Współczesne Aplikacje Programowania Funkcyjnego

studia 2 stopnia, specjalność Technologie Internetowe i Algorytmy

WETI, Informatyka

Krzysztof Manuszewski

Wykład z Detekcji Zmian w Sygnałach dla studentów 2 st. na wydz. ETI.

Lecture on Change Detection in Signals - for 2nd degree students.

Kurs do prowadzenia zajęć seminaryjnych z SOCR.

Kurs do prowadzenia zajęć z systemów operacyjnych czasu rzeczywistego (wykład i ćwiczenia).

Projekt badawczy – założenia

Projekt studencki realizowany w ramach przedmiotu Projekt badawczy ma na celu przygotowanie studentów do przyszłej pracy w zespole badawczym oraz nauczenia terminowego wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z ustalonego harmonogramu. W ramach przedmiotu Projekt badawczy przewidywana jest realizacja projektów badawczych, tematy których formułują dowolni klienci, jak też projektów aplikacyjnych oraz aplikacyjno-badawczych, tematy których mogą formułować klienci zewnętrzni.

Celem projektu badawczego jest przeprowadzenie procesu, w ramach którego Student bądź Studenci zweryfikują zadaną przez Klienta hipotezę badawczą. Projekt może wymagać do tego celu wykonania produktu np. aplikacji, urządzenia oraz przeprowadzenia odpowiednich badań, analizy wyników etc. W przypadku, gdy Uczelnia/Klient udostępniać będzie informacje poufne (w tym dane) wymagane będzie podpisanie przez Studentów zobowiązania do zachowania w poufności przekazanych informacji.

Obowiązkowym wynikiem projektu badawczego dla projektów z hipotezą badawczą jest raport w formie publikacji sformatowany zgodnie z szablonem IEEE, przygotowany w języku angielskim. Dla projektów aplikacyjnych dopuszcza się również raport w formie zgłoszenia (wniosku) patentowego.

Realizacja projektu badawczego udokumentowana jest w systemie elektronicznym SPG poprzez:

  1. Zdefiniowanie tematu oraz hipotezy badawczej.
  2. Zdefiniowanie harmonogramu poprzez określenie etapów wraz z datami kontrolnymi. Etapy powinny odpowiadać zadaniom prowadzącym do weryfikacji hipotezy badawczej np.: zebranie danych, przygotowanie/normalizacja/obróbka danych, projekt algorytmu/rozwiązania, implementacja rozwiązania, przeprowadzenie eksperymentów, analiza wyników, weryfikacja hipotezy na bazie uzyskanych rezultatów, publikacja/raport.
  3. Raporty cząstkowe dokumentujące osiągnięcie etapów z harmonogramu.
  4. Opracowanie plakatu (w języku polskim i angielskim) po I i II semestrze informującym o wykonawcach, podstawowych zadaniach i osiągniętych rezultatach
  5. Opracowanie raportu w formie publikacji wg szablonu (IEEE, Elsevier) w języku angielskim lub raportu w postaci zgłoszenia(wniosku) patentowego.

W przypadku, gdy projekt kończy się wynikiem, który może być wykorzystany w dalszych pracach badawczych katedry (w tym także np. aplikacją, która posłużyła do badań, weryfikacji hipotezy) oraz gdy Uczelnia i Student wyrażą taką wolę zawierana jest umowa o przeniesieniu praw majątkowych do wyników, które zostały uzyskane (pod koniec realizacji projektu badawczego).

W semestrach letnich ćwiczenia tablicowe (dla grup prowadzonych przez dra M. S. Makowskiego) >>Obwody i sygnały<< semestru 2 studiów I stopnia dla kierunków ET, AiR i IBm WETI PG. 

UP/PD 2021

The course of Peripheral Devices and its Polish version Urządzenia Peryferyjne is intended for second level students of the specialty Computer Electronic Systems. The subject of the course are various issues related to peripheral devices of computer systems, mainly enabling human-computer communication.

studenci WETI ( EiT, ACiR, INF) oraz WEiA

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z urządzeniami i systemami wbudowanymi czasu rzeczywistego w warunkach środowiskowych zgodnych z ich  przeznaczeniem. 

semestr 2, II stopień studiów.

The purpose of the course:

Learning principle of operation of different electronic infosystems, covering various industrial and comercial applications of electronics.

For students of what course/degree of study the course is intended:

Subject taught in the second degree studies.
Mandatory for the specialty "Komputerowe Systemy Elektroniczne" and "Computer Electronic Systems" in the field of Electronics.
Elected for the specialty "Automation and Robotics" and "Radio Communication Systems and Networks" in the field of Electronics.
Elected for the specialty of "Distributed Applications and Internet Systems" in the field of Information Technology.

Kurs dla przedmiotu Kodowe Zabezpieczenie Transmisji realizowany na kierunku Elektronika i Telekomunikacja na studiach II stopnia dla specjalności Sieci i Systemy Teleinformacyjne (2 rok studiów, 3 semestr).

The purpose of the course:

Programming of measurement equipment, control of PC interfaces, learning methods of increasing software efficiency (Win32 API, DLL, ODBC), multithread applications design.

For students of what course/degree of study the course is intended:

Subject taught in the second degree studies.
Mandatory for the specialty "Komputerowe Systemy Elektroniczne" and "Computer Electronic Systems" in the field of Electronics.
Elected for the specialty "Automation and Robotics" and "Radio Communication Systems and Networks" in the field of Electronics.
Elected for the specialty of "Distributed Applications and Internet Systems" in the field of Information Technology.

Laboratorium - studenci WETI ( EiT, ACiR, INF) oraz WEiA

Projekt Grupowy - spotkania

Przedmiot Technika Rozbudowy Systemów Wbudowanych jest realizowany w ramach specjalności uzupełniającej Systemy Wbudowane sem. 2.

Prowadzący: dr inż. Andrzej Kwiatkowski