Wykład z przedmiotu Metody Numeryczne w AiR.

ACR, Stopień I, sem. 5

Prowadzący: dr inż. Mariusz Domżalski

Poznanie przez słuchaczy podstawowych działów sztucznej inteligencji z uwzględnieniem ich zastosowań w automatyce i rozwiązanie wybranych zagadnień w czasie zajęć laboratoryjnych

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z algorytmami ewolucyjnymi. Wykład obejmuje następujące zagadnienia: ewolucyjne technik optymalizacji; kodowanie i dekodowanie parametrów; metody oceny stopnia przystosowania; metody selekcji osobników; operacje genetyczne; strategie podstawień; metody skalowania przystosowania; mechanizm niszowania; wielokryterialna optymalizacja.

Wykład z przedmiotu Algorytmy Obliczeniowe

Wykład z przedmiotu Procesory Sygnałowe i Logika Programowalna AiR.

Materiały do wykładu i ćwiczeń z przedmiotu

Laboratorium "Języki modelowania i symulacji", wydział ETI, katedra KSA, I stopień studiów

Wykład "Roboty mobilne", wydział ETI, katedra KSA, I stopień studiów

Laboratorium "Podstawy robotyki", wydział ETI, katedra KSA, I stopień studiów

Laboratorium "Sterowanie Analogowe", wydział ETI, Katedra KSA, I stopień studiów

Wykład "Mechatronika", Wydział ETI, katedra KSA, I stopień studiów

Kurs dla:

studia stacjonarne, I st. 5 sem., kierunek Automatyka , Cybernetyka i Robotyka

rok akademicki 2021/2022, semestr zimowy

I st, 3 sem. Automatyka, Cybernetyka i Robotyka

Wykład z przedmiotu Technika Cyfrowa

1. Pojęcia podstawowe, układy kombinacyjne, układy sekwencyjne

2. Aparat matematyczny stosowany do opisu układów kombinacyjnych i sekwencyjnych – tablice funkcji, funkcje logiczne, automaty, graf tablice przejść/wyjść – przykłady

3. Wprowadzenie do systemu binarnego, arytmetyka binarna

4. Kody przedstawiania liczb BIN, HEX, BCD, U1, U2, liczby zmienno pozycyjne, arytmetyka na liczbach ze znakiem

5. Algebra Boole’a, aksjomaty, wybrane definicje i twierdzenia

6. Funkcje logiczne, postać kanoniczne i parakanoniczna, metody sprowadzania funkcji do postaci kanonicznej

7. Funkcje logiczne w postaci NPS i NPI, przykłady i analogie do innych algebr oraz przykłady zastosowań algebry Boole’a

8. Minimalizacja funkcji logicznych, cel minimalizacji techniczny i ekonomiczny

9. Minimalizacja funkcji logicznych, metoda tablic Karnaugh

10. Minimalizacja funkcji logicznych, algorytm McCluskey’a, przykłady minimalizacji funkcji

11. Funktory logiczne, synteza układów kombinacyjnych z wykorzystaniem funktorów
AND, OR i NOT

12. Funktory logiczne, synteza układów kombinacyjnych z wykorzystaniem funktorów
NAND i NOR, minimalizacja funkcji logicznych w zakresie reprezentacji NPS i NPI a minimalizacja globalna

13. Przegląd typowych układów kombinacyjnych

14. Synteza układów kombinacyjnych z wykorzystaniem multiplekserów, realizacje wielowarstwowe i mieszane (multi-pleksery i/lub funktory)

15. Układy iteracyjne, problem kompromisu pomiędzy złożonością układu a jego czasem propagacji

16. Synteza układów sekwencyjnych synchronicznych – synteza abstrakcyjna, minimalizacja liczby stanów wewnętrznych

17. Synteza układów sekwencyjnych synchronicznych – kodowanie stanów, rodzaje przerzutników i ich wykorzystanie, metody wyzwalania przerzutników

18. Synteza układów sekwencyjnych synchronicznych – synteza kombinacyjna układów sekwencyjnych

19. Analiza układów sekwencyjnych, konwersja pomiędzy modelami Moore’a i Mealye’go.

20. Synteza układów sekwencyjnych asynchronicznych – różnice w stosunku do układów synchronicznych – synteza abstrakcyjna

21. Synteza układów sekwencyjnych asynchronicznych –kodowanie stanów, wyścig krytyczny i niekrytyczny, metoda zabezpieczające projektowany układ przed wyścigami

22. Synteza układów sekwencyjnych asynchronicznych - realizacja układów asynchronicznych z wykorzystaniem prze-rzutników asynchronicznych SR i układów
kombinacyjnych ze sprzężeniem zwrotnym

23. Synteza układów sekwencyjnych asynchronicznych – synteza kombinacyjna układów asynchronicznych z zabezpieczeniem przed hazardem statycznym i dynamicznym, przykłady

24. Synteza techniczna układów cyfrowych – funktory logiczne, przerzutniki,
układy MSI – technologie wykonania (bipolarne i CMOS

25. Synteza techniczna układów cyfrowych –
technologie wykonania (bipolarne i CMOS) parametry i charakterystyki

26. Synteza techniczna układów cyfrowych – funktory z wyjściami OC i TS, zasady łączenia układów w obrębie rodziny oraz wykonanych w różnych technologiach

27. Typowe układy sekwencyjne MSI, liczniki, rejestry oraz przykłady ich typowych
zastosowań

28. Typowe układy sekwencyjne MSI, liczniki, rejestry, techniki łączenia wyjść, organizacja magistrali w technice OC i TS, problem adresacji i synchronizacji

29. Wybrane układy cyfrowe: przerzutniki monostabilne i astabilne, pamięci ROM (ROM, PROM, EPROM, EEPROM) oraz ich parametry i wykorzystanie do realizacji funkcji logicznych

30. Wybrane układy cyfrowe: - pamięci RAM statyczne i dynamiczne oraz ich parametry, wprowadzenie do logiki programowalnej – układy PLA – synteza funkcji logicznych