Kurs do wykładu z Techniki radia programowalnego omawia zagadnienia sprzętu i oprogramowania, które są wykorzystywane podczas realizacji urządzeń nadawczo-odbiorczych w technologii radia programowalnego (ang. Software Defined Radio - SDR).

The course for the lecture on Software Defined Radio Technology discusses the issues of hardware and software that are used in the implementation of transmitting and receiving devices in Software Defined Radio (SDR) technology.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z narzędziami CAD stosowanymi w technice wysokich częstotliwości (i ich ograniczeniami). Przedmiot pozwala poznać specyficzne aspekty wspomaganego komputerem modelowania układów bardzo wysokich częstotliwości – od systemu do modelowania fizycznych własności elementów. 

Celem przedmmiodu jest zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności dotyczących projektowania wybranych zintegrowanych układów b.w.cz. stosowanych we współczesnych systemach komunikacji bezprzewodowej.

Kurs przedstawia podstawowe zagadnienia z zakresu projektowania układów scalonych do systemów komunikacji bezprzewodowej. Omawiane są sposoby projektowania najważniejszych bloków funkcjonalnych odbiorników i nadajników realizowanych jako elementy układów scalonych wysokiej skali integracji.

1. Introduction/Guide for the use of the International System of Units
2. Rules and style conventions for expressing values of quantities.
3. The role of measurement uncertainty in conformity assessment.
4. Probabilistic model for measurement processes, estimation theory
5. Analog-digital conversion methods
6. Selected structures of classical analog-digital converters
7. New techniques of analog-digital conversion: sigma-delta ADC, pipelined ADC, cyclic ADC
8. Selected structures of digital-analog converters. Digital gnereration of arbitrary waveforms (DDS method)
9. Measurement of RLCQDZφ parameters of two-terminal network in serial and parallel equivalent circuit
10. Impedance measurement methods
11. Technical object diagnostics using impedance spectroscopy
12. Parametric identification of two-terminal networks
13. Testing of digital circuits. Signature analysis method - serial and parallel shift registers
14. Testing of analog circuits
15. Methods for analog circuits diagnostics

Wykład "Komunikacja i wizualizacja w automatyce budynków", wydział ETI, katedra KSA, II stopień studiów

Omawianie bieżących wyników projektu.

Elektronika i Telekomunikacja, studia magisterskie sem. 2 i 3

Zajęcia przeznaczone są dla studentów 1. semestru studiów II stopnia. Celem przedmiotu jest zapoznanie z teorią i praktycznymi zagadnieniami z odbioru radiowego ze szczególnym uwzględnieniem odbiorników cyfrowych.

Przedmiot ten prowadzony jest na studiach magisterskich, specjalność: Inżynieria komunikacji bezprzewodowej (WETI), II stopnia, stacjonarne.

Wykład i laboratorium - 2. stopień, sem. 2, specjalność: Inżynieria Dźwięku i Obrazu

dla 2 semestru II stopnia, mgr, dla specjalności Komputerowe Systemy Elektroniczne

Podstawowe pojęcia dotyczące filtracji cyfrowej (w tym próbkowanie nierównomierne), analiza widmowa (estymacja gęstości widmowej mocy, widma wyższych rzędów), zjawisko rezonansu stochastycznego, filtr Wienera i Kalmana, liniowa i nieliniowa filtracja adaptacyjne, analiza czasowo-częstotliwościowa, metody odszumiania sygnałów, metody regresji i detekcji według algorytmów PCA i SVM, metody kodowania sygnałów audio i video, modem DSL - podstawy działania, metody przygotowywania aplikacji multimedialnych w systemach wbudowanych.

EiT, I st., sem. 7, Opto
Kierunek: Elektronika i telekomunikacja
Studia inżynierskie (I stopnia)
Profil: Optoelektronika
Rok 4
Semestr 7