Kurs służy organizacji i przeprowadzaniu zdalnych egzaminów dyplomowych oraz obron prac dyplomowych. Realizuje się je w formie webinariów. Kurs może być wykorzystywany zarówno dla studentów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, zarówno studiów I, jak też II stopnia.

Kurs ma na celu przeprowadzenie zajęć konsultacyjnych ze studentami kierunku BUDOWNICTWO oraz INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (dot. studentów studiów pierwszego stopnia semestru I, V, VII oraz studentów drugiego stopnia semestru I.

Kurs realizowany na WILIŚ na specjalności Budownictwo Wodne i Morskie (BWiM) sem. VII studiów inżynierskich.

prowadząca: dr hab. inż. arch. Karolina Krośnicka, prof. uczelni

 

Kurs obejmuje takie zagadnienia jak:

PORTY – budowa i eksploatacja, w tym:

- Plan przestrzenny portów – akwatoria i terytoria

- Funkcjonowanie terminali portowych

- Wymiarowanie wybranych elementów rejonów i terminali portowych.

 

DROGI WODNE - budowa

- Parametry dróg wodnych

- Wymiarowanie szerokości zewnętrznych i wewnętrznych kanałów morskich dla zadanych jednostek maksymalnych

- Parametry akwatoriów (redy, wejścia do portu, baseny portowe)
 
 

Kurs zawierający odnośniki do egzaminów dyplomowych w formie zdalnej, prowadzonych przez Katedrę Mechaniki Budowli WILiŚ PG.

Kurs przeznaczony jest na prowadzenie wszystkich konsultacji w tym konsultacji dyplomowych na studiach stacjonarnych I i II stopnia

Kurs przeznaczony do prowadzenia wszelkiego rodzaju konsultacji / konsultacji dyplomowych odbywających się za pomocą komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem możliwości dostępnych w ramach PG.

Kurs dostępny w godzinach konsultacji planowych dla bieżącej komunikacji oraz dla umówionych spotkań z dyplomantami.

dr inż. Kowalski Dariusz

Katedra Konstrukcji Metalowych

Konsultacje w zakresie prac dyplomowych na kierunku Budownictwo (studia stacjonarne i niestacjonarne)

 

prowadzący: dr inż .Marcin Szczepański 

Kurs dla dyplomatów I i II stopnia, których promotorem jest dr inż. Anna Jakubczyk-Gałczyńska.

Kurs do zajęć obieralnych z przedmiotu Projektowanie Dróg i Autostrad (przedmiot obieralny) semestr VI, Budownictwo, studia I st.

Ustroje konstrukcyjne w budownictwie.

Podstawy teorii projektowania.

Obciążenia w budownictwie.

Zasady zbierania obciążeń na wybrane ustroje konstrukcyjne.

Podstawy projektowania konstrukcji:

-murowych,

-żelbetowych,

-stalowych,

-drewnianych.

Oznaczenia jednobarwne w budownictwie.

Podstawy wykonywania rysunków budowlanych.

Elementy prawa budowlanego.

Podstawy projektowania budynków.

Przegląd ustrojów budowlanych.

Podstawy fizyki budowli.

Celem spotkania jest ustalenie zakresu i formy zaliczenia przedmiotów realizowanych w formie zdalnej. 

Drewno jako materiał konstrukcyjny.

Metody sortowania drewna.

Podstawy wymiarowania konstrukcji z drewna.

Połączenia w konstrukcjach drewnianych.

Typy drewnianych więźb dachowych.

Projektowanie prostych więźb dachowych.

Zabezpieczenie drewna przed korozją biologiczną.

 

Budowa drewna i materiałów drewnopochodnych.

Wymiarowanie konstrukcji drewnianych wg EC.

Budownictwo szkieletowe.

Łączniki stalowe w konstrukcjach drewnianych.

Ochrona drewna.

 Współcześnie wzniesione obiekty z drewna (omówienie).

Rozwój technologii na przestrzeni dziejów.

Przegląd istniejących technologii w budownictwie.

Najnowsze trendy rozwoju budownictwa.