnych.

Zajęcia prowadzone w formie e-learningu.

ProwadzącySylwia Fudala-Książek

Kurs z przedmiotu Wentylacja i Klimatyzacja przeznaczony dla studentów Inżynierii Środowiska semestru II studiów magisterskich niestacjonarnych.

Zajęcia prowadzone w formie e-learningu.

Prowadzący: Sylwia Fudala-Książek

Webinar - wykłady dla studentów

Construction Management  for Civil Engineering

lectures 


dr inż. Magdalena Pawelska-Mazur

Kurs jest przeznaczony dla studentów 1 semestru studiów II stopnia stacjonarnych w języku angielskim - specjalność Environmental Engineering. Kurs ma na celu zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi zasobów wodnych, ujęć i uzdatniania wody, odbioru, transportu i zagospodarowania ścieków i wód opadowych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań zdecentralizowanych (m.in. retencja i rozsączanie wód opadowych, rozwiązania kanalizacji na terenach wiejskich, oczyszczalnie hydrofitowe). W ramach kursu studenci zapoznają się również z rozwiązaniami z zakresu Zielonej Infrastruktury (Green Infrastructure) oraz Nature Based Solutions w gospodarce wodno-ściekowej w celu zamykania obiegu wody i realizacji założeń gospodarki o obiegu zamkniętym.

w ramach tego kursu przekazywane są informacje związane z projektem prowadzonym przez Alinę Wargin.  Kierownikiem przedmiotu jest prof. Krzysztof Czerwionka.

 

This course provides information related to the project led by Alina Wargin. The head of the subject is prof. Krzysztof Czerwionka.

lectures with Krzysztof Czerwionka

project with Alina Wargin

Wykład w ramach studiów niestacjonarnych I stopnia, kierunek Inżynieria Środowiska, semestr VI

The course provides support for teaching the subject of Urban hydrology during the 2nd or 3rd semester of MSc Studies in Environmental Engineering (Faculty of Civil and Environmental Engineering). The course covers hydrological issues related to urban catchments.

Wsparcie dla nauczania przedmiotu Urban hydrology na kierunku Environmental Engineering (WILiŚ). Przedmiot realizowany na II lub III semestrze studiów II stopnia. Obejmuje zagadnienia hydrologiczne odniesione do zlewni miejskich.

Projekt - ćwiczenia  dla studentów VIII sem. kier Inż. środowiska, studia niestacjonarne.

Wykład  dla studentów VIII sem. kier Inż. środowiska, studia niestacjonarne.

Specjalność: Environmental Engineering (WILiŚ), II stopnia, stacjonarne

Preliminaries in Solid Body Mechanics focused on 2D and 3D engineering structures, in analytical approach