Wykłady z przedmiotu Chemia środowiska dla studentów I semestru Inżynierii środowiska (studia magisterskie stacjonarne).

Wykłady z przedmiotu Przeróbka osadów ściekowych dla studentów III semestru Inżynierii środowiska WILiŚ (studia magisterskie stacjonarne).

Ćwiczenia z przedmiotu Przeróbka osadów ściekowych dla studentów III semestru Inżynierii środowiska WILiŚ (studia magisterskie stacjonarne).

Kier. Inżynieria Środowiska, niestacjonarne sem. 1

Osoby prowadzące zajęcia:

dr inż. Joanna Wachnicka

dr inż. Bohdan Dołżycki

Kurs przeznaczony dla studentów II stopnia wszystkich kierunków WILiŚ (przedmiot obieralny w ramach modułu Praktyczne wykorzystanie efektów badań naukowych).

Kurs przeznaczony jest dla studentów WILiŚ kierunku Inżynieria środowiska sem. 1 i 2. Kurs zawiera materiały do wykładu, ćwiczeń oraz zajęć laboratoryjnych z przedmiotów FIZYKA I i FIZYKA II. 

Kurs dla studentów kierunku Inżynieria Środowiska, 3 sem. studiów niestacjonarnych.

Kurs jest przeznaczony dla Studentów Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, studiów niestacjonarnych II stopnia, Kierunku Inżynieria Środowiska. Osoba odpowiedzialna za przedmiot: mgr inż. Anna Cuglewska-Lech, cuglech@pg.edu.pl 

Podstawowe wiadomości na temat wykonawstwa warsztatowego i montażu konstrukcji na placu budowy. Główne tematy kursu to: organizacja wytwórni konstrukcji, trasowanie, prefabrykowanie i spawanie konstrukcji, tolerancje wykonania, transport konstrukcji na plac budowy, żurawie i zawiesia montażowe, projekt montażu, metody montażu hal, wież masztów, kominów, estakad, elektrowni wiatrowych, budynków szkieletowych i wysokościowych, zbiorników i wielu innych rodzajów konstrukcji, obliczenia i wzmacnianie konstrukcji w fazie montażu i zasady projektowania konstrukcji z uwzględnieniem potrzeb wykonawstwa i montażu. Omawiane w ramach kursu zasady dotyczące transportu i montażu konstrukcji stalowych mają również zastosowanie przy konstrukcjach drewnianych oraz żelbetowych prefabrykowanych.

Kurs dla studentów Inżynierii Środowiska sem. III mgr. niestacjonarne ćwiczenia

Wykład: Woda w przyrodzie i jej właściwości fizyczne. Jakość ujmowanych wód podziemnych i powierzchniowych. Wymagania, jakim powinna odpowiadać woda do picia oraz dla potrzeb przemysłu. Usuwanie domieszek i zanieczyszczeń z wody tworzących z nią układy niejednorodne. Klarowanie i sedymentacja wody. Koagulacja zanieczyszczeń wody. Koagulanty, flokulanty oraz środki wspomagające koagulację. Czynniki ograniczające przebieg koagulacji wody. Koagulacja objętościowa. Koagulacja powierzchniowa. Koagulacja kontaktowa w zawieszonym osadzie. Filtrowanie wody. Dezynfekcja wody. Fizyczne sposoby dezynfekcji. Chemiczne środki utleniające w dezynfekcji wody: chlor, ditlenek chloru, ozon. Usuwanie z wody domieszek i zanieczyszczeń tworzących z nią układy jednorodne. Usuwanie związków żelaza. Usuwanie związków manganu. Procesy wymiany jonowej, podział i właściwości jonitów.

Zajęcia konsultacyjne na potrzeby realizacji zajęć zdalnych.