Materiały dydaktyczne do przedmiotu Diagnostyka i Wzmacnianie Konstrukcji Inżynierskich, kierunek Budownictwo, studia stacjonarne I stopnia, VII semestr.

Kurs jest przeznaczony dla studentów studiów I stopnia na kier. Transport, sem. 6 na WILiŚ do realizacji przedmiotu Drogi i Ulice.

Kurs jest przeznaczony dla studentów z WILiŚ PG, studiujących na kierunku Inżynieria Środowiska do realizacji przedmiotu Drogi i Ulice na semestrze 1 studiów stacjonarnych II stopnia).

Materiały dydaktyczne do przedmiotu Dynamika Budowli, kierunek Budownictwo, studia stacjonarne I stopnia, V semestr.

przedmiot na II semestrze studiów drugiego stopnia na kierunku budownictwo w trybie zaocznym.

Kurs będzie wykorzystywany do bieżących konsultacji magisterskich prac dyplomowych

Materiały do kursu Ekonomiczne i środowiskowe aspekty budowy dróg na kierunku budownictwo.

The course is dedicated to students at 3 semester of Environmental Engineering.

The subject is related to two issues. First is monitoring of the environment- different component of the environment like water, air, soil. Conditions necessary for reliable monitoring and analysis of the results of this monitoring are also discussed. Second is management and covers: Historical development of environmental strategies for protection and management, regulations, demands, needs as well as tools and strategies like clean technologies, LCA, issues contacted to climate change and mitigation of its; City resilience and demand for future to cope with climate change

Specjalność: Erasmus (WILiŚ), II stopnia, stacjonarne, 2019/2020 - letni (obecnie sem. 1)
oraz
Specjalność: Environmental Engineering (WILiŚ), II stopnia, stacjonarne, 2019/2020 - letni (obecnie sem. 1)
Specjalność: Erasmus (WILiŚ), II stopnia, stacjonarne, 2019/2020 - letni (obecnie sem. 1)\
oraz
Specjalność: Environmental Engineering (WILiŚ), II stopnia, stacjonarne, 2019/2020 - letni (obecnie sem. 1)

Kurs: Kierunek: Transport (WILiŚ), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2017/2018 - zimowy (obecnie sem. 6), Semestr: 2019/2020 - letni, Student wyjaśnia pojęcia ergonomii. Opisuje jej cele i obszar zastosowań. Definiuje układ człowiek - maszyna - otoczenie. Projektuje środowisko pracy człowieka biorąc pod uwagę zasady projektowania. Stosuje różne modele człowieka. Prezentuje bezpieczeństwo i niezawodność układu człowiek - maszyna - otoczenie.

Civil Engineering, Studia Stacjonarne II Stopień, II semestr

Civil Engineering, Studia Stacjonarne II Stopień, III semestr

Kurs przeznaczony jest dla studentów WILiŚ kierunku Inżynieria środowiska sem. 1 i 2. Kurs zawiera materiały do wykładu, ćwiczeń oraz zajęć laboratoryjnych z przedmiotów FIZYKA I i FIZYKA II. 

Fizyka dla studentów 2 semestru I stopnia na kierunku Budownictwo, WILIŚ, rok. akademicki 2019/2020

Grupy dziekańskie 3 i 8

Prowadzący: mgr inż. Izabela Kondratowicz

Fizyka, Niestacjonarne Budownictwo i Inżynieria Środowiska, Sem.1

Kurs: Fizyka II  - FIZYKA WSPÓŁCZESNA

Kierunki:

TRANSPORT, sem.II, st.I

GEODEZJA I KARTOGRAFIA, sem.II, st.I

W ramach prowadzonych zajęć studenci realizują między innymi następujące tematy: transformacja metodami: Hausbrandta i Helmetra, wyznaczanie błędu średniego ostatniego punktu w ciągu wiszącym, podstawy teoretyczne i zasady wykonywania pomiarów dalmierzami elektronicznymi, zasady redukcji obserwacji geodezyjnych z fizycznej powierzchni Ziemi na płaszczyznę państwowego układu współrzędnych, niwelacja trygonometryczna z uwzględnieniem krzywizny Ziemi i refrakcji pionowej, system odniesień przestrzennych i podział osnowy geodezyjnej w Polsce, zasady zakładania szczegółowej poziomej i pionowej osnowy geodezyjnej, stosowane w Polsce układy współrzędnych, odwzorowania kartograficzne stosowane w opracowaniu pomiarów geodezyjnych w Polsce.