studia I stopnia, stacjonarne,

kierunek: Elektronika i telekomunikacja,

strumień: Telekomunikacja,

sem. 6

CEL: Poznanie budowy i działania łącza radiowego i jego głównych zastosowań

TREŚĆ PRZEDMIOTU: 1 Budowa łącza radiowego, części nadawcza, odbiorcza i bezprzewodowa, funkcje systemowe 2 Bezprzewodowe medium propagacyjne, zakresy częstotliwości stoso-wane w komunikacji bezprzewodowej 3 Interfejs antenowy – podstawowe parametry użytkowe 4 Podstawy techniki nadawania, funkcjonalne ujęcie nadajnika radiowego 5 Podstawy techniki odbiorczej, funkcjonalne ujęcie odbiornika radiowego 6 Zagadnienie przenoszenia widma, budowa i działanie stopnia przemiany częstotliwości 7 Zagadnienia syntezy częstotliwości w technice nadawania i odbioru 8 Blok b.w.cz., uwarunkowania systemowe i częstotliwościowe 9 Podstawowe zadania modulacji, modulacje analogowe i cyfrowe 10 Modem radiowy, kodowanie źródłowe i nadmiarowe. Budowa i działanie stacji radiokomunikacyjnej, sieć radiowa 11 Metody dostępu do kanału radiowego, FDMA, TDMA, CDMA, SDMA, dostęp przypadkowy. Radiowy system dostępowy 12 Radiowe przęsło telekomunikacyjne, linia radiowa 13 System komórkowy, odległości koordynacyjne, pojęcie pęku komórek 14 Satelita telekomunikacyjny, jego rola we współczesnej komunikacji bezprzewodowej 15 Systemy i techniki bezprzewodowe – kierunki rozwoju

Wydział ETI / I stopień studiów EiT/IBM/AiR: Układy elektroniczne

Na wykładzie będą poruszane m.in. następujące zagadnienia: 1. Metoda oznaczania emisji radiowych. 2. Schemat blokowy nadajnika radiokomunikacyjnego 3. Schematy blokowy odbiornika radiokomunikacyjnego 4. Syntezatory częstotliwości. 5. Przykłady urządzeń radiokomunikacyjnych. 6. Radio programowalne.

Kierunek EiT, sem. 7, studia stacjonarne I stopnia, profil Systemy i sieci radiokomunikacyjne

Na wykładzie będą poruszane m.in. następujące zagadnienia: 1. Rola modulacji i kodowania w systemach radiokomunikacyjnych. 2. Modulacje wielowartościowe z kluczowaniem fazy QPSK, OQPSK, Pi/4 DQPSK. 3. Systemy z kluczowaniem fazy i amplitudy 5. Modulacja z minimalnym kluczowaniem częstotliwości MSK i GMSK. 6. Modulacje kodowane TCM i BCM. 7. Ortogonalne zwielokrotnienie częstotliwościowe (OFDM). 8. Przykłady wykorzystania techniki OFDM system DVB i DRM.

Kierunek EiT, sem. 7, profil Systemy i sieci radiokomunikacyjne.

Na wykładzie są poruszane m.in. następujące zagadnienia: 1. Metody pomiarowe w radiokomunikacji 2. Pomiary nadajników radiokomunikacyjnych 3. Zniekształcenia intermodulacyjne 4. Pomiary odbiorników radiokomunikacyjnych 5. Podstawowa aparatura pomiarowa 6. Stanowisko pomiarowe 7. Pomiary stacji bazowych i ruchomych

Kierunek EiT, sem. 7, studia stacjonarne, profil Systemy i sieci radiokomunikacyjne.

Materiały wykładowe i ćwiczeniowe z przedmiotu Pola i fale elektromagnetyczne Studia inżynierskie - semestr 3, kierunek Elektronika i Telekomunikacja

Prowadzący:

  • dr hab. inż. Piotr Kowalczyk, prof. PG
  • dr hab. inż. Rafał Lech, prof. PG

sem. 7 studiów I stp. (inż) kierunek EiT podkierunek Elektronika profil dyplomowania: Komputerowe Systemy Elektroniczne (KSE)

sem. 7 studiów I stp. (inż) kierunek EiT podkierunek Elektronika profil dyplomowania: Komputerowe Systemy Elektroniczne (KSE)

sem. 7 studiów I stp. (inż) kierunek EiT podkierunek Elektronika profil dyplomowania: Komputerowe Systemy Elektroniczne (KSE)

sem. 7 studiów I stp. (inż) kierunek EiT podkierunek Elektronika profil dyplomowania: Komputerowe Systemy Elektroniczne (KSE)

Numerical Methods: for Electronics and Telecommunications students, Master's level, semester 1

Instructor: Michał Rewieński, Piotr Sypek

Course description: This course provides an introduction to computational techniques for the simulation and modeling of a broad range of engineering and physical systems. Concepts and methods discussed are widely illustrated by various applications including modeling of integrated circuits, heat transport phenomena, traffic flow, chemical reactions, internet site ranking, shock waves in fluid flow, extracting capacitance for a microprocessor signal line. Topics include: mathematical formulations of simulation problems; sparse direct and iterative linear system solution techniques, including Krylov subspace methods; preconditioning techniques; Newton methods for nonlinear problems; techniques for ordinary differential equations, including multistep integration methods; mesh methods for elliptic and hyperbolic partial differential equations, including finite differences (FD), finite volumes (FV), and finite element method (FEM); boundary element method (BEM) for solving integral equations.

Materiały dydaktyczne z części wykładowej i projektowej z przedmiotu "Anteny i propagacja fal". Studia inżynierskie - semestr 3, kierunek Elektronika i Telekomunikacja

  • start zajęć 10 listopada
  • terminy zajęć  10.11, 17.11, 24.11, 1.12 --> w tych wszystkich dniach godz. 13-14 w sali EA07 i 14-15 w sali EA20
    terminy zajęć  18.11, 25.11, 2.12 --> w tych wszystkich dniach godz. 13-15 w sali NE232

Kurs pomocniczy dla przedmiotu Systemy Sygnalizacji i Protokoły realizowanego dla studentów  I stopnia Wydziału EiT na profilu Sieci Teleinformacyjne.

Kurs pomocniczy dla przedmiotu Projektowanie Usług Telekomunikacyjnych realizowanego dla studentów  I stopnia Wydziału EiT na profilu Sieci Teleinformacyjne.

Kurs wspierający wykład z przedmiotu
Obwody i sygnały 
dla kierunku AiR, IBm i EiT sem. 2,
studia I stopnia  (WETI PG)
wersja 2022

Prowadzący: Czesław Stefański (cestef@pg.edu.pl)

Zajęcia uzupełniające.