studia 2 stopnia, semestr 3, kierunek E, specjalność Optoelektronika.

studia 2 stopnia, semestr 3, kierunek E, specjalność Optoelek

Elektronika i Telekomunikacja, studia magisterskie sem 2 i 3

Materiały wykładowe i laboratoryjne z przedmiotu Kompatybilność EM urządzeń zintegrowanych Studia magisterskie - semestr 3, kierunek elektronika

Materiały wykładowe oraz laboratoryjne dla przedmiotu Automatyzacja miernictwa mikrofalowego Studia magisterskie - semestr 1, kierunek elektronika

Metody Numeryczne: dla studentów Elektroniki i Telekomunikacji, studia magisterskie, semestr 1

Prowadzący: Michał Rewieński, Barbara Stawarz-Graczyk, Martyna Czarniewska

Opis przedmiotu: Wykład ten przedstawia techniki obliczeniowe stosowane w modelowaniu i symulacji szerokiej gamy systemów inżynierskich. Dyskutowane metody i pojęcia są bogato ilustrowane przykładami różnorodnych zastosowań, takich jak modelowanie zintegrowanych układów elektronicznych, zjawisk przewodności cieplnej; symulację ruchu ulicznego, dynamiki rekacji chemicznych; ranking stron internetowych; modelowanie fal uderzeniowych w dynamice płynów; obliczanie pojemości elektrycznej w liniach sygnałowych w mikroprocesorze. Tematyka przedmiotu obejmuje: matematyczne sformułowania problemów symulacyjnych, bezpośrednie i iteracyjne metody rozwiązywania układów równań liniowych, w tym metody podprzestrzeni Kryłowa, metody prekondycjoningu, metody Newtona dla problemów nieliniowych, techniki rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych, w tym wielokrokowe metody całkowania, metody siatkowe dla eliptycznych i hiperbolicznych równań różniczkowych cząstkowych, w tym metody różnic skończonych (FD), elementów skończonych (FEM) i objętości skończonych (FV), oraz metodę elementu brzegowego (BEM) dla sformułowań całkowych.

Numerical Methods: for Electronics and Telecommunications students, Master's level, semester 1

Instructor: Michał Rewieński, Adam Lamęcki

Course description: This course provides an introduction to computational techniques for the simulation and modeling of a broad range of engineering and physical systems. Concepts and methods discussed are widely illustrated by various applications including modeling of integrated circuits, heat transport phenomena, traffic flow, chemical reactions, internet site ranking, shock waves in fluid flow, extracting capacitance for a microprocessor signal line. Topics include: mathematical formulations of simulation problems; sparse direct and iterative linear system solution techniques, including Krylov subspace methods; preconditioning techniques; Newton methods for nonlinear problems; techniques for ordinary differential equations, including multistep integration methods; mesh methods for elliptic and hyperbolic partial differential equations, including finite differences (FD), finite volumes (FV), and finite element method (FEM); boundary element method (BEM) for solving integral equations.

Zajęcia przeznaczone są dla studentów 2. semestru studiów II stopnia kierunku Elektronika i Telekomunikacja. Celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawowymi elementami teorii odbioru radiowego ze szczególnym uwzględnieniem systemów cyfrowych.

Zajęcia przeznaczone są dla studentów 1. semestru studiów II stopnia. Celem przedmiotu jest zapoznanie z teorią i praktycznymi zagadnieniami z odbioru radiowego ze szczególnym uwzględnieniem odbiorników cyfrowych.

EiT, II st., sem. 1, Opto
Kierunek: Elektronika i telekomunikacja
Studia magisterskie (II stopnia)
Specjalność: Optoelektronika
Rok 1
Semestr 1

Kierunek: Elektronika i telekomunikacja

            Electronics and Telecommunication

Studia magisterskie (II stopnia)
M.Sc. studies
Rok 2
Year 2
Semestr 3
Semester 3

EiT, I st., sem. 7, Opto
Kierunek: Elektronika i telekomunikacja
Studia inżynierskie (I stopnia)
Profil: Optoelektronika
Rok 4
Semestr 7

Kierunek: Elektronika i telekomunikacja (studia w jęz. angielskim)
               Electronics and Telecommunication
Studia magisterskie (II stopnia)
M.Sc. studies
Rok 2
Year 2
Semestr 3
Semester 3