The aim of the course is to familiarize students with modern methods of systems diagnostics. As part of the project, each student solves one problem, prepares a report and finally a project presentation.

 

 

Celem kursu jest zapoznanie studentów ze współczesnymi metodami diagnostyki systemów. W ramach projektu każdy student rozwiązuje samodzielnie jeden problem, przygotowuje sprawozdanie oraz prezentację projektu.

 

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi problemami w strategiach zespołowych takimi jak: wykorzystanie algorytmu roju cząsteczek, algorytmu mrówkowego, stochastycznie rozproszonych poszukiwań, algorytmy podejmowania zespołowej strategii, systemy wieloagentowe, modelowanie inteligentnej współpracy, symulacje społecznych zachowań. Formą zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie egzaminu i wykonanie zadania projektowego

Materiały do wykładu z przedmiotu

Lecture "Communication and Visualisation in Building Automation", Wydział ETI, katedra KSA, II stopień studiów 

The lecture focusses on designing of Kalman filters and stochastic control of dynamic systems.

The course focusses on the problem of identification of dynamic systems.

Wykład poświęcony jest omówieniu metod identyfikacji procesów (sygnałów bądź obiektów) dynamicznych.

II st, 2 sem.   AiR

II st (ang), sem.   AiR

Computer Controlled Systems Lab

The course includes 5 individual projects and their laboratory implementation.

The topics:
- Job analysis and tuning digital servo
- Usage of a PC computer and MatLab package for controlling the dynamic object as a model of the tethered helicopter
- Use of C language and the PC to control the plant in real time
- Use of assembly language, and a microcontroller to control the plant in real time
- Use of a PC-class computer for modeling a workstation consisting of a manipulator with a given configuration that enables solving the problem of simple and inverse kinematics

Wykład i ćwiczenia z przedmiotu Nowoczesne metody teorii sterowania

Projekt z przedmiotu Identyfikacja procesów.

Platforma umożliwiająca realizację egzaminów dyplomowych w postaci zdalnej dla Katedry Systemów Automatyki WETI PG

II st (ang), sem.   AiR