Kurs przeznaczony jest na prowadzenie  konsultacji on-line, w tym konsultacji dyplomowych na wszystkich rodzajach studiów: stacjonarnych i niestacjonarnych,  I i II stopnia.

Osoba odpowiedzialna za konsultacje: dr inż. Beata Grzyl, profesor PG; beata.grzyl@pg.edu.pl 

Kurs służy do realizacji konsultacji dla studentów kierunku budownictwo studiów stacjonarnych (VI sem. inż., I sem, mgr, III sem. mgr) oraz niestacjonarnych (VIII sem. inż.) WILiŚ PG zaplanowanych w formie zdalnej  

Przedmiot (wykłady + ćwiczenia) składa się z dwu części: instalacji budowlanych

sanitarnych - przez 11 tygodni w semestrze (prowadząca Katedra Inżynierii

Sanitarnej) oraz instalacji elektrycznych - przez 4 tygodnie w semestrze (prowadzący

zajęcia pracownicy Wydziału  Elektrycznego). Instalacje budowlane branży sanitarnej

obejmują instalacje wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, p.poż., instalacje wodne

grzewcze, instalacje kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, instalacje gazu oraz 

niektóre aspekty wentylacji i klimatyzacji. Z kolei instalacje budowlane elektryczne

obejmują podstawy elektryczności, napędów elektrycznych oraz doprowadzenia prądu

do pomieszczeń mieszkalnych jak i doprowadzenie prądu i wyposażenie w instalacje

elektryczne pomieszczeń technicznych takich jak np. kotłownie, węzły ciepłownicze czy

też pompownie/hydrofornie.

 

 

 

 

Zagadnienia tradycyjnie związane z dziedziną techniki sanitarnej orazzagadnienia pomiarów i sterowania w instalacjach sanitarnych ze szczególnym uwzględnieniem występujących specyficznych zagadnień technicznych tu występujących, algorytmów sterowania, zagadnień hydraulicznych oraz stosowanej w przedmiotowym sterowaniu armatury statycznej, armatury bezpośredniego działania, sterowników swobodnie programowanych i in.

Kurs dotyczy przedmiotu Modelowanie systemów wodociągowych na Kierunku

Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne II stopnia, sem.I.

W ramach przedmiotu (wykłady, ćwiczenia, projektowanie) dostarczana jest studentom uporządkowana, możliwie kompletna wiedza umożliwiająca wykonywanie prac projektowych i analitycznych dla systemów transportu i dystrybucji wody wodociągowej (STiDW) z wykorzystaniem modelowania komputerowego przepływów  i magazynowania wody w systemie, czyli pracy systemu. Wykorzystywana jest tu pogłębiona w ramach niniejszego przedmiotu wiedza z zakresu hydrauliki i najnowszych rozwiązań technicznych stosowanych w wodociągach w zakresie strefowania ciśnienia i sterowania przepływami. A zatem celem przedmiotu jest m.in. opanowanie przez studentów swobodnego posługiwania się odpowiednimi programami komputerowymi z profesjonalnym wykorzystaniem ich możliwości w zakresie pogłębionej, wszechstronnej analizy pracy STiDW. Odnosi się to do systemów już istniejących oraz rozpatrywanych ich wariantów na etapie projektowania/przeprojektowywania. W komputerowo wspomaganym projektowaniu i wspomnianych analizach uwzględnia się, oprócz standardowych analiz rutynowej pracy systemu i sytuacji pożarowych, także  m.in. nowe technologie w zakresie sterowania pompowniami, badanie wieku wody, analizę pracy  systemu w sytuacjach możliwych awarii. Studenci opanowują m.in. najnowsze metody kalibracji modelu, wykorzystujące opracowywanie wyników pomiarów z zastosowaniem metody opartej o algorytmy genetyczne oraz sposoby uwzględniana ważnych nieliniowości systemu, m.in. ze względu na rozbiory wody i na płynne/bezstopniowe sterowanie przepływami.

Kurs dla dyplomatów I i II stopnia, których promotorem jest dr inż. Anna Jakubczyk-Gałczyńska.

Kurs przeznaczony dla studentów i dyplomantów prowadzonych przez dr inż. Pawła Piotrkowskiego

Kurs służy organizacji i przeprowadzaniu zdalnych egzaminów dyplomowych oraz obron prac dyplomowych. Realizuje się je w formie webinariów. Kurs może być wykorzystywany zarówno dla studentów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, zarówno studiów I, jak też II stopnia.

Kurs realizowany na WILIŚ na specjalności Budownictwo Wodne i Morskie (BWiM) sem. VII studiów inżynierskich.

prowadząca: dr hab. inż. arch. Karolina Krośnicka, prof. uczelni

 

Kurs obejmuje takie zagadnienia jak:

PORTY – budowa i eksploatacja, w tym:

- Plan przestrzenny portów – akwatoria i terytoria

- Funkcjonowanie terminali portowych

- Wymiarowanie wybranych elementów rejonów i terminali portowych.

 

DROGI WODNE - budowa

- Parametry dróg wodnych

- Wymiarowanie szerokości zewnętrznych i wewnętrznych kanałów morskich dla zadanych jednostek maksymalnych

- Parametry akwatoriów (redy, wejścia do portu, baseny portowe)
 
 

Kurs zawierający odnośniki do egzaminów dyplomowych w formie zdalnej, prowadzonych przez Katedrę Mechaniki Budowli WILiŚ PG.

Konsultacje w zakresie prac dyplomowych na kierunku Budownictwo (studia stacjonarne i niestacjonarne)

 

prowadzący: dr inż .Marcin Szczepański 

Celem spotkania jest ustalenie zakresu i formy zaliczenia przedmiotów realizowanych w formie zdalnej.