Wykład z przedmiotu TWS II w zakresie technologii oczyszczania ścieków

Wykład prowadzony w systemie stacjonarnym

Lectures on the subject of Water Reuse

Konkurs wiedzy z przedmiotów Mechanika Ogólna oraz Mechanika Budowli adresowany dla studentów II i IV semestru na kierunku Budownictwo, organizowany przez Studenckie Koło Naukowe "Forever Young" przy Katedrze Mechaniki Budowli adresowany do studentów.

Konkurs składa się z czterech etapów eliminacji, w ramach których uczestnicy rozwiązują udostępniane zestawy zadań (zgodnie z harmonogramem).

Do finału awansują zwycięzcy każdego z etapów eliminacji (w sumie 4 osoby) oraz 6 osób z najlepszymi wynikami łącznymi obejmującymi wszystkie etapy eliminacyjne.

Dla laureatów konkursu przewidziano benefity rzutujące na ocenę końcową z danego przedmiotu (Mechanika Ogólna, Mechanika Budowli), zgodnie z postanowieniami ich regulaminów.

Kierunek Transport, stopien I, sem. 6, Utrzymanie infrastruktury szynowej.

Materiały dydaktyczne przeznaczone dla studentów IV semestru studiów niestacjonarnych kierunku Inżynieria Środowiska.

Kurs przeznaczony do realizacji zadań na potrzeby grantu dydaktycznego w ramach konkursu Uranium (edycja 2, 2022).

Kurs jest przeznaczony dla Słuchaczy 4-tej edycji studiów podyplomowych pt. Zarządzanie projektami budowlanymi realizowanych na WILiŚ PG od marca 2022 do lutego 2023  

Kurs dla studentów kierunku geodezja i kartografia, stopień I, semestr VI. 

Kierunek: Energetyka (WEiA), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2021/2022 - zimowy (obecnie sem. 2)
Kierunek: Energetyka (WILiŚ), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2021/2022 - zimowy (obecnie sem. 2)
Kierunek: Energetyka (WIMiO), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2021/2022 - zimowy (obecnie sem. 2)

Materiały dydaktyczne dra inż. K. Winkelmanna wspólne dla Studiów Międzywydziałowych na Inżynierii Biomedycznej (WETI PG), Energetyce (WIMiO) oraz dla Studiów Stacjonarnych i Niestacjonarnych na Budownictwie i Inżynierii Środowiska (WILiŚ)

Kurs przeznaczony dla studentów w tym dyplomantów w celach konsultacyjnych w semestrze letnim 2021/22.

Przykładowe zagadnienia realizowane w ramach przedmiotu:

Wybrane aspekty historii rozwoju transportu. Charakterystyka wybranych systemów transportowych
(regionalnych, krajowych). Przegląd wybranych, innowacyjnych systemów transportu.

WYKŁAD Rozwiązywanie równań różniczkowych zwyczajnych: zagadnienie początkowe i zagadnienie brzegowe. Metody numerycznego rozwiązania zagadnienia początkowego: metody jednokrokowe, metody wielokrokowe jawne i niejawne. Rozwiązywanie układów równań różniczkowych zwyczajnych. Równanie transportu zanieczyszczeń - aspekty matematyczne i praktyczne. Sposoby upraszczania w praktyce. Człony źródłowe - opis procesów oczyszczania i samooczyszczania. Rozwiązania analityczne w szczególnych przypadkach. Rozwiązywanie równań różniczkowych o pochodnych cząstkowych. Klasyfikacja równań. Formułowania problemu rozwiązania. Metoda różnic skończonych, aproksymacja pochodnych I i II rzędu.. Rozwiązanie równań nieustalonego transportu zanieczyszczeń w przypadku jedno- i dwuwymiarowym. Stosowanie równań w praktyce.

ĆWICZENIA LABORATORYJNE Rozwiązywanie równań różniczkowych zwyczajnych opisujących wybrane zagadnienia z zakresu inżynierii sanitarne. Praktyczny aspekt modelowania - symulacja odpływu wód deszczowych w programie SWMM 5.1.

Wykłady z przedmiotu Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi dla studentów 8. semestru studiów inżynierskich niestacjonarnych kierunku Inżynieria środowiska

Kurs przeznaczony dla studentów w tym dyplomantów w celach konsultacyjnych w semestrze letnim 2021/22.