W ramach niniejszego kursu prowadzone będą zajęcia laboratoryjne z przedmiotu "Diagnostyka i protetyka słuchu i wzroku'.

Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych dotyczy badań słuchu i wzroku metodami subiektywnymi i obiektywnymi. 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z techniką ultradźwiękową stosowaną w medycynie.

Treści kursu obejmują zagadnienia uwzględnione w karcie przedmiotu:

Ciało stałe, definicje fizyczne i praktyczne, struktura ciała stałego. Budowa chemiczna a struktura. Elementy krystalografii, sieci krystaliczne, monokryształy, polikryształy. Elementy symetrii. Układy krystalograficzne. Polimorfizm, izomorfizm, odmiany alotropowe pierwiastków, diament, grafit, fulereny, nanorurki węglowe, izotropia i anizotropia. Metale, stopy, stopy śródwęzłowe, spieki. Powłoki nieorganiczne na metalach, korozja. Materiały ceramiczne. Materiały amorficzne, szkła, odmiany, zastosowanie. Włókna naturalne i syntetyczne, organiczne i nieorganiczne. Warstwy, metody wytwarzania, warstwy monomolekularne. Lipofilowość i hydrofilowość, zwilżalność, ugrupowania lipo- i hydrofilowe. Układy zdyspergowane, emulsje, rola detergentów. Koloidy, typy, wytwarzanie, rola biologiczna. Osmoza, elektroosmoza, dejonizacja koloidów, koagulacja. Materiały koloidalne w medycynie. Monomery, polimery organiczne, metody wytwarzania. Typy reakcji polimeryzacji, izomeria, polimery usieciowane. Polimery kondensacyjne i addycyjne, biozgodność. Chemiczna modyfikacja polimerów, wymieniacze jonowe. Tworzywa zbrojone, wstęp do materiałów kompozytowych. Kopolimery, kokondensaty. Zależności między strukturą a właściwościami tworzyw sztucznych. Przykłady zastosowań polimerów w medycynie, zastawki, sztuczne serce, sztuczna nerka. Przykłady zastosowań metali i materiałów ceramicznych w medycynie. Właściwości materiałów: mechaniczne, cieplne, elektryczne, magnetyczne, optyczne, biologiczne. Metody przemysłowe wytwarzania materiałów. Kontrola i sterowanie procesami produkcyjnymi. Przemysłowa synteza preparatów farmaceutycznych. Formy leków, wytwarzanie, ocena jakości. Systemy terapeutyczne. Zastosowanie materiałów w inżynierii biomedycznej.

Celem przemiotu jest przedstawienie podstawowych koncepcji modelowania i implementacji dokumentów cyfrowych i elektronicznych, najważniejszych standardów i formatów reprezentacji dokumentu w postaci czytelnej dla komputera,
opanowanie umiejętności projektowania i kodowania aplikacji do przetwarzania dokumentów oraz posługiwanie się narzędziami wspierającymi, a także samodzielna realizacja własnego systemu przetwarzania dokumentów na różnych poziomach reprezentacji i w różnych standardach.

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z przyczynami powstawania uszkodzeń słuchu i wzroku. Studenci w ramach wykładu zapoznają się z wybranymi metodami stosowanymi w diagnostyce słuchu i wzroku. Dodatkowo istotnym elementem wykładu jest przekazanie studentom wiedzy związanej z prowadzeniem badań słyszenia i widzenia oraz interpretacją wyników tych badań.  Ważnym celem szczegółowym jest nabycie w ramach laboratorium umiejętności prowadzenia obiektywnych i subiektywnych badań narządów słuchu i wzroku, określenia miejsca, rodzaju oraz wielkości uszkodzenia słuch i wzroku.

Materiały pomocnicze do wykładu są dostępne pod linkiem: https://multimed.org/student/materialy.html#dpsw

Kurs Inżynieria Rehabilitacji (wykład) przeznaczony jest dla studentów 2. semestru studiów dziennych II stopnia, na kierunku Inżynieria Bio-Medyczna. Kurs zawiera treści w postaci wykładu z zakresu ogólnie-pojętego postrzegania niepełnosprawności, podstaw fizjoterapii, fizykoterapii, kinezyterapii, biomechaniki i fizjonomii układu ruchu człowieka, oraz omawia zagadnienia inżynierskie urządzeń stosowanych w rehabilitacji ruchowej. 

Kierunek IBM, stopień II, sem. I, studia stacjonarne.