Platforma umożliwiająca realizację egzaminów dyplomowych w postaci zdalnej dla Katedry Systemów Automatyki WETI PG

II st (ang), sem.   AiR

II st, 2 sem.   AiR

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi problemami w strategiach zespołowych takimi jak: wykorzystanie algorytmu roju cząsteczek, algorytmu mrówkowego, stochastycznie rozproszonych poszukiwań, algorytmy podejmowania zespołowej strategii, systemy wieloagentowe, modelowanie inteligentnej współpracy, symulacje społecznych zachowań. Formą zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie egzaminu i wykonanie zadania projektowego

The main aim of the course is to familiarize students with the basic problems in team strategies, such as: the use of the particle swarm optimization algorithms, the ant colony optimization, stochastic distributed searches, algorithms for team strategy, multi-agent systems, modeling intelligent cooperation, simulations of social behavior. The form of passing the course is passing the exam and completing a project task

Materiały do wykładu STEROWANIE ADAPTACYJNE

 

Wsparcie dla laboratorium z Komputerowych Systemów Automatyki

As part of the course, students prepare practical solutions to problems in the field of modern systems diagnostics.

Studies: Automatic Control, Cybernetics and Robotics

Level: II

Lecturer: dr inż. Mariusz Domżalski

Time: Tuesday, 11:15AM

Language: English

W ramach kursy studenci przygotowują praktyczne rozwiązania problemów z zakresu współczesnej diagnostyki systemów.

Studia: Automatyka i robotyka

Stopień: II

Prowadzący: dr inż. Mariusz Domżalski

Termin: piątek, 13:15

Język: polski

Intelligent Measurement Systems

It is an on-line lecture on the subject  "Communication and Visualisation in Building Automation"

Computer Controlled Systems Lab

The course includes 5 individual projects and their laboratory implementation.

The topics:
- Job analysis and tuning digital servo
- Usage of a PC computer and MatLab package for controlling the dynamic object as a model of the tethered helicopter
- Use of C language and the PC to control the plant in real time
- Use of assembly language, and a microcontroller to control the plant in real time
- Use of a PC-class computer for modeling a workstation consisting of a manipulator with a given configuration that enables solving the problem of simple and inverse kinematics

Celem kursu jest opanowanie przez studentów zasad projektowania podstawowych algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów - filtrów cyfrowych FIR i IIR, i estymacji widma za pomocą FFT. Opróćz tego, student powinien opisywać architektury i ścieżki danych procesorów stało-przecinkowych i zmienno-przecinkowych. Po kursie, student rozumie podstawy arytmetyki procesorów i podaje przykłady zastosowań.

 Po ukończeniu kursu, student projektuje podstawowe algorytmy cyfrowego przetwarzania sygnałów - filtrów cyfrowych FIR i IIR, i estymuje widmo za pomocą FFT.
Student opisuje architektury i ścieżki danych procesorów stało-przecinkowych i zmienno-przecinkowych. Student tłumaczy podstawy arytmetyki procesorów i podaje przykłady zastosowań.

Wykład z przedmiotu "Komunikacja i wizualizacja w automatyce budynków"

Kierunek: Automatyka i Robotyka, semestr 3 studia II stopnia