WYKŁAD Rozwiązywanie równań różniczkowych zwyczajnych: zagadnienie początkowe i zagadnienie brzegowe. Metody numerycznego rozwiązania zagadnienia początkowego: metody jednokrokowe, metody wielokrokowe jawne i niejawne. Rozwiązywanie układów równań różniczkowych zwyczajnych. Równanie transportu zanieczyszczeń - aspekty matematyczne i praktyczne. Sposoby upraszczania w praktyce. Człony źródłowe - opis procesów oczyszczania i samooczyszczania. Rozwiązania analityczne w szczególnych przypadkach. Rozwiązywanie równań różniczkowych o pochodnych cząstkowych. Klasyfikacja równań. Formułowania problemu rozwiązania. Metoda różnic skończonych, aproksymacja pochodnych I i II rzędu.. Rozwiązanie równań nieustalonego transportu zanieczyszczeń w przypadku jedno- i dwuwymiarowym. Stosowanie równań w praktyce.

ĆWICZENIA LABORATORYJNE Rozwiązywanie równań różniczkowych zwyczajnych opisujących wybrane zagadnienia z zakresu inżynierii sanitarne. Praktyczny aspekt modelowania - symulacja odpływu wód deszczowych w programie SWMM 5.1.

Wykłady z przedmiotu Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi dla studentów 8. semestru studiów inżynierskich niestacjonarnych kierunku Inżynieria środowiska

Kurs przeznaczony dla studentów w tym dyplomantów w celach konsultacyjnych w semestrze letnim 2021/22.

Osoba odpowiedzialna za przedmiot, ćwiczenia:

dr inż. Marcin Szczepański

Osoba odpowiedzialna za przedmiot, wykład:

dr inż. Adam Kristowski 

email: marszcze@pg.edu.pl 

Ćwiczenia z przedmiotu Ochrona Pracy dla studentów kierunku IŚ, I stopień studia inżynierskie, stacjonarne, semestr II. Materiały do zajęć oraz temat realizowanego zadania projektowego przekazywane są studentom na bieżąco w formie mailowej oraz poprzez enauczanie.

Konsultacje w formie zdalnej dla studentów WILiŚ.  

This course discusses the general theory of elastic and plastic material behavior of solids.

Kurs jest przeznaczony dla studentów studiów niestacjonarnych I stopnia (semestr VI)

Technologia i Organizacja Robót Instalacyjnych  ( wykład + ćwiczenia) 

prowadzący: dr inż. Marcin Szczepański 

Przedstawienie możliwości wykorzystania GIS w transporcie jako współczesnego narzędzia przetwarzania danych. Przedstawienie metod pozyskiwania danych. Wsparcie GIS w inwestycji.

 

Celem seminarium dyplomowego jest zapoznanie studentów z zasadami pisania pracy dyplomowej magisterskiej (indywidualnej lub zespołowej) według wytycznych Rektora Politechniki Gdańskiej oraz jej prezentacją i dyskusją.

studia stacjonarne (inż), kierunek IŚ, sem.IV.

Termodynamika dla IŚ niestacjonarnego 4 sem.

Nauka podstaw programowania i obliczeń związanych z inżynierią środowiska.

Druga część zajęć z zakresu hydrauliki (po części HYDRAULIKA ZIMA, prowadzonej w semestrze zimowym). Program obejmuje modele przepływów filtracyjnych, obliczanie reakcji hydrodynamicznej, przepływy w korytach otwartych, strumienie swobodne, modelowanie zjawisk i pomiary hydrauliczne.