Przykładowe zagadnienia realizowane w ramach przedmiotu:

Wybrane aspekty historii rozwoju transportu. Charakterystyka wybranych systemów transportowych
(regionalnych, krajowych). Przegląd wybranych, innowacyjnych systemów transportu.

Kurs przedmiotu Dynamika Budowli, kierunek Budownictwo, studia stacjonarne I stopnia, V semestr, rok. akad. 2023/24.

Konkurs wiedzy z przedmiotów Mechanika Ogólna oraz Mechanika Budowli adresowany dla studentów II i IV semestru na kierunku Budownictwo, organizowany przez Studenckie Koło Naukowe "Forever Young" przy Katedrze Mechaniki Budowli adresowany do studentów.

Konkurs składa się z czterech etapów eliminacji, w ramach których uczestnicy rozwiązują udostępniane zestawy zadań (zgodnie z harmonogramem).

Do finału awansują zwycięzcy każdego z etapów eliminacji (w sumie 4 osoby) oraz 6 osób z najlepszymi wynikami łącznymi obejmującymi wszystkie etapy eliminacyjne.

Dla laureatów konkursu przewidziano benefity rzutujące na ocenę końcową z danego przedmiotu (Mechanika Ogólna, Mechanika Budowli), zgodnie z postanowieniami ich regulaminów.

Kurs przeznaczony jest dla studentów kierunku Inżynieria Środowiska z przedmiotu Zarządzanie i Ekonomia.

Prowadzący: dr inż. Adam Kristowski, profesor uczelni

Kurs przeznaczony jest dla studentów kierunek budownictwo semestr IV i V.

Prowadzący: dr inż. Adam Kristowski, profesor uczelni

Automatyka w inżynierii środowiska, II stopień, rok 2, sem 3, studia stacjonarne lato 2022/23.

Seminarium Dyplomowe realizowane jest na VIII semestrze studiów inżynierskich niestacjonarnych i obejmuje wiadomości z zakresu pisania prac dyplomowych inżynierskich - zasad, rodzajów itd. oraz tematykę obejmującą egzamin inżynierski - zasady, zakres wiedzy.

Ćwiczenia z przedmiotu Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi dla studentów VIII semestru studiów inżynierskich niestacjonarnych kierunku Inżynieria środowiska.

WYKŁAD Metody i środki organizacji ruchu drogowego. Systemy tras z pierwszeństwem przejazdu i ulic jednokierunkowych. Dostępność i parkowanie. Organizacja ruchu pieszego i rowerowego. Priorytety dla wybranych grup pojazdów. Oznakowanie pionowe i poziome. System opłat za wjazdy do stref ruchu. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Zarządzanie prędkością. Zaawansowane zarządzanie ruchem. ĆWICZENIA PROJEKTOWE Projekt organizacji ruchu na fragmencie układu ulicznego wybranego miasta.

Planowanie lotów. Operacje statków powietrznych w rejonie portu lotniczego. Obsługa portu lotniczego. Sterowanie ruchem lotniczym.

Niestacjonarne I stopnia
Rok 1, Semestr II
kier. Budownictwo
BO+BKiS+GIiNM
Opis:
Celem przedmiotu jest wykształcenie u studentów umiejętności sprawnego posługiwania się programem do obliczeń inżynierskich MatLab.

Wykłady z przedmiotu Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi dla studentów 8. semestru studiów inżynierskich niestacjonarnych kierunku Inżynieria środowiska

Lectures on the subject of Water Reuse

Wykład z przedmiotu TWS II w zakresie technologii oczyszczania ścieków

Wykład prowadzony w systemie stacjonarnym