Kursy Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Konsultacje dr inż. Piotr Kaczmarek

Wykład z przedmiotu Procesory Sygnałowe i Logika Programowalna AiR.

Kurs jest przeznaczony do konsultacji przy realizacji projektu inżynierskiego Studentów piszących prac pod opieką Małgorzaty  Gajewskiej.

Sieci komputerowe NST sem.V 2022/23

Poznanie przez słuchaczy podstawowych działów sztucznej inteligencji z uwzględnieniem ich zastosowań w automatyce i rozwiązanie wybranych zagadnień w czasie zajęć laboratoryjnych

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z algorytmami ewolucyjnymi. Wykład obejmuje następujące zagadnienia: ewolucyjne technik optymalizacji; kodowanie i dekodowanie parametrów; metody oceny stopnia przystosowania; metody selekcji osobników; operacje genetyczne; strategie podstawień; metody skalowania przystosowania; mechanizm niszowania; wielokryterialna optymalizacja.

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi problemami w strategiach zespołowych takimi jak: wykorzystanie algorytmu roju cząsteczek, algorytmu mrówkowego, stochastycznie rozproszonych poszukiwań, algorytmy podejmowania zespołowej strategii, systemy wieloagentowe, modelowanie inteligentnej współpracy, symulacje społecznych zachowań. Formą zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie egzaminu i wykonanie zadania projektowego

Wykład z przedmiotu Algorytmy Obliczeniowe

The main aim of the course is to familiarize students with the basic problems in team strategies, such as: the use of the particle swarm optimization algorithms, the ant colony optimization, stochastic distributed searches, algorithms for team strategy, multi-agent systems, modeling intelligent cooperation, simulations of social behavior. The form of passing the course is passing the exam and completing a project task