Współczesne Aplikacje Programowania Funkcyjnego

studia 2 stopnia, specjalność Technologie Internetowe i Algorytmy

WETI, Informatyka

Krzysztof Manuszewski

Wykład z Detekcji Zmian w Sygnałach dla studentów 2 st. na wydz. ETI.

Lecture on Change Detection in Signals - for 2nd degree students.

Kurs do prowadzenia zajęć seminaryjnych z SOCR.

Kurs do prowadzenia zajęć z systemów operacyjnych czasu rzeczywistego (wykład i ćwiczenia).

Projekt badawczy – założenia

Projekt studencki realizowany w ramach przedmiotu Projekt badawczy ma na celu przygotowanie studentów do przyszłej pracy w zespole badawczym oraz nauczenia terminowego wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z ustalonego harmonogramu. W ramach przedmiotu Projekt badawczy przewidywana jest realizacja projektów badawczych, tematy których formułują dowolni klienci, jak też projektów aplikacyjnych oraz aplikacyjno-badawczych, tematy których mogą formułować klienci zewnętrzni.

Celem projektu badawczego jest przeprowadzenie procesu, w ramach którego Student bądź Studenci zweryfikują zadaną przez Klienta hipotezę badawczą. Projekt może wymagać do tego celu wykonania produktu np. aplikacji, urządzenia oraz przeprowadzenia odpowiednich badań, analizy wyników etc. W przypadku, gdy Uczelnia/Klient udostępniać będzie informacje poufne (w tym dane) wymagane będzie podpisanie przez Studentów zobowiązania do zachowania w poufności przekazanych informacji.

Obowiązkowym wynikiem projektu badawczego dla projektów z hipotezą badawczą jest raport w formie publikacji sformatowany zgodnie z szablonem IEEE, przygotowany w języku angielskim. Dla projektów aplikacyjnych dopuszcza się również raport w formie zgłoszenia (wniosku) patentowego.

Realizacja projektu badawczego udokumentowana jest w systemie elektronicznym SPG poprzez:

  1. Zdefiniowanie tematu oraz hipotezy badawczej.
  2. Zdefiniowanie harmonogramu poprzez określenie etapów wraz z datami kontrolnymi. Etapy powinny odpowiadać zadaniom prowadzącym do weryfikacji hipotezy badawczej np.: zebranie danych, przygotowanie/normalizacja/obróbka danych, projekt algorytmu/rozwiązania, implementacja rozwiązania, przeprowadzenie eksperymentów, analiza wyników, weryfikacja hipotezy na bazie uzyskanych rezultatów, publikacja/raport.
  3. Raporty cząstkowe dokumentujące osiągnięcie etapów z harmonogramu.
  4. Opracowanie plakatu (w języku polskim i angielskim) po I i II semestrze informującym o wykonawcach, podstawowych zadaniach i osiągniętych rezultatach
  5. Opracowanie raportu w formie publikacji wg szablonu (IEEE, Elsevier) w języku angielskim lub raportu w postaci zgłoszenia(wniosku) patentowego.

W przypadku, gdy projekt kończy się wynikiem, który może być wykorzystany w dalszych pracach badawczych katedry (w tym także np. aplikacją, która posłużyła do badań, weryfikacji hipotezy) oraz gdy Uczelnia i Student wyrażą taką wolę zawierana jest umowa o przeniesieniu praw majątkowych do wyników, które zostały uzyskane (pod koniec realizacji projektu badawczego).

W semestrach letnich ćwiczenia tablicowe (dla grup prowadzonych przez dra M. S. Makowskiego) >>Obwody i sygnały<< semestru 2 studiów I stopnia dla kierunków ET, AiR i IBm WETI PG. 

UP/PD 2021

Przedmiot Urządzenia Peryferyjne i jego angielska wersja Peripheral Devices przeznaczony jest dla studentów II stopnia na specjalności Komputerowe Systemy Elektroniczne (Computer Electronic Systems). Tematem przedmiotu są różnorodne zagadnienia dotyczące urządzeń peryferyjnych systemów komputerowych, głównie umożliwiających komunikację człowiek-komputer.

studenci WETI ( EiT, ACiR, INF) oraz WEiA

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z urządzeniami i systemami wbudowanymi czasu rzeczywistego w warunkach środowiskowych zgodnych z ich  przeznaczeniem. 

semestr 2, II stopień studiów.

Cel kursu:

Poznanie zasad funkcjonowania różnorodnych infosystemów elektronicznych, obejmujących zastosowania przemysłowe i komercyjne elektroniki.

Dla studentów jakiego kierunku/stopnia studiów dany kurs jest przeznaczony:

Przedmiot prowadzonych na studiach II stopnia.
Obowiązkowy dla specjalności "Komputerowe Systemy Elektroniczne" i "Computer Electronic Systems" na kierunku Elektronika.
Obieralny dla specjalności "Automation and Robotics" i "Radio Communication Systems and Networks" na kierunku Elektronika.
Obieralny dla specjalności "Distributed Applications and Internet Systems" na kierunku Informatyka.

Kurs dla przedmiotu Kodowe Zabezpieczenie Transmisji realizowany na kierunku Elektronika i Telekomunikacja na studiach II stopnia dla specjalności Sieci i Systemy Teleinformacyjne (2 rok studiów, 3 semestr).

Cel kursu:

Programowanie urządzeń pomiarowych, obsługa interfejsów komputerowych, poznanie mechanizmów zwiększania wydajności oprogramowania (Win32 API, DLL, ODBC), projektowanie aplikacji wielozadaniowych.

Dla studentów jakiego kierunku/stopnia studiów dany kurs jest przeznaczony:

Przedmiot prowadzonych na studiach II stopnia.
Obowiązkowy dla specjalności "Komputerowe Systemy Elektroniczne" i "Computer Electronic Systems" na kierunku Elektronika.
Obieralny dla specjalności "Automation and Robotics" i "Radio Communication Systems and Networks" na kierunku Elektronika.
Obieralny dla specjalności "Distributed Applications and Internet Systems" na kierunku Informatyka.

Laboratorium - studenci WETI ( EiT, ACiR, INF) oraz WEiA

Projekt Grupowy - spotkania

Przedmiot Technika Rozbudowy Systemów Wbudowanych jest realizowany w ramach specjalności uzupełniającej Systemy Wbudowane sem. 2.

Prowadzący: dr inż. Andrzej Kwiatkowski