Celem przedmiotu jest dostarczenie studentowi wiedzy z zakresu psychologii, filozofii, etyki i podstaw makroekonomii niezbędnej do zarządzania organizacjami ludzkimi.

Celem przedmiotu jest uzyskanie przez Studenta wiedzy w zakresie kierowania firmą hi-tech we wszystkich aspektach jej działalności, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień marketingu.

Celem przedmiotu jest uzyskanie przez Studenta wiedzy w zakresie kierowania firmą hi-tech we wszystkich aspektach jej działalności, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień marketingu.

Celem przedmiotu jest uzyskanie przez Studenta umiejętności posługiwania się aparatem teorii aproksymacji w zakresie analizowania, porównywania kwotowań z rynków finansowych i konstrukcji wskaźników pomocnych w inwestowaniu.

Laboratorium z przedmiotu "Systemy wbudowane i mikroprocesory", część 2: czujniki mikromechaniczne. Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z budową, zasadą działania i sposobami wykorzystania czujników mikromechanicznych w systemach wbudowanych. Ćwiczenia obejmują pracę z czujnikiem przyspieszenia, żyroskopem i czujnikiem magnetorezystywnym. 

Kurs jest przeznaczony dla studentów 6 se. studiów pierwszego stopnia dla kierunku Informatyka.

Sieci komputerowe  informatyka 2019/20 

Zajęcia o charakterze ćwiczeniowym związane projektowania układów cyfrowych. Metody projektowania i syntezy układów cyfrowych kombinacyjnych i sekwencyjnych synchronicznych z wykorzystaniem elementów elektronicznych o małej i średniej skali integracji.

 

 

Inżynieria oprogramowania, I st. Informatyki NST, sem. 4;

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów od strony teoretycznej i praktycznej z mechanizmami bezpieczeństwa, zagrożeniami, jakie są z nimi związane, rozwiązaniami jakie można zastosować w celu podniesienia bezpieczeństwa, a także wytworzenie podejścia do bezpieczeństwa rozumianego jako proces ciągły - z podstawami zarządzania bezpieczeństwem.

Kierunek Informatyka, stopień I sem. 4, studia niestacjonarne. Proszę o rozwiązanie do tego czasu zadń, których treść wysłałem do wszystkich państwa.

Zajęcia z tego przedmiotu są na 6. semestrze I stopnia studiów stacjonarnych na kierunku Informatyka. W pierwszej połowie semestru prowadzony jest wykład, natomiast w drugiej połowie semestru są zajęcia laboratoryjne.

Celem przedmiotu jest przedstawienie nie-algorytmicznych modeli obliczeń do pracy grupowej w środowisku rozproszonym, przedstawienie nowych kierunków rozwoju zastosowań informatyki dla potrzeb społeczeństwa informacyjnego oraz zademonstrowanie w praktyce kilku aplikacji, reprezentujących główne klasy rozproszonych systemów interaktywnych.

Celem przedmiotu jest przedstawienie nie-algorytmicznych modeli obliczeń do pracy grupowej w środowisku rozproszonym, nowych kierunków rozwoju zastosowań informatyki dla potrzeb społeczeństwa informacyjnego oraz zademonstrowanie w praktyce kilku aplikacji, reprezentujących główne klasy rozproszonych systemów interaktywnych

Sieci korporacyjne, informatyka, studia I stopnia, VI sem., strumień systemy