Wykłady z przedmiotu Unieszkodliwianie odpadów i osadów dla studentów VIII semestru studiów inżynierskich niestacjonarnych kierunku Inżynieria środowiska

Geodezyjny Monitoring Budowli 2020/2021 (lato), kurs wspierający przedmiot
Geodezyjny Monitoring Budowli A, PG_00044851 przeznaczony dla studentów:
- Geodezja miejska i przemysłowa
Geodezyjny Monitoring Budowli B, PG_00044858 przeznaczony dla studentów:
- Geodezja drogowa i kolejowa
Kierunek studiów: Geodezja i Kartografia
Poziom kształcenia: I stopnia - inżynierskie
Rok akademicki realizacji przedmiotu: 2020/2021
Forma studiów: stacjonarne
Rok studiów: 3
Semestr: 2 (letni)

Seminarium dyplomowe ma na celu wykształcenie umiejętności systematycznej pracy nad zadanym projektem, publicznego prezentowania jego założeń, postępów w jego realizacji i otrzymywanych rezultatów, aktywnego uczestnictwa w spotkaniach grup roboczych, a także umożliwienie bieżącego nadzoru nad realizacją prac dyplomowych.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami nowoczesnej geodezyjnymi dotyczące pomiarów i opracowań geodezyjnych; pomiarów i opracowań realizacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technik pomiarowych ze szczególnym uwzględnieniem technik satelitarnych i kosmicznych, które znajdują zastosowanie w inżynierii lądowej. Celem jest również zapoznanie studenta z nowoczesnymi metodami geodezyjnymi w zakresie pozyskiwania, przetwarzania oraz udostępniania geoinformacji przestrzennych o Ziemi. W ramach zajęć pokazana zostanie rola geodezji w inżynierii lądowej i w procesie inwestycyjnym.

Specyfika badawcza wydziału ma na celu nabycie wiedzy na temat metod badań stosowanych w naukach technicznych i w praktyce edukacyjnej Wydziału. Nabycie umiejętności w zakresie prowadzenia dyskusji naukowej. Nabycie umiejętności wyszukiwania i łączenia ze sobą informacji z różnych badań dostępnych w zasobach polskich i światowych. Nabycie umiejętności prowadzenia ilościowych i jakościowych badań w dziedzinie geodezji i kartografii oraz Inżynierii Lądowej.

Słuchacz zapoznaje się z zaawansowanymi analizami przestrzennymi. Otrzymuje podstawową wiedzę na temat programowania w Python. W ramach ćwiczeń podczas kursu student zapoznaje się z modułem arcpy, przeprowadza analizy rastrowe i wektorowe za pomocą skryptów w Python. Obsługuje chmurę punktów przy pomocy biblioteki laspy.

Kurs dedykowany dla studentów Geodezji i Kartografii, drugiego stopienia studiów.

Konsultacje zdalne dr Patryk Deniziak - webinar

Mikrobiologia Inżynierska - na WILiŚ, studia stacjonarne II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska, semestr I. Wykłady

Przedmiot: Wentylacja i Klimatyzacja

Obejmuje: Wykłady i Ćwiczenia

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska 

Kurs dla Studentów Studiów Stacjonarnych Inżynierskich; semestr VI

Prowadzący: Sylwia Fudala-Książek

Kurs przeznaczony jest dla studentów I stopnia - inżynierskie, studiów niestacjonarnych, w semestrze 6, specjalności: Technologie w inżynierii środowiska (WILiŚ), Na kursie omówione zostaną zagadnienia związane z przeznaczeniem, budową oraz zasadą działania urządzeń na stacjach uzdatniania wody.

Kurs przeznaczony jest dla studentów II stopnia studiów stacjonarnych, w semestrze 1, specjalności: Technologie w inżynierii środowiska (WILiŚ), Na kursie omówione zostaną zagadnienia związane z przeznaczeniem, budową oraz zasadą działania urządzeń na stacjach uzdatniania wody.

Technologia i Organizacja Robót Instalacyjnych  ( wykład + ćwiczenia) 

prowadzący: dr inż. Marcin Szczepański 

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy o układach i systemach automatyki stosowanych w inżynierii środowiska.

