II stopień, sem. 1, Optoelektronika + specjalność uzupełniająca

Zajęcia projektowe dla specjalności Komputerowe Systemy Elektroniczne i Systemy Mikroelktroniczne

Realizacja zadania programistycznego z wykorzystaniem metod i narzędzi poznanych w ramach wykładu z przedmiotu "Projektowanie oprogramowania systemów".

Celem przedmiotu jest opanowanie przez studentów umiejętności komputerowej symulacji podstawowych metod przetwarzania sygnałów w dziedzinie czasu i przestrzeni w systemach echolokacyjnych.

studia 2 stopnia, semestr 3, kierunek E, specjalność Optoelek

Kurs obejmuje ćwiczenia laboratoryjne oraz projekt z przedmiotu Programowanie współbieżne w systemie Linux II. Przeznaczony jest dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja.

Electronics and Telecommunications

Computer Electronic Systems
MSc Diploma Seminar

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z architekturą systemów wieloprocesorowych i wielokomputerowych oraz z procesem wytwarzania i testowania oprogramowania realizującego zadane funkcje systemu czasu rzeczywistego.

EiT, II st., sem. 1, Opto
Kierunek: Elektronika i telekomunikacja
Studia magisterskie (II stopnia)
Specjalność: Optoelektronika
Rok 1
Semestr 1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z fizycznymi właściwościami pól akustycznych, warunkami transmisji, przetwarzania i ekspozycji sygnałów ultradźwiękowych oraz z aparaturą ultradźwiękową.
 

studia magisterskie - semestr 3, kierunek elektronika, specjalność Komputerowe Systemy Elektroniczne.

Przedmiot składa się z wykładu (15 godzin) i seminarium (15 godzin). Normalnie zajęcia odbywają się 2 godz. na tydzień.Kurs wspomagający do laboratorium z Zaawansowanego przetwarzania sygnałów telekomunikacji cyfrowej prowadzonego dla II stopnia kierunku Elektronika i telekomunikacja (specjalność: Systemy i sieci teleinformacyjne).

Systemy transportu informacji  (EiT, II st.  SST + SSR, sem.1):

Budowa, zasady funkcjonowania i standaryzacja sieci optycznych, wykorzystywanych do transportu informacji.

Kierunek: Elektronika i telekomunikacja

            Electronics and Telecommunication

Studia magisterskie (II stopnia)
M.Sc. studies
Rok 2
Year 2
Semestr 3
Semester 3

Omawianie propozycji tematów oraz bieżących wyników projektu.

Kurs do seminarium  Zarządzanie sieciami i usługami informacyjnymi

Kurs do przedmiotu Platformy Usługowe i Aplikacje NGN

dla 1 sem. studiów II stopnia specj. Systemy Mikroelektroniczne

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami akwizycji danych obejmującymi proces przygotowania sygnałów, multipleksowanie, przetwarzanie analogowo cyfrowego i cyfrowo analogowe, łącznie ze sposobem zasilania oraz metodami zapewnienia niskiego poziomu zakłóceń.