The course is primarily open to all PhD students at Gdansk University of Technology. This course is compulsory for PhD students assigned to Civil Engineering and Transport as well as Environmental Engineering, Mining and Power Engineering tracks at Doctoral School of GUT.

This course allows the PhD students to obtain the knowledge related to the experimental equipment and types of experiments carried out at GUT in the field of civil engineering, transport, environmental engineering, mining and power engineering. PhD students participate in experiments carried out in different departments. They have a possibility to see the advanced measuring stations, modern equipment and devices.

General topics coverage:

 1. Interpretation of CPTU and DMT tests. Calibration chamber and centrifuge as modern tools for physical modelling in geotechnics. Measurements with piezometers. Reliability assessment of engineering structures, random modelling of action and resistance parameters.
 2. Advanced measuring instruments used in geodetic surveys.
 3. Measurements in earthquake engineering using shaking table.
 4. Selection of appropriate methods of chemical and/or microbiological analysis. Methods of data evaluation.
 5. Measurements of mechanical and electromagnetic wave propagation. Measurements for non-destructive testing of materials and structures.
 6. Measurements in rivers. ADCP technics.

 

Koło Naukowe GEOAQUA ma na celu poszerzanie wiedzy i umiejętności oraz rozwijanie zainteresowań naukami o ziemi w zakresie hydrogeologii, geologii inżynierskiej, geologii podstawowej oraz mineralogii i petrografii. Działalność koła jest realizowana poprzez: akcje edukacyjne, popularyzatorskie i warsztaty dla młodzieży organizowane w szkołach oraz w ramach Pomorskiego Festiwalu Nauki i w Dniu Otwartym Politechniki Gdańskiej; panele dyskusyjne, seminaria i spotkania naukowe z praktykami i teoretykami; wyjścia w teren na ujęcia wód podziemnych i na budowy umożliwiające poznanie rzeczywistej pracy inżynierów środowiska i budownictwa; wycieczki naukowe w ciekawe geoturystyczne regiony; udział w konferencjach naukowych.    

Poznanie zasad funkcjonowania Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) oraz zasad obowiązujących w trakcie przeprowadzania narad koordynacyjnych zwoływanych w trakcie uzgadniania przebiegu nowoprojektowanych sieci. Zdobycie umiejętności przeprowadzania pomiaru oraz lokalizacji sieci uzbrojenia terenu. Zdobycie umiejętności kompletowania dokumentacji związanej z inwentaryzacją powykownawczą oraz lokalizacją instalacji SUT.

Wastewater sources and flows
Wastewater characterization based on physical and biodegradation criteria
Preliminary treatment unit operations (screens, grit chambers, primary clarifiers)
Biological processes (suspended growth vs. attached growth, hybrid systems, granular sludge) for wastewater treatment
Principles of biological nutrient removal (nitrification, denitrification, enhanced biological P removal, anammox)
Implementation of biological nutrient removal processes in mainstream and sidestream treatment lines
Secondary clarifiers. Advanced treatment processes (tertiary treatment, physical-chemical treatment)
Sludge handling processes (thickening, anaerobic vs. aerobic digestion, dewatering, energy considerations, P recovery)
Carbon footprint of wastewater treatment plants (new!)
Mathematical models of wastewater treatment processes.
 

Automatyka w inżynierii środowiska, II stopień, sem 1, studia niestacjonarne 2022/23.

Zakres: wykłady i ćwiczenia.

Grafika Inżynierska, Transport, sem 3, 2021/2022

cel przedmiotu:

»przekazanie wiedzy o przedsiębiorczości i prowadzeniu działalności gospodarczej w usługach transportowych.
 

zakres tematyczny przedmiotu :

»podstawy teorii przedsiębiorczości;
»specyfika funkcjonowania przedsiębiorstw transportowych na rynku;
»formy organizacyjne przedsiębiorstw transportowych;
»determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw transportowych;
»zasady zarządzania przedsiębiorstwem transportowym;
»znaczenie marketingu w działalności przedsiębiorstw transportowych;
»struktury organizacyjne przedsiębiorstw transportowych;
»zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach transportowych;
»bariery w rozwoju przedsiębiorczości;
»etyczny wymiar przedsiębiorczości.

Kurs dla studentów Inżynierii Środowiska sem. III mgr. niestacjonarne

Przedmiot: Ochrona antykorozyjna Konstrukcji Metalowych

Przedmiot dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Budownictwo w roku akademickim 2022/23.

Specjalność dyplomowania: Konstrukcje Metalowe

Prowadzący / autor kursu: dr inż. Dariusz Kowalski

Tematy wykładów    

  1.     Opracowanie spostrzeżeń geodezyjnych metodą najmniejszych kwadratów błędów,
  2.     Swobodne wyrównanie sieci geodezyjnych,
  3.     Geodezyjne pomiary przemieszczeń wprowadzenie do zagadnienia,
  4.     Projektowanie sieci kontrolnej,
  5.     Wybrane metody pomiarowe stosowane przy wyznaczaniu przemieszczeń,
  6.     Wybrane zagadnienia z zakresu niezawodności sieci geodezyjnych,
  7.     Wyrównanie sieci geodezyjnych w elastycznych układach obliczeniowych,
  8.     Wstępne wyrównanie obserwacji,
  9.     Identyfikacja punktów odniesienia,
  10.                       Estymacja przemieszczeń punktów kontrolowanych,
  11.                        Ocena istotności wyznaczonych przemieszczeń,
  12.                        Nowoczesne metody analizy deformacji sieci geodezyjnych wprowadzenie do zagadnienia,
  13.                        Metoda globalnego testu przystawania (GCT),
  14.                       Metoda iteracyjnej wagowanej S-transformacji,
  15.                       Geometryczna interpretacja wyznaczonych przemieszczeń

   

  Tematy laboratoriów

  Wykonywanie obliczeń geodezyjnych dotyczących:

  - wyrównania obserwacji geodezyjnych metodą najmniejszych kwadratów,

  - swobodne wyrównanie obserwacji metodą najmniejszych kwadratów,

  - wstępne opracowanie spostrzeżeń geodezyjnych w kontekście diagnostyki i lokalizacji potencjalnych obserwacji odstających,

  - identyfikacja stabilnych punktów referencyjnych podejściem Fredericton,

  - obliczanie przemieszczeń punktów kontrolowanych wraz z oceną istotności dokonanych wyznaczeń.

  Tematy ćwiczeń

  Wykonanie analizy deformacji sieci kątowo-liniowej zaprojektowanej na obszarze tamy wodnej w Montsalvenes (Szwajcaria).

  W ramach kursu omawiane będą zagadnienia związane z budową, projektowaniem i eksploatacją sieci kanalizacyjnych.

  W ramach kursu będą omawiane rozszerzone zagadnienia dotyczące projektowania, eksploatacji oraz kierunków planowania i rozwoju sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

  Projektowanie linii i węzłów kolejowych - sem. 3 II stopnia Budownictwo niestacjonarne - specj. Inżynieria transportu drogowego i kolejowego

  Kurs przeznaczony dla studentów (w tym dyplomantów) w celach konsultacyjnych w semestrze letnim 2022/23.