Seminarium dyplomowe magisterskie Katedry Systemów Multimedialnych

Kurs do przedmiotu Projektowanie Oprogramowania Systemów - projekt w katedrze KST (WETI)

Praktyczne poznanie metod i urządzeń pomiarowych, wykorzystywanych w sieciach telekomunikacyjnych
do pomiarów jakości kanałów i sygnałów.

Omawianie bieżących wyników projektu.

Kurs obejmuje ćwiczenia laboratoryjne oraz projekt z przedmiotu Programowanie współbieżne w systemie Linux II. Przeznaczony jest dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja.

dla 1 sem. studiów II stopnia specj. Systemy Mikroelektroniczne

Systemy transportu informacji    [II st. SST + SSR, sem.1]

Przekazanie wiedzy o zasadach funkcjonowania sieci optycznych, wykorzystywanych do transportu informacji.
Praktyczne poznanie zasad konfiguracji i zabezpieczenia w urządzeniach WDM.

Przegląd zagadnień charakteryzujących zasady działania strukturę morskich systemów nawigacyjnych, komunikacyjnych, radarowych i sonarowych, stanowiących elektroniczne wyposażenie jednostek pływających, z podziałem na obligatoryjne - wynikające z konwencji IMO dotyczących bezpieczeństwa żeglugi, oraz użytkowe - stosowane w trakcie prac oceanotechnicznych.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami akwizycji danych obejmującymi proces przygotowania sygnałów, multipleksowanie, przetwarzanie analogowo cyfrowego i cyfrowo analogowe, łącznie ze sposobem zasilania oraz metodami zapewnienia niskiego poziomu zakłóceń.

Celem przedmiotu jest opanowanie przez studentów umiejętności komputerowej symulacji podstawowych metod przetwarzania sygnałów w dziedzinie czasu i przestrzeni w systemach echolokacyjnych.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z fizycznymi właściwościami pól akustycznych, warunkami transmisji, przetwarzania i ekspozycji sygnałów ultradźwiękowych oraz z aparaturą ultradźwiękową.
 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z architekturą systemów wieloprocesorowych i wielokomputerowych oraz z procesem wytwarzania i testowania oprogramowania realizującego zadane funkcje systemu czasu rzeczywistego.

Zajęcia projektowe dla specjalności Komputerowe Systemy Elektroniczne

Realizacja zadania programistycznego z wykorzystaniem metod i narzędzi poznanych w ramach wykładu z przedmiotu "Projektowanie oprogramowania systemów".

Systemy transportu informacji  (EiT, II st.  SST + SSR, sem.1):

Budowa, zasady funkcjonowania i standaryzacja sieci optycznych, wykorzystywanych do transportu informacji.

Kurs jest przeznaczony dla studentów pierwszego semestru studiów II stopnia dla kierunku Elektronika i telekomunikacja.