Celem przedmiotu jest opanowanie przez studentów umiejętności komputerowej symulacji podstawowych metod przetwarzania sygnałów w dziedzinie czasu i przestrzeni w systemach echolokacyjnych.

Kurs do przedmiotu Projektowanie Oprogramowania Systemów - projekt w katedrze KST (WETI)

II stopień, sem. 1, Optoelektronika + specjalność uzupełniająca

Kurs do przedmiotu Platformy Usługowe i Aplikacje NGN

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z architekturą systemów wieloprocesorowych i wielokomputerowych oraz z procesem wytwarzania i testowania oprogramowania realizującego zadane funkcje systemu czasu rzeczywistego.

Kurs do seminarium  Zarządzanie sieciami i usługami informacyjnymi

Kurs obejmuje ćwiczenia laboratoryjne oraz projekt z przedmiotu Programowanie współbieżne w systemie Linux II. Przeznaczony jest dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu wytwarzania, analizy i parametryzacji sygnału mowy, W ramach przedmiotu prezentowane są również zagadnienia z zakresu syntezy mowy oraz rozpoznawania mowy.

W niniejszym kursie będą również zamieszczane materiały przydatne do realizacji ćwiczeń laboratoryjnych.

EiT, II st., sem. 1, Opto
Kierunek: Elektronika i telekomunikacja
Studia magisterskie (II stopnia)
Specjalność: Optoelektronika
Rok 1
Semestr 1

W ramach niniejszego kursu prowadzone będą zajęcia laboratoryjne z przedmiotu "Technologia nagrań I".

Joint course for Modern Radio Communication Systems and Nowoczesne systemy radiokomunikacyjne

Kurs dotyczy przedmiotu:

- Anteny Radiokomunikacyjne i Technika MIMO (dla specjalności Systemy i Sieci Radiokomunikacyjne [PL])

Kurs wspomagający do laboratorium z Zaawansowanego przetwarzania sygnałów telekomunikacji cyfrowej prowadzonego dla II stopnia kierunku Elektronika i telekomunikacja (specjalność: Systemy i sieci teleinformacyjne).

Cel przedmiotu: Zapoznanie z budową, możliwościami i aplikacjami zintegrowanych sieci sensorowych.

Przedmiot kursowy dla studentów WETI - II stopień, 1 semestr, specjalność IKB (obowiązkowy) i SM (uzupełniający)

Wykład obejmuje wiedzę teoretyczną dotyczącą projektowania układów aktywnych b.w.cz. w technologiach planarnych obwodów mikrofalowych oraz zastosowania układów monolitycznych.

Calem laboratorium jest zdobycie umiejętności praktycznych z zakresu analizy i podstaw projektowania układów aktywnych b.w.cz. za pomocą zaawansowanych narzędzi symulacyjnych CAD.

Materiały wykładowe i laboratoryjne z przedmiotu Kompatybilność EM urządzeń zintegrowanych Studia magisterskie - semestr 3, kierunek elektronika

Materiały wykładowe oraz laboratoryjne dla przedmiotu Automatyzacja miernictwa bardzo wysokiej częstotliwości Studia magisterskie - semestr 1, kierunek elektronika