Sieci komputerowe lab. 2019/20

Instrukcje laboratoryjne oraz formularze sprawozdań do laboratorium z sygnałów telekomunikacyjnych.

Przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej wybranych metod realizacji komutacji przestrzennej i czasowej
oraz technik wykorzystywanych przy przesyłaniu sygnałów cyfrowych.

Praktyczne zapoznanie studenta z funkcjonowaniem interfejsów, protokołów i realizacją usług telekomunikacyjnych dla sieci cyfrowej z komutacją kanałów oraz z komutacją pakietów.

CEL: Poznanie budowy i działania łącza radiowego i jego głównych zastosowań

TREŚĆ PRZEDMIOTU: 1 Budowa łącza radiowego, części nadawcza, odbiorcza i bezprzewodowa, funkcje systemowe 2 Bezprzewodowe medium propagacyjne, zakresy częstotliwości stoso-wane w komunikacji bezprzewodowej 3 Interfejs antenowy – podstawowe parametry użytkowe 4 Podstawy techniki nadawania, funkcjonalne ujęcie nadajnika radiowego 5 Podstawy techniki odbiorczej, funkcjonalne ujęcie odbiornika radiowego 6 Zagadnienie przenoszenia widma, budowa i działanie stopnia przemiany częstotliwości 7 Zagadnienia syntezy częstotliwości w technice nadawania i odbioru 8 Blok b.w.cz., uwarunkowania systemowe i częstotliwościowe 9 Podstawowe zadania modulacji, modulacje analogowe i cyfrowe 10 Modem radiowy, kodowanie źródłowe i nadmiarowe. Budowa i działanie stacji radiokomunikacyjnej, sieć radiowa 11 Metody dostępu do kanału radiowego, FDMA, TDMA, CDMA, SDMA, dostęp przypadkowy. Radiowy system dostępowy 12 Radiowe przęsło telekomunikacyjne, linia radiowa 13 System komórkowy, odległości koordynacyjne, pojęcie pęku komórek 14 Satelita telekomunikacyjny, jego rola we współczesnej komunikacji bezprzewodowej 15 Systemy i techniki bezprzewodowe – kierunki rozwoju

Wykład na kierunku EiT sem. 2 st. inż. 

Kurs składa się z 30 godzinnego wykładu oraz 15 godzinnego laboratorium. Przedstawiane są informacje o układach zasilających realizowanych w formie przetwornic impulsowych. Na wykładzie omawiane są podstawowe konfiguracje przetwornic, zasada działania, ważniejsze parametry oraz sposób analizowania i projektowania. W laboratorium w sposób praktyczny ćwiczy się symulacje działania przetwornic oraz wyznaczanie charakterystyk i podstawowych parametrów.

Kurs dla uczestników przedmiotu Projektowanie Sieci Bezprzewodowych II (I stopień - inżynierski)

Wydział ETI / I stopień studiów EiT/IBM/AiR: Układy elektroniczne

W tym miejscu będą zamieszczane zadania wraz z odpowiedziami do samodzielnego rozwiązywania jak również rozwiązane zadania. Kurs przeznaczony jest dla studentów Wydziału ETI - semestr 2. Wykład prowadzi Profesor Możejko.

 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadą działania, budową i parametrami eksploatacyjnymi systemów echolokacyjnych.

Systemy i sieci telekomunikacyjne II - projekt: 

Poznanie praktyczne podstawowych zasad projektowania i wymiarowania sieci transmisyjnej i węzłów komutacyjnych.

I stopień, sem. 6, EiT (dokładniej strumień E)

Kurs przeznaczony jest dla studentów VI semestru studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) dla przedmiotu Systemy radiokomunikacyjne - projekt.

Technika laserowa:    1 st.  6 sem.    EiT, strumień Elektronika   

studia I stopnia sem. 6 kierunek EiT, subkierunek: Elektronika

studia I stopnia sem. 4 kierunek EiT