Kurs Fizyka I jest przeznaczony dla Studentów studiów stacjonarnych st. I, WILiŚ, kierunku Inżynieria Sanitarna. Kurs zawiera materiały do wykładu oraz do ćwiczeń rachunkowych. 

Przykładowe zagadnienia realizowane w ramach przedmiotu:

Wybrane aspekty historii rozwoju transportu. Charakterystyka wybranych systemów transportowych
(regionalnych, krajowych). Przegląd wybranych, innowacyjnych systemów transportu.

Przykładowe zagadnienia realizowane w ramach przedmiotu:

Wybrane aspekty historii rozwoju transportu. Charakterystyka wybranych systemów transportowych
(regionalnych, krajowych). Przegląd wybranych, innowacyjnych systemów transportu.

Statystyka dla inżynierów środowiska.

Podstawy programowania, baz danych i arkuszy kalkulacyjnych.

kierunek: Inżynieria Środowiska
rok: 1 i 2
semestr: 2 i 3
opis: Celem kursu jest zapoznanie się z podstawami mechaniki teoretycznej, mechaniki konstrukcji na podstawie prostych elementów konstrukcyjnych oraz wytrzymałością materiałów. 

Na kursie realizowane będą wykłady, ćwiczenia i laboratoria z przedmiotu Geodezja II w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024

Hydrogeologia to nauka o wodach podziemnych. Omówimy zagadnienia występowania, krążenia, składu chemicznego i zasobów wód podziemnych. Zwrócimy także uwagę na problemy inżynierskie związane z obecnością płytkich wód podziemnych.

Kurs dotyczy przedmiotu Modelowanie systemów wodociągowych na Kierunku

Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne II stopnia, sem.I.

W ramach przedmiotu (wykłady, ćwiczenia, projektowanie) dostarczana jest studentom uporządkowana, możliwie kompletna wiedza umożliwiająca wykonywanie prac projektowych i analitycznych dla systemów transportu i dystrybucji wody wodociągowej (STiDW) z wykorzystaniem modelowania komputerowego przepływów  i magazynowania wody w systemie, czyli pracy systemu. Wykorzystywana jest tu pogłębiona w ramach niniejszego przedmiotu wiedza z zakresu hydrauliki i najnowszych rozwiązań technicznych stosowanych w wodociągach w zakresie strefowania ciśnienia i sterowania przepływami. A zatem celem przedmiotu jest m.in. opanowanie przez studentów swobodnego posługiwania się odpowiednimi programami komputerowymi z profesjonalnym wykorzystaniem ich możliwości w zakresie pogłębionej, wszechstronnej analizy pracy STiDW. Odnosi się to do systemów już istniejących oraz rozpatrywanych ich wariantów na etapie projektowania/przeprojektowywania. W komputerowo wspomaganym projektowaniu i wspomnianych analizach uwzględnia się, oprócz standardowych analiz rutynowej pracy systemu i sytuacji pożarowych, także  m.in. nowe technologie w zakresie sterowania pompowniami, badanie wieku wody, analizę pracy  systemu w sytuacjach możliwych awarii. Studenci opanowują m.in. najnowsze metody kalibracji modelu, wykorzystujące opracowywanie wyników pomiarów z zastosowaniem metody opartej o algorytmy genetyczne oraz sposoby uwzględniana ważnych nieliniowości systemu, m.in. ze względu na rozbiory wody i na płynne/bezstopniowe sterowanie przepływami.

Zagadnienia tradycyjnie związane z dziedziną techniki sanitarnej orazzagadnienia pomiarów i sterowania w instalacjach sanitarnych ze szczególnym uwzględnieniem występujących specyficznych zagadnień technicznych tu występujących, algorytmów sterowania, zagadnień hydraulicznych oraz stosowanej w przedmiotowym sterowaniu armatury statycznej, armatury bezpośredniego działania, sterowników swobodnie programowanych i in.

Budownictwo, rok 3, sem 6
Celem kursu jest zapoznanie się z podstawami metod komputerowej analizy konstrukcji od strony teoretycznej oraz praktycznej, poprzez pracę w środowisku obliczeniowym metody elementów skończonych na przykładzie programu Autodesk Robot Structural Analysis Professional.

Kurs przedstawia podstawy Mechaniki Teoretycznej i Mechaniki Konstrukcji i jest skierowany do Studentów I roku (II semestru) studiów niestacjonarnych inżynierskich prowadzonych na kierunku Budownictwo oraz na kierunku Inżynieria Sanitarna, prowadzonych na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska PG.