Koło Naukowe Inżynierii Drogowej i Kolejowej KoDiK zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami związanymi z szeroko pojętą tematyką transportu. W naszym Kole głównie udzielają się osoby głównie z kierunków Transport i Budownictwo.
Bierzemy udział w różnego rodzaju projektach i konferencjach naukowych, a także organizujemy wycieczki tematyczne, aby praktycznie poznać interesujące nas tematy.
KoDiK jest rozwijającym się Kołem Naukowym, które z roku na rok jest coraz prężenie działającą machiną w branży, dzięki czemu zdobywa uznanie w środowisku transportowym nie tylko na pomorzu, ale również w Polsce.
Jeżeli jesteś zainteresowany dołączeniem w nasze szeregi lub chciałbyś podyskutować o tematach transportowych - zapraszamy!

Przedmiot Fotogrametria cyfrowa prowadzony dla profilu Fotogrametria niskiego pułapu.

(Geodezja i kartografia, studia dzienne inżynierskie, sem. V)

Realizacja treści dydaktycznych w ramach przedmiotu Geomatyka A  kierunek Geodezja i Kartografia studia magisterskie sem.1. Prowadzący prof. dr hab. inż.  Andrzej Stateczny

Kurs przeznaczony dla studentów III semestru studiów magisterskich kierunku Transport, specjalności Systemy transportowe.

Ćwiczenia z przedmiotu Odpady i osady ściekowe dla studentów VI semestru studiów inżynierskich niestacjonarnych kierunku Inżynieria środowiska.

Wykłady z przedmiotu Unieszkodliwianie odpadów i osadów dla studentów VIII semestru studiów inżynierskich niestacjonarnych kierunku Inżynieria środowiska

Geodezyjny Monitoring Budowli 2020/2021 (lato), kurs wspierający przedmiot
Geodezyjny Monitoring Budowli A, PG_00044851 przeznaczony dla studentów:
- Geodezja miejska i przemysłowa
Geodezyjny Monitoring Budowli B, PG_00044858 przeznaczony dla studentów:
- Geodezja drogowa i kolejowa
Kierunek studiów: Geodezja i Kartografia
Poziom kształcenia: I stopnia - inżynierskie
Rok akademicki realizacji przedmiotu: 2020/2021
Forma studiów: stacjonarne
Rok studiów: 3
Semestr: 2 (letni)

Seminarium dyplomowe ma na celu wykształcenie umiejętności systematycznej pracy nad zadanym projektem, publicznego prezentowania jego założeń, postępów w jego realizacji i otrzymywanych rezultatów, aktywnego uczestnictwa w spotkaniach grup roboczych, a także umożliwienie bieżącego nadzoru nad realizacją prac dyplomowych.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami nowoczesnej geodezyjnymi dotyczące pomiarów i opracowań geodezyjnych; pomiarów i opracowań realizacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technik pomiarowych ze szczególnym uwzględnieniem technik satelitarnych i kosmicznych, które znajdują zastosowanie w inżynierii lądowej. Celem jest również zapoznanie studenta z nowoczesnymi metodami geodezyjnymi w zakresie pozyskiwania, przetwarzania oraz udostępniania geoinformacji przestrzennych o Ziemi. W ramach zajęć pokazana zostanie rola geodezji w inżynierii lądowej i w procesie inwestycyjnym.

Specyfika badawcza wydziału ma na celu nabycie wiedzy na temat metod badań stosowanych w naukach technicznych i w praktyce edukacyjnej Wydziału. Nabycie umiejętności w zakresie prowadzenia dyskusji naukowej. Nabycie umiejętności wyszukiwania i łączenia ze sobą informacji z różnych badań dostępnych w zasobach polskich i światowych. Nabycie umiejętności prowadzenia ilościowych i jakościowych badań w dziedzinie geodezji i kartografii oraz Inżynierii Lądowej.

Słuchacz zapoznaje się z zaawansowanymi analizami przestrzennymi. Otrzymuje podstawową wiedzę na temat programowania w Python. W ramach ćwiczeń podczas kursu student zapoznaje się z modułem arcpy, przeprowadza analizy rastrowe i wektorowe za pomocą skryptów w Python. Obsługuje chmurę punktów przy pomocy biblioteki laspy.

Kurs dedykowany dla studentów Geodezji i Kartografii, drugiego stopienia studiów.

Konsultacje zdalne dr Patryk Deniziak - webinar

Mikrobiologia Inżynierska - na WILiŚ, studia stacjonarne II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska, semestr I. Wykłady

Przedmiot: Wentylacja i Klimatyzacja

Obejmuje: Wykłady i Ćwiczenia

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska 

Kurs dla Studentów Studiów Stacjonarnych Inżynierskich; semestr VI

Prowadzący: Sylwia Fudala-Książek

Kurs przeznaczony jest dla studentów I stopnia - inżynierskie, studiów niestacjonarnych, w semestrze 6, specjalności: Technologie w inżynierii środowiska (WILiŚ), Na kursie omówione zostaną zagadnienia związane z przeznaczeniem, budową oraz zasadą działania urządzeń na stacjach uzdatniania wody.

Kurs przeznaczony jest dla studentów II stopnia studiów stacjonarnych, w semestrze 1, specjalności: Technologie w inżynierii środowiska (WILiŚ), Na kursie omówione zostaną zagadnienia związane z przeznaczeniem, budową oraz zasadą działania urządzeń na stacjach uzdatniania wody.

Technologia i Organizacja Robót Instalacyjnych  ( wykład + ćwiczenia) 

prowadzący: dr inż. Marcin Szczepański