Celem przedmiotu jest dostarczenie studentowi wiedzy z zakresu psychologii, filozofii, etyki i podstaw makroekonomii niezbędnej do zarządzania organizacjami ludzkimi.

Celem przedmiotu jest uzyskanie przez Studenta wiedzy w zakresie kierowania firmą hi-tech we wszystkich aspektach jej działalności, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień marketingu.

Celem przedmiotu jest uzyskanie przez Studenta umiejętności posługiwania się aparatem teorii aproksymacji w zakresie analizowania, porównywania kwotowań z rynków finansowych i konstrukcji wskaźników pomocnych w inwestowaniu.

Laboratorium z przedmiotu "Systemy wbudowane i mikroprocesory", część 2: czujniki mikromechaniczne. Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z budową, zasadą działania i sposobami wykorzystania czujników mikromechanicznych w systemach wbudowanych. Ćwiczenia obejmują pracę z czujnikiem przyspieszenia, żyroskopem i czujnikiem magnetorezystywnym. 

Kurs jest przeznaczony dla studentów 6 se. studiów pierwszego stopnia dla kierunku Informatyka.

Sieci komputerowe  informatyka 2019/20 

Inżynieria oprogramowania, I st. Informatyki NST, sem. 4;

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów od strony teoretycznej i praktycznej z mechanizmami bezpieczeństwa, zagrożeniami, jakie są z nimi związane, rozwiązaniami jakie można zastosować w celu podniesienia bezpieczeństwa, a także wytworzenie podejścia do bezpieczeństwa rozumianego jako proces ciągły - z podstawami zarządzania bezpieczeństwem.

Kierunek Informatyka, stopień I sem. 4, studia niestacjonarne. Proszę o rozwiązanie do tego czasu zadń, których treść wysłałem do wszystkich państwa.

Zajęcia z tego przedmiotu są na 6. semestrze I stopnia studiów stacjonarnych na kierunku Informatyka. W pierwszej połowie semestru prowadzony jest wykład, natomiast w drugiej połowie semestru są zajęcia laboratoryjne.

Celem przedmiotu jest przedstawienie nie-algorytmicznych modeli obliczeń do pracy grupowej w środowisku rozproszonym, przedstawienie nowych kierunków rozwoju zastosowań informatyki dla potrzeb społeczeństwa informacyjnego oraz zademonstrowanie w praktyce kilku aplikacji, reprezentujących główne klasy rozproszonych systemów interaktywnych.

Celem przedmiotu jest przedstawienie nie-algorytmicznych modeli obliczeń do pracy grupowej w środowisku rozproszonym, nowych kierunków rozwoju zastosowań informatyki dla potrzeb społeczeństwa informacyjnego oraz zademonstrowanie w praktyce kilku aplikacji, reprezentujących główne klasy rozproszonych systemów interaktywnych

Sieci korporacyjne, informatyka, studia I stopnia, VI sem., strumień systemy

 1. Klasyfikacja sieci bezprzewodowych: Przegląd systemów bezprzewodowych
 2. Podstawowe własności i zastosowania sieci bezprzewodowych
 3. Właściwości i parametry mediów transmisyjnych, charakterystyka systemów radiowych i optycznych
 4. Techniki wielodostępu (FDMA, TDMA, CDMA, SDMA)
 5. Klasyfikacje protokołów dostępu do kanału: Ocena efektywności
 6. Parametry protokołów rywalizacyjnego dostępu (ALOHA, S-ALOHA, CSMA)
 7. Sieci WLAN zasady organizacji i tryby pracy
 8. Standardowe rozwiązania sieci WLAN (IEEE 802.11)
 9. Ocena przydatności protokołu dostępu DCF CSMA/CA. Analiza algorytmu PCF
 10. Architektura MAC QoS obsługa różnych typów ruchu w sieciach IEEE 802.11e
 11. Wybrane problemy projektowania sieci WLAN implementacja i testowanie sieci WLAN; Tryby pracy urządzeń WiFi
 12. Bezpieczeństwo sieci IEEE 802.11- Protokół WEP/WPA
 13. Bezpieczeństwo sieci IEEE 802.11- Protokoły WAP, IEEE 802.11i
 14. Sieci PAN: Standard Bluetooth i jego profile
 15. Sieci WMAN standard IEEE 802.16

Przyswojenie algebry Boole'a. Nabycie umiejętności opisania działania prostych układów logicznych za pomocą funkcji logicznych, tabel przejść stanów lub grafów. Poznanie sposobów praktycznej implementacji układów cyfrowych kombinacyjnych i sekwencyjnych.

informatyka, stopień 1 (studia niestacjonarne)

Wykład z Podstaw Fizyki dla studentów Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, kierunek studiów Informatyka, semestr 2 studiów I stopnia