Wykłady dotyczą planowania, projektowania i budowy infrastruktury drogowej. Ogólne uwarunkowania rozwoju sieci drogowej. Proces planistyczno-projektowy i inwestycyjny w drogownictwie. Klasyfikacje dróg i węzłów drogowych, kryteria wyboru rozwiązań. Zasady wymiarowania elementów drogi – przekrój drogi, plan sytuacyjny, profil podłużny. Zasady projektowania skrzyżowań i węzłów drogowych. Zasady projektowania urządzeń dla pieszych, rowerów i transportu zbiorowego. Zasady projektowania innych obiektów transportu drogowego (parkingi, dworce autobusowe, terminale, zajezdnie, stacje poboru opłat, miejsca obsługi podróżnych). Urządzenia w pasie drogowym związane i nie związane z drogą (odwodnienie, oświetlenie, bariery drogowe). Organizacja ruchu drogowego. Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Budowa drogi - podstawowe zasady wykonania robót ziemnych. Klasyfikacje nawierzchni drogowych. Układ i funkcje warstw nawierzchni. Materiały drogowe (asfalty, kruszywa, mieszanki mineralno-asfaltowe). Projektowanie konstrukcji nawierzchni. Nawierzchnie asfaltowe i betonowe

The course provides support for teaching the subject of Urban hydrology during the 3rd semester of MSc Studies in Environmental Engineering (Faculty of Civil and Environmental Engineering). The course covers hydrological issues related to urban catchments.

Wsparcie dla nauczania przedmiotu Urban hydrology na kierunku Environmental Engineering (WILiŚ). Przedmiot realizowany na III semestrze studiów II stopnia. Obejmuje zagadnienia hydrologiczne odniesione do zlewni miejskich.

The course is dedicated to students at 3 semester of Environmental Engineering.

The subject is related to two issues. First is monitoring of the environment- different component of the environment like water, air, soil. Conditions necessary for reliable monitoring and analysis of the results of this monitoring are also discussed. Second is management and covers: Historical development of environmental strategies for protection and management, regulations, demands, needs as well as tools and strategies like clean technologies, LCA, issues contacted to climate change and mitigation of its; City resilience and demand for future to cope with climate change

W ramach przedmiotu "Instalacje wewnętrzne" prowadzone są wykłady, ćwiczenia, laboratorium i projektowanie z instalacji budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych. Instalacje te obejmują następujące instalacje: wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, p.poż. i gazu. Na wykładach omawiane są wszystkie instalacje, na ćwiczeniach głównie te, które mają być projektowane na zajęciach projektowych. Z kolei w ramach zajęć laboratoryjnych i projektowych wykonywany jest projekt instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej dla budynku mieszkalnego. 

Przedmiot Fotogrametria cyfrowa prowadzony dla profilu Fotogrametria niskiego pułapu.

(Geodezja i kartografia, studia dzienne inżynierskie, sem. V)

Civil Engineering, Studia Stacjonarne II Stopień, II semestr

Realizacja treści dydaktycznych w ramach przedmiotu Geomatyka A  kierunek Geodezja i Kartografia studia magisterskie sem.1. Prowadzący prof. dr hab. inż.  Andrzej Stateczny

Kurs dla studentów studiów magisterskich, II sem. na kierunku IŚ WILIŚ

Kurs realizowany dla dwóch przedmiotów: Planowanie przestrzenne oraz Zarządzanie i iMonitoring Środowiska.

Kurs przeznaczony dla studentów III semestru studiów magisterskich kierunku Transport, specjalności Systemy transportowe.

Ćwiczenia z przedmiotu Odpady i osady ściekowe dla studentów VI semestru studiów inżynierskich niestacjonarnych kierunku Inżynieria środowiska.

Wykłady z przedmiotu Unieszkodliwianie odpadów i osadów dla studentów VIII semestru studiów inżynierskich niestacjonarnych kierunku Inżynieria środowiska

Geodezyjny Monitoring Budowli 2020/2021 (lato), kurs wspierający przedmiot
Geodezyjny Monitoring Budowli A, PG_00044851 przeznaczony dla studentów:
- Geodezja miejska i przemysłowa
Geodezyjny Monitoring Budowli B, PG_00044858 przeznaczony dla studentów:
- Geodezja drogowa i kolejowa
Kierunek studiów: Geodezja i Kartografia
Poziom kształcenia: I stopnia - inżynierskie
Rok akademicki realizacji przedmiotu: 2020/2021
Forma studiów: stacjonarne
Rok studiów: 3
Semestr: 2 (letni)