Projekt Zespołowy - sem 6. Transport - Infrastruktura Transportu

Osoba odpowiedzialna za przedmiot:

dr inż. Marcin Szczepański

email: marszcze@pg.edu.pl 

Wykład oraz ćwiczenia z Zarządzania Procesem Inwestycyjnym w Transporcie  skierowany do studentów kierunku transport II stopień studia magisterskie, stacjonarne. Materiały do zajęć oraz temat realizowanego zadania projektowego przekazywane są studentom na bieżąco w formie mailowej. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot, ćwiczenia:

dr inż. Marcin Szczepański

Osoba odpowiedzialna za przedmiot, wykład:

dr inż. Adam Kristowski 

email: marszcze@pg.edu.pl 

Ćwiczenia z przedmiotu Ochrona Pracy dla studentów kierunku IŚ, I stopień studia inżynierskie, stacjonarne, semestr II. Materiały do zajęć oraz temat realizowanego zadania projektowego przekazywane są studentom na bieżąco w formie mailowej. 

ĆWICZENIA AUDYTORYJNE Wyznaczanie rozkładu ciśnienia oraz obliczanie naporu hydrostatycznego na ścianki płaskie i zakrzywione. Zastosowanie równania Bernoulliego dla strumienia cieczy rzeczywistej. Obliczanie strat hydraulicznych przy przepływie cieczy w przewodach pod ciśnieniem. Obliczanie parametrów ruchu ustalonego jednostajnego w korytach otwartych. Określanie oraz zastosowanie ruchu krytycznego w kanałach otwartych. Wyznaczanie parametrów odskoku hydraulicznego. Obliczanie wydatku przelewu oraz wydatku otworu dla różnych układów hydraulicznych. Wyznaczanie krzywej depresji przy przepływie filtracyjnym przez groblę. Obliczanie natężenia dopływu wody do rowu oraz do studni.

ĆWICZENIA LABORATORYJNE Pomiar lepkości wiskozymetrem Höpplera. Wyznaczenie krytycznej liczby Reynoldsa. Wyznaczanie współczynników oporów przy przepływie cieczy w rurociągu. Cechowanie zwężki Venturiego. Analiza przepływu przez przelew o szerokiej koronie. Wyznaczanie parametrów ustalonego odskoku hydraulicznego.

Basic definitions. Physical properties of liquids. Forces acting on fluids. Hydrostatics - basic equations. Pressure on a flat and curved wall. Buoyancy. Archimedes' law. Balance of submerged bodies. The balance of floating bodies. Hydrodynamics. Hydrodynamic quantities. Continuity equation for the liquid stream. Bernoulli equation. Basic laws of hydrodynamics. Equation of mass behavior, preservation of the amount of motion, Bernoulli's equation for the real liquid stream. Hydrodynamic reaction and hydrodynamic pressure. Real liquid flow. Reynolds experience. Resistance of motion in monolithic laminar traffic. Speed ​​distribution in laminar motion. Speed ​​distribution in turbulent traffic. Liquid flow in pipes under pressure. Practical calculation of pipelines. Losses on length and local losses. Examples of determining local losses. Liquid flow in open channels. Uniform motion. Solving flow problems in open channels. Hydraulically the most advantageous shape of the trough. Natural and composite beds. Critical movement. Non-uniform motion fixed in open channels. Slow-changing traffic. The curve of accumulation and depression. High-speed movement. Hydraulic jump. Liquid flow through openings, overflows and culverts. Fixed outflow. Transfers and passes. Unsteady flow. Outflow of water from the tank. Hydraulic hit. Ground water movement. Properties of the ground, Darcy's law. Slow-changing flow, assumptions of Dupuit. Axia-symmetrical inflow to the well. Inlet to the artesian well. Wells team. Inlet to the ditch and drain. Discussion of practical aspects in relation to the presented equations, mathematical models and solutions.

Kurs dla studentów kierunku Inżynieria Środowiska II sem. stacjonarne, rok akademicki 2020/21 semestr letni

Prowadzący:

dr inż. Adam Kristowski, prof. uczelni

Niestacjonarne I st.
Rok 1, Semestr II
kier. Budownictwo
BO+BKiS+GIiNM
Opis:
Celem przedmiotu jest wykształcenie u studentów umiejętności sprawnego posługiwania się programami
inżynierskimi: AutoCad i MatLab